Bystřice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Odpady - Elektrowin

Elektrowin

zpětný odběr elektrozařízení

ELEKTROWIN

Společnost ELEKTROWIN a. s. byla založena 25. května 2005 jako provozovatel kolektivního systému, a to výrobci velkých a malých domácích spotřebičů. Do obchodního rejstříku byla zapsaná 15. července 2005 a 5. prosince nabylo právní moci rozhodnutí o registraci kolektivního systému ELEKTROWIN a. s. na MŽP pod registračním číslem KH 001/05-ECZ .

Předmět činnosti:

provozování a řízení kolektivního systému, zajišťujícího výrobcům podle § 37gpísm. e) zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění společné plnění jejich povinností stanovených v osmém dílu Hlavy II. zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění pro oddělený sběr, zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu.

Jediná dosud zapsaná obchodní společnost s tímto předmětem činnosti. Ve stanovách společnosti je zakotvena nezisková činnost.

Princip kolektivního systému

ELEKTROWIN a. s. je provozovatelem kolektivního systému pro skupiny (rozdělení dle skupin uvedených v příloze č. 7 zákona) elektrozařízení 1., 2. a 6 (velkých a malých domácích spotřebičů, nářadí a nástrojů).

Kolektivní systém ELEKTROWIN a. s. je založen na principu rovného přístupu ke všem účastníkům systému. Smlouvy s výrobci jsou stejné pro akcionáře i pro další přidružené výrobce.Evidenční číslo kolektivního systému ELEKTROWIN je KH001/05-EC2. Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 10027.

Výše příspěvku je stanovena pro všechny stejně.

Základním principem pro uvádění příspěvku je, že po dobu 8 - 10 let všichni výrobci zapojení do kolektivního systému Elektrowin a. s. budou uvádět odděleně při jejich prodeji.

Společnost je založena jako nezisková, tzn. že mezi akcionáře nebude rozdělován případný zisk.

Za výsledky zpětného odběru a dosažení míry využití se kolektivní systém zodpovídá nejen účastníkům systému, ale právě i Ministerstvu životního prostředí, kterému o své činnosti předkládá každoročně roční zprávu. Především ale zodpovídá za naplnění všech povinností stanovených výrobcům, se kterými uzavřel smlouvu a za které tyto povinnosti plní.

Mezi povinnosti ELEKTROWIN a. s., které za výrobce jako kolektivní systém přebírá, patří i poskytování informací o místech zpětného odběru spotřebitelům a dále informací o materiálovém složení spotřebičů zpracovatelům.

Systém neručí za značení a materiálové složení výrobku. Tyto povinnosti musí každý výrobce plnit samostatně.

Cílem společnosti ELEKTROWIN a. s. je plně zprovoznit místa zpětného odběru.


Seznam odebíraných výrobků

Zpravodaj

 

Datum vložení: 2. 1. 2012 0:00
Datum poslední aktualizace: 3. 9. 2017 23:08
Autor: Správce *