Obsah

Zdravá obec a MA 21 Bystřice

Bystřice je od letošního roku členem Místní Agendy 21 a zároveň součástí projektu Zdravá obec.

Místní Agenda 21 je mezinárodní program zakotvený v dokumentu OSN - Agenda 21, k jehož naplňování se zavázaly desítky států vč. České republiky.

I obec Bystřice se rozhodla pro zkvalitnění veřejné správy pomocí implementace Místní Agendy 21. 

Úspěch tkví zejména v zodpovědnosti, otevřenosti, efektivnosti instituce, spojitosti strategií i na účasti veřejnosti na rozhodovacích a dalších procesech. 

Bystřice se bude v průběhu let 2017-2018 snažit postoupit z kategorie "zájemci" do kategorie "D" a začít taktéž s plněním kritérií kategorie "C". 


Projekt Zdravé město je taktéž mezinárodní projekt garantovaný Světovou zdravotní organizací (WHO). Vychází ze strategie Světové zdravotní organizace Zdraví 21 a z dokumentu OSN Agenda 21. Cílem Projektu Zdravé město je vytvářet podmínky pro kvalitnější a zdravější život obyvatel měst.

Po roce 1989 se myšlenky uvedeného projektu začaly realizovat i v České republice. V roce 1994 vznikla asociace Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM ČR). Je jedinou municipální asociací v ČR, která má ve svém statutu systematickou podporu praktické realizace hodnot udržitelného rozvoje, zdraví a kvality života v podmínkách měst, obcí a regionů.

Zdravé město je prestižní označení pro municipalitu, která je aktivně zapojena do mezinárodního projektu. Je zejména projektem komunitním, který otevírá prostor pro aktivity a zájmy obyvatel.


Více informací o místní Agendě 21: http://ma21.cenia.cz
Více informací o projektu Zdravá obec a NSZM ČR: https://www.zdravamesta.cz

MA21zdravé města


 

 

Jak to vidíte vy?

Zdravou obec je nutné vnímat jako dlouhodobý a stále se vyvíjející projekt, který předpokládá aktivní zapojení obyvatelstva do rozvojových aktivit města. Proto není možné pojem „Zdravá obec“ chápat jako současný a ukončený stav obce. Zdravá obec se zabývá všemi oblastmi života, které mohou mít vliv nejen na zdraví, ale i celkovou pohodu obyvatel. Nejedná se tedy pouze o stav životního prostředí, ale zejména o životní styl lidí a o jejich pocit spokojenosti v obci. Obec Bystřice je Zdravou obcí od roku 2017. Pomocí aktivit realizovaných v rámci projektu Zdravé město a uplatňováním principů MA21 usiluje Bystřice o zajištění podmínek pro kvalitní a spokojený život svých obyvatel. Základními cíli, které si obec při vstupu do projektu stanovila, jsou vysoká participace s občanským sektorem a vysoký důraz na zkvalitňování zdravého životního stylu obyvatel. Realizace jednotlivých aktivit a činností ve Zdravé obci Bystřice je zaměřena na:

 - podporu zdraví a kvality života obyvatel,

 - strategické řízení obce s ohledem na udržitelný rozvoj,

- vytváření místního partnerství (dobrá a funkční spolupráce obce a jejich partnerů),

- zvyšování kvality veřejné správy (zavádění nástrojů řízení kvality – MA21, benchmarking),

- komunitní plánování (zapojování veřejnosti do plánovacích procesů),

- podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty,

- pořádání osvětových kampaní (Den Země, Den s IZS, Alis run- Bystřický běh s úsměvem),

- systematickou dotační podporu aktivit naplňujících myšlenky Zdravé obce,

- prezentaci projektu

Bystřice plní od roku 2017 Kritéria MA21 platná pro kategorii D. V roce 2018 byly poprvé zrealizovány veřejná a školní fóra, jakožto součást plnění kategorie C.

 

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ PROJEKTU ZDRAVÁ OBEC BYSTŘICE A MA21

Odpovědný politik Zdravého města a MA21

Mgr. Roman Wróbel – starosta obce

Politik Zdravé obce a MA21 zodpovídá za strategickou část, za prosazování zdraví, udržitelného rozvoje a kvality života do konkrétních aktivit a za celkové směřování obce v této oblasti. Politik též reprezentuje municipalitu vzhledem k uvedeným aktivitám.

 

Koordinátorka Zdravého města a MA21

Mgr. Kateřina Dubská – samostatné funkční místo v přímé gesci starosty a politika Zdravé obce a MA21 Koordinátorka Zdravé obce a MA21 koordinuje, prezentuje a medializuje celý proces realizace projektu. Spolupracuje s politikem, klíčovými partnery v rámci úřadu, externími subjekty a s veřejností.

Výbor pro místní Agendu 21 

Výbor je poradním orgánem rady obce, který odborně a manažersky dohlíží nad procesy projektu Zdravá obec a MA21. Působnost a kompetence výboru se vztahují na všechny činnosti města, které se týkají Zdravé obce a MA21. Toto uskupení je orgánem fungujícím na základě mezisektorového partnerství – jsou zde zastoupeny subjekty z řad veřejné správy, podnikatelského i neziskového sektoru. Výbor je významným partnerem koordinátora, ale i politika Zdravé obce a MA21.

Výbor ve stávajícím volebním období pracuje ve složení:

Mgr. Roman Wróbel – předsedseda výboru

Mgr. Kateřina Dubská – místopředsedkyně

Mgr. Marcel Čmiel

Věslav Szpak

Bc. Jarmila Wróblová

Ing. Stanislav Mitręga

 

KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ

Obec Bystřice v roce 2018 uspořádala pro občany veřejné fórum a školní fóra pro žáky základních škol.

 

1. VEŘEJNÉ FÓRUM ZDRAVÉ OBCE BYSTŘICE

Fórum Zdravé obce Bystřice se uskutečnilo 3. května 2018 od 16.00 hodin ve sborovém centru LECAV v Bystřici a zúčastnilo se jej 51 občanů. Na veřejném fóru byly veřejností definovány největší priority v jednotlivých oblastech rozvoje obce tak, jak je vnímají samotní občané. Vyřešení těchto problémů považují občané za základní předpoklad pro zlepšení kvality života v obci. Priority, na jejichž významnosti se účastníci veřejného projednaní shodli, jsou následující:

 

Pořadí

Námět

Počet hlasů

1.

Dokončení klidové zóny kolem Hluchové

30

2.

Nový velký společenský sál

16

3. - 4.

Zavedení inteligentního svozu odpadů v obci

11

3. - 4.

Rozšíření péče o seniory na 24 hodin

11

5. - 6.

Zavedení radaru na Nýdek a od veteriny směr Třinec

4

5. - 6.

Chodník na Nýdek

4

7. - 8.

Rozšíření služby OBECNÍ POLICIE (více směn, více strážníků)

3

7. - 8.

Naučná cyklostezka kolem Bystřice

3

9. - 10.

Zajištění bezbariérových vstupů do veřejných prostor

1

9. - 10.

Nový divadelní, taneční sál

1

11. -14.

Přírodní koupaliště na řece Hluchové

0

11. -14.

Organizování kurzů pro starší a pokročilé

0

11. -14.

Podpora vzniku služeb a drobného podnikání v rámci jejich poskytování v obci

0

11. -14.

Zajištění infrastruktury: odstavná parkoviště, VO, informační tabule, mapy

0

 

 

Podrobné výsledky Fóra byly předloženy k projednání Zastupitelstvu obce Bystřice a zastupitelstvo, formou usnesení, vzalo na vědomí Zápis z Veřejného fóra Zdravé obce Bystřice pro rok 2018.

 

 

fóra

2. ŠKOLNÍ FÓRA

Školní fóra se uskutečnily 24. a 30. dubna 2018 od 9.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Bystřice a navštívilo jej přes 80 žáků ze dvou bystřických základních škol (s českým a polským jazykem vyučovacím). Žáci diskutovali s koordinátorkou a politikem ZO a MA21 nad budoucností obce a škol.

Nejvíce hlasů v rámci školského zařízení obdržely prostorné šatní skříňky po každého žáka, více kulturních a výjezdových školních akcí a kvalitnější a pestřejší školní obědy.

Z hlasování o dění vzešlo, že nejvíce by studenti ZŠ chtěli v obci stánek s rychlým občerstvením/kebab, opravení nádražní budovy a prostoru před ní, dokončení chodníků a posílení osvětlení v okrajových částech obce.

 

 

fóra

Zápisy

Zápis z 1. schůze Výboru pro místní Agendu 21 obce Bystřice - zde ke stažení

Zápis z 2. schůze Výboru pro místní Agendu 21 obce Bystřice - zde ke stažení

Zápis z Veřejného fóra 2018 - zde ke stažení

Zpráva o průběhu akce Den Země 2018 - zde ke stažení