Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Krytý bazén Bystřice

krytý bazén


Seznam sportovišť v BystřiciSEZNAM SPORTOVIŠŤ

včetně kontaktů

Aktuální teplota

29.4.2017 01:38

Aktuální teplota:

2,3 °C

Vlhkost:

96,9 %

Rosný bod:

1,8 °C

 

Oficiální profil obce na FB

facebook.com/ObecBystrice

oficiální profil obce Bystřice


Interaktivní mapa obce
interaktivní mapa obceZlatý erb 2016


Krajský úřad Moravskoslezského kraje

Návštěvnost

Návštěvnost:

Počítadlo přístupů

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Usnesení rady obce Bystřice

Stránka

Usnesení Rady obce č. 41

Usnesení Rady obce č. 41z 41. schůze Rady obce Bystřice konané dne 4. 4. 2017 ve 14:00 hod.

11. 4. 2017 Zobrazit více

Usnesení Rady obce č. 40

Usnesení Rady obce č. 40z 40. schůze Rady obce Bystřice konané dne 7. 3. 2017 ve 14:00 hod.

15. 3. 2017 Zobrazit více

Usnesení Rady obce č. 39

Usnesení Rady obce č. 39z 39. schůze Rady obce Bystřice konané dne 7. 2. 2017 ve 13:00 hod.

USNESENÍ ve formátu PDF - zde ke stažení


U S N E S E N Í

z 39. schůze Rady obce Bystřice konané dne 7. 2. 2017 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti ve 3. mezipatře Obecního úřadu v Bystřici


Rada obce Bystřice projednala a:

 

1080/39/17      bere na vědomí zahájení schůze starostou obce

1081/39/17      schvaluje program schůze rady obce

1082/39/17      bere na vědomí kontrolu plnění úkolů

1083/39/17      schvaluje souhlas s podnájmem nebytového prostoru třetí osobě dle čl. 1.4 Smlouvy o nájmu nebytových prostor ev.č. 2016/03/034/St uzavřenou s nájemcem paní …………., bytem ………….., se souhlasem podnájemci paní …………., se sídlem ………………., IČ 73150941, s účinností od 1.3.2017

1084/39/17      bere na vědomí závěrečnou zprávu o hospodaření bazénu Bystřice za rok 2016

1085/39/17      doporučuje zastupitelstvu obce vzít na vědomí přehled pohledávek obce Bystřice k 31.12.2016

1086/39/17      bere na vědomí Zprávu o stavu veřejného pořádku v obcích služebního obvodu Obvodního oddělení Policie ČR Třinec za rok 2016

1087/39/17      bere na vědomí Zprávu o průběhu a výsledcích řešení petic a stížností adresovaných orgánům Obce Bystřice za rok 2016

1088/39/17      bere na vědomí výroční zprávu za rok 2016 o činnosti v oblasti poskytování informací podle zák.č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

1089/38/17      doporučuje zastupitelstvu obce schválit rozpočtové opatření č. 2/2017 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1

1090/39/17      schvaluje prodej vozidla Volkswagen SHARAN, SPZ FMP 23-60, rok výroby 1999 za minimální nabídkovou cenu 38.000,- Kč

1091/39/17      doporučuje zastupitelstvu obce schválit darovací smlouvu ev.č. 2017/03/020/Pi na přijetí daru na nově vzniklé pozemky parc.č. 5956/6 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 164 m2, parc.č. 5956/7 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 419 m2, parc.č. 5952/23 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 17 m2, odměřený díl „a“ o výměře 102 m2 z pozemku parc.č. 5952/1, parc.č. 5952/24 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 202 m2 a odměřený díl „a“ o výměře 378 m2 z pozemku parc.č. 5952/1, vše v k.ú. Bystřice nad Olší, s dárcem společností Moravskoslezský kraj, se sídlem ul. 28. října 117, Ostrava, IČ70890692

1092/39/17      schvaluje smlouvu ev.č. 2017/03/019/Pi o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, spočívající v právu vedení a umístění inženýrských sítí po pozemcích parc.č. 1061/106 a 1061/195 a zároveň zřízení práva stezky a cesty po pozemku 1061/195 k pozemku parc.č. 1061/30 v k.ú. Bystřice nad Olší, s budoucím oprávněným ………………….., bytem ………………..

1093/39/17      schvaluje smlouvu ev.č. 2017/03/021/Pi o zřízení služebnosti inženýrské sítě, spočívající v právu umístění vodovodní přípojky po pozemku parc.č. 1061/193 v k.ú. Bystřice nad Olší k novostavbě RD na pozemku parc.č. 1061/91 v k.ú. Bystřice nad Olší, s povinným ze služebnosti panem …………., bytem ……………….

1094/39/17      doporučuje zastupitelstvu obce schválit záměr přijetí části pozemku parc.č. 5954/1 na základě smlouvy č. FM/26/i/2016, jejímž předmětem je darování pozemků parc.č. 5954/1 ve správě Správy silnic MSK, Frýdek-Místek z důvodu stavby „Rozšíření parkoviště v centru obce Bystřice“

1095/39/17      schvaluje smlouvu budoucí o smlouvě o zřízení práva stavby, jejímž předmětem je realizace stavby „Bystřice – Farské, areál škol, prodloužení dešťové kanalizace“ na pozemku parc.č. 1253/1 ve vlastnictví společnosti Vitality Slezsko s.r.o., Vendryně 1017, 739 94

1096/39/17      schvaluje smlouvu budoucí o smlouvě o zřízení práva stavby, jejímž předmětem je realizace stavby „Bystřice – Farské, areál škol, prodloužení dešťové kanalizace“ na pozemku parc.č. 1297. Spoluvlastníky tohoto pozemku o velikosti podílu ideální ½ je Obec Bystřice a ………….., bytem ………………..

1097/39/17      schvaluje smlouvu budoucí o smlouvě o zřízení práva stavby, jejímž předmětem je realizace stavby „Bystřice – Farské, areál škol, prodloužení dešťové kanalizace“ na pozemku parc.č. 1313 ve vlastnictví pana ………………., bytem …………….

1098/39/17      schvaluje investiční záměr „Stavební úpravy a přístavba (podle potřeby) budovy č.p. 295 za účelem zřízení malometrážních bytů“

1099/39/17      schvaluje vznik Komise pro strategické plánování a její jednací řád ve vazbě na realizaci projektu „Efektivní veřejná správa“

1100/39/17      schvaluje připojení Obce Bystřice k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“, a to vyvěšením tibetské vlajky dne 10. března 2017 při budově obecního úřadu

1101/39/17      schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o dílo pro zakázku: „Úprava technologie ČOV v Bystřici“ s úpravou termínu pro plnění projektové dokumentace pro povolení změny dokončené stavby na 31.3.2017 a stanovení stejného termínu pro předání dokumentace pro provedení stavby

1102/39/17      schvaluje dohodu o ukončení Smlouvy o nájmu bytu ze dne 2.7.2012 s nájemcem ……………….., bytem …………, s účinností k 28.2.2017

1103/39/17      schvaluje přidělení nájemního bytu v Bystřici čp. 701/6, s platností od 1.3.2017 žadateli p. …………………, nar. …………., nyní bytem ……………. a uzavření Smlouvy o nájmu bytu ev.č. 2017/03/022/St na dobu určitou do 28.2.2018

1104/39/17      odložila záměr prodeje pozemku parc.č. 67/4 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 225 m2 a části pozemku parc.č. 67/1 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1000 m2, za cenu dle znaleckého posudku do příští schůze rady obce

1105/39/17      schvaluje posunutí hodiny konání Rady obce Bystřice ze 13:00 h na 14:00 h od příští 40. schůze dne 7.3.2017

 

 

                        Mgr. Roman Wróbel                                         Mgr. Marcel Čmiel

                              starosta obce                                             místostarosta obce


14. 2. 2017 Zobrazit méně

Usnesení Rady obce č. 38

Usnesení Rady obce č. 38z 38. schůze Rady obce Bystřice konané dne 19.1.2017 ve 13:00 hod.

24. 1. 2017 Zobrazit více

Usnesení Rady obce č. 37

Usnesení Rady obce č. 37z 37. schůze Rady obce Bystřice konané dne 20.12.2016 ve 13:00 hod.

28. 12. 2016 Zobrazit více

Usnesení Rady obce č. 36

Usnesení Rady obce č. 36z 36. schůze Rady obce Bystřice konané dne 15.11.2016 ve 12:00 hod.

23. 11. 2016 Zobrazit více

Usnesení Rady obce č. 35

Usnesení Rady obce č. 35z 35. schůze Rady obce Bystřice konané dne 25. 10. 2016 ve 13:00 hod.

31. 10. 2016 Zobrazit více

Usnesení Rady obce č. 34

Usnesení Rady obce č. 34z 34. schůze Rady obce Bystřice konané dne 11. 10. 2016 ve 13:00 hod.

17. 10. 2016 Zobrazit více

Usnesení Rady obce č. 33

Usnesení Rady obce č. 33z 33. schůze Rady obce Bystřice konané dne 21. 9. 2016 ve 13:00 hod.

26. 9. 2016 Zobrazit více

Usnesení Rady obce č. 32

Usnesení Rady obce č. 32z 32. schůze Rady obce Bystřice konané dne 16. 9. 2016 ve 13:00 hod.

26. 9. 2016 Zobrazit více

Stránka