Obec Bystřice
Bystřiceoficiální stránky obce

Usnesení Rady obce č. 57

 Usnesení Rady obce č. 57 1

z 57. schůze Rady obce Bystřice konané dne 16. 1. 2018 ve 13:00 hod.

U S N E S E N Í

z 57. schůze Rady obce Bystřice konané dne 16. 1. 2018 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti ve 3. mezipatře Obecního úřadu v Bystřici


Rada obce Bystřice projednala a:

 

1478/57/18      bere na vědomí zahájení schůze starostou obce

1479/57/18      schvaluje program schůze rady obce

1480/57/18      bere na vědomí kontrolu plnění úkolů

1481/57/18      schvaluje záměr směny částí pozemků 4611/2 a 4647/2 nově vzniklý obecní pozemek parc.č. 4647/2 – ostatní plocha, dráha o výměře 443m2 v k.ú. Bystřice nad Olší za části pozemku parc.č. 5858/6 nově označené pozemky parc.č. 5958/43 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 118m2, parc.č. 5958/44 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 18m2 a parc.č. 5958/45 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 41m2, vše v k.ú. Bystřice nad Olší s doplatkem

1482/57/18      bere na vědomí připravenost projektů pro čerpání dotací

1483/57/18      bere na vědomí informaci o navržených komunikacích pro opravu v tomto roce 2018

1484/57/18      bere na vědomí Zprávu o činnosti JSDH Bystřice za r. 2017

1485/57/18      schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 3 000,- Kč Společnosti pro ranou péči, pob. Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 2728/38, 702 00 Ostrava, IČ 75095017

1486/57/18      schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2018 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu

1487/57/18      schvaluje poskytnutí zálohové platby ve výši 4 000 000,- Kč firmě Nehlsen Třinec, s.r.o. na sběr a svoz komunálních odpadů s termínem splatnosti do 19.1.2018 za služby poskytnuté v roce 2018

1488/57/18      schvaluje Darovací smlouvu, kterou ……………., bytem …………………, poskytuje obci Bystřice peněžitý dar ve výši 36 000,- Kč na dofinancování provozních nákladů – sociální pobytová služba v Domově pro seniory pro paní ………………….

1489/57/18      schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace a smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace Obecně prospěšné společnosti Sv. Josefa, o.p.s. se sídlem Ropice č. 11 ve výši 36 000,- Kč na dofinancování provozních nákladů – sociální pobytová služba v Domově pro seniory pro paní ….

1490/57/18      schvaluje smlouvu ev.č. 2018/03/002/Pi o zřízení služebnosti inženýrských sítí, spočívající v právu umístění vodovodní a kanalizační přípojky po pozemku parc.č. 1061/246 a 1066/1 v k.ú. Bystřice nad Olší k novostavbě RD na pozemku parc.č. 1061/245 v k.ú. Bystřice nad Olší s oprávněnými ze služebnosti manželi ……………. a ……………………….i, oba bytem ……………

1491/57/18      schvaluje smlouvu ev.č. 2018/03/003/Pi o budoucí smlouvě zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu, spočívající v právu vedení nadzemní přípojky kNN po pozemcích parc.č. 3923 a parc.č. 4004/34 v k.ú. Bystřice nad Olší, a dále umístění nového sloupu na pozemku obce parc.č. 3923 v k.ú. Bystřice nad Olší, s budoucí oprávněnou z věcného břemene společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035

1492/57/18      schvaluje smlouvu ev.č. 2018/03/004/Pi o budoucí smlouvě zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu, spočívající v právu vedení přípojky kNN po pozemku parc.č. 1061/34 v k.ú. Bystřice nad Olší, s budoucí oprávněnou z věcného břemene společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035

1493/57/18      bere na vědomí žádost občanů (vlastníků přilehlých nemovitostí k obecní cestě parc.č. 3487/22 v katastru obce Bystřice) ve věci provedení změny kultury v KN z orné půdy na komunikaci

1494/57/18      schvaluje provedení opravy v katastru nemovitostí obce Bystřice u pozemku parc.č. 3487/22, a to změny kultury z orné půdy na komunikaci, bez jakýchkoliv dalších závazků

1495/57/18      schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. 57828/2017-O25, jejímž předmětem je vzdušné vedení veřejného osvětlení přes pozemek parc.č. 1429, které bylo zhotoveno v rámci stavby „Veřejné osvětlení cyklostezky“ s Českými dráhami, a.s., Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1, IČ 70994226

1496/57/18      schvaluje zřízení 1 pracovního místa na Technický úsek obce Bystřice – dělník pro údržbu veřejného prostranství s účinností od 1.1.2018

1497/57/18      bere na vědomí oznámení ředitele ZŠ a MŠ Bystřice 848 o zvolení zástupců pedagogů a zástupců zákonných zástupců do Školské rady při Základní škole a mateřské škole Bystřice 848

1498/57/18      ukládá prověřit, zda bylo postupováno v souladu se zákonnou normou v souvislosti se zvyšováním nájemného u bytovek čp. 700 a 701 a dále vyhledat znalecký posudek s vyčíslením ceny za odkoupení bytů v těchto bytovkách do vlastnictví nájemníků

                        Zodp.: ved. odboru VS                               Termín: ihned

 

 

                        Mgr. Roman Wróbel                                                 Mgr. Marcel Čmiel

                              starosta obce                                                        místostarosta obce

Přílohy

Usnesení č.57/2018

Usnesení RO 57_2018.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 195,06 kB
Datum vložení: 6. 2. 2018 13:19
Datum poslední aktualizace: 6. 2. 2018 13:23
Autor: Správce *

Samospráva

Virtuální prohlídka

Kalendář svozu odpadů

Květen 2024
Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6
7
8
9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20
21
22
23
24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Kvalita ovzduší

měřící stanice
Třinec - Kosmos

mobilní aplikace SmogAlarm

Zdravá obec a MA 21

logologo

Logo MSK

Logo MSK

Karpatské terénní naučné centrum

foto

loga

Obec Bystřice

Bystřice