Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Krytý bazén Bystřice

krytý bazén


Seznam sportovišť v BystřiciSEZNAM SPORTOVIŠŤ

včetně kontaktů

Aktuální teplota

27.4.2017 14:46

Aktuální teplota:

2,9 °C

Vlhkost:

95,6 %

Rosný bod:

2,3 °C

 

Oficiální profil obce na FB

facebook.com/ObecBystrice

oficiální profil obce Bystřice


Interaktivní mapa obce
interaktivní mapa obceZlatý erb 2016


Krajský úřad Moravskoslezského kraje

Návštěvnost

Návštěvnost:

Počítadlo přístupů

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Usnesení rady obce Bystřice

Stránka

Usnesení Rady obce č. 41

Usnesení Rady obce č. 41z 41. schůze Rady obce Bystřice konané dne 4. 4. 2017 ve 14:00 hod.

USNESENÍ ve formátu PDF - zde ke stažení


U S N E S E N Í

z 41. schůze Rady obce Bystřice konané dne 4. 4. 2017 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti  ve 3. mezipatře Obecního úřadu v Bystřici


Rada obce Bystřice projednala a:

 

1183/41/17      bere na vědomí zahájení schůze starostou obce

1184/41/17      schvaluje program schůze rady obce

1185/41/17      bere na vědomí kontrolu plnění úkolů

1186/41/17      schvaluje zřízení dvou nových pracovních míst na pozici Obecního strážníka obce Bystřice od 1.6.2017

1187/41/17      doporučuje zastupitelstvu obce schválit velitele Obecní policie Bystřice …………………. a zástupce velitele Obecní policie Bystřice …………

1188/41/17      bere na vědomí přehled o třídění, odvozu a množství komunálního, nebezpečného a separovaného odpadu za rok 2016 včetně příjmů a výdajů

1189/41/17      schvaluje bodový scénář akce Den obce Bystřice – Dzień Bystrzycy – 2017 a Smlouvu o vystoupení skupiny OLYMPIC

1190/41/17      doporučuje zastupitelstvu obce schválit členský příspěvek obce Bystřice do svazku obcí Sdružení obcí Jablunkovska, IČ 65494636, od roku 2017 ve výši 19,- Kč na 1 občana ročně

1191/41/17      schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2017 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu

1192/41/17      doporučuje zastupitelstvu obce schválit rozpočtové opatření č. 4/2017 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu

1193/41/17      doporučuje zastupitelstvu obce vzít na vědomí:

-          opravu schváleného rozpočtu obce Bystřice na rok 2017 v souvislosti s účinností vyhlášky 463/2016 Sb., kterou se mění vyhláška 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě včetně záznamu o opravě,

-          opravu schváleného střednědobého výhledu rozpočtu obce Bystřice do roku 2019 v souvislosti s účinností vyhlášky 463/2016 Sb., kterou se mění vyhláška 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě včetně záznamu o opravě.

1194/41/17      schvaluje zveřejnit výzvu k podání nabídkové ceny na odprodej vozidla Volkswagen SHARAN, SPZ FMP 23-60, rok výroby 1999

1195/41/17      schvaluje vyřazení vozidla Volkswagen SHARAN, SPZ FMP 23-60, rok výroby 1999 z majetku obce a zajištění jeho ekologické likvidace v případě nepodání žádné nabídky na odprodej tohoto vozidla

1196/41/17      schvaluje záměr prodloužit Smlouvu o umístění zařízení – základovou stanici veřejné radiotelefonní sítě GSM umístěné v budově č.p. 402 (sml.č. VBYS1GA ze dne 5.4.2000) do doby 5.4.2030

1197/41/17      schvaluje vydat Opatření č. 1/2017 Pravidla pro odchyt volně pobíhajících psů na území obce Bystřice, které by rušilo Opatření č. 1/2010 (Pravidla pro odchyt volně pobíhajících psů na území obce Bystřice ze dne 14.1.2010) a které by stanovovalo cenu za odchyt a umístění psa do záchytného kotce ve výši 500,- Kč

1198/41/17      schvaluje Smlouvu na zpracování Strategického plánu rozvoje obce Bystřice se společností Beepartner a.s. Třinec v rámci realizace projektu „Bystřice n.O. – efektivní a strategická veřejná správa“, reg.č. CZ.03.4.74/0.0./0.0./16_033/0002934

1199/41/17      neschvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 5347/2 ostatní plocha, ostatní komunikace v lokalitě V Pasekách Pod bukem

1200/41/17      bere na vědomí odstoupení vlastníka pana ……………. od odkupu nově vyměřeného pozemku parc.č. 1061/261 o výměře 571 m2 z původního pozemku parc.č. 1061/35 orná půda o celkové výměře 6855 m2 za cenu 660,- Kč/m2 + příslušná sazba DPH

1201/41/17      doporučuje zastupitelstvu obce schválit darovací smlouvu č. 2017/03/041/Pi na přijetí darů jednotlivých spoluvlastnických podílů na pozemku parc.č. 4628/3 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Bystřice na Olší, s dárci paní ……………….., oba bytem ……………….. a panem …………………, bytem …………..

1202/41/17      doporučuje zastupitelstvu obce schválit darovací smlouvu ev.č. 2017/03/036/Pi na přijetí darů jednotlivých spoluvlastnických podílů na pozemcích parc.č. 4173/6 a 4173/8 oba ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Bystřice nad Olší, s dárci manžely ……………, oba bytem ………….., paní …………., bytem …………., paní ………….., paní ……….., paní ………. a panem …….., všichni bytem ………

1203/41/17      doporučuje zastupitelstvu obce schválit darovací smlouvu ev.č. 2017/03/039/Pi (FM/5/j/2016/Ch) na přijetí daru chodníků a části parkoviště nacházejících se na pozemcích parc.č. 5954/17 ostatní plocha, silnice o výměře 85 m2, parc.č. 5954/20 ostatní plocha, silnice o výměře 15 m2 a odměřený díl „a“ o výměře 213 m2 z pozemku parc.č. 5954/1 vše v k.ú. Bystřice nad Olší, s dárcem Moravskoslezský kraj, se sídlem ul. 28. října 117, Ostrava, IČ: 70890692

1204/41/17      doporučuje zastupitelstvu obce schválit darovací smlouvu ev.č. 2017/03/040/Pi (FM/6/j/2016/Ch) na darování autobusového zálivu nově vzniklého na pozemku parc.č.  5954/18 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 51 m2 v k.ú. Bystřice nad Olší, s obdarovaným Moravskoslezský kraj, se sídlem ul. 28. října 117, Ostrava, IČ: 70890692

1205/41/17      doporučuje zastupitelstvu obce schválit kupní smlouvu ev.č. 2017/03/044/Pi na odkup spoluvlastnického podílu o velikosti 120/1680 na pozemku parc.č. 3880 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Bystřice nad Olší, za nabízenou cenu 30,- Kč/m2 (tj. po přepočtu 120,23 m2 celkem tedy 3 607,- Kč) s prodávající paní ……., bytem ……..

1206/41/17      doporučuje zastupitelstvu obce schválit darovací smlouvu ev.č. 2017/03/043/Pi na přijetí daru jednotlivých spoluvlastnických podílů na pozemcích parc.č. 882/6, 882/13, 3552/5, 3937/1 a 4004/44 vše ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Bystřice nad Olší, s dárkyní paní ………, bytem ………

1207/41/17      schvaluje smlouvu ev.č. 2017/03/042/Pi o zřízení služebnosti inženýrských sítí, spočívající v právu umístění vodovodní a kanalizační přípojky po pozemku parc.č. 2627 v k.ú. Bystřice nad Olší k novostavbě RD na pozemku parc.č. 2816/3 v k.ú. Bystřice nad Olší s oprávněnými ze služebnosti paní ………, bytem ……. a panem ……., bytem ………..

1208/41/17      schvaluje revokaci usnesení č. 1173/40/17 ze 40. schůze rady obce konané dne 7.3.2017 ve znění:

           „Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce schválit budoucí smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. FM/136/d/2016/Koc, jejímž předmětem je umístění kanalizace v souvislosti s připravovanou stavbou „Bystřice – odkanalizování lokality Karpentská křižovatka“ na pozemku parc.č. 5973/1 se Správou silnic MSK, p.o., Středisko Frýdek-Místek.“

1209/41/17      schvaluje budoucí smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. FM/136/d/2016/Koc, jejímž předmětem je umístění kanalizace v souvislosti s připravovanou stavbou „Bystřice – odkanalizování lokality Karpentská křižovatka“ na pozemku parc.č. 5973/1 se Správou silnic MSK, p.o., Středisko Frýdek-Místek

1210/41/17      bere na vědomí Zápis č. 2/2017 z jednání sociální komise konané dne 15.3.2017

1211/41/17      schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v maximální výši 311.000,- Kč a Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci „Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2017 financovaném z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu“ určenou k úhradě uznatelných nákladů sociálních služeb zařazených v Krajské základní síti sociálních služeb, která je součástí Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015 – 2020, z toho minimálně 28.000,- Kč je určeno na platy, mzdy a jejich navýšení

1212/41/17      schvaluje jako vítěznou nabídku zakázky „Spojovací chodník Bystřice“ nabídku dodavatele Swietelsky stavební, s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby Morava, Jahodová 60, 620 00 Brno, IČ 48035599, morava@swietelsky.cz s cenou 1.694.263,20 Kč bez DPH

1213/41/17      schvaluje uzavření smlouvy o dílo pro zakázku „Spojovací chodník Bystřice“ s dodavatelem Swietelsky stavební, s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby Morava, Jahodová 60, 620 00 Brno, IČ 48035599, morava@swietelsky.cz s cenou 1.694.263,20 Kč bez DPH v předloženém znění

1214/41/17      doporučuje zastupitelstvu obce schválit kupní smlouvu se zřízením věcného břemene ev.č. 2017/03/045/Pi na odkup nově vzniklých pozemků parc.č. 1061/259 orná půda o výměře 25 m2 a parc.č. 1061/260 orná půda o výměře 38 m2, v k.ú. Bystřice nad Olší za cenu 63,- Kč a zřízení služebností za jednorázovou cenu 63,- Kč na pozemcích 1061/259 a 1061/260 s paní ……….., bytem …….., s paní ………, bytem …………., s panem ……….., bytem ………….., s panem …………., bytem …………, s panem ……., bytem ……… a s panem …………, bytem …………….

1215/41/17      doporučuje zastupitelstvu obce schválit poskytnutí zápůjčky ve výši 40 000,- Kč a smlouvu o poskytnutí zápůjčky z prostředků sociálního fondu obce Bystřice na zateplení rodinného domu čp. 559, k.ú. Hrádek, uzavřenou mezi obcí Bystřice a zaměstnankyní obce paní ………….., bytem ……………

1216/41/17      doporučuje zastupitelstvu obce schválit Obecně závaznou vyhlášku obce č. 1/2017, kterou se stanoví školské obvody mateřské školy zřízené obcí Bystřice

1217/41/17      schvaluje záměr pronájmu 4ks sloupů VO na pozemcích parc.č. 2083/1, 2083/2 a 2083/3 v k.ú. Bystřice nad Olší, pro umístění provizorní přípojky AYKY Z 43x16 v délce cca 250m a umístění rozvaděče za jednorázovou cenu 3000,-Kč + příslušná sazba DPH na dobu určitou a to do 31.12.2017, se společností MOTA ENGIL CENTRAL EUROPE, se sídlem Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4, IČ: 425138189, DIČ CZ25138189

 

            Mgr. Roman Wróbel                                                 Mgr. Marcel Čmiel 

                 starosta obce                                                       místostarosta obce


11. 4. 2017 Zobrazit méně

Usnesení Rady obce č. 40

Usnesení Rady obce č. 40z 40. schůze Rady obce Bystřice konané dne 7. 3. 2017 ve 14:00 hod.

15. 3. 2017 Zobrazit více

Usnesení Rady obce č. 39

Usnesení Rady obce č. 39z 39. schůze Rady obce Bystřice konané dne 7. 2. 2017 ve 13:00 hod.

14. 2. 2017 Zobrazit více

Usnesení Rady obce č. 38

Usnesení Rady obce č. 38z 38. schůze Rady obce Bystřice konané dne 19.1.2017 ve 13:00 hod.

24. 1. 2017 Zobrazit více

Usnesení Rady obce č. 37

Usnesení Rady obce č. 37z 37. schůze Rady obce Bystřice konané dne 20.12.2016 ve 13:00 hod.

28. 12. 2016 Zobrazit více

Usnesení Rady obce č. 36

Usnesení Rady obce č. 36z 36. schůze Rady obce Bystřice konané dne 15.11.2016 ve 12:00 hod.

23. 11. 2016 Zobrazit více

Usnesení Rady obce č. 35

Usnesení Rady obce č. 35z 35. schůze Rady obce Bystřice konané dne 25. 10. 2016 ve 13:00 hod.

31. 10. 2016 Zobrazit více

Usnesení Rady obce č. 34

Usnesení Rady obce č. 34z 34. schůze Rady obce Bystřice konané dne 11. 10. 2016 ve 13:00 hod.

17. 10. 2016 Zobrazit více

Usnesení Rady obce č. 33

Usnesení Rady obce č. 33z 33. schůze Rady obce Bystřice konané dne 21. 9. 2016 ve 13:00 hod.

26. 9. 2016 Zobrazit více

Usnesení Rady obce č. 32

Usnesení Rady obce č. 32z 32. schůze Rady obce Bystřice konané dne 16. 9. 2016 ve 13:00 hod.

26. 9. 2016 Zobrazit více

Stránka