Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Krytý bazén Bystřice

krytý bazén


Seznam sportovišť v BystřiciSEZNAM SPORTOVIŠŤ

včetně kontaktů

Aktuální teplota

28.5.2017 01:07

Aktuální teplota:

8,7 °C

Vlhkost:

89,7 %

Rosný bod:

7,1 °C

 

Oficiální profil obce na FB

facebook.com/ObecBystrice

oficiální profil obce Bystřice


Interaktivní mapa obce
interaktivní mapa obceZlatý erb 2016


Krajský úřad Moravskoslezského kraje

Návštěvnost

Návštěvnost:

Počítadlo přístupů

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Usnesení rady obce Bystřice

Stránka

Usnesení Rady obce č. 42

Usnesení Rady obce č. 42z 42. schůze Rady obce Bystřice konané dne 9. 5. 2017 ve 14:00 hod.

USNESENÍ ve formátu PDF - zde ke stažení


U S N E S E N Í

z 42. schůze Rady obce Bystřice konané dne 9. 5. 2017 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti ve 3. mezipatře Obecního úřadu v Bystřici


Rada obce Bystřice projednala a:

 

1218/42/17      bere na vědomí zahájení schůze starostou obce

1219/42/17      schvaluje program schůze rady obce

1220/42/17      bere na vědomí kontrolu plnění úkolů

1221/42/17      schvaluje Organizační řád Obecní policie Bystřice – Vnitřní směrnice č. 1/2017 s účinností od 1.6.2017

1222/42/17      doporučuje zastupitelstvu obce projednat a schválit závěrečný účet obce Bystřice za rok 2016

1223/42/17      doporučuje zastupitelstvu obce projednat zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření obce Bystřice za období od 1.1.2016 do 31.12.2016 ev.č. O/33/2017

1224/42/17      doporučuje zastupitelstvu obce vyslovit souhlas s celoročním hospodařením obce Bystřice za rok 2016, a to bez výhrad

1225/42/17      doporučuje zastupitelstvu obce schválit účetní závěrku obce Bystřice, Bystřice 334, 739 95 Bystřice nad Olší, IČO 00296562, sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2016

1226/42/17      bere na vědomí informaci o provozování čistírny odpadních vod za rok 2016

1227/42/17      bere na vědomí informaci o došlém příkazu ČIŽP (č.j. ČIŽP/49/OOV/SR01/0633746.002/17/VMG) ze dne 20.4.2017

1228/42/17      schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2017 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu

1229/42/17      schvaluje neposkytnutí peněžitého daru Lince bezpečí, Ústavní 95, Praha 8, IČ 61383198, na podporu na fungování služby

1230/42/17      schvaluje smlouvu o nájmu ev.č. 2017/03/053/St na pronájem 4ks sloupů VO na pozemcích parc.č. 2083/1, 2083/2 a 2083/3 v k.ú. Bystřice nad Olší, pro umístění provizorní přípojky AYKY Z 43x16 v délce cca 250m a umístění rozvaděče za jednorázovou cenu 3000,-Kč + příslušná sazba DPH na dobu určitou a to do 31.12.2017, se společností MOTA ENGIL CENTRAL EUROPE, se sídlem Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4, IČ: 425138189, DIČ CZ25138189

1231/42/17      neschvaluje záměr prodeje tří obecních pozemků parc.č. 1098/1 trvalý travní porost o výměře 236 m2, parc.č. 1099/1 vodní plocha, zamokřená plocha o výměře 133 m2 a parc.č. 1099/2 vodní plocha, zamokřená plocha o výměře 1974 m2 vše v k.ú. Bystřice nad Olší

1232/42/17      doporučuje zastupitelstvu obce schválit kupní smlouvu se zřízením služebnosti ev.č. 2017/03/054/Pi prodej pozemku parc.č. 1227/4 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 287 m2 v k.ú. Bystřice nad Olší za cenu 140.430,- Kč a zřízení služebnosti práva stezky za jednorázovou částku 12.100,- Kč po pozemku parc.č. 1227/1 dle GP č. 3796-9/2017, s kupující a oprávněnou společností SQUASH – RS spol. s r.o., se sídlem Josefa Lady 2428/4, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 25570099

1233/42/17      schvaluje nabízenou cenu ve výši 100,- Kč za část pozemku parc.č. 2619/1 – orná půda o cca výměře 50 m2 z celkové výměry 652 m2, v k.ú. Bystřice nad Olší

1234/42/17      schvaluje připravit do Zastupitelstva obce kupní smlouvu na odkup části odměřeného nového pozemku z pozemku parc.č. 2619/1 – orná půda o výměře 652 m2, v k.ú. Bystřice nad Olší s manžely …………….. a …………….., oba bytem ………….., za cenu 100,- Kč/m2

1235/42/17      schvaluje smlouvu ev.č. 2017/03/051/Pi o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, spočívající v právu vedení a umístění inženýrské sítě – vodovodní přípojka po pozemku parc.č. 1693 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Bystřice nad Olší, s budoucími oprávněnými manžely …………………………….. a ……………, oba bytem ……………….

1236/42/17      schvaluje smlouvu ev.č. 2017/03/052/Pi o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu, spočívající v právu vedení přípojky kNN po pozemku parc.č. 1061/195 v k.ú. Bystřice nad Olší, s budoucí oprávněnou z věcného břemene společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035

1237/42/17      schvaluje smlouvu ev.č. 2017/03/057/Pi o zřízení služebnosti, spočívající v právu zřízení práva stezky a cesty po pozemku parc.č. 1835 k pozemku parc.č. 1834/2 v k.ú. Bystřice nad Olší, s panem ………………, bytem ……………

1238/42/17      schvaluje výsledek výběrového řízení „Oprava MK v obci Bystřice pro rok 2017“ – pořadí firem:

  1. Strabag a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, s nabídkovou cenou 1 506 500,- Kč bez DPH,
  2. Swietelsky stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby Morava, Jahodová 60, 620 00 Brno, s nabídkovou cenou 1 736 595,05 Kč bez DPH,
  3. Eurovia CS, a.s., odštěpný závod oblast Morava, Vídeňská 104, 619 00 Brno, s nabídkovou cenou 1 921 329,18 Kč bez DPH,
  4. Strojírny a stavby Třinec, a.s., Průmyslová 1038, 739 61 Třinec, s nabídkovou cenou 1 990 512,- Kč bez DPH.

 

1239/42/17      schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou Strabag a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, s cenou 1 506 500,- Kč pro zakázku Oprava MK v obci Bystřice pro rok 2017

1240/42/17      schvaluje výpověď příkazní smlouvy na provádění výkopů hrobů a hrobek na veřejných pohřebištích s ……………… ze dne 20.4.2016

1241/42/17      schvaluje výpověď smlouvy o dílo na provádění výkopů hrobů a hrobek na veřejných pohřebištích s ……………………… ze dne 17.8.2009

1242/42/17      schvaluje uzavření smlouvy o dílo – výkop hrobu s firmou Nehlsen Třinec, s.r.o., Jablunkovská 392, 739 61 Třinec

1243/42/17      schvaluje uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o umístění zařízení č. VBYS1GA ze dne 5.4.2000, (ve znění dodatku č. 1 ze dne 22.6.2000, dodatku č. 2 ze dne 11.12.2008, dodatku č. 3 ze dne 30.4.2009 a dodatku č. 4 ze dne 9.12.2009), o umístění zařízení – základovou stanici veřejné radiotelefonní sítě GSM umístěné v budově č.p. 402

1244/42/17      schvaluje revokaci usnesení č. 1195/41/17 ze 41. schůze rady obce konané dne 4.4.2017, kterým rada obce schválila vyřazení vozidla Volkswagen SHARAN, SPZ FMP 23-60, rok výroby 1999 z majetku obce a zajištění jeho ekologické likvidace v případě nepodání žádné nabídky na odprodej tohoto vozidla

1245/42/17      schvaluje převedení vozidla Volkswagen SHARAN, SPZ FMP 23-60, rok výroby 1999, z organizace SDH Bystřice na úsek technických služeb obce Bystřice

1246/42/17      schvaluje přidělení uvolněného bytu č. A 209 v DPS Senior potřebnému žadateli panu …………………….., bytem ………………..

1247/42/17      schvaluje umístění podpisových archů pro volbu prezidenta ČR v Informačním centru Bystřice

 

 

                  Mgr. Roman Wróbel                                                 Mgr. Marcel Čmiel

                       starosta obce                                                       místostarosta obce


18. 5. 2017 Zobrazit méně

Usnesení Rady obce č. 41

Usnesení Rady obce č. 41z 41. schůze Rady obce Bystřice konané dne 4. 4. 2017 ve 14:00 hod.

11. 4. 2017 Zobrazit více

Usnesení Rady obce č. 40

Usnesení Rady obce č. 40z 40. schůze Rady obce Bystřice konané dne 7. 3. 2017 ve 14:00 hod.

15. 3. 2017 Zobrazit více

Usnesení Rady obce č. 39

Usnesení Rady obce č. 39z 39. schůze Rady obce Bystřice konané dne 7. 2. 2017 ve 13:00 hod.

14. 2. 2017 Zobrazit více

Usnesení Rady obce č. 38

Usnesení Rady obce č. 38z 38. schůze Rady obce Bystřice konané dne 19.1.2017 ve 13:00 hod.

24. 1. 2017 Zobrazit více

Usnesení Rady obce č. 37

Usnesení Rady obce č. 37z 37. schůze Rady obce Bystřice konané dne 20.12.2016 ve 13:00 hod.

28. 12. 2016 Zobrazit více

Usnesení Rady obce č. 36

Usnesení Rady obce č. 36z 36. schůze Rady obce Bystřice konané dne 15.11.2016 ve 12:00 hod.

23. 11. 2016 Zobrazit více

Usnesení Rady obce č. 35

Usnesení Rady obce č. 35z 35. schůze Rady obce Bystřice konané dne 25. 10. 2016 ve 13:00 hod.

31. 10. 2016 Zobrazit více

Usnesení Rady obce č. 34

Usnesení Rady obce č. 34z 34. schůze Rady obce Bystřice konané dne 11. 10. 2016 ve 13:00 hod.

17. 10. 2016 Zobrazit více

Usnesení Rady obce č. 33

Usnesení Rady obce č. 33z 33. schůze Rady obce Bystřice konané dne 21. 9. 2016 ve 13:00 hod.

26. 9. 2016 Zobrazit více

Stránka