Obec Bystřice
Bystřiceoficiální stránky obce

USNESENÍ z 9. zasedání ZO

USNESENÍ z 9. zasedání ZO

konaného dne 8. 12. 2015 v 15:00 hodin

USNESENÍ ve formátu PDF - zde ke stažení


U S N E S E N Í

z 9.  zasedání Zastupitelstva obce Bystřice, konaného dne 8. 12. 2015 v 15:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Bystřice


Zastupitelstvo obce Bystřice po projednání předložených návrhů přijalo následující usnesení:

208/09/15        Schvaluje program 9. zasedání ZO.

209/09/15        Volí návrhovou komisi ve složení:     Mgr. Marcel Čmiel, Ing. Jaroslav Stošek, p. Anna Konderlová

210/09/15        Určuje ověřovatele zápisu:    Mgr. Anna Kubátová, p. Věslav Szpak, Náhradník: Mgr. Roman Raszka

211/09/15        Schvaluje splnění úkolu č. 151/05/15

212/09/15        Bere ne vědomí zprávu o současném stavu provozování bazénu obcí Bystřice

213/09/15        Schvaluje darovací smlouvu ev.č. 2015/03/100/Pi na kanalizační přípojku DN 200 v délce 61,2 m umístěné na pozemcích parc.č. 2432/1, 2433 a 2429/1, k.ú. Bystřice nad Olší, s dárkyní paní ……………., bytem ………………..

214/09/15        Bere na vědomí přehled dotací poskytnutých obci Bystřice v roce 2015

215/09/15        Bere na vědomí Zápis z jednání finančního výboru obce Bystřice dne 18.11.2015

216/09/15        Schvaluje:

a) rozpočet obce Bystřice (schodkový) na rok 2016 ve výši 76 125 tis. Kč příjmů, 103 753 tis. Kč výdajů a 27 628 tis. Kč financování dle předloženého návrhu,

b) transfery (dotace) a příspěvky třetím osobám uvedené v rozpočtu obce na rok 2016 v tabulkové části materiálu „Rozpočet obce Bystřice na rok 2016“

c) poskytnutí půjček v roce 2016 z fondu rozvoje bydlení ve výši 700 tis. Kč a ze sociálního fondu obce ve výši 150 tis. Kč

d) závazné ukazatele rozpočtu na rok 2016 v tabulkové části materiálu „Rozpočet obce Bystřice na rok 2016“ – paragrafy ve výdajové části rozpočtu.

217/09/15        Schvaluje rozpočtový výhled obce Bystřice do roku 2018.

218/09/15        Stanoví radě obce oprávnění provádět v roce 2016:

a) jednotlivé změny rozpočtu na jednu akci do výše 500 000,- Kč v daném rozpočtovém opatření včetně závazných ukazatelů

b) všechna rozpočtová opatření týkající se přijetí dotací ze státního rozpočtu, Národního fondu, státních fondů, prostředků Evropské unie, rozpočtů územních samosprávných celků a ostatních rozpočtů a jejich použití

c) stanovení a úpravy závazných ukazatelů obce a příspěvkových organizací obce v rozsahu bodu a) až c)

219/09/15        Pověřuje pro rok 2016 vedoucí odboru finančního prováděním:

a) technických úprav rozpočtu (změna položek a paragrafů v souladu se změnou předpisů)

b) přesunů mezi položkami rozpočtu

220/09/15        Stanoví radě obce v roce 2015 provádění všech rozpočtových opatření v období od posledního zastupitelstva obce v roce 2015 do konce roku 2015.

221/09/15        Bere na vědomí Zhodnocení roku 2015

222/09/15        Schvaluje Dodatek č. 5 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Bystřice čp. 848

223/09/15        Schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

224/09/15        Schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2015 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu

225/09/15        Schvaluje rámcový Plán práce zastupitelstva obce na rok 2016

226/09/15        Schvaluje ceny vody pitné a vody odvedené pro rok 2016 – ponechání ceny na stejné úrovni roku 2015:

Voda pitná (vodné) -   24,00 Kč/m3 bez DPH (pro obecní vodovod Bystřice-Paseky-Kompařov)

Voda odvedená (stočné) - 22,00 Kč/m3 bez DPH (pro odběratele obce Bystřice a obce Nýdek)

Voda odvedená (stočné) - 17,00 Kč/m3 bez DPH (pro odběratele obce Vendryně)

K uvedeným sazbám bude připočtena aktuální sazba DPH.

227/09/15        Schvaluje darovací smlouvu ev.č. 2015/03/114/Pi na přijetí daru spoluvlastnických podílů na pozemcích parc.č. 882/7 – ostatní plocha, 882/10 – ostatní plocha, 882/13 – ostatní plocha, 889 – ostatní plocha, 891/1 – vodní plocha, 891/3 – vodní plocha, 896/3 – vodní plocha, 3300/4 – ostatní plocha, 3395/2 – lesní pozemek a parc.č. 5953/12 – vodní plocha, všechny pozemky v k.ú. Bystřice nad Olší, s dárkyní paní ……………….., bytem ……….., paní ……………………….., bytem ……………….., paní …………., bytem ……………………………. a panem ………………………….

228/09/15        Schvaluje kupní smlouvu ev.č. 2015/03/112/Pi na prodej pozemku parc.č. 2022/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 165 m2, k.ú. Bystřice nad Olší, s kupujícími manželi ………………… a paní ………………., všichni bytem ………………., za cenu dle znaleckého posudku 60,- Kč/m2, tj. 9.900,- Kč + úhradu poplatků za vypracování znaleckého posudku, geometrického plánu a vypracování kupní smlouvy

229/09/15        Schvaluje kupní smlouvu ev.č. 2015/03/113/Pi na prodej pozemku parc.č. 2022/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 79 m2, k.ú. Bystřice nad Olší, s kupujícími panem …………….. a paní …………, oba bytem ………., za cenu dle znaleckého posudku 60,- Kč/m2, tj. 4.740,- Kč + úhradu poplatků za vypracování znaleckého posudku, geometrického plánu a vypracování kupní smlouvy

230/09/15        Schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene, jejímž předmětem je umístění HG vrtu včetně vodovodní přípojky na pozemku parc.č. 1235/12 v k.ú. Bystřice nad Olší, ve prospěch Obce Bystřice s Farním sborem SCEAV, Bystřice 107

231/09/15        Schvaluje s podmínkami uvedenými v zápise č. 1 z jednání stavební komise dne 19. 11. 2015 pořízení změny územního plánu – změny funkčního využití pozemků spočívající v zařazení části pozemku p.č. 4275/3 do zastavitelné plochy pro stavbu doplňkových staveb ke stavbě RD (zóna BR) v rozsahu dle návrhu, tj. cca 300 m2 na podnět ………………………….

232/09/15        Schvaluje s podmínkami uvedenými v zápise č. 1 z jednání stavební komise dne 19. 11. 2015 pořízení změny územního plánu – změny funkčního využití pozemků spočívající v zařazení části pozemku p.č. 5632 do zastavěného území (Zóna BR) ve smyslu rozšíření stávajícího zastavěného území na celkovou plochu do 1500m2 na podnět …………….................

233/09/15        Schvaluje s podmínkami uvedenými v zápise č. 1 z jednání stavební komise dne 19. 11. 2015 pořízení změny územního plánu – změny funkčního využití pozemků spočívající v zařazení pozemku p.č. 4842 v rozsahu pro stavbu jednoho RD na pozemku v rozsahu min. 2000 m2 u přilehlé místní komunikace do zastavitelné plochy pro stavbu jednoho rodinného domu (zóna BR) na podnět …………………………………………….

234/09/15        Neschvaluje s podmínkami uvedenými v zápise č. 1 z jednání stavební komise dne 19. 11. 2015 pořízení změny územního plánu – změny funkčního využití pozemků spočívající v zařazení pozemku p.č. 5309/2 do zastavitelné plochy (zóna BR) na podnět …………………………………..

235/09/15        Neschvaluje s podmínkami uvedenými v zápise č. 1 z jednání stavební komise dne 19. 11. 2015 pořízení změny územního plánu – změny funkčního využití pozemků spočívající v zařazení pozemků p.č. 5107/1 a 5107/11 do zastavitelné plochy (zóna BR) na podnět ……………................................

236/09/15        Schvaluje pořízení změny územního plánu – změny funkčního využití pozemků spočívající v zařazení pozemků p.č. 4288/1, 4289 a 5187/3 do zastavitelné plochy (zóna BR) na podnět …………................

237/09/15        Neschvaluje s podmínkami uvedenými v zápise č. 1 z jednání stavební komise dne 19. 11. 2015 pořízení změny územního plánu – změny funkčního využití pozemků spočívající v zařazení pozemku p.č. 2136/2 do zastavitelné plochy (zóna SV) na podnět ………………………………………..

238/09/15        Neschvaluje s podmínkami uvedenými v zápise č. 1 z jednání stavební komise dne 19. 11. 2015 pořízení změny územního plánu – změny funkčního využití pozemků spočívající v zařazení pozemku p.č. 5633/1 do zastavitelné plochy (zóna BR) na podnět …………………………………………….

239/09/15        Neschvaluje s podmínkami uvedenými v zápise č. 1 z jednání stavební komise dne 19. 11. 2015 pořízení změny územního plánu – změny funkčního využití pozemků spočívající v zařazení pozemků p.č. 2963/60, 2963/61 a 2963/62 do zastavitelné plochy (zóna BR) na podnět ……………............

240/09/15        Neschvaluje s podmínkami uvedenými v zápise č. 1 z jednání stavební komise dne 19. 11. 2015 pořízení změny územního plánu – změny funkčního využití pozemků spočívající v zařazení pozemku p.č. 3609 do zastavitelné plochy (zóna BR) na podnět společnosti EURODIAM s.r.o., Jahodová 835, 739 61 Třinec

241/09/15        Neschvaluje s podmínkami uvedenými v zápise č. 1 z jednání stavební komise dne 19. 11. 2015 pořízení změny územního plánu – změny funkčního využití pozemků spočívající v zařazení pozemku p.č. 498/1 do zastavitelné plochy (zóna BR) na podnět ………………………..

242/09/15        Bere na vědomí informaci o podání žádosti obce Nýdek o souhlas s napojením osady „Odmiarek“ na stávající kanalizační řád s odvodem splaškových vod na ČOV v Bystřici, informaci o stavu kapacity ČOV v Bystřici a informaci o postupu při řešení naplnění kapacity ČOV

243/09/15        Bere na vědomí zápis ze zasedání Výboru pro národnostní menšiny při OÚ Bystřice ze dne 24.9.2015

244/09/15        Schvaluje zařadit opravu parkoviště u evangelického kostela v Bystřici do plánu oprav komunikací v roce 2016

245/09/15        Bere na vědomí poděkování Obce Hrádek za vstřícnost a ochotu přispět 30 tis. Kč na opravu lávky přes potok Kompařov

246/09/15        Bere na vědomí Dohodu o ukončení platnosti Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění dopravní obslužnosti na území obce Bystřice

247/09/15        Bere na vědomí kácení dřevin ve školním areálu a jeho následnou obnovu

248/09/15        Schvaluje zadat zpracování znaleckého posudku na pozemek parc.č. 1184/1 a část pozemku parc.č. 1185/1 v k.ú. Bystřice nad Olší pod zpevněnými plochami kolem polyfunkčního domu v centru obce

249/09/15        Bere na vědomí Zápis č. 4 z jednání Kontrolního výboru ZO Bystřice konaného dne 4.12.2015

250/09/15        Bere na vědomí Plán činnosti Kontrolního výboru ZO Bystřice na rok 2016

 

Materiály projednané bez přijatého usnesení

Zastupitelstvo obce:

  • bere na vědomí připomínky a náměty členů ZO

 

 

 

Starosta obce:

Mgr. Roman Wróbel                                       …………………………….

 

Ověřovatelé:

Mgr. Anna Kubátová                                      …….………………………

 

p. Věslav Szpak                                             ………………….…………

 

Datum vložení: 18. 12. 2015 0:00
Datum poslední aktualizace: 18. 12. 2015 0:00
Autor: Správce *

Samospráva

Virtuální prohlídka

Kalendář svozu odpadů

Březen 2024
Po Út St Čt So Ne
26
27
28
29
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11
12
13
14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25
26
27
28
29 30 31

AKCE SRDCE

odkaz

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Kvalita ovzduší

měřící stanice
Třinec - Kosmos

mobilní aplikace SmogAlarm

Zdravá obec a MA 21

logologo

Logo MSK

Logo MSK

Karpatské terénní naučné centrum

foto

loga

Obec Bystřice

Bystřice