Obsah

Formuláře stavebního úřadu

Kliknutím na název formuláře se otevře ve formátu PDF. Pro editaci jej stáhněte "formát .DOC".

Informace pro stavebníky

Dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. je stavebník, pokud staví na území s archeologickými nálezy, povinen oznámit svůj stavební záměr Archeologickému ústavu více info zde

Umísťování staveb a povolování opatření v území

Žádost o územně plánovací informaci

Popis: Podle ustanovení § 21 odst.1 písm. a) až c), odst. 2 až 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a § 2 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.


Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby - formát .DOC

Popis: podle ustanovení § 86 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a § 3 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.
 

Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území - formát .DOC

Popis: podle ustanovení § 86 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a § 4 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.
 

Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území - formát .DOC

Popis: podle ustanovení § 86 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a § 5 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.
 

Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků - formát .DOC

Popis: podle ustanovení § 86 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a § 6 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.

 

Žádost o schválení dělení a scelování pozemků - formát .DOC

Popis: podle ustanovení § 86 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a § 6 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.
 

Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu - formát .DOC

Popis: podle ustanovení § 86 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a § 7 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.
 

Žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení - formát .DOC

(nová stavba , změna stavby před dokončením, změna dokončené stavby)

Popis: podle ustanovení § 94a, odst.7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a § 7a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.
 

Žádost o územní souhlas - formát .DOC

Popis: podle ustanovení § 96, odst.10 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a § 15 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.
 

Žádost o povolení výjimky z obecných požadavků na využití území


Popis: podle ustanovení § 169, odst. 3, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
 

Popis požadovaného rozsahu dokumentace přikládané jako podklad k výše uvedeným žádostem


Obsah a rozsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení
 

Obsah a rozsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území
 

Obsah a rozsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území

Obsah a rozsah společné dokumentace pro vydání společného a územního rozhodnutí a stavebního povolení

Povolování staveb
 

Ohlášení stavby - formát .DOC

(nová stavba, změna stavby před dokončením, změna dokončené stavby)

Popis: podle ustanovení § 105 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a § 18a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
  

Prohlášení o odborném vedení stavby

Popis: Prohlášení o vedení stavby prováděné svépomocí (přílohou nutno doložit osvědčení o autorizaci nebo průkazu zvláštní způsobilosti opravňující k vedení staveb)

 

Žádost o povolení výjimky z obecných požadavků na využití území


Popis: podle ustanovení § 169, odst. 4, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
 

Žádost o stavební povolení - formát .DOC

(nová stavba, změna stavby před dokončením, změna dokončené stavby)

Popis: podle ustanovení § 110 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a § 18b vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.
 

Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora - formát .DOC

Popis: podle ustanovení § 117 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a § 18f vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.
 

Žádost o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
 

Popis: podle ustanovení § 169, odst. 4, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
 

Obsah a rozsah dokumentace pro ohlášení stavby dle §104, odst. 1a) - e), pro vydání stavebního povolení, k uzavření veřejnoprávní smlouvy a k posouzení autorizovaným inspektorem

Obsah a rozsah skutečného provedení stavby

Náležitosti dokumentace bouracích prací 
 

Provádění staveb 
 

Obsah a rozsah dokumentace pro provádění stavby

 

Náležitosti a způsob vedení stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě


Užívání staveb

Oznámení o užívání stavby - formát .DOC

Popis: podle ustanovení § 120 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a § 18h vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.
  

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu - formát .DOC

Popis: podle ustanovení § 122 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a § 18i vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.
 

Žádost o povolení předčasného užívání stavby - formát .DOC

Popis: podle ustanovení § 123 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a § 18k vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.
 

Oznámení změny v užívání stavby - formát .DOC

Popis: podle ustanovení § 127 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a § 18l vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.
  

Návrh na kolaudaci staveb

Popis: Návrh na kolaudaci stavby (nástavby, přístavby) a vydání koladuačního rozhodnutí (seznam nutných příloh je součástí formuláře a dle termínu návrh podléhá správnímu poplatku). Tento formulář se použije pro stavby, jejichž stavební povolení nabylo právní moc před 1. 1. 2007.

 

Ohlášení existence/neexistence stavby

Popis: Podle ustanovení § 125 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 

 

Přidělování čísla popisného/evidenčního 

Popis: podle ustanovení §31, odst. 5 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích rozhoduje o přidělení čísla popisného, orientačního nebo evidenčního v samostatné působnosti obec. Podle ustanovení §31a zákona o obcích je číslo popisné/evidenční přidělováno příslušnou obcí na základě výzvy stavebního úřadu této obci (po splnění podmínek pro zahájení užívání stavby). Ze strany stavebníka tedy není potřeba podávat žádnou žádost o přidělení čísla popisného/evidenčního. 

 

Odstraňování staveb

 

Ohlášení odstranění stavby, terénních úprav a zařízení - formát .DOC


Popis: podle ustanovení § 128 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a § 18n vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.

Vzory pro vyplnění jednotlivých fromulářů najdete na vebových stránkách  Ministerstva pro místní rozvoj

Územní plán

Podněty k pořízení územního plánu obce (nebo jeho změny) a pořízení regulačního plánu se podávají k pořizovateli uzemně plánovací dokumentace (odbor stavebního řádu a územního plánování MěÚ Třinec) prostřednictvím zdejšího odboru výstavby včetně příloh předepsaných zákonem.

podnět na pořízení územního plánu (jeho změny) - formát .DOCX

podnět k pořízení regulačního plánu - formát .DOC