Obec Bystřice
Bystřiceoficiální stránky obce

USNESENÍ z 5. zasedání ZO

USNESENÍ z 5. zasedání ZO

konaného dne 23. 6. 2015 v 15:00 hodin

USNESENÍ ve formátu PDF - zde ke stažení


U S N E S E N Í

z 5.  zasedání zastupitelstva obce Bystřice, konaného dne 23. 6. 2015 v 15:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Bystřice


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zastupitelstvo obce Bystřice po projednání předložených návrhů přijalo následující usnesení:

140/05/15        Schvaluje program 5. zasedání ZO.

141/05/15        Volí návrhovou komisi ve složení: Mgr. Marcel Čmiel, Mgr. Anna Kubátová,Ing. Zlatuše Zelenická.          

142/05/15        Určuje ověřovatele zápisu: Mgr. Jitka Koždoňová, Mgr. Marcel Walaski, Náhradník: Anna Konderlová.                                 

143/05/15        Bere na vědomí informaci o zasílání výzvy pro občany, kteří nejsou zatím napojeni na kanalizaci obce.

144/05/15        Odkládá do příštího jednání ZO úkol č. 135/04/15 „Prověřit rodinné zázemí dvou občanek obce Bystřice, p. ……………. a p. ……………….. umístěných v domově sv. Alžběty v Jablunkově a prověřit možnosti přispívání na poskytování sociálních služeb rodinnými příslušníky“.

145/05/15        Bere na vědomí informaci k průběhu jednání mezi autorem studie stavby „Multifunkčního jeviště“ a autorem dostavby české ZŠ.

146/05/15        Bere na vědomí informace ke skládkám v obci Bystřice.

147/05/15        Bere na vědomí model kontinuálního vysílání TV zpravodajství a videotextů od 1. 9. – 31. 12. 2015.

148/05/15        Bere na vědomí předložené materiály o technickém řešení parkoviště v prostoru před nádražím ČD v Bystřici.

149/05/15        Odkládá schválení výstavby parkoviště podle původní předložené studie do příštího jednání ZO.

150/05/15        Schvaluje záměr dobudovat levostranný chodník navazující na projekt „Chodník Na Pasekách“ od autobusové zastávky u křižovatky s kruhovým objezdem u Slovnaftu“.

151/05/15        Ukládá úkol připravit projektové a legislativní podklady pro realizaci levostranného chodníku navazujícího na projekt „Chodník Na Pasekách“.

 Termín: 22. 9. 2015                                                  Zodp: oddělení investic

152/05/15        Bere na vědomí informace o využití přístroje MOTOMED.

153/05/15        Bere na vědomí informaci o počtu petic adresovaných přímo zastupitelstvu Bystřice v roce 2014.

154/05/15        Bere na vědomí připravenost stavby pergoly v areálu DPS Senior s termínem realizace červenec – srpen 2015.

155/05/15        Projednalo a schvaluje:

  • závěrečný účet obce Bystřice za rok 2014

  • zprávu auditora ev. č. 29/2015 o výsledcích přezkoumání hospodaření obce Bystřice za rok 2014.

  • vyslovilo souhlas s celoročním hospodařením obce Bystřice za rok 2014, a to bez výhrad.

156/05/15        Bere na vědomí rekapitulaci projektů.

157/05/15        Schvaluje účetní závěrku Obce Bystřice, Bystřice 334, 739 95 Bystřice nad Olší, IČO 00296562, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2014.

158/05/15        Schvaluje znění Kroniky obce Bystřice za rok 2014.

159/05/15        Schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. FM/14/e/2015/Koc, jejíž předmětem je zřízení služebnosti vedení inženýrské sítě, a to splaškové kanalizace v rámci stavby „Bystřice, místní část Na Pasekách, rozšíření kanalizace – stoky P4 a P6. Povinným z věcného břemene je vlastník pozemku parc. č. 5965/1 (Moravskoslezský kraj, zastoupený Správou silnic MSK).

160/05/15        schvaluje smlouvu ev. č. 2015/03/042/Pi o zřízení služebnosti inženýrské sítě, spočívající v právu vedení a umístění přeložky veřejného osvětlení po pozemku parc. č. 3119/5, 5966, 5986/93, 5986/94 v k. ú. Bystřice nad Olší, s povinným Moravskoslezským krajem, se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692.

161/05/15        Bere na vědomí plnění rozpočtu obce Bystřice za 1. čtvrtletí 2015.

162/05/15        Schvaluje smlouvu ev. č. 2015/03/048/Pi na prodej pozemku parc. č. 4559/116 vodní plocha o výměře 19 m2 v k. ú. Vendryně, za účelem vybudování stavby „Kopytná, km 0,400 – 1,650“ s oprávněnou LESY ČR, s. p., se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové, IČ 42196451, za cenu dle znaleckého posudku tedy 570,- Kč.

163/05/15        Schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2015 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu.

164/05/15        Bere na vědomí Žádost o posouzení a sjednání nápravy členky ZO p. ………………………včetně stanoviska JUDr. Karla Bocka.

165/05/15        Neschvaluje finanční dar ve výši 20.000,- člence ZO p. ……………………

166/05/15        Bere na vědomí Zápis č. 3 z jednání Kontrolního výboru ZO Bystřice ze dne 10. 6. 2015

167/05/15        Ukládá úkol vypracovat do příštího zasedání ZO písemnou zprávu o řešení 3 případů zjištění porušení Zák. č. 106/1999 Sb. a postup, který pro tento případ stanovuje ustanovení Zák. č. 106/1999 Sb

     Termín: 22. 9. 2015                                                  Zodp: starosta obce 

168/05/15        Bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru ze dne 13. 5. 2015.

 

Materiály projednané bez přijatého usnesení

Zastupitelstvo obce:

 

- Ukládá úkol – rozeslat členům ZO písemné závazky týkající se fa Vitality Slezsko, s. r o. a obce Bystřice ve věci provozu Bazénu a finančního krytí ztráty z provozu

Termín: 14. 7. 2015                                                               Zodp: starosta obce

 

- Ukládá úkol - doplnit snímek parkoviště v přednádražním prostoru o náhled shora z důvodu upřesnění počtu parkovacích míst

Termín: 14. 7. 2015                                                            Zodp: Odbor výstavby

 

- Ukládá úkol – zajistit formou objednávky ostrahu přednádražního prostoru v nočních hodinách v termínu hlavních školních prázdnin do konce září 2015.

Termín: ihned                                                                       Zodp: Starosta obce

 

- Bere na vědomí připomínky a náměty členů ZO

 

 

Starosta obce:

Mgr. Roman Wróbel               …………………………….

 

Ověřovatelé:

Mgr. Jitka Koždoňová            …….………………………

 

Mgr. Marcel Walaski              ………………….…………

Datum vložení: 22. 7. 2015 0:00
Datum poslední aktualizace: 22. 7. 2015 0:00
Autor: Správce *

Samospráva

Virtuální prohlídka

Kalendář svozu odpadů

Květen 2024
Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6
7
8
9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20
21
22
23
24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Kvalita ovzduší

měřící stanice
Třinec - Kosmos

mobilní aplikace SmogAlarm

Zdravá obec a MA 21

logologo

Logo MSK

Logo MSK

Karpatské terénní naučné centrum

foto

loga

Obec Bystřice

Bystřice