Obec Bystřice
Bystřiceoficiální stránky obce

Usnesení Rady obce č. 56

Usnesení Rady obce č. 56 1

z 56. schůze Rady obce Bystřice konané dne 19. 12. 2017 ve 14:00 hod.

U S N E S E N Í

z 56. schůze Rady obce Bystřice konané dne 19. 12. 2017 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti ve                    3. mezipatře Obecního úřadu v Bystřici


Rada obce Bystřice projednala a:

 

1458/56/17      bere na vědomí zahájení schůze starostou obce

1459/56/17      schvaluje program schůze rady obce

1460/56/17      bere na vědomí kontrolu plnění úkolů

1461/56/17      schvaluje zohlednění množství odvedené vody do kanalizace u odběrného místa č. 8215063 za III. čtvrtletí 2017 ve výši 2225 m3 a souhlasí s vystavením faktury za III. čtvrtletí 2017 na fakturované množství ve výši 75 m3

1462/56/17      schvaluje rozpočtové opatření č. 12/2017 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu

1463/56/17      schvaluje Dodatek č. 1 ke Směrnici určující postupy pro vedení účetnictví a evidence majetku obce Bystřice

1464/56/17      schvaluje neposkytnutí peněžitého daru Českému svazu ochránců přírody ZO Nový Jičín, Záchranná stanice a Dům přírody Poodří, Bartošovice čp. 146, PSČ 742 54, IČ 47657901

1465/56/17      schvaluje neposkytnutí peněžitého daru Janu Volákovi, předsedovi spolku Dětenický Betlém, z.s. Dětenice 24, 507 24, IČ 05579007

1466/56/17      schvaluje neposkytnutí peněžitého daru SKI Mosty, spolek, 739 81 Milíkov 290, IČ 70305251

1467/56/17      schvaluje Dohodu ev.č. 2017/03/122/Bo o ukončení platnosti Smlouvy o nájmu a podnájmu nemovitosti, částí nemovitosti a věci movitých včetně příslušných dodatků ze dne 4.1.2006 s nájemcem panem ………….., ………………………, k 31.12.2017

1468/56/17      neschvaluje záměr prodeje vyznačení části (cca 140 m2) z obecního pozemku parc.č. 1061/47 orná půda v lokalitě Farské

1469/56/17      neschvaluje záměr pronájmu vyznačení části (cca 140 m2) z obecního pozemku parc.č. 1061/47 orná půda v lokalitě Farské

1470/56/17      schvaluje smlouvu ev.č. 2017/03/121/Pi o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, spočívající v právu vedení a umístění inženýrských sítí (kanalizační a vodovodní přípojka) po pozemku parc.č. 1916 v k.ú. Bystřice nad Olší, s budoucími oprávněnými manželi ……………………, bytem …………… a ……………………, bytem ……………….

1471/56/17      schvaluje smlouvu ev.č. 2017/03/120/Pi o budoucí smlouvě zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu, spočívající v právu vedení přípojky kNN po pozemku parc.č. 5794/1 v k.ú. Bystřice nad Olší, s budoucí oprávněnou z věcného břemene společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035

1472/56/17      schvaluje uzavření dodatku smlouvy o dílo č. 2 na vyhotovení projektové dokumentace splaškové kanalizace v lokalitě Karpentské křižovatky s firmou MK plan s. r. o. na změnu ve lhůtě dokončení: „Pro vyhotovení a předání projektové dokumentace pro stavební rozhodnutí včetně rozpočtu je lhůta pro dokončení stanovena na den 20. 12. 2017. Pro předání dokladů inženýrské činnosti je lhůta stanovena na den 31. 1. 2018“

1473/56/17      schvaluje změnu v členění výše sjednané ceny:

- cenu za vyhotovení projektové dokumentace pro stavební rozhodnutí včetně

  rozpočtu ve výši bez DPH 110 000,00 Kč, s DPH 133.100,00 Kč,

- cenu za vyhotovení  inženýrské činnosti  ve výši bez DPH 70.000,00 Kč, s DPH

  84.700,00 Kč.

 

1474/56/17      bere na vědomí zápis z jednání sociální komise rady obce konané dne 12.12.2017

1475/56/17      schvaluje doplnění odpisového plánu Základní školy a mateřské školy Bystřice 848, příspěvkové organizace pro rok 2017 dle přílohy

1476/56/17      schvaluje peněžitý dar starostovi obce ve výši ………………. a peněžitý dar místostarostovi obce ve výši …………………..

1477/56/17      schvaluje finanční náhradu starostovi obce za nevyčerpanou dovolenou za rok 2016

 

 

                        Mgr. Roman Wróbel                                                 Mgr. Marcel Čmiel

                              starosta obce                                                        místostarosta obce

Přílohy

Usnesení č.56/2017

Usnesení RO 56_2017.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 202,76 kB
Datum vložení: 10. 1. 2018 7:55
Datum poslední aktualizace: 10. 1. 2018 7:58
Autor: Správce *

Samospráva

Virtuální prohlídka

Kalendář svozu odpadů

Červenec 2024
Po Út St Čt So Ne
1
2
3
4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15
16
17
18
19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29
30
31
1 2 3 4

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Kvalita ovzduší

měřící stanice
Třinec - Kosmos

mobilní aplikace SmogAlarm

Zdravá obec a MA 21

logologo

Logo MSK

Logo MSK

Karpatské terénní naučné centrum

foto

loga

Obec Bystřice

Bystřice