Obec Bystřice
Bystřiceoficiální stránky obce

Stavební úřad

Formuláře stavebního úřadu

Kliknutím na název formuláře se otevře ve formátu PDF. Pro editaci jej stáhněte kliknutím na odkaz "formát .DOC".

Informace pro stavebníky

Dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. je stavebník, pokud staví na území s archeologickými nálezy, povinen oznámit svůj stavební záměr Archeologickému ústavu více info zde

Umísťování staveb a povolování opatření v území

Žádost o územně plánovací informaci

Popis: Podle ustanovení § 21 odst.1 písm. a) až c), odst. 2 až 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a § 2 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby (n)formát .DOC

Popis: podle ustanovení § 86 ve spojení s § 79, 85 a 94a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a § 3 a 13b vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.

Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území (n) - formát .DOC

Popis: podle ustanovení § 86 ve spojení s § 80, 85 a 94a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a § 4 a 13b vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.

Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území (n) - formát .DOC

Popis: podle ustanovení § 86 ve spojení s § 81, 85 a 94a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a § 5 a 13b vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.

Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků - formát .DOC

Popis: podle ustanovení § 86 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a § 6 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.

Žádost o schválení dělení a scelování pozemků - formát .DOC

Popis: podle ustanovení § 86 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a § 6 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.

Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu - formát .DOC

Popis: podle ustanovení § 86 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a § 7 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.

Společné oznámení záměru (n) - formát .DOC

(nová stavba , změna stavby před dokončením, změna dokončené stavby)

Popis: podle ustanovení § 96a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a § 15b vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

Žádost o vydání společného povolení (n) - formát .DOC

(nová stavba , změna stavby před dokončením, změna dokončené stavby)

Popis: podle ustanovení § 94j a 94q zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.

Oznámení záměru (n) - formát .DOC

Popis: podle ustanovení § 96 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a § 15 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.

Žádost o povolení výjimky z obecných požadavků na využití území

Popis: podle ustanovení § 169, odst. 3, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Požadovaný rozsah a obsah dokumentace přikládané jako podklad k výše uvedeným žádostem je uveden v přílohách č. 1 - 11 Vyhl. č. 499/2006 Sb.

Povolování staveb

Ohlášení stavby - formát .DOC

(nová stavba, změna stavby před dokončením, změna dokončené stavby)

Popis: podle ustanovení § 105 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a § 18a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

Prohlášení o odborném vedení stavby

Popis: Prohlášení o vedení stavby prováděné svépomocí (přílohou nutno doložit osvědčení o autorizaci nebo průkazu zvláštní způsobilosti opravňující k vedení staveb)

Žádost o povolení výjimky z obecných požadavků na využití území

Popis: podle ustanovení § 169, odst. 4, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Žádost o stavební povolení - formát .DOC

(nová stavba, změna stavby před dokončením, změna dokončené stavby)

Popis: podle ustanovení § 110 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a § 18b vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.

Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora - formát .DOC

Popis: podle ustanovení § 117 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a § 18f vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.

Žádost o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Popis: podle ustanovení § 169, odst. 4, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Požadovaný rozsah a obsah dokumentace přikládané jako podklad k výše uvedeným žádostem je uveden v příloze č. 12 Vyhl. č. 499/2006 Sb. 

Provádění staveb 

Požadovaný rozsah a obsah dokumentace pro tuto fázi realizace staveb je uveden v přílohách č. 13, 14 a 16 Vyhl. č. 499/2006 Sb.

Užívání staveb

Ohlášení dokončení stavby (n) - formát .DOC

podle ustanovení § 152 odst. 3 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu - formát .DOC

Popis: podle ustanovení § 122 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a § 18i vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.

Žádost o povolení předčasného užívání stavby - formát .DOC

Popis: podle ustanovení § 123 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a § 18k vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.

Žádost o povolení zkušebního provozu stavby - formát .DOC

Popis: podle ustanovení § 124 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Oznámení změny v užívání stavby - formát .DOC

Popis: podle ustanovení § 127 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a § 18l vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.

Návrh na kolaudaci staveb

Popis: Návrh na kolaudaci stavby (nástavby, přístavby) a vydání koladuačního rozhodnutí (seznam nutných příloh je součástí formuláře a dle termínu návrh podléhá správnímu poplatku). Tento formulář se použije pro stavby, jejichž stavební povolení nabylo právní moc před 1. 1. 2007.

Ohlášení existence/neexistence stavby

Popis: Podle ustanovení § 125 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 

Žádost o ověření pasportu stavby  - formát .doc 

Popis: podle ustanovení § 125 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a přílohy č.14 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

Přidělování čísla popisného/evidenčního 

Popis: podle ustanovení §31, odst. 5 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích rozhoduje o přidělení čísla popisného, orientačního nebo evidenčního v samostatné působnosti obec. Podle ustanovení §31a zákona o obcích je číslo popisné/evidenční přidělováno příslušnou obcí na základě výzvy stavebního úřadu této obci (po splnění podmínek pro zahájení užívání stavby). Ze strany stavebníka tedy není potřeba u nově dokončených staveb (kterým se přiděluje číslo popisné nebo evidenční)  podávat žádnou žádost o přidělení čísla popisného/evidenčního.

Zápis staveb do registru územní identifikace adres nemovitostí (RÚIAN)

Žádost o zápis budovy do RÚIAN - formát *.doc

Odstraňování staveb

Ohlášení odstranění stavby, terénních úprav a zařízení - formát .DOC

Popis: podle ustanovení § 128 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a § 18n vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.

Požadovaný rozsah a obsah dokumentace přikládané jako podklad k výše uvedeným žádostem je uveden v příloze č. 15 Vyhl. č. 499/2006 Sb.

Vzory pro vyplnění jednotlivých fromulářů najdete na vebových stránkách  Ministerstva pro místní rozvoj

Územní plán

Podněty k pořízení územního plánu obce (nebo jeho změny) a pořízení regulačního plánu se podávají k pořizovateli uzemně plánovací dokumentace (odbor stavebního řádu a územního plánování MěÚ Třinec) prostřednictvím zdejšího odboru výstavby včetně příloh předepsaných zákonem.

návrh na pořízení územního plánu (jeho změny) - formát .DOCX

podnět k pořízení regulačního plánu - formát .DOC

 

 

 

K odstranění

Virtuální prohlídka

Kalendář svozu odpadů

Květen 2024
Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6
7
8
9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20
21
22
23
24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Kvalita ovzduší

měřící stanice
Třinec - Kosmos

mobilní aplikace SmogAlarm

Zdravá obec a MA 21

logologo

Logo MSK

Logo MSK

Karpatské terénní naučné centrum

foto

loga

Obec Bystřice

Bystřice