Obec Bystřice
Bystřiceoficiální stránky obce

ODBOR FINANČNÍ

specifické činnosti odboru

Odbor se nečlení

 

3.1. Úkoly v samostatné působnosti, které jsou odboru trvale svěřeny

3.1.1. vede účetnictví o vlastním hospodaření obce včetně jejích fondů, tj. účtuje o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků včetně dluhů a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech  a o výsledku hospodaření

3.1.2. zpracovává účetní a finanční výkazy za obec jako účetní jednotku včetně výkazu Pomocný analytický přehled

3.1.3. sestavuje účetní závěrku včetně přílohy k účetní závěrce a zpracovává materiál k jejímu projednání a schválení v zastupitelských orgánech obce

3.1.4. vede účetní knihy dle požadavků zákona o účetnictví

3.1.5. sestavuje účtový rozvrh pro každé účetní období, který určuje uspořádání a označování jednotlivých analytických účtů

3.1.6. spravuje finanční majetek obce – akcie SmVaK

3.1.7. organizačně zabezpečuje dokladové inventarizace majetku a závazků. Veškeré stavy

majetku a závazků zjištěné v procesu inventarizace odsouhlasuje na účetní evidenci a případné rozdíly zavádí do účetnictví

3.1.8. vede spisovnu odboru finančního, zajišťuje archivaci a skartaci

3.1.9. vede agendu sociálního fondu a fondu rozvoje bydlení

3.1.10. provádí kontrolu okruhů peněžních fondů obce (sociální fond, fond rozvoje bydlení, popř. další fondy) a odsouhlasení návaznosti stavu peněžních prostředků na bankovním účtu na stav na příslušném rozvahovém účtu

3.1.11. provádí kompletaci účetních dokladů a vede knihu odeslaných faktur za odbor

3.1.12. zabezpečuje styk s peněžními ústavy, včetně zřizování a rušení bankovních účtů

3.1.13. vede agendu daně z přidané hodnoty,

3.1.14. zajišťuje zpracování daňového přiznání v případech, kdy je poplatníkem obec, a to daně z příjmů právnických osob, srážkové daně

3.1.15. provádí metodickou činnost na úseku účetnictví a výkaznictví, zpracovává směrnice pro postupy v účetnictví a evidenci majetku obce

3.1.16. vede agendu majetku obce, zpracovává odpisové plány obce

3.1.17. vede evidenci nájemného z pronájmu bytů, nebytových prostor, pozemků a dalšího pronajatého majetku obce

3.1.18. sepisuje a vede dohody o hmotné odpovědnosti na základě požadavků odborů a organizační složky

3.1.19. provádí likvidaci náhrad cestovních výdajů

3.1.20. sestavuje návrh střednědobého výhledu rozpočtu jako nástroje pro střednědobé finanční plánování

3.1.21. sestavuje návrh rozpočtu, provádí rozpis schváleného rozpočtu, sděluje závazné ukazatele rozpočtu subjektům, které jsou povinny se jimi řídit, kontroluje a vyhodnocuje čerpání rozpočtu v rozsahu odpovídajícím činnosti obce

3.1.22. sestavuje rozpočty fondů obce

3.1.23. na základě žádostí odborů navrhuje rozpočtová opatření a předkládá ke schválení orgánům obce. Po schválení rozpočtových opatření zajišťuje jejich realizaci.

3.1.24. zajišťuje finanční vypořádání se státním rozpočtem a dále s územními samosprávnými celky v případě, že se jedná o prostředky poskytnuté z územních rozpočtů

3.1.25. sestavuje návrh závěrečného účtu obce

3.1.26. zpracovává finanční analýzy z dat rozpočtu obce

3.1.27. řídí peněžní toky a provádí zhodnocování dočasně volných finančních prostředků

3.1.28. zpracovává podklady pro přijetí bankovních úvěrů a dalších obdobných finančních produktů a sleduje vývoj dluhové služby obce, v případě výskytu limitních hodnot navrhuje přijetí opatření

3.1.29. spravuje místní poplatek ze psů, zpracovává podklady pro vydání OZV o tomto poplatku a jeho změnách; spravuje místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, zpracovává podklady pro vydání OZV o tomto poplatku a jeho změnách

3.1.30. spolupracuje s jinými subjekty za účelem vypracování podkladů pro získání finančních prostředků z cizích zdrojů

3.1.31. sestavuje návrh rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu svazku obcí Mikroregion Bystřice-Nýdek-Vendryně

3.1.32. vede účetnictví o vlastním hospodaření svazku obcí, tj. účtuje o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků včetně dluhů a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření

3.1.33. zpracovává účetní a finanční výkazy za svazek obcí jako účetní jednotku

3.1.34. sestavuje účetní závěrku svazku obcí včetně přílohy k účetní závěrce a zpracovává materiál k jejímu projednání a schválení ve valné hromadě svazku

3.1.35. vede účetní knihy svazku obcí dle požadavků zákona o účetnictví

3.1.36. organizačně zabezpečuje dokladové inventarizace majetku a závazků svazku obcí. Veškeré stavy majetku a závazků zjištěné v procesu inventarizace odsouhlasuje na
 účetní evidenci a případné rozdíly zavádí do účetnictví, zpracovává odpisové plány svazku obcí

3.1.37. zabezpečuje styk s peněžními ústavy, včetně zřizování a rušení bankovních účtů svazku obcí

3.1.38. zajišťuje finanční vypořádání se státním rozpočtem a dále s územními samosprávnými celky v případě, že se jedná o prostředky poskytnuté z územních rozpočtů

3.1.39. sestavuje návrh závěrečného účtu svazku obcí

3.1.40. zpracovává směrnice pro postupy v účetnictví a evidenci majetku svazku obcí

3.1.41. vede agendu poskytování dotací a peněžitých darů z rozpočtu obce

 

3.2. Úkoly, které jsou odboru trvale svěřeny ve vztahu k příspěvkovým organizacím města

3.2.1. provádí metodickou činnost na úseku účetnictví a výkaznictví

3.2.2. dohlíží na správnost účetních výkazů, provádí jejich kontrolu a ověřuje odeslání do CSÚIS

3.2.3. zabezpečuje plynulé financování příspěvkových organizací

3.2.4. zabezpečuje rozbory hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných obcí, po uzavření roku předkládá radě obce ke schválení výsledky hospodaření PO včetně návrhu na použití resp. vypořádání výsledku hospodaření

3.2.5. řeší případy porušení rozpočtové kázně zjištěného kontrolními orgány u příspěvkových organizací z pozice zřizovatele v souladu s platnými právními předpisy

3.2.6. předkládá radě obce ke schválení roční účetní závěrku PO

3.2.7. podílí se na tvorbě rozpočtu příspěvkových organizací vymezením výše příspěvku a dotací na jejich činnost

3.2.8. plní další úkoly uložené zastupitelstvem, radou, organizačním řádem a vnitřními předpisy ve vztahu k příspěvkovým organizacím obce

 

3.3. Úkoly ve vztahu k organizační složce

3.3.1. podílí se na tvorbě rozpočtu organizační složky DPS-Senior

3.3.2. kontroluje pokladní knihu organizační složky a zabezpečuje podklad pro vyplácení provozní zálohy

3.3.3. poskytuje organizační složce DPS-Senior podklady pro vyúčtování vyrovnávací platby dotací z MPSV a statistik pro MPSV

 

3.4. Úkoly ve vztahu k výborům, komisím a zvláštním orgánům města

3.4.1. zabezpečuje organizačně technické a administrativní práce související s činností finančního výboru

 

3.5. Vztah k rozpočtu obce

3.5.1. zabezpečuje nakládání s prostředky ORJ 7 v rámci rozpočtu

3.5.2. plní funkci správce rozpočtu pro všechny ORJ zařazené do rozpočtu obce

3.5.3. plní funkci hlavní účetní pro všechny ORJ zařazené do rozpočtu obce

 

3.6. Úkoly v přenesené působnosti

3.6.1. předkládá informační výstupy v rozsahu stanoveném platnou vyhláškou MF ČR do Centrálního systému účetních informací státu

3.6.2. vykonává správu místního poplatku ze psů a místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně vymáhání

 

Datum vložení: 26. 6. 2012 0:00
Datum poslední aktualizace: 22. 11. 2018 15:28
Autor: Správce *

Úřad

logo

Kalendář svozu odpadů

Březen 2023
Po Út St Čt So Ne
27
28
1
2
3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13
14
15
16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27
28
29
30
31 1 2

AED ProŽivot.CZ

logo

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Kvalita ovzduší

měřící stanice
Třinec - Kosmos

mobilní aplikace SmogAlarm

Zdravá obec a MA 21

logologo

Logo MSK

Logo MSK

Karpatské terénní naučné centrum

foto

loga

Obec Bystřice

Bystřice