Obec Bystřice
Bystřiceoficiální stránky obce

Usnesení Rady obce č. 5

z 5. schůze Rady obce Bystřice konané dne 20. 1. 2015 v 13:00 hod.

Usnesení ve formátu PDF - zde ke stažení


 

U S N E S E N Í

z 5. schůze Rady obce Bystřice konané dne 20. 1. 2015 v 13:00 hod. v zasedací místnosti ve 3. mezipatře Obecního úřadu v Bystřici

 

Rada obce Bystřice projednala a:


103/05/15        bere na vědomí zahájení schůze starostou obce

 

104/05/15        schvaluje program schůze RO

105/05/15        bere na vědomí kontrolu úkolů

106/05/15        bere na vědomí připravenost projektů pro čerpání dotací

107/05/15        schvaluje Smlouvu o poskytování služeb mezi objednatelem obcí Bystřicí a poskytovatelem Spolkem – Školící a výcvikové centrum Asklépios z.s. se všemi přílohami s platností ode dne podpisu smlouvy oprávněných zástupců smluvních stran a s účinností od 21. 1. 2015

108/05/15        schvaluje komunitní plán obce Bystřice 2015-2018

109/05/15        schvaluje Darovací smlouvu s MSK na 1 ks stojanu v pořizovací ceně 5.414,49,- Kč

110/05/15        schvaluje na doporučení auditora výjimku ze směrnice č. 1/2014 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Bystřice v čl. 2, bodě 2.3 v případě uzavření smlouvy o poskytování služeb mezi obcí Bystřice a ŠVCA Asklépios z.s. z důvodů časové tísně po ukončení nájemní smlouvy na pronájem bazénu a přechodu zařízení do správy obce Bystřice, při přípravě nového smluvního vztahu, snahy o kontinuitu provozu bazénu v Bystřici a omezeného okruhu možných poskytovatelů služby.

111/05/15        bere na vědomí zápis ze zasedání mediální komise konané dne 14. 1. 2015

112/05/15        ukládá připravit poptávku na dodávku software na dovybavení obrazového zpravodajství

    Zodp: mediální komise                                                       Termín: 10. 2. 2015

113/05/15        ukládá přednést prezentaci vytvořenou předsedou mediální komise na příštím zasedání Zastupitelstva obce

   Zodp: předseda mediální komise                                       Termín: 10. 2. 2015

114/05/15        schvaluje ceník pronájmu sportoviště v Bystřici

115/05/15        schvaluje navrhovaný dodatek k cenám pronájmu sportoviště v Bystřici

116/05/15        schvaluje navýšení kapacity MŠ č. 440 – IZO 107 621 339 a její výdejny jídel – IZO 150 069 138 z dosavadních 62 na 66 dětí/strávníků ke dni 15. 2. 2015

117/05/15        bere na vědomí dopis anonymního stěžovatele ohledně rozestavěných bytovek v lokalitě Paseky – Křivá

118/05/15        ukládá právnímu zástupci připravit zprávu o stavu bytovek na Křivé

   Zodp: právní zástupce obce                                               Termín: 10. 2.  2015

119/05/15        bere na vědomí ukončení projektu „Vitální hasiči“

120/05/15        doporučuje projednat v ZO okolnosti a podmínky realizace projektu „Vitální hasiči“ a připravit zprávu pro zasedání zastupitelstva obce

      Zodp: kontrolní výbor                                                       Termín: 24. 2. 2015

121/05/15        schvaluje podání žádosti týkající se projektu s názvem „Obec Bystřice – WORKOUTOVÉ HŘIŠTĚ, od patologie k harmonii“ do programu prevence kriminality 2015

122/05/15        schvaluje spolufinancování připravovaného projektu s názvem „Obec Bystřice – WORKOUTOVÉ HŘIŠTĚ, od patologie k harmonii, a to prostřednictvím přidělení finančních prostředků k pokrytí spoluúčasti odpovídající minimálně 10%, maximálně však 60% z celkových nákladů projektu

123/05/15        schvaluje smlouvu ev. č. 2015/03/1792/Pi o budoucí smlouvě zřízení služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu, spočívající v právu vedení přípojky NN po pozemku parc. č. 1876/1 v k. ú. Bystřice nad Olší, s budoucí oprávněnou z věcného břemene společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035

124/05/15        schvaluje investiční záměr na stavbu rozšíření vodovodního a kanalizačního řadu v lokalitě na Farském po pozemku parc. č. 1061/222, v délce 48 m za předpokládanou cenu 386 657.30,- Kč bez DPH,  pod podmínkou dofinancování z dotace na dobudování technické infrastruktury v zastavitelných plochách nebo spolufinancováním s vlastníky objektů

125/05/15        ukládá zajistit právní ošetření investičního záměru uzavřením smlouvy obec – stavebníci

      Zodp: JUDr. Karel Bocek                                                  Termín: 10. 2. 2015

126/05/15        schvaluje záměr pronájmu nebytového prostoru 1 místnost o výměře 19,35 m2 a 1/5 společných prostor o výměře 7,26 m2 v objektu čp. 273, k.ú. Bystřice nad Olší, dle platného ceníku pro stanovení výše nájemného z nebytových prostor a nájmu částí nemovitosti ve vlastnictví obce Bystřice

127/05/15        schvaluje smlouvu ev. č. 2015/03/1791/Pi o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, spočívající v právu vedení a umístění elektro a vodovodní přípojky po pozemcích parc. č. 4004/7 a 4004/34 oba v k. ú. Bystřice nad Olší, s budoucími oprávněnými ze služebnosti manželi …………a …………….., oba bytem ……………….

128/05/15        schvaluje smlouvu ev. č. 2015/03/1793/Pi o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, spočívající v právu vedení a umístění odtokového potrubí z domovní ČOV po pozemku parc. č. 5347/6 oba v k. ú. Bystřice nad Olší, s budoucím oprávněným ze služebnosti panem ………………….., bytem ………………..

129/05/15        schvaluje podání žádosti týkající se akce s názvem „Modernizace bazénové technologie – líheň reprezentantů“ do Programu 133510 s názvem Státní podpora sportu pro rok 2015

130/05/15        schvaluje spolufinancování připravované akce s názvem „Modernizace bazénové technologie – líheň reprezentantů“, a to prostřednictvím přidělení finančních prostředků k pokrytí minimální spoluúčasti ve výši 30% na celkových nákladech akce

131/05/15        bere na vědomí seznam „Estetizace obce Bystřice“

132/05/15        ukládá zjistit cenové rozmezí estetických úprav navrhovaných v příloze přednesu

Zodp: starosta obce                                                 Termín: příští zasedání RO

133/05/15        ukládá specifikovat pravidla a zásady pro soutěž „Nejkrásnější zahrada Bystřice“

 Zodp: rada obce                                                      Termín: příští zasedání RO

134/05/15        schvaluje jmenování zástupců zřizovatele do školských rad takto: ZŠ a MŠ Bystřice 848 (6 členů) – ……………….. – …………., ……………… – …………... ZŠ a MŠ St. Hadyny (3 členové) ……………….. – …………..

135/05/15        schvaluje přijetí finančního daru pro ZŠ a MŠ Bystřice 848, ve výši 10.000,- Kč na dovybavení mateřské školy č. p. 295 školními pomůckami od společnosti …………………..a finanční dar ve výši 100.000,- Kč na pořízení elektronických zařízení (iPady) pro děti v mateřské škole od společnosti TENZA, a.s.

136/05/15        bere na vědomí zápis ze zasedání sociální komise konané dne 11. 12. 2014

137/05/15        schvaluje ceník pronájmů bazénu Bystřice

138/05/15        schvaluje návrh dodatku ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě na rok 2015

139/05/15        schvaluje uzavření příkazní smlouvy s fa HRAT, s.r.o., Družstevní 294, 739 61 Třinec, předmětem příkazní smlouvy je výkon zadavatelské činnosti na výběr dodavatele stavby: „Dopravní spojení stavby Farské“ s nabídkovou cenou 19.662,- Kč (vč. DPH)

140/05/15        schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S140622, jehož předmětem jsou méněpráce ve výši 116.373,- Kč v rámci zhotovení díla „Energetické úspory objektu č. p. 416 v obci Bystřice“. Celková cena díla „Energetické úspory objektu č. p. 416 v obci Bystřice“ činí 1 764 074,- Kč bez DPH

141/05/15        schvaluje 4 nové zaměstnance obce Bystřice, s pracovištěm bazén Bystřice a zařazením do Obecního úřadu. Delegování kompetencí a povinností zaměstnavatele na vedoucího bazénu …………………

142/05/15        schvaluje smlouvu o užívání bazénu a bazénové haly se Sportovním Centrem Bystřice, zastoupeným panem ………………..

 

Mgr. Roman Wróbel                                     Mgr. Marcel Čmiel

starosta obce                                               místostarosta obce

Datum vložení: 28. 1. 2015 0:00
Datum poslední aktualizace: 1. 11. 2017 23:08
Autor: Správce *

Samospráva

Virtuální prohlídka

Kalendář svozu odpadů

Květen 2024
Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6
7
8
9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20
21
22
23
24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Kvalita ovzduší

měřící stanice
Třinec - Kosmos

mobilní aplikace SmogAlarm

Zdravá obec a MA 21

logologo

Logo MSK

Logo MSK

Karpatské terénní naučné centrum

foto

loga

Obec Bystřice

Bystřice