Obec Bystřice
Bystřiceoficiální stránky obce

USNESENÍ z 12. zasedání ZO

USNESENÍ z 12. zasedání ZO

konaného dne 21. 6. 2016 v 15:00 hodin

USNESENÍ ve formátu PDF - zde ke stažení


U S N E S E N Í

z 12.  zasedání Zastupitelstva obce Bystřice, konaného dne 21. 6. 2016 v 15:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Bystřice


Zastupitelstvo obce Bystřice po projednání předložených návrhů přijalo následující usnesení:

 

299/12/16        Schvaluje program 12. zasedání ZO

300/12/16        Volí návrhovou komisi ve složení:     Mgr. Marcel Čmiel, Ing. Jaroslav Stošek,                                                                                         p. Anna Konderlová

 

301/12/16        Určuje ověřovatele zápisu:    Mgr. Anna Kubátová, p. Věslav Szpak, Náhradník: Mgr. Roman Raszka

302/12/16        Odkládá projednání úkolu týkajícího se osvětlení kostelního nádvoří do zasedání ZO dne 20.9.2016

303/12/16        Bere na vědomí informaci o plnění úkolu týkajícího se zabezpečení stánků ve školském areálu

304/12/16        Projednalo a schválilo závěrečný účet obce Bystřice za rok 2015

305/12/16        Projednalo zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření obce Bystřice za období od 1.1.2015 do 31.12.2015 č.j. O/33/2016

306/12/16        Vyslovilo souhlas s celoročním hospodařením obce Bystřice za rok 2015, a to bez výhrad

307/12/16        Schvaluje účetní závěrku obce Bystřice, Bystřice 334, 739 95 Bystřice nad Olší, IČO 00296562, sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2015

308/12/16        Bere na vědomí rekapitulaci a stav připravenosti projektů v roce 2016

309/12/16        Schvaluje znění kroniky obce Bystřice za rok 2015

310/12/16        Schvaluje zvýšení příspěvku na rok 2016 pro příspěvkovou organizaci zřízenou obcí Bystřice Dům dětí a mládeže, Bystřice 106, okr. Frýdek-Místek, IČ 75093936 o 90.000,- Kč

311/12/16        Schvaluje poskytnutí členského příspěvku MAS Jablunkovsko, z.s. se sídlem 739 95 Bystřice 334, IČ 00739286, na léta 2017, 2018 a 2019 ve výši 15.000,- Kč

312/12/16        Schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2016 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu

313/12/16        Schvaluje Dodatek č. 4 ke stanovám Sdružení obcí Jablunkovska a Stanovy Sdružení obcí Jablunkovska

314/12/16        Schvaluje vyslechnout p. ………………. ke zvážení záměru rekonstrukce budovy kina a v souvislosti s prodejem pozemku parc.č. 1795 u budovy kina

315/12/16        Schvaluje uskutečnit dne 24.6.2016 jednání ZO ve věci seznámení s obsahem projektové žádosti „Slezské Beskydy – Společné dědictví“ (rekonstrukce budovy kina) a kupní smlouvy na koupi pozemku parc.č. 1795 – ostatní plocha, zeleň o výměře 121 m2 v k.ú. Bystřice nad Olší, s vlastníky nemovitosti z Izraele

316/12/16        Schvaluje kupní smlouvu ev.č. 2016/03/36/Pi na prodej pozemků parc.č. 1061/102 orná půda o výměře 249 m2 a parc.č. 1102/1 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 103 m2 v k.ú. Bystřice nad Olší, s kupujícím …………….., bytem ………., za cenu dle znaleckého posudku 30,- Kč/m2, tj. 10.560,- Kč + úhradu poplatků za vypracování znaleckého posudku a vypracování kupní smlouvy

317/12/16        Schvaluje kupní smlouvu ev.č. 2016/03/038/Pi na prodej nově označeného pozemku parc.č. 1061/245 – orná půda o výměře 1067 m2 v k.ú. Bystřice nad Olší nejvyšší nabídce 670,- Kč/m2 tj. 714.890,- Kč manželům …………., oba bytem ……

318/12/16        Schvaluje smlouvu ev.č. 2016/03/037/Pi o zřízení služebnosti inženýrské sítě, spočívající v právu umístění kanalizačního řadu po pozemcích parc.č. 2432/1, 2433, 2429/1 a 2431/3 v k.ú. Bystřice nad Olší, s povinnými ze služebnosti paní ……………., bytem ………………., paní ……….., bytem …………. a panem ……………, bytem ………………..

319/12/16        Schvaluje smlouvu ev.č. 2016/03/032/Pi o zřízení služebnosti inženýrské sítě, spočívající v právu umístění kanalizačního řadu po pozemcích parc.č. 2595/1 a 2818/34 v k.ú. Bystřice nad Olší, s obtíženým ze služebnosti LESY ČR, s.p. se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové, IČ 42196451 za jednorázovou cenu 10.000,- Kč bez DPH

320/12/16        Schvaluje kupní smlouvu ev.č. 2016/03/040/Pi na prodej nově odměřeného pozemku parc.č. 2337/14 orná půda o výměře 708 m2 v k.ú. Bystřice nad Olší, s kupujícími paní ……………., panem …………, panem …………., manželi …………………………. a ………………., všichni bytem ………….., za cenu dle znaleckého posudku 110,-Kč/m², tj 77.880,-Kč a úhradu poplatku za vypracování znaleckého posudku

321/12/16        Bere na vědomí informaci o podání opakované žádosti obce Nýdek o souhlas s napojením osady „Odmiarek“ na stávající kanalizační řad se závazkem, že se jedná o poslední lokalitu obce Nýdek napojovanou na splaškovou kanalizaci s odvodem splaškových vod na ČOV v Bystřici

322/12/16        Schvaluje připravit a zaslat podnět Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže na kontrolu veřejných zakázek v letech 2013 a 2014 na výměnu filtrů a opravu technologie

323/12/16        Schvaluje připravit a zpracovat odstoupení od smlouvy s dodavatelem p. …………. na výměnu filtrů v roce 2013 a odstoupení od smlouvy na opravu technologie v roce 2014

324/12/16        Schvaluje připravit a zaslat podnět orgánům činným v trestním řízení na Státní zastupitelství ve Frýdku-Místku na prošetření okolností týkajících se veřejných zakázek na výměnu filtrů v roce 2013 a na opravu technologie v roce 2014

325/12/16        Schvaluje záměr zřízení obecní policie v Bystřici

326/12/16        Ukládá úkol rozpracovat fungování obecní policie

             Termín: 20.9.2016                                        Zodp.: starosta obce

327/12/16        Bere na vědomí Zápis ze schůze Výboru pro národnostní menšiny konané dne 1.6.2016

328/12/16        Schvaluje úplatný převod části pozemku parc.č. 3293 zapsaného na listu vlastnictví č. 60000 (vlastník – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových). Jedná se o část pozemku o výměře cca 20 m2, která je dotčena plánovanou stavbou chodníku v obci Bystřice v lokalitě Na Škubni.

329/12/16        Bere na vědomí Zápis z jednání finančního výboru obce Bystřice dne 13.6.2016

330/12/16        Ukládá úkol podat písemné vyjádření ve věci opravy komunikace k vodojemu na pozemku ve vlastnictví manž. …………….

   Termín:                                               Zodp.: člen ZO p. Ladislav Olšar

 

Materiály projednané bez přijatého usnesení

Zastupitelstvo obce:

-           Ukládá úkol vyzvat občany formou letáku k odstranění překážek (kamenů) umístěných hned vedle komunikací, aby tyto překážky odstranili a neumisťovali v návaznosti na silniční zákon

      Termín: ihned                                           Zodp.: odbor vnitřní správy

 

-           Ukládá úkol doplnit navigační systém – dopravní značení na nový hřbitov

       Termín: ihned                                       Zodp.: odbor vnitřní správy

-           Ukládá úkol prověřit další možnosti dopravního značení lokality Farské, kde je v současné době Zóna 30 v souvislosti s vysokou rychlostí a dáváním přednosti v jízdě na křižovatkách v této lokalitě

        Termín: ihned                                      Zodp.: místostarosta obce

-           Ukládá úkol projednat s farářem Římskokatolické církve možnost zřízení veřejných záchodů na hřbitově místo stávajících dřevěných příp. na nové faře

        Termín: ihned                                       Zodp.: starosta obce

-           Ukládá úkol projednat se starostkou obce Ropice, jaké požadavky a povolení byly kladeny na zřízení cyklostezky v obci Ropice v návaznosti na výstavbu chodníku na Nýdek

        Termín: ihned                                       Zodp.: starosta obce

 

-           Bere na vědomí připomínky a náměty členů ZO

 

Starosta obce:

Mgr. Roman Wróbel                                               

 

Ověřovatelé:

Mgr. Anna Kubátová                                            

p. Věslav Szpak                                          

Datum vložení: 8. 7. 2016 0:00
Datum poslední aktualizace: 8. 7. 2016 0:00
Autor: Správce *

Samospráva

Virtuální prohlídka

Kalendář svozu odpadů

Duben 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8
9
10
11 12 13
14
15 16 17 18 19 20
21
22
23
24
25
26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

AKCE SRDCE

odkaz

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Kvalita ovzduší

měřící stanice
Třinec - Kosmos

mobilní aplikace SmogAlarm

Zdravá obec a MA 21

logologo

Logo MSK

Logo MSK

Karpatské terénní naučné centrum

foto

loga

Obec Bystřice

Bystřice