Obec Bystřice
Bystřiceoficiální stránky obce

USNESENÍ z 4. zasedání ZO

USNESENÍ z 4. zasedání ZO

konaného dne 28. 4. 2015 v 15:00 hodin

USNESENÍ ve formátu PDF zde ke stažení


U S N E S E N Í

ze 4.  zasedání Zastupitelstva obce Bystřice, konaného dne 28. 4. 2015 v 15:00 hodin

v zasedací místnosti OÚ Bystřice


 

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zastupitelstvo obce Bystřice po projednání předložených návrhů přijalo následující usnesení:

 

109/04/15        Schvaluje program 4. zasedání ZO.

110/04/15        Volí návrhovou komisi ve složení: Mgr. Marcel Čmiel, Anna Konderlová, Mgr. Roman Raszka.

111/04/15        Určuje ověřovatele zápisu: Mgr. Marcel Walaski, Věslav Szpak,

Náhradník: Ing. Mariusz Wałach                  

112/04/15        Bere na vědomí seznam nemovitostí, které splňují technické požadavky pro napojení na kanalizaci.

113/04/15        Ukládá úkol vyzvat majitele rodinných domů v Bystřici s možností napojení na ČOV do 20 metrů, aby provedli napojení na kanalizaci, vyžádat odůvodnění proč se nemohou napojit, a žádat doložení, jak splaškové vody odvádějí.

Termín: 23. 6. 2015                                              Zodp: Odbor vnitřní správy

114/04/15        Bere na vědomí informaci o technických možnostech provozování vysílání teletextu a obrazového zpravodajství v digitální podobě.

115/04/15        Bere na vědomí ekonomické vyčíslení projektu „zateplení budovy požární zbrojnice“.

116/04/15        Schvaluje poskytnutí zápůjček z FRB v roce 2015 v celkové výši 268.000,- Kč třem žadatelům dle přiložené tabulky a uzavření smluv s těmito žadateli.

118/04/15        Bere na vědomí Přehled pohledávek obce Bystřice k 31. 12. 2014 s aktualizací k 28. 2. 2015.

119/04/15        Bere na vědomí přehled o třídění, odvozu a množství komunálního, nebezpečného a separovaného odpadu za rok 2014 včetně příjmů a výdajů

120/04/15        Schvaluje záměr vybudování nového parkoviště u nádraží „Parkoviště u nádraží ČD v Bystřici“.

121/04/15        Bere na vědomí Informaci n. t. poskytování služeb společností BeePartner, a. s. v problematice dotační politiky plánovacího období 2014 – 2020.

122/04/15        Schvaluje smlouvu o poskytnutí zápůjčky ve výši 30 000,- Kč z prostředků sociálního fondu obce Bystřice na provedení stavebních úprav bytu, uzavřenou mezi obcí Bystřice a zaměstnankyní obce paní ……………………, bytem ……………….., …………….

123/04/15        Bere na vědomí rozpočet svazku obcí Mikroregion Bystřice – Nýdek – Vendryně na rok 2015.

124/04/15        Bere na vědomí rozpočet Slezského vodohospodářského svazku Třinec na rok 2015.

125/04/15        Bere na vědomí rozpočet Sdružení obcí Jablunkovska na rok 2015.

126/04/15        Schvaluje zpracování projektové žádosti na pořízení vodoměrných hlásných systémů, digitalizovaného protipovodňového plánu, varovných sirén a obecního rozhlasu v rámci OPŽP.

127/04/15        Schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace Obecně prospěšné společnosti Sv. Josefa, o. p. s. se sídlem Ropice č. 11 ve výši 40 000,- Kč na dofinancování ztráty pečovatelské služby pro občanku obce Bystřice paní …………………....

128/04/15        Schvaluje Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace Obecně prospěšné společnosti Sv. Josefa, o. p. s. se sídlem Ropice č. 11 ve výši 40.000,- Kč na dofinancování ztráty pečovatelské služby pro občanku obce Bystřice paní ……………………………...

129/04/15        Schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace Obecně prospěšné společnosti Sv. Josefa, o. p. s. se sídlem Ropice č. 11 ve výši 36.000,- Kč na dofinancování ztráty pečovatelské služby pro občanku obce Bystřice paní …………………...

130/04/15        Schvaluje Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace Obecně prospěšné společnosti Sv. Josefa, o. p. s. se sídlem Ropice č. 11 ve výši 36.000,- Kč na dofinancování ztráty pečovatelské služby pro občanku obce Bystřice paní ……………………..

131/04/15        Schvaluje smlouvu ev. č. 2015/03/029/Pi o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě, spočívající v právu umístění kanalizačního řadu po pozemcích parc. č. 2304/2, 2305, 2307, 2308, 2310, 2311, 2313, 2314, 2316, 2317 a 2319, všechny pozemky v k. ú. Bystřice nad Olší, s povinnými ze služebnosti manželi ………….. a …………………., oba bytem ………………, panem ………………….. a paní ……………….., oba bytem …………………, panem ……………………, bytem ……………. a paní ………………….., bytem …………………., panem ………………………, bytem ………………, paní …………………., bytem ……………….., paní ………………… a panem ………………. oba bytem ………………...

132/04/15        Schvaluje Směrnici o odměňování neuvolněných zastupitelů a fyzických osob 1/15 s účinností od 1. 5. 2015 a revokaci usnesení ZO 65/02/14 a 66/02/15 ze dne 9. 12. 2014.

133/04/15        Schvaluje výstavbu workoutového hřiště v prostorách mezi ZŠ a DPS v Bystřici ve variantě u cesty od stadionu,  v blízkosti školního pozemku.

134/04/15        Schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2015 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu.

135/04/15        Ukládá úkol prověřit rodinné zázemí dvou občanek obce Bystřice, p. ……………. a p. …………….. umístěných v domově sv. Alžběty v Jablunkově a prověřit možnosti přispívání na poskytování sociálních služeb rodinnými příslušníky.

Termín: 23. 6. 2015                                      Zodp: Rada obce

136/04/15        Ukládá úkol připravit stanovisko z jednání mezi architekty p. …………. a ……………………. a předložit členům ZO technickou zprávu

Termín: 23. 6. 2015                                      Zodp: Ing. Arch. Petr Zwierzyna

137/04/15        Schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015 o zrušení obecně závazné vyhlášky č. 9 z 15. 4. 1998 o zlepšení čistoty ovzduší, poplatcích za jeho znečišťování a způsobu ochrany zdraví obyvatel.

138/04/15        Schvaluje vydání Obecně závazné vyhlášky obce Bystřice 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně jejich biologicky rozložitelné složky a nakládání se stavebním odpadem na území obce Bystřice.

139/04/15        Ukládá úkol zmapovat výskyt černých skládek v obci Bystřice a zjistit možnosti odstranění.

Termín: 23. 6. 2015                                        Zodp: Odbor vnitřní správy

 

Materiály projednané bez přijatého usnesení

Zastupitelstvo obce:

Bere na vědomí počet dětí do tří let, které navštěvují MŠ v Bystřici.

Ukládá úkol – dořešit variantní řešení parkoviště u ČD (dlažba, asfalt).

Termín: 23. 6. 2015                                                 Zodp: Oddělení investic

Ukládá úkol – připravit podklady pro realizaci chodníku od mostu přes Olši na kopec směr lokalita Na Pasekách v návaznosti na projekt „Výstavba chodníku Na Pasekách..“

Termín: 23. 6. 2015                                                   Zodp: Odbor výstavby

Ukládá úkol – prověřit možnost, aby Motomed zůstal v Bystřici pro klienty DPS, případně zajistit dodatek smlouvy, aby Motomed zůstal v Bystřici a nebylo možné jej odvézt pryč.

Termín: 23. 6. 2015                                                       Zodp: Starosta obce

Ukládá úkol - zjistit kolik petic podaných v roce 2014 bylo adresováno Zastupitelstvu obce.

Termín: 23. 6. 2015                                             Zodp: Odbor vnitřní správy

Ukládá úkol – zjistit bližší informace o průběhu záměru vybudování přístřešku při DPS –SENIOR v Bystřici.

Termín: 23. 6. 2015                                             Zodp: Místostarosta obce

 

Starosta obce:

Mgr. Roman Wróbel               …………………………….

 

Ověřovatelé:

Věslav Szpak                          …….………………………

Ing. Marcel Walaski                 ………………….…………

Datum vložení: 19. 5. 2015 0:00
Datum poslední aktualizace: 19. 5. 2015 0:00
Autor: Správce *

Samospráva

Virtuální prohlídka

Kalendář svozu odpadů

Červen 2024
Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3
4
5
6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17
18
19
20
21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Kvalita ovzduší

měřící stanice
Třinec - Kosmos

mobilní aplikace SmogAlarm

Zdravá obec a MA 21

logologo

Logo MSK

Logo MSK

Karpatské terénní naučné centrum

foto

loga

Obec Bystřice

Bystřice