Obec Bystřice
Bystřiceoficiální stránky obce

USNESENÍ z 2. zasedání ZO

konaného dne 09.12.2014 v 15:00 hodin

dokument ve formátu PDF - zde ke stažení

 

U S N E S E N Í

z 2.  zasedání Zastupitelstva obce Bystřice, konaného dne 09.12.2014 v 15:00 hodin

v zasedací místnosti OÚ Bystřice

 

Zastupitelstvo obce Bystřice po projednání předložených návrhů přijalo následující usnesení:

23/02/14 Schvaluje program 2. zasedání ZO.

24/02/14 Volí návrhovou komisi ve složení: Mgr. Marcel Čmiel, Ing. Mariusz Wałach, Mgr. Anna Kubátová,

25/02/14 Určuje ověřovatele zápisu: Ing. Marcel Walaski, p. Anna Konderlová,

Náhradník: Ing. Jaroslav Stošek,

26/02/14 Schvaluje vytvoření pracovní skupiny ve složení …, …, …, …, … k řešení navýšení kapacity MŠ,

27/02/14 Schvaluje vypuštění věty „vždy prostřednictvím člena ZO“ z bodu č. 4 Zásad pro nominaci na ocenění „Obec Bystřice děkuje - Gmina Bystrzyce dzięnkuje“.

28/02/14 Neschvaluje ponechat původní název „Osobnost obce Bystřice“.

29/02/14 Schvaluje metodiku postupu při nominaci a udělování ocenění „Obec Bystřice děkuje- Gmina Bystrzyce dziękuje“ s vypuštěním věty „vždy prostřednictvím člena ZO“ v bodu č. 4 metodiky,

30/02/14 Bere na vědomí zprávu o efektivnosti členství v organizacích a spolcích,

31/02/14 Schvaluje doplnění programu v Plánu práce Zastupitelstva obce Bystřice na rok 2015 o bod „Kronika obce Bystřice“ na zasedání 23.06.2015,

32/02/14 Schvaluje doplnění programu v Plánu práce Zastupitelstva obce Bystřice na rok 2015 o bod „Efektivnost výborů a komisí“ na zasedání 22.09.2015,

33/02/14 Schvaluje Rámcový plán práce zastupitelstva obce na rok 2015,

34/02/14 Ukládá úkol připravit pravidla pro fond obnovy majetku obce,

Termín: 28.04.2015 Zodp.: Finanční výbor

Finanční odbor OÚ

35/02/14 Schvaluje předčasné jednorázové splacení celkové jistiny bankovního úvěru na revitalizaci povodí Olše k 31.12.2014 SBERBANK CZ, a.s. – úvěrová smlouva KA0904446 ve výši 10 305 240,- Kč,

36/02/14 Schvaluje vytvoření pracovní skupiny ve složení: …, …, …, která se bude zabývat přípravou nového provozování bazénu a sportoviště v Bystřici,

37/02/14 Neschvaluje vypustit z rozpočtu v paragrafu 3319 částku 25 000,- Kč na den učitelů,

38/02/14 Neschvaluje snížení finanční částky v paragrafu 3319 Kultura – kulturní na 500 000,- Kč ,

39/02/14 Neschvaluje snížení finanční částky v paragrafu 6112 Zastupitelstvo obce – reprefond na 40 000,-Kč,

40/02/14 Neschvaluje rozdělení finanční částky v paragrafu 6409 – granty na podporu kulturních a sportovních aktivit, a to 500 000,- Kč na sport a 300 000,- Kč na kulturu,

41/02/14 Schvaluje snížení finanční částky 18 000 000,- Kč v paragrafu 3113 ZŠ čp. 402 stavební úpravy 3.NP a snížení paragrafu 2334 o 205 000,- Kč úroky z úvěru na předčasné splacení úvěru na revitalizaci povodí Olše v roce 2014 ve výši 10 306 000,- ( 8 056 000,-Kč z výdajů a 2 250 000,- z financování) a zvýšení paragrafu 6409 rezerva o 9 569 000,- Kč,

42/02/14 Schvaluje navýšení finanční částky v paragrafu 3612 Bytové hospodářství o 200 000,- Kč,

43/02/14 Schvaluje navýšení finanční částky v paragrafu 6112 o 250 000,- Kč –

odstupné bývalému starostovi,

44/02/14 Schvaluje navýšení finanční částky v paragrafu 4351 Dům s pečovatelskou službou o 130 000,-Kč na vybudování venkovního posezení,

45/02/14 Zastupitelstvo obce schvaluje:

 1. Rozpočet obce Bystřice na rok 2015 ve výši 77 385 tis. Kč příjmů, 92 597 tis. Kč výdajů a 15 212 tis. Kč financování dle předloženého návrhu.

 2. Transfery (dotace) a příspěvky třetím osobám uvedené v rozpočtu obce na rok 2015 v tabulkové části materiálu „Rozpočet obce Bystřice na rok 2015“.

 3. Poskytnutí půjček v roce 2015 z fondu rozvoje bydlení ve výši 600 tis. Kč a ze sociálního fondu obce ve výši 150 tis. Kč.

 4. Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2015 v tabulkové části materiálu „Rozpočet obce Bystřice na rok 2015“ - paragrafy ve výdajové části rozpočtu.

46/02/14 Zastupitelstvo obce schvaluje:

 • Rozpočtový výhled obce Bystřice do roku 2017 se zapracováním změny týkající se úvěrové zátěže,

47/02/14 Bere na vědomí stav připravenosti ke změně provozování sportovišť a bazénu v Bystřici od 1.1.2015 s možnými komplikacemi, které mohou nastat v případě, že se p. Sznapkovi nepodaří zlepšit kvalitu vody do požadovaných hodnot,

48/02/14 Schvaluje ceny vody pitné a vody odvedené pro rok 2015 – ponechání ceny na stejné úrovni roku 2014:

Voda pitná (vodné) 24,00Kč/m3 bez DPH (pro obecní vodovod Bystřice – Paseky - Kompařov),

Voda odvedená (stočné) 22,00 Kč/m3 bez DPH (pro odběratele obce Bystřice a obce Nýdek), voda odvedená (stočné) 17,00 Kč/m3 bez DPH (pro odběratele Vendryně).

K uvedeným cenám bude připočtena aktuální cena DPH, stanovena pro rok 2015.

49/02/14 Bere na vědomí seznam a kategorizaci projektů,

50/02/14 Schvaluje Rámcový plán investičních akcí pro rok 2015,

51/02/14 Schvaluje funkční náplň pro uvolněného místostarostu,

52/02/14 Schvaluje Dodatek č. 4 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Bystřice čp. 848,

53/02/14 Schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2014 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu,

54/02/14 Neschvaluje stanovit radě obce pro rok 2015 provádění jednotlivých změn rozpočtu na jednu akci do výše 200 000,- Kč v daném rozpočtovém opatření včetně závazných ukazatelů,

55/02/14 Zastupitelstvo obce:

 1. Stanoví radě obce pro rok 2015 provádění:

a) jednotlivých změn rozpočtu na jednu akci do výše 500 000,- Kč v daném rozpočtovém opatření včetně závazných ukazatelů,

b) všech rozpočtových opatření týkající se přijetí dotací ze státního rozpočtu, Národního fondu, státních fondů, prostředků Evropské unie, rozpočtů územních samosprávných celků a ostatních rozpočtů a jejich použití,

c) všech rozpočtových opatření týkajících se přijetí daňových příjmů, peněžních příspěvků, darů, reklam, pojistných náhrad, havarijních a mimořádných událostí a jejich použití,

d) stanovení a úprav závazných ukazatelů obce a příspěvkových organizací obce v rozsahu bodu a) až c).

 1. Pověřuje pro rok 2015 vedoucí odboru finančního prováděním:

a) technických úprav rozpočtu (změna položek a paragrafů v souladu se změnou předpisů),

b) přesunů mezi položkami rozpočtu.

 1. Stanoví radě obce provádění rozpočtových opatření v období od posledního zasedání zastupitelstva obce do konce roku 2014.

56/02/14 Schvaluje smlouvu ev.č. 2014/03/1780/Pi o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě, spočívající v právu umístění kanalizačního řadu po pozemcích parc.č. 2472, 2682, 2683/2, všechny pozemky v k.ú. Bystřice nad Olší, s povinnými ze služebnosti manžely … a …, oba bytem Bystřice …, panem … a paní …, oba bytem Bystřice …

57/02/14 Schvaluje kupní smlouvu ev.č. 2014/03/1770/Pi na prodej pozemku parc.č. 5092/19 trvalý travní porost o výměře 14 m², k.ú. Bystřice nad Olší, s kupujícím panem …, bytem Písek u Jablunkova …, za cenu dle znaleckého posudku 50,-Kč/m², tj 700,-Kč a úhradu poplatků za vypracování znaleckého posudku 333,- Kč a kupní smlouvy 1.000,-Kč. Celkem tedy 2.033,-Kč.

58/02/14 Schvaluje kupní smlouvu ev.č. 2014/03/1771/Pi na prodej pozemku parc.č. 5092/19 trvalý travní porost o výměře 37 m², k.ú. Bystřice nad Olší, s kupující paní …, bytem Bystřice …, za cenu dle znaleckého posudku 50,-Kč/m², tj 1.850,-Kč a úhradu poplatků za vypracování znaleckého posudku 333,- Kč a kupní smlouvy 1.000,-Kč. Celkem tedy 3.183,-Kč.

59/02/14 Schvaluje kupní smlouvu ev.č. 2014/03/1772/Pi na prodej pozemku parc.č. 5092/20 trvalý travní porost o výměře 195 m², k.ú. Bystřice nad Olší, s kupujícím panem …, bytem Bystřice …, za cenu dle znaleckého posudku 50,-Kč/m², tj 9.750,-Kč a úhradu poplatků za vypracování znaleckého posudku 333,- Kč a kupní smlouvy 1.000,-Kč. Celkem tedy 11.083,-Kč.

Součástí kupní smlouvy je zřízení věcného břemene – služebnosti spočívající v právu chůze a jízdy přes obecní pozemek parc.č. 5092/10 trvalý travní porost o výměře 707 m², k.ú. Bystřice nad Olší, ve prospěch pozemku parc.č. 5092/17 trvalý travní porost o výměře 2.498 m², k.ú. Bystřice nad Olší.

60/02/14 Bere na vědomí Plán činnosti Kontrolního výboru ZO Bystřice na rok 2015,

61/02/14 Bere na vědomí Zápis č. 1 z jednání kontrolního výboru obce Bystřice,

62/02/14 Bere na vědomí Zápis z jednání finančního výboru obce Bystřice,

63/02/14 Schvaluje změnu stanov, kterou se transformuje zájmové sdružení právnických osob – Místní akční skupina Jablunkovsko na spolek“

64/02/14 Schvaluje zvýšení neinvestičního příspěvku Místní knihovně Bystřice 848, příspěvkové organizaci, o 7 000,- Kč pro rok 2014 na celkový objem 1 437 000,- Kč.

65/02/14 Zastupitelstvu obce schvaluje:

Rozdělení měsíčních odměn v souladu s Nařízením vlády č. 37/2003 Sb. příl. č. 1 ve znění pozdějších předpisů:

 1. Zastupitel 660,- Kč

 2. Zastupitel + radní 2.310.- Kč

 3. Zastupitel, radní, předseda kontr. a finanč. 3.610,- Kč

 4. Zastupitel, radní, předseda výborů, člen komise 4.730,- Kč

 5. Zastupitel, předseda výboru kontr.

a finanč.,předseda komise 1.960,- Kč

 1. Zastupitel, člen výborů nebo komise 1.780,- Kč

 2. Občan, předseda komise 1.300,- Kč

 3. Občan, člen výboru komise 1.120,- Kč

Rada obce doporučuje ZO vyplácet odměnu občanům – členům komisí a výborů 1x ročně, vždy v listopadu formou peněžitého daru nebo darovací smlouvou nebo dohodou o provedení práce.

 

66/02/14 Schvaluje neposkytovat měsíční odměny účelovým jednorázovým komisím, jako jsou např. Fond rozvoje bydlení Bystřice, grantová komise, likvidační komise, komise pro otevírání obálek, komise pro výběrová řízení. Taktéž Výbor pro národnostní menšiny řešit podle vykonávané činnosti jednorázově např. peněžním darem atd. Měsíční odměna může být zastavena u člena zastupitelstva v souladu s § 73 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb. Dále může být odměna zastavena u komisí a výborů z důvodu nevykázání žádné činnosti a nepředložení zápisu v předepsané formě za tři kalendářní měsíce. Zastavení odměny bude trvat do doby splnění uložených povinností.

Schvaluje revokaci usnesení č. 30/01/10 ze dne 01.11.2010.

67/02/14 Schvaluje peněžité plnění členům (občanům) výborů ZO pro rok 2014 dle § 84, písm. u, zák. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, schválené Zastupitelstvem obce Bystřice dne 20.11.2014 následovně:

… ve výši 3.800,- Kč

… ve výši 3.800,- Kč

… ve výši 3.800,- Kč.

68/02/14 Neschvaluje závazná pravidla pro vyhodnocování a výběr žádostí o Grant Obce Bystřice, pro volební období 2014-2018,

69/02/14 Neschvaluje připravit seznam nemovitostí, které nejsou napojeny na obecní kanalizaci a které mají možnost být na tuto kanalizaci napojeny.

70/02/14 Schvaluje znění odpovědi na žádost občanů o zřízení chodníku a přechodu podél silnice III/01143 dle předloženého návrhu,

71/02/14 Pověřuje p. Ladislava Olšara, člena zastupitelstva obce Bystřice k provádění svatebních obřadů.

Materiály projednané bez přijatého usnesení:

 • kontrola úkolů,

 • ukládá úkol instalovat internetové připojení v kině,

Termín: 24.02.2015 Zodp.: starosta obce

 

 • ukládá úkol jednat s p. … o odprodeji pozemku u „Pizzerie Tomáš“ pro vybudování parkovacích míst,

Termín: 24.02.2015 Zodp.: starosta obce

 

 • připomínky a náměty členů ZO.

 

 

Starosta obce:

Mgr. Roman Wróbel …………………………….

 

Ověřovatelé:

Ing. Marcel Walaski …….………………………

 

p. Anna Konderlová ………………….…………

 

Datum vložení: 22. 12. 2014 0:00
Datum poslední aktualizace: 22. 12. 2014 0:00
Autor: Správce *

Samospráva

Virtuální prohlídka

Kalendář svozu odpadů

Květen 2024
Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6
7
8
9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20
21
22
23
24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Kvalita ovzduší

měřící stanice
Třinec - Kosmos

mobilní aplikace SmogAlarm

Zdravá obec a MA 21

logologo

Logo MSK

Logo MSK

Karpatské terénní naučné centrum

foto

loga

Obec Bystřice

Bystřice