Obec Bystřice
Bystřiceoficiální stránky obce

Usnesení Rady obce č. 59

Usnesení Rady obce č. 59 1

z 59. schůze Rady obce Bystřice konané dne 6.2.2018 ve 13:00 hod.

U S N E S E N Í

z 59. schůze Rady obce Bystřice konané dne 6.2.2018 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti ve 3. mezipatře Obecního úřadu v Bystřici


Rada obce Bystřice projednala a:

 

1503/59/18      bere na vědomí zahájení schůze starostou obce

1504/59/18      schvaluje program schůze rady obce a Mgr. Jitku Koždoňovou jako druhého podepisujícího zápisu vč. usnesení

1505/59/18      bere na vědomí kontrolu plnění úkolů

1506/59/18      schvaluje revokaci usnesení č. 1427/54/17 ze dne 14.11.2017 ve znění:
schvaluje výši nájemného v obecních bytech čp. 403, 700, 701 a 936 pro období od 1.1.2018 do 31.12.2020 následovně: 

 

 

Rok 2018 

Rok 2019

Rok 2020

Objekt čp…./č.bytu

Kč/m2

Kč/m2

Kč/m2

403/1

70

75

80

403/2

70

75

80

700/1, 700/2, 700/3, 700/4, 700/5, 700/6

70

75

80

701/1, 701/2, 701/3, 701/4, 701/5, 701/6

70

75

80

936/1, 936/2, 936/3, 936/4, 936/5

70

75

80

 

1507/59/18      schvaluje výši nájemného v obecních bytech pro období od 1.3.2018 do 31.12.2020 následovně:

 

 

Rok 2018

Rok 2019

Rok 2020

Objekt čp......./č. bytu

Kč/m2

Kč/m2

Kč/m2

403/1

70

70

70

403/2

70

70

70

700/1,700/2,700/3,700/4, 700/5,700/6

60

60

60

701/1,701/2,701/3,701/4, 701/5,701/6

60

60

60

936/1,936/2,936/3,936/4, 936/5

70

70

70

        Účinnost usnesení od 1.3. 2018.


1508/59/18      bere na vědomí dopis p. ……………….., bytem ………………… týkající se navýšení nájemného v obecních bytech a odkoupení bytů do osobního vlastnictví

1509/59/18      neschvaluje zadání zpracování nového znaleckého posudku na prodej bytů v bytovkách čp. 700 a 701

1510/59/18      doporučuje zastupitelstvu obce vzít na vědomí přehled pohledávek obce Bystřice k 31.12.2017

1511/59/18      bere na vědomí Zprávu o průběhu a výsledcích řešení petic a stížností adresovaných orgánům Obce Bystřice za rok 2017

1512/59/18      bere na vědomí výroční zprávu za rok 2017 o činnosti v oblasti poskytování informací podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

1513/59/18      doporučuje zastupitelstvu obce schválit poskytnutí zápůjčky ve výši 20 000,- Kč a smlouvu o poskytnutí zápůjčky z prostředků sociálního fondu obce Bystřice na koupi bytového zařízení zaměstnankyni obce Bystřice ……………., bytem ……………….

1514/59/18      doporučuje zastupitelstvu obce schválit nový model fungování samosprávy pro volební období 2018-2022 tj. 11-členné zastupitelstvo obce (bez rady obce)

1515/59/18      schvaluje Dohodu ev.č. 2018/03/007/Bo o ukončení platnosti dohody o nájmu ev.č. 2012/03/1469/St ze dne 14.9.2012 včetně dodatku, s nájemcem společností RPS Czech, s.r.o., Těšínská 236, 739 34 Šenov u Ostravy, IČ 26874598, zastoupená jednatelem Petrem Syslem, k 28.2.2018

1516/59/18      souhlasí s prodloužením platnosti rozhodnutí o stanovení průzkumných území Bystřice – Hrádek a Bystřice – Hrádek I, UNIGEO a.s., na dobu do 31.12.2022

1517/59/18      schvaluje záměr prodeje části pozemku z parc.č. 1835 trvalý travnatý porost o výměře 568 m2, a to nově odměřený pozemek parc.č. 1835/2 trvalý travnatý porost o výměře 43 m2, v k.ú. Bystřice nad Olší za cenu stanovenou na základě vypracovaného znaleckého posudku + příslušná sazba DPH

1518/59/18      schvaluje záměr prodeje části pozemku z parc.č. 5970/1 ostatní plocha, silnice o výměře 11 640 m2, a to nově odměřený pozemek parc.č. 5970/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 327 m2, v k.ú. Bystřice nad Olší za cenu 100,- Kč/m2 + příslušná sazba DPH

1519/59/18      schvaluje smlouvu ev.č. 2018/03/008/Bo o zřízení věcného břemene spočívající v právu vedení přípojky kNN po pozemku parc.č. 1061/195 – ostatní plocha, jiná plocha, v k.ú. Bystřice nad Olší, s oprávněnou z věcného břemene společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035

1520/59/18      schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. FM/5/e/2018/Koc, jejímž předmětem je vzdušné vedení veřejného osvětlení na pozemku parc.č. 5954/1, které bylo zhotoveno v rámci stavby „Veřejné osvětlení cyklostezky“, s Moravskoslezským krajem, SSMSK, p.o., se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava

1521/59/18      bere na vědomí vyúčtování nájemného a služeb za IV. čtvrtletí 2017 – bytový fond Bystřice a nebytové prostory v objektu čp. 416

1522/59/18      schvaluje přijetí věcného daru ZŠ a MŠ Bystřice 848, okr. F-M, p.o., a to 6 kusů                    šachových souprav v hodnotě 1 644,- Kč bez DPH na dovybavení inventáře ZŠ

1523/59/18      bere na vědomí zápis z jednání mediální komise konané dne 23.1.2018

1524/59/18      schvaluje připojení Obce Bystřice k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“, a to vyvěšením tibetské vlajky dne 10. března 2018 při budově obecního úřadu

1525/59/18      bere na vědomí informaci o získání dotace na dofinancování projektové žádosti na rekonstrukci a půdní vestavbu ZŠ čp. 402
 

 

                        Mgr. Roman Wróbel                                             Mgr. Jitka Koždoňová

                            starosta obce                                                              členka rady obce

Přílohy

Usnesení RO č.59/2018

USNESENÍ RO 59_2018.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 222,85 kB
Datum vložení: 12. 2. 2018 11:18
Datum poslední aktualizace: 12. 2. 2018 11:22
Autor: Správce *

Samospráva

logo

Kalendář svozu odpadů

Únor 2023
Po Út St Čt So Ne
30
31
1
2
3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13
14
15
16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27
28
1
2
3 4 5

AED ProŽivot.CZ

logo

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Kvalita ovzduší

měřící stanice
Třinec - Kosmos

mobilní aplikace SmogAlarm

Zdravá obec a MA 21

logologo

Logo MSK

Logo MSK

Karpatské terénní naučné centrum

foto

loga

Obec Bystřice

Bystřice