Obec Bystřice
Bystřiceoficiální stránky obce

USNESENÍ z 20. zasedání ZO

USNESENÍ z 20. zasedání ZO 1

konaného dne 5. 12. 2017 v 15:00 hodin

U S N E S E N Í

z 20.  zasedání Zastupitelstva obce Bystřice, konaného dne 5. 12. 2017 v 15:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Bystřice


Zastupitelstvo obce Bystřice po projednání předložených návrhů přijalo následující usnesení:

 

522/20/17        Schvaluje program 20. zasedání ZO

523/20/17        Volí návrhovou komisi ve složení:     Mgr. Marcel Čmiel, Ing. Jaroslav Stošek, p. Anna Konderlová

524/20/17        Určuje ověřovatele zápisu:    Mgr. Jitka Koždoňová, Věslav Szpak Náhradník: Mgr. Anna Kubátová

525/20/17        Bere na vědomí přehled dotací přijatých obcí Bystřice v období od 1.1. do 31.10.2017

526/20/17        Schvaluje:

  1. rozpočet obce Bystřice (schodkový) na rok 2018 ve výši 104 677 tis. Kč příjmů, 141 360 tis. Kč výdajů a 36 683 tis. Kč financování dle předloženého návrhu
  2. transfery (dotace) a příspěvky třetím osobám uvedené v rozpočtu obce na rok 2018 v tabulkové části materiálu „Rozpočet obce Bystřice na rok 2018“
  3. poskytnutí půjček v roce 2018 ze sociálního fondu obce ve výši 80 tis. Kč
  4. závazné ukazatele rozpočtu na rok 2018 v tabulkové části materiálu „Rozpočet obce Bystřice na rok 2018“ – paragrafy ve výdajové části rozpočtu

 

527/20/17        Schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce Bystřice na léta 2019-2020

528/20/17        Stanoví radě obce oprávnění provádět v roce 2018:

  1. jednotlivé změny rozpočtu na jednu akci do výše 500 000,- Kč v daném rozpočtovém opatření včetně závazných ukazatelů
  2. všechna rozpočtová opatření týkající se přijetí dotací ze státního rozpočtu, Národního fondu, státních fondů, prostředků Evropské unie, rozpočtů územních samosprávných celků a ostatních rozpočtů a jejich použití
  3. všechna rozpočtová opatření týkající se přijetí daňových příjmů, peněžních příspěvků, darů, reklam, pojistných náhrad a jejich použití
  4. stanovení a úpravy závazných ukazatelů obce a příspěvkových organizací obce v rozsahu bodu a) až c)

529/20/17        Pověřuje pro rok 2018 vedoucí odboru finančního prováděním:

a) technických úprav rozpočtu (změna položek a paragrafů v souladu se změnou  předpisů)

b) přesunů mezi položkami rozpočtu

530/20/17        Stanoví radě obce v roce 2017 provádění všech rozpočtových opatření v období od posledního zasedání zastupitelstva obce v roce 2017 do konce roku 2017

531/20/17        Bere na vědomí hodnocení roku 2017

532/20/17        Bere na vědomí hodnocení práce Kontrolního výboru ZO Bystřice za rok 2017

533/20/17        Bere na vědomí hodnocení práce Výboru pro národnostní menšiny za rok 2017

534/20/17        Bere na vědomí hodnocení práce Finančního výboru obce Bystřice za rok 2017

535/20/17        Schvaluje volbu Mgr. Romana Raszky do funkce člena rady obce Bystřice

536/20/17        Schvaluje Rámcový plán práce Zastupitelstva obce Bystřice na rok 2018

537/20/17        Schvaluje poskytnutí zápůjčky ve výši 20.000,- Kč a smlouvu o poskytnutí zápůjčky z prostředků sociálního fondu obce Bystřice na koupi bytového zařízení zaměstnankyni obce Bystřice ……………….., bytem ………………

538/20/17        Schvaluje ceny vody pitné a vody odvedené pro rok 2018

Voda pitná (vodné)

  26,00 Kč/m3 bez DPH (pro obecní vodovod Bystřice Paseky-Kompařov)

Voda odvedená (stočné)

   22,00 Kč/m3 bez DPH (pro odběratele obce Bystřice a  obce Nýdek)

Voda odvedená (stočné)    

 17,00 Kč/m3 bez DPH (pro odběratele obce  Vendryně)

K uvedeným cenám bude připočtena aktuální sazba DPH.

539/20/17        Schvaluje tento návrh měsíčních odměn neuvolněných členů zastupitelstva obce, členů rady obce, předsedů výborů, předsedů komisí, členů výborů a komisí dle přílohy k Nařízení vlády č. 318/2017 Sb. od 1.1.2018:

- člen rady bez ohledu na kumulaci funkcí ve výši 7.380,- Kč

- předseda výboru, komise, zvláštního orgánu bez ohledu na kumulaci funkcí ve výši 3.690,- Kč

- člen výboru, komise nebo zvláštního orgánu bez ohledu na kumulaci funkcí ve výši 3.075,- Kč

- řadový člen zastupitelstva bez ostatních funkcí ve výši 1.845,- Kč

  občané:        

- členové finančního a kontrolního výboru ve výši 500,- Kč

- členové sociální a stavební komise ve výši 500,- Kč

- členové ostatních výborů a komisí ve výši  300,- Kč

Toto usnesení č. 539/20/17 ze dne 5.12.2017 ruší směrnici č. 1/2015 o odměňování neuvolněných členů ZO ze dne 28.4.2015.

540/20/17        Schvaluje přijetí daru Pozinkované ocelové klece a Darovací smlouvu ev.č. 2017/03/108/Bo na přijetí daru Pozinkované ocelové klece umístěné na workoutovém hřišti za školským areálem Bystřice od dárce společnosti KGP projekt s.r.o., Polní 411, 739 61 Třinec, IČ 26856352, zastoupená ………………..

541/20/17        Schvaluje darovací smlouvu ev.č. 2017/03/119/Bo na bezúplatný převod  2 dřevěných stánků na pozemku parc.č. 3305, k.ú. Bystřice nad Olší s obdarovanou Místní skupinou Polského kulturně – osvětového svazu v Bystřici z.s., čp. 961, IČ 487772283, zastoupená ………………………, předsedou

542/20/17        Schvaluje darovací smlouvu č. FM/16/j//2017/Ch na přijetí daru nově vzniklých pozemků v souvislosti se stavbou chodníků v Bystřici v lokalitě Na Škubni – nově vzniklé pozemky parc.č. 5955/2 o výměře 173 m2 a 5955/3 o výměře 181 m2 dle geometrického plánu č. 3821-71-2017 ze dne 27.6.2017 a Od pošty – nově vzniklý pozemek parc.č. 5954/22 o výměře 1 030 m2 dle geometrického plánu č. 3820-70-2017 ze dne 21.6.2017 s Moravskoslezským krajem, SSMSK, se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava

543/20/17        Schvaluje bezúplatný převod pozemku parc.č. 2320 – trvalý travní porost o výměře 5256 m2, k.ú. Bystřice nad Olší, se Státním pozemkovým úřadem, IČO: 01312774, se sídlem Husická 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov

544/20/17        Schvaluje kupní smlouvu ev.č. 2017/03/107/Pi na odkup nově odměřeného pozemku parc.č. 2322/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 287 m2, v k.ú. Bystřice nad Olší s panem ………………., bytem ……………, za cenu 100,- Kč/m2, tj. celkem za pozemek 28.700,- Kč

545/20/17        Schvaluje pořízení změny č. 1 územního plánu Bystřice

546/20/17        Schvaluje hlasovat jednotlivě o každé žádosti občanů o změnu ÚP

547/20/17        Schvaluje s podmínkami uvedenými v zápise č. 3 z jednání komise výstavby dne 12.9.2017 pořízení změny územního plánu – změny funkčního využití pozemků spočívající v zařazení části pozemku p.č. 5097 o výměře do 2000 m2 do zastavitelné plochy (plocha BR) na podnět ……………., ………. a …………,

548/20/17        Schvaluje s podmínkami uvedenými v zápise č. 3 z jednání komise výstavby dne 12.9.2017 pořízení změny územního plánu – změny funkčního využití pozemků spočívající v zařazení pozemku p.č. 2963/54 do zastavitelné plochy (plocha BR) na podnět …………………….

549/20/17        Schvaluje s podmínkami uvedenými v zápise č. 3 z jednání komise výstavby dne 12.9.2017 pořízení změny územního plánu – změny funkčního využití pozemků spočívající v zařazení pozemku p.č. 641/2 do zastavitelné plochy (plocha BI) na podnět ………………………

550/20/17        Schvaluje s podmínkami uvedenými v zápise č. 3 z jednání komise výstavby dne 12.9.2017 pořízení změny územního plánu – změny funkčního využití pozemků spočívající v zařazení části pozemku p.č. 4951 v rozsahu pruhu pozemku přilehlého k místní komunikaci o výměře do 2000 m2 do zastavitelné plochy (plocha BR) na podnět ……………………….

551/20/17        Schvaluje s podmínkami uvedenými v zápise č. 3 z jednání komise výstavby dne 12.9.2017 pořízení změny územního plánu – změny funkčního využití pozemků spočívající v zařazení části pozemku p.č. 4059/1 do zastavěného území (plocha BR) v rozsahu pro stavbu jednoho RD na části pozemku o výměře do 2000m2 v prostřední části pozemku přilehlé k místní komunikaci (dříve schválena stejná část pozemku pouze v jeho jiné části) na podnět …………… a ……………………

552/20/17        Schvaluje s podmínkami uvedenými v zápise č. 3 z jednání komise výstavby dne 12.9.2017 pořízení změny územního plánu – změny funkčního využití pozemků spočívající v zařazení pozemku p.č. 641/3 do zastavitelné plochy (plocha BI) na podnět ……………………….

553/20/17        Schvaluje s podmínkami uvedenými v zápise č. 3 z jednání komise výstavby dne 12.9.2017 pořízení změny územního plánu – změny funkčního využití pozemků spočívající v zařazení části pozemku p.č. 3845 (tato část bude vymezena tak, aby spolu s přilehlými pozemky p.č. 3840, 3841/1 a 3841/2 tvořila zastavěný stavební pozemek o celkové výměře do 2000 m2) do zastavitelné plochy (plocha BR) na podnět …………………….

554/20/17        Neschvaluje pořízení změny územního plánu – změny funkčního využití pozemků spočívající v zařazení pozemku p.č. 5687/1 do zastavitelné plochy na podnět ……………………………..

555/20/17        Neschvaluje pořízení změny územního plánu – změny funkčního využití pozemků spočívající v zařazení pozemku p.č. 4636/62 do zastavitelné plochy na podnět ……………………………..

556/20/17        Neschvaluje pořízení změny územního plánu – změny funkčního využití pozemků spočívající v zařazení pozemků p.č. 3487/15, 3487/17 a 3489/1 do zastavitelné plochy na podnět …………………………….

557/20/17        Neschvaluje pořízení změny územního plánu – změny funkčního využití pozemků spočívající v zařazení pozemků p.č. 4094/2, 4078/3 a 4077/3 do zastavitelné plochy na podnět ……………………………………..

558/20/17        Neschvaluje pořízení změny územního plánu – změny funkčního využití pozemků spočívající v zařazení pozemků p.č. 3487/23, 3487/25 a 3879/12 do zastavitelné plochy na podnět ……………………………...

559/20/17        Schvaluje pořízení změny územního plánu – změny funkčního využití pozemků spočívající v zařazení pozemků p.č. 4133 a 4134 do zastavitelné plochy na podnět ………………………………

560/20/17        Schvaluje Strategický plán obce Bystřice 2017-2023

561/20/17        Bere na vědomí Zápis z jednání finančního výboru obce Bystřice konaného dne 25.10.2017

562/20/17        Volí do funkce přísedícího Okresního soudu ve Frýdku-Místku pro období 2018-2022 pana ……………., nar. ……………., bytem ……………….

563/20/17        Bere na vědomí Rozhodnutí Krajského úřadu MSK o porušení tiskového zákona a uložení pokuty v souvislosti s vydáváním „Bystřického informátoru“

564/20/17        Bere na vědomí informace Advokátní kanceláře Kadlubiec, Starzyk a partneři, s.r.o. týkající se skončení činnosti Slezského vodohospodářského svazku v souvislosti s ukončením projektu „Revitalizace Olše“

 

Materiály projednané bez přijatého usnesení

 

Zastupitelstvo obce:

 

-           Bere na vědomí připomínky a náměty členů ZO

 

Starosta obce:

Mgr. Roman Wróbel                                                  …………………………….

 

Ověřovatelé:

Mgr. Jitka Koždoňová                                               …….………………………

p. Věslav Szpak                                                         ………………….…………

 

 

 

Přílohy

Usnesení č.20/2017

USNESENÍ ZO 20_2017.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 290,33 kB
Datum vložení: 18. 12. 2017 14:44
Datum poslední aktualizace: 18. 12. 2017 14:45
Autor: Správce *

Samospráva

Virtuální prohlídka

Kalendář svozu odpadů

Květen 2024
Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6
7
8
9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20
21
22
23
24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Kvalita ovzduší

měřící stanice
Třinec - Kosmos

mobilní aplikace SmogAlarm

Zdravá obec a MA 21

logologo

Logo MSK

Logo MSK

Karpatské terénní naučné centrum

foto

loga

Obec Bystřice

Bystřice