Obec Bystřice
Bystřiceoficiální stránky obce

Usnesení Rady obce č. 54

Usnesení Rady obce č. 53 1

z 54. schůze Rady obce Bystřice konané dne 14. 11. 2017 ve 14:00 hod.

U S N E S E N Í

z 54. schůze Rady obce Bystřice konané dne 14. 11. 2017 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti ve 3. mezipatře Obecního úřadu v Bystřici


Rada obce Bystřice projednala a:

 

1397/54/17      bere na vědomí zahájení schůze starostou obce

1398/54/17      schvaluje program schůze rady obce

1399/54/17      doporučuje zastupitelstvu obce schválit rozpočet obce Bystřice (schodkový) na rok 2018 ve výši 104 677 tis. Kč příjmů, 141 360 tis. Kč výdajů a 36 683 tis. Kč financování dle předloženého návrhu

1400/54/17      doporučuje zastupitelstvu obce schválit transfery (dotace) a příspěvky třetím osobám uvedené v rozpočtu obce na rok 2018 v tabulkové části materiálu „Rozpočet obce Bystřice na rok 2018“

1401/54/17      doporučuje zastupitelstvu obce schválit poskytnutí půjček v roce 2018 ze sociálního fondu obce ve výši 80 tis. Kč

1402/54/17      doporučuje zastupitelstvu obce schválit závazné ukazatele rozpočtu na rok 2018 v tabulkové části materiálu „Rozpočet obce Bystřice na rok 2018“ – paragrafy ve výdajové části rozpočtu

1403/54/17      doporučuje zastupitelstvu obce schválit střednědobý výhled rozpočtu obce Bystřice na léta 2019-2020

1404/54/17      doporučuje zastupitelstvu obce schválit:

                  1. Stanovit radě obce oprávnění provádět v roce 2018:

  1. jednotlivé změny rozpočtu na jednu akci do výše 500 000,- Kč v daném rozpočtovém opatření včetně závazných ukazatelů
  2. všechna rozpočtová opatření týkající se přijetí dotací ze státního rozpočtu, Národního fondu, státních fondů, prostředků Evropské unie, rozpočtů územních samosprávných celků a ostatních rozpočtů a jejich použití
  3. všechna rozpočtová opatření týkající se přijetí daňových příjmů, peněžních příspěvků, darů, reklam, pojistných náhrad a jejich použití
  4. stanovení a úpravy závazných ukazatelů obce a příspěvkových organizací obce v rozsahu bodu a) až c)

2. Pověřit pro rok 2018 vedoucí odboru finančního prováděním:

a) technických úprav rozpočtu (změna položek a paragrafů v souladu se změnou  předpisů)

b) přesunů mezi položkami rozpočtu

              3. Stanovit radě obce v roce 2017 provádění všech rozpočtových opatření v období od

                   posledního zasedání zastupitelstva obce v roce 2017 do konce roku 2017.

1405/54/17      doporučuje zastupitelstvu obce vzít na vědomí přehled dotací přijatých obcí Bystřice v období od 1.1. do 31.10.2017

1406/54/17      schvaluje rámcový scénář a náklady na tradiční obecní kulturní akci „Setkání s Mikulášem“ – 1.12.2017

1407/54/17      schvaluje plán inventur pro rok 2017 včetně složení ústřední inventarizační komise a inventarizačních komisí v počtu 9 skupin

1408/54/17      schvaluje Plán zimní údržby obce Bystřice pro období 2017/2018

1409/54/17      schvaluje Rámcový plán práce Rady obce Bystřice na rok 2018

1410/54/17      doporučuje zastupitelstvu obce schválit Rámcový plán práce Zastupitelstva obce Bystřice na rok 2018

1411/54/17      schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 20.000,- Kč CENTRU SOCIÁLNÍ POMOCI Třinec, Máchova 1134, 739 61 Třinec, IČ 75055473

1412/54/17      schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 10.000,- Kč NEMOCNICI TŘINEC, p.o., Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec, IČ 00534242

1413/54/17      schvaluje neposkytnutí peněžitého daru Sociálním službám Města Třinec, Habrová 302, 739 61 Třinec, IČ 00600954

1414/54/17      schvaluje neposkytnutí peněžitého daru Spolku pro Faunapark ve Frýdku-Místku, Horymírova 369, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 02900807

1415/54/17      schvaluje rozpočet Základní školy a mateřské školy Bystřice 848, příspěvkové organizace, na rok 2018

1416/54/17      schvaluje rozpočet Základní školy a mateřské školy St. Hadyny s pol.jaz. vyuč. Bystřice 366, příspěvkové organizace, na rok 2018

1417/54/17      schvaluje rozpočet Místní knihovny Bystřice 848, příspěvkové organizace, na rok 2018

1418/54/17      schvaluje rozpočet Domu dětí a mládeže Bystřice 106, příspěvkové organizace, na rok 2018

1419/54/17      schvaluje střednědobý výhled rozpočtu Základní školy a mateřské školy Bystřice 848, příspěvkové organizace, na léta 2019 – 2020

1420/54/17      schvaluje střednědobý výhled rozpočtu Základní školy a mateřské školy St. Hadyny s pol.jaz. vyuč. Bystřice 366, příspěvkové organizace, na léta 2019 – 2020

1421/54/17      schvaluje střednědobý výhled rozpočtu Místní knihovny Bystřice 848, příspěvkové organizace, na léta 2019 – 2020

1422/54/17      schvaluje střednědobý výhled rozpočtu Domu dětí a mládeže Bystřice 106, příspěvkové organizace, na léta 2019 – 2020

1423/54/17      doporučuje zastupitelstvu obce schválit tento návrh měsíčních odměn neuvolněných členů zastupitelstva obce, členů rady obce, předsedů výborů, předsedů komisí, členů výborů a komisí dle přílohy k Nařízení vlády č. 318/2017 Sb. od 1.1.2018:

- člen rady bez ohledu na kumulaci funkcí ve výši                                                              7.380,- Kč

- předseda výboru, komise, zvláštního orgánu bez ohledu na kumulaci funkcí ve výši      3.690,- Kč

- člen výboru, komise nebo zvláštního orgánu bez ohledu na kumulaci funkcí ve výši       3.075,- Kč

- řadový člen zastupitelstva bez ostatních funkcí ve výši                                                    1.845,- Kč

  občané:        

- členové finančního a kontrolního výboru ve výši                                                                  500,- Kč

- členové sociální a stavební komise ve výši                                                                            500,- Kč

- členové ostatních výborů a komisí ve výši                                                                            300,- Kč


1424/54/17      doporučuje zastupitelstvu obce schválit ceny vody pitné a vody odvedené pro rok 2018:

Voda pitná (vodné)             26,00 Kč/m3 bez DPH (pro obecní vodovod Bystřice-Paseky- Kompařov

Voda odvedená (stočné)    22,00 Kč/m3 bez DPH (pro odběratele obce Bystřice a obce Nýdek)

Voda odvedená (stočné)   17,00 Kč/m3 bez DPH (pro odběratele obce Vendryně)

            K uvedeným cenám bude připočtena aktuální sazba DPH.

 

1425/54/17      schvaluje od 1.12.2017 cenu ve výši 3.010,- Kč/10 let za pronájem 1 ks schránky v 9-ti ks sestavě kolumbária na místním hřbitově v centru obce Bystřice

1426/54/17      schvaluje od 1.12.2017 cenu ve výši 5.610,- Kč/15 let za pronájem 1 ks schránky v 9-ti ks sestavě kolumbária na místním hřbitově u bývalé cihelny

1427/54/17      schvaluje výši nájemného v obecních bytech čp. 403, 700, 701 a 936 pro období od 1.1.2018 do 31.12.2020 následovně: 

 

 

Rok 2018 

Rok 2019

Rok 2020

Objekt čp…./č.bytu

Kč/m2

Kč/m2

Kč/m2

403/1

70

75

80

403/2

70

75

80

700/1, 700/2, 700/3, 700/4, 700/5, 700/6

70

75

80

701/1, 701/2, 701/3, 701/4, 701/5, 701/6

70

75

80

936/1, 936/2, 936/3, 936/4, 936/5

70

75

80

 

1428/54/17      bere na vědomí vyúčtování nájemného a služeb za III. čtvrtletí 2017 – bytový fond Bystřice a nebytové prostory v objektu čp. 416

1429/54/17      doporučuje zastupitelstvu obce schválit přijetí daru Pozinkované ocelové klece a Darovací smlouvu ev.č. 2017/03/108/Bo na přijetí daru Pozinkované ocelové klece umístěnou na workoutovém hřišti za školským areálem Bystřice od dárce společnosti KGP projekt s.r.o., Polní 411, 739 61 Třinec, IČ 26856352, zastoupená ……………

1430/54/17      schvaluje záměr bezúplatného převodu 2 ks dřevěných stánků umístěných na pozemku parc.č. 3305, k.ú. Bystřice nad Olší

1431/54/17      schvaluje připravit do zastupitelstva obce darovací smlouvu s obdarovanou Místní skupinou Polského kulturně – osvětového svazu v Bystřici z.s., čp. 961, IČ 48772283

1432/54/17      doporučuje zastupitelstvu obce schválit bezúplatný převod pozemku parc.č. 2320 – trvalý travní porost o výměře 5256 m2, k.ú. Bystřice nad Olší, se Státním pozemkovým úřadem, IČO: 01312774, se sídlem Husická 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov

1433/54/17      doporučuje zastupitelstvu obce schválit kupní smlouvu ev.č. 2017/03/107/Pi na odkup nově odměřeného pozemku parc.č. 2322/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 287 m2, v k.ú. Bystřice nad Olší s panem ……………, bytem …………, za cenu 100,- Kč/m2, tj. celkem za pozemek 28.700,- Kč

1434/54/17      schvaluje smlouvu ev.č. 2017/03/104/Pi o zrušení věcného břemene uložení kanalizačního potrubí včetně vstupu na tento pozemek za účelem oprav a běžné údržby dle smlouvy o věcném břemeni V3 167/1998 po pozemku parc.č. 5986/118 – ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Bystřice nad Olší, s povinnou z věcného břemene společnosti Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4 – Nusle, IČ 65993390

1435/54/17      schvaluje smlouvu ev.č. 2017/03/093/Pi o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, spočívající v právu vedení a umístění inženýrských sítí (kanalizační a vodovodní přípojka) po pozemku parc.č. 1916 v k.ú. Bystřice nad Olší, s budoucími oprávněnými manželi ………………….., oba bytem …………………..

1436/54/17      schvaluje smlouvu ev.č. 2017/03/114/Pi o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu, spočívající v právu vedení přípojky kNN po pozemku parc.č. 5128/69 v k.ú. Bystřice nad Olší, s budoucí oprávněnou z věcného břemene společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035

1437/54/17      schvaluje smlouvu ev.č. 2017/03/105/Pi o zřízení věcného břemene spočívající v právu vedení přípojky kNN po pozemku parc.č. 1947/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Bystřice nad Olší, s oprávněnou z věcného břemene společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035

1438/54/17      schvaluje odměny ředitelům příspěvkových organizací dle předloženého návrhu a to ZŠ a MŠ Bystřice 848 – Mgr. Jan Čechura, ZŠ a MŠ St. Hadyny s pol. jaz. vyuč. Bystřice 366 – PaedDr. Renata Gillová, DDM Bystřice – Mgr. Jarmila Wróblová, Místní knihovna Bystřice – PhDr. Halina Paciorková

1439/54/17      schvaluje přijetí finančního daru ZŠ a MŠ Bystřice 848, okr. F-M, p.o. ve výši 15.000,- Kč na dopravu žáků základní školy na lyžařský výcvik

1440/54/17      schvaluje navýšení kapacity školní družiny č. 366 – IZO 119 600 111 z dosavadních 60 na 80 žáků ke dni 1.1.2018 na základě žádosti ZŠ a MŠ St. Hadyny s pol. jaz. vyuč. Bystřice 366, okr. F-M, p.o.

1441/54/17      bere na vědomí Přehled úkonů pečovatelské služby za rok 2016 v DPS-SENIOR Bystřice 1317

1442/54/17      schvaluje Plán zlepšování na rok 2018 ve znění předloženého dokumentu na základě doporučení Skupiny pro MA21 v rámci Projektu Zdravá obec Bystřice a MA21

1443/54/17      schvaluje úhradu nákladů za nákup PHM souvisejících s úpravou běžeckých tratí v zimní sezóně 2017/2018 do maximální výše 5.000,- Kč

1444/54/17      schvaluje připojení Obce Bystřice k „Prohlášení zástupců obcí a dobrovolných svazků obcí k zákonu č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění zákona č. 14/2017 Sb.“, ze dne 26.10.2017, iniciovaném Dobrovolným svazkem obcí Mikroregion-Lanškrounsko

1445/54/17      schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo 001-2016 na výrobu a vysílání obecního zpravodajství s firmou FIBERA, s.r.o., Frýdecká 201, Třinec

1446/54/17      bere na vědomí informaci o uzavření Místní knihovny Bystřice pro veřejnost od 22.12.2017 do 2.1.2018 z důvodu vánočních svátků a vánočních prázdnin s ohledem na topnou sezónu

1447/54/17      odložila do příští schůze rady obce projednání záměru prodeje nově odměřeného pozemku parc.č. 4647/2 – ostatní plocha, dráha o výměře 443 m2 v k.ú. Bystřice nad Olší

1448/54/17      ukládá projednat možnost směny pozemků (v okolí nádraží příp. jinde) od SŽDC za pozemek parc.č. 4647/2 – ostatní plocha, dráha o výměře 443 m2 v k.ú. Bystřice nad Olší
                        Zodp.: odbor vnitřní správy                                              Termín: ihned

1449/54/17      odložila do příští schůze rady obce projednání zohlednění množství odvedené vody do kanalizace u odběrného místa č. 8215063 za III. čtvrtletí 2017 ve výši 2225 m3 na základě žádosti p. ………………, bytem ……………..

1450/54/17      ukládá prověřit na místě samém propojení přepadu do trativodu v souvislosti s možností napojení na kanalizaci příp. požádat p. ………. o fotodokumentaci k havárii

                        Zodp.: odbor vnitřní správy                                              Termín: ihned

1451/54/17      schvaluje přidělení bytu B 203 v DPS-SENIOR v Bystřici p. …………….., bytem …………….

 

                        Mgr. Roman Wróbel                                                 Mgr. Marcel Čmiel

                              starosta obce                                                        místostarosta obce

Přílohy

Usnesení RO č.54/2017

Usnesení RO 54_2017.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 245,96 kB
Datum vložení: 20. 12. 2017 7:41
Datum poslední aktualizace: 10. 1. 2018 7:50
Autor: Správce *

Samospráva

Virtuální prohlídka

Kalendář svozu odpadů

Duben 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8
9
10
11 12 13
14
15 16 17 18 19 20
21
22
23
24
25
26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

AKCE SRDCE

odkaz

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Kvalita ovzduší

měřící stanice
Třinec - Kosmos

mobilní aplikace SmogAlarm

Zdravá obec a MA 21

logologo

Logo MSK

Logo MSK

Karpatské terénní naučné centrum

foto

loga

Obec Bystřice

Bystřice