Obsah

USNESENÍ z 13. zasedání ZO

Typ: ostatní
konaného dne 24. 6. 2016 v 15:00 hodin

USNESENÍ ve formátu PDF - zde ke stažení


U S N E S E N Í

z 13.  zasedání Zastupitelstva obce Bystřice, konaného dne 24. 6. 2016 v 15:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Bystřice


Zastupitelstvo obce Bystřice po projednání předložených návrhů přijalo následující usnesení:

 

331/13/16        Schvaluje program 13. zasedání ZO

332/13/16        Volí návrhovou komisi ve složení:     Mgr. Marcel Čmiel, Ing. Jaroslav Stošek,  p. Anna Konderlová

 

333/13/16        Určuje ověřovatele zápisu:    Mgr. Anna Kubátová, p. Věslav Szpak, náhradník: Mgr. Jitka Koždoňová

334/13/16        Bere na vědomí informace k projektové žádosti „Slezské Beskydy – Společné dědictví“ (rekonstrukce budovy kina) v rámci projektu INTERREG V A a seznámení se studií MUZ-IC

335/13/16        Neschvaluje  kupní smlouvu ev.č. 2016/03/028/Pi na koupi pozemku parc.č. 1795 – ostatní plocha, zeleň o výměře 121 m2 v k.ú. Bystřice nad Olší, s vlastníky nemovitosti panem ………………., bytem ………………. a s paní …………….., bytem …………… za kupní cenu za pozemek 73.280,- Kč

336/13/16        Bere na vědomí závěrečný účet svazku obcí Mikroregion Bystřice-Nýdek-Vendryně, IČ: 70969060 za rok 2015

337/13/16        Bere na vědomí závěrečný účet Sdružení obcí Jablunkovska, IČ: 65494636 za rok 2015

 

Materiály projednané bez přijatého usnesení

Zastupitelstvo obce:

-           Bere na vědomí připomínky a náměty členů ZO

 

Starosta obce:

Mgr. Roman Wróbel                                                 

 

Ověřovatelé:

Mgr. Anna Kubátová                                              

p. Věslav Szpak                                                          


Vytvořeno: 8. 7. 2016
Poslední aktualizace: 8. 7. 2016 00:00
Autor: Správce *