Obec Bystřice
Bystřiceoficiální stránky obce

USNESENÍ z 11. zasedání ZO

USNESENÍ z 11. zasedání ZO

konaného dne 26. 4. 2016 v 15:00 hodin

USNESENÍ ve formátu PDF - zde ke stažení


U S N E S E N Í

z 11.  zasedání Zastupitelstva obce Bystřice, konaného dne 26. 4. 2016 v 15:00 hodin

v zasedací místnosti OÚ Bystřice


Zastupitelstvo obce Bystřice po projednání předložených návrhů přijalo následující usnesení:

 

267/11/16        Schvaluje program 11. zasedání ZO

268/11/16        Volí návrhovou komisi ve složení:     Mgr. Marcel Čmiel, Ing. Jaroslav Stošek,  p. Anna Konderlová

269/11/16        Určuje ověřovatele zápisu:    Mgr. Anna Kubátová, Mgr. Jitka Koždoňová, Náhradník: Mgr. Roman Raszka

270/11/16        Schvaluje učinit právní kroky vůči dodavateli bazénové technologie p. ……… v souvislosti se dvěma akcemi „výměna filtrů a oprava bazénové technologie“ v letech 2013 a 2014

271/11/16        Bere na vědomí zprávu o výsledku hospodaření bazénu Bystřice v roce 2015, výhled hospodaření v roce 2016 a závěry znaleckého posudku Ing. Trávníčka z Ústavu soudního inženýrství Brno

272/11/16        Bere na vědomí zprávu o činnosti ochranné služby v roce 2015, která probíhala v přednádražním prostoru a veřejném prostranství u škol

273/11/16        Bere na vědomí informaci týkající se celkového stavu a provozní bezpečností lípy na pozemku parc.č. 758/2 u mateřské školy směrem na Nýdek

274/11/16        Bere na vědomí informaci týkající se stavu lípy na pozemku parc.č. 1889/1 pod drogerií Ruszová

275/11/16        Schvaluje sundat zvonici na smuteční síni a provést opravu a nátěr fasády smuteční síně

276/11/16        Schvaluje poskytnutí zápůjček z FRB v roce 2016 v celkové výši 570.000,- Kč čtyřem žadatelům dle přiložené tabulky a uzavření smluv s těmito žadateli

277/11/16        Bere na vědomí Přehled pohledávek obce Bystřice k 31.12.2015 s aktualizací k 31.3.2016

278/11/16        Bere na vědomí přehled o třídění, odvozu a množství komunálního, nebezpečného a separovaného odpadu za rok 2015 včetně příjmů a výdajů

279/11/16        Schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace ZUŠ Třinec, se sídlem Třanovského 596 Třinec, IČ 61955574 na projekt „Podpora základního uměleckého vzdělání v obci Bystřice“ ve výši 100.000 Kč a veřejnoprávní smlouvu č. 41/2016 na výše uvedený projekt

280/11/16        Schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace Polskému svazu kulturně osvětovému MO Bystřice, se sídlem Bystřice čp. 961, IČ 48772283 na projekt „Činnost folklórního souboru „Bystrzyca“ ve výši 40.000 Kč a veřejnoprávní smlouvu č. 42/2016 na výše uvedený projekt

281/11/16        Schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace Sportovnímu centru Bystřice, se sídlem Bystřice čp. 1335, IČ 68334427 na projekt „Pořádání závodů pro mládež“ ve výši 45.000 a veřejnoprávní smlouvu č. 43/2016 na výše uvedený projekt

282/11/16        Schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace TJ Bystřice o.s., se sídlem v Bystřice, IČ 26572770 na projekt „Činnost fotbalových družstev“ ve výši 150.000 Kč a veřejnoprávní smlouvu č. 44/2016 na výše uvedený projekt

283/11/16        Schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace Konventu sester Alžbětinek  v Jablunkově, se sídlem Bezručova 395 Jablunkov, IČ 494330 na projekt „Domov sv. Alžběty v Jablunkově“ ve výši 30.000 Kč a veřejnoprávní smlouvu č. 45/2016 na výše uvedený projekt

284/11/16        Schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace OS Belly Dance, se sídlem Bystřice 832, IČ 1274244 na projekt „Podpora mládeže k tanci a estetice“ ve výši 35.000 Kč a veřejnoprávní smlouvu č. 46/2016 na výše uvedený projekt

285/11/16        Schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace ……. – fyzická osoba datum narození …………., adresa bydliště ………, na projekt „Podpora a motivace nejen dospělých osob v mažoretkovém sportu“ ve výši 5.000 Kč a veřejnoprávní smlouvu č. 48/2016 na výše uvedený projekt

286/11/16        Schvaluje neposkytnutí neinvestiční dotace Angelus Aureus o.p.s., se sídlem Olbrachtova 29/961 Ostrava, IČ 26876108 na projekt „Film Muzzyka“

287/11/16        Bere na vědomí rozpočet svazku obcí Mikroregion Bystřice – Nýdek – Vendryně na rok 2016

288/11/16        Bere na vědomí rozpočet Slezského vodohospodářského svazku Třinec na rok 2016

289/11/16        Bere na vědomí rozpočet Sdružení obcí Jablunkovska na rok 2016

290/11/16        Schvaluje darovací smlouvu č. FM/3/j/2016/Ch na darování nově vzniklých pozemků v souvislosti se stavbou chodníku v Bystřici v lokalitě Na Pasekách parc.č. 5965/3 o výměře 1 624 m2, parc.č. 5965/4 o výměře 3 054 m2 a parc.č. 5965/5 o výměře 1 706 m2 dle geometrického plánu č. 3648-95/2015 s Moravskoslezským krajem, Správou silnic Moravskoslezského kraje, se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava

291/11/16        Schvaluje kupní smlouvu 2016/03/008/Pi na prodej pozemku parc.č. 3195/2 – trvalý travní porost o výměře 203 m2 v k.ú. Bystřice nad Olší, obec Bystřice se společností Cieslar s.r.o., Bystřice 325, IČ 25815580, za cenu 35,- Kč/m2, tj. 7.105,- Kč

292/11/16        Schvaluje darovací smlouvu 2016/03/009/Pi na pozemek parc.č. 3196/18 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 99 m2 v k.ú. Bystřice nad Olší, obec Bystřice se společností Cieslar s.r.o., Bystřice 325, IČ 25815580

293/11/16        Bere na vědomí přípravu projektové žádosti o dotaci na rekonstrukci fotbalového hřiště v rámci dotačního programu MŠMT – státní podpora sportu, programu 133512 – podpora materiálně-technické základny sportu s tím, že po vyhlášení dotačního titulu bude rozhodnuto, zda žádost podá obec nebo TJ Bystřice

294/11/16        Bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru obce Bystřice dne 4.4.2016

295/11/16        Bere na vědomí podnět občana p. ……………………. týkající se provozování bazénu Bystřice

296/11/16        Neschvaluje uložit úkol kontrolnímu výboru ZO – prověřit podnět občana p. ……………………… týkající se provozování bazénu Bystřice

297/11/16        Bere na vědomí  informaci o chystaných a realizovaných projektech v obci Bystřice v letošním roce

298/11/16        Schvaluje dofinancování nákladů spojených s dotací na DA pro JSDH v roce 2016

 

Materiály projednané bez přijatého usnesení

Zastupitelstvo obce:

-           bere na vědomí připomínky a náměty členů ZO

 

Starosta obce:

Mgr. Roman Wróbel                                               

 

Ověřovatelé:

Mgr. Anna Kubátová                                               

Mgr. Jitka Koždoňová

Datum vložení: 1. 6. 2016 0:00
Datum poslední aktualizace: 1. 6. 2016 0:00
Autor: Správce *

Samospráva

Virtuální prohlídka

Kalendář svozu odpadů

Květen 2024
Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6
7
8
9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20
21
22
23
24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Kvalita ovzduší

měřící stanice
Třinec - Kosmos

mobilní aplikace SmogAlarm

Zdravá obec a MA 21

logologo

Logo MSK

Logo MSK

Karpatské terénní naučné centrum

foto

loga

Obec Bystřice

Bystřice