Obsah

Formuláře stavebního úřadu

Kliknutím na název formuláře se otevře ve formátu PDF. Pro editaci jej stáhněte kliknutím na odkaz "formát .DOC".

Informace pro stavebníky

Dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. je stavebník, pokud staví na území s archeologickými nálezy, povinen oznámit svůj stavební záměr Archeologickému ústavu více info zde

Umísťování staveb a povolování opatření v území

Žádost o územně plánovací informaci

Popis: Podle ustanovení § 21 odst.1 písm. a) až c), odst. 2 až 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a § 2 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby (n)formát .DOC

Popis: podle ustanovení § 86 ve spojení s § 79, 85 a 94a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a § 3 a 13b vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.

Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území (n) - formát .DOC

Popis: podle ustanovení § 86 ve spojení s § 80, 85 a 94a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a § 4 a 13b vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.

Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území (n) - formát .DOC

Popis: podle ustanovení § 86 ve spojení s § 81, 85 a 94a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a § 5 a 13b vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.

Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků - formát .DOC

Popis: podle ustanovení § 86 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a § 6 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.

Žádost o schválení dělení a scelování pozemků - formát .DOC

Popis: podle ustanovení § 86 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a § 6 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.

Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu - formát .DOC

Popis: podle ustanovení § 86 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a § 7 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.

Společné oznámení záměru (n) - formát .DOC

(nová stavba , změna stavby před dokončením, změna dokončené stavby)

Popis: podle ustanovení § 96a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a § 15b vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

Žádost o vydání společného povolení (n) - formát .DOC

(nová stavba , změna stavby před dokončením, změna dokončené stavby)

Popis: podle ustanovení § 94j a 94q zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.

Oznámení záměru (n) - formát .DOC

Popis: podle ustanovení § 96 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a § 15 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.

Žádost o povolení výjimky z obecných požadavků na využití území

Popis: podle ustanovení § 169, odst. 3, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Požadovaný rozsah a obsah dokumentace přikládané jako podklad k výše uvedeným žádostem je uveden v přílohách č. 1 - 11 Vyhl. č. 499/2006 Sb.

Povolování staveb

Ohlášení stavby - formát .DOC

(nová stavba, změna stavby před dokončením, změna dokončené stavby)

Popis: podle ustanovení § 105 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a § 18a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

Prohlášení o odborném vedení stavby

Popis: Prohlášení o vedení stavby prováděné svépomocí (přílohou nutno doložit osvědčení o autorizaci nebo průkazu zvláštní způsobilosti opravňující k vedení staveb)

Žádost o povolení výjimky z obecných požadavků na využití území

Popis: podle ustanovení § 169, odst. 4, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Žádost o stavební povolení - formát .DOC

(nová stavba, změna stavby před dokončením, změna dokončené stavby)

Popis: podle ustanovení § 110 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a § 18b vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.

Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora - formát .DOC

Popis: podle ustanovení § 117 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a § 18f vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.

Žádost o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Popis: podle ustanovení § 169, odst. 4, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Požadovaný rozsah a obsah dokumentace přikládané jako podklad k výše uvedeným žádostem je uveden v příloze č. 12 Vyhl. č. 499/2006 Sb. 

Provádění staveb 

Požadovaný rozsah a obsah dokumentace pro tuto fázi realizace staveb je uveden v přílohách č. 13, 14 a 16 Vyhl. č. 499/2006 Sb.

Užívání staveb

Ohlášení dokončení stavby (n) - formát .DOC

podle ustanovení § 152 odst. 3 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu - formát .DOC

Popis: podle ustanovení § 122 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a § 18i vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.

Žádost o povolení předčasného užívání stavby - formát .DOC

Popis: podle ustanovení § 123 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a § 18k vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.

Oznámení změny v užívání stavby - formát .DOC

Popis: podle ustanovení § 127 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a § 18l vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.

Návrh na kolaudaci staveb

Popis: Návrh na kolaudaci stavby (nástavby, přístavby) a vydání koladuačního rozhodnutí (seznam nutných příloh je součástí formuláře a dle termínu návrh podléhá správnímu poplatku). Tento formulář se použije pro stavby, jejichž stavební povolení nabylo právní moc před 1. 1. 2007.

Ohlášení existence/neexistence stavby

Popis: Podle ustanovení § 125 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 

Přidělování čísla popisného/evidenčního 

Popis: podle ustanovení §31, odst. 5 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích rozhoduje o přidělení čísla popisného, orientačního nebo evidenčního v samostatné působnosti obec. Podle ustanovení §31a zákona o obcích je číslo popisné/evidenční přidělováno příslušnou obcí na základě výzvy stavebního úřadu této obci (po splnění podmínek pro zahájení užívání stavby). Ze strany stavebníka tedy není potřeba u nově dokončených staveb (kterým se přiděluje číslo popisné nebo evidenční)  podávat žádnou žádost o přidělení čísla popisného/evidenčního.

Zápis staveb do registru územní identifikace adres nemovitostí (RÚIAN)

Žádost o zápis budovy do RÚIAN - formát *.doc

Odstraňování staveb

Ohlášení odstranění stavby, terénních úprav a zařízení - formát .DOC

Popis: podle ustanovení § 128 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a § 18n vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.

Požadovaný rozsah a obsah dokumentace přikládané jako podklad k výše uvedeným žádostem je uveden v příloze č. 15 Vyhl. č. 499/2006 Sb.

Vzory pro vyplnění jednotlivých fromulářů najdete na vebových stránkách  Ministerstva pro místní rozvoj

Územní plán

Podněty k pořízení územního plánu obce (nebo jeho změny) a pořízení regulačního plánu se podávají k pořizovateli uzemně plánovací dokumentace (odbor stavebního řádu a územního plánování MěÚ Třinec) prostřednictvím zdejšího odboru výstavby včetně příloh předepsaných zákonem.

návrh na pořízení územního plánu (jeho změny) - formát .DOCX

podnět k pořízení regulačního plánu - formát .DOC