Obec Bystřice
Bystřiceoficiální stránky obce

ODBOR KANCELÁŘ VEDENÍ OBCE

Specifické činnosti odboru

Odbor se člení na:

a) úsek sekretariátu vedení obce, personální a platový

b) úsek informatiky

c) oddělení kultury a MUZ-IC

 

1.1. Úkoly v samostatné působnosti, které jsou odboru trvale svěřeny

a) úsek sekretariátu vedení obce, personální a platový

1.1.1. zabezpečuje činnost sekretariátu starosty, místostarosty, tajemníka, RO a ZO

1.1.2. zabezpečuje evidenci právních předpisů obce a jejich distribuci

1.1.3. zabezpečuje evidenci vnitřních norem organizace a jejich distribuci

1.1.4. zabezpečuje zpracování zápisů a usnesení RO a ZO, jejich evidenci a distribuci

1.1.5. vede evidenci interpelací členů zastupitelstva a koordinuje jejich vyřizování

1.1.6. zabezpečuje zpracování návrhů jednacích řádů RO a ZO, jejich změn a doplnění

1.1.7. vede evidenci zápisů z komisí RO včetně seznamu členů komisí

1.1.8. vede agendu členů ZO včetně adresáře

1.1.9. vede evidenci zápisů a usnesení z jednání výborů ZO včetně seznamu členů výboru

1.1.10. vede agendu písemností vedení obce

1.1.11. koordinuje využívání zasedací místnosti

1.1.12. koordinuje požadavky na služební vozidla včetně vystavování žádanek

1.1.13. organizačně a materiálně zajišťuje společenské akce vedení obce a OÚ, mezinárodní

spolupráci

1.1.14. vede agendu stravenek

1.1.15. vede personální spisy zaměstnanců OÚ, organizační složky DPS Senior, pravidelně je

aktualizuje a doplňuje

1.1.16. zabezpečuje a zpracovává potřebné osobní údaje související s odměňováním členů

ZO, členů komisí a výborů. Zpracovává na základě příslušných právních předpisů výši

odměn uvolněným členům ZO, připravuje návrhy na stanovení odměn neuvolněným

členům ZO, návrhy na schválení odměn členům komisí a výborů, po schválení

v příslušných orgánech obce zabezpečuje jejich realizaci

1.1.17. vede platovou agendu vč. zpracování návrhů započitatelné praxe dle platných právních

předpisů pro stanovení platů, zpracovává a aktualizuje platové výměry a po schválení

tajemníkem nebo starostou zabezpečuje jejich realizaci

1.1.18. podle pokynů tajemníka nebo starosty zpracovává návrhy na jmenování nebo odvolání

vedoucích odborů, tajemníka a zabezpečuje jejich realizaci

1.1.19. vyhotovuje dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr a zabezpečuje podklady

pro výplatu odměn

1.1.20. vede evidenci zaměstnanců-poživatelů důchodů, evidenci osob se zdravotním

postižením a zabezpečuje zákonná opatření ve vztahu k těmto zaměstnancům

1.1.21. zabezpečuje v souladu s právními předpisy oznamovací povinnosti v případě

zaměstnávání cizinců a vede jejich evidenci

1.1.22. zabezpečuje vysílání zaměstnanců OÚ a organizační složky DPS Senior na lékařské

prohlídky

1.1.23. plní ohlašovací povinnosti vůči pojišťovnám

1.1.24. připravuje dle pokynů tajemníka schéma organizační struktury a aktualizuje

systematizaci pracovních míst

1.1.25. organizačně zabezpečuje konání výběrových řízení podle zákona o úřednících

samosprávných celků

1.1.26. připravuje návrhy vnitřních pracovněprávních předpisů vč. platových předpisů

1.1.27. sestavuje návrh rozpočtu na platy a odměny zaměstnanců OÚ

1.1.28. vede agendu smluv pro zajištění odborné praxe studentů

1.1.29. zpracovává a odesílá předepsané statistické výkazy

1.1.30. zabezpečuje styk s Úřadem práce v případech stanovených právními předpisy

1.1.31. koriguje systém evidence docházky vedoucích odborů, zaměstnanců odboru

finančního, tajemníka a zpracovává měsíční evidenci docházky u těchto zaměstnanců

1.1.32. koordinuje a zajišťuje vzdělávání zaměstnanců dle zákona o úřednicích

samosprávných celků, přihlašuje zaměstnance na odborné vzdělávací akce, vede

agendu plánu zdělávání a zabezpečuje platby za vzdělávání

1.1.33. vede kompletní platovou agendu obce

1.1.34. vyhotovuje mzdové listy, vede jejich evidenci a provádí archivaci

1.1.35. vede evidenční listy důchodového zabezpečení zaměstnanců, tyto eviduje a odesílá na

ČSSZ

 

b) úsek informatiky

1.1.36. navrhuje a realizuje koncepci IT, IS, GIS

1.1.37. zabezpečuje chod počítačové sítě hardwarového vybavení (aktivní prvky sítě, servery,

zálohovací zařízení, výpočetní technika) a základního programového vybavení

(operační systém, programové vybavení pro správu sítě)

1.1.38. spravuje počítačovou síť v hardwarové oblasti a v oblasti programového vybavení

a vykonává dohled nad provozem počítačové sítě

1.1.39. definuje bezpečnostní politiku ICT obce

1.1.40. provádí pravidelné zálohování dat na serverech

1.1.41. zajišťuje opravu a rekonstrukce datových rozvodů na všech pracovištích

1.1.42. provádí softwarový audit, vede evidenci o licencích programových produktů

1.1.43. doplňkově pomáhá v řešení problémů příspěvkovým organizacím obce v oblasti

provozu ICT (spisová služba, telekomunikace, apod.)

1.1.44. zpracovává návrh rozpočtu pro potřeby IT

1.1.45. zajišťuje nákup, přejímku a servis hardwarového a softwarového vybavení, vede jeho

evidenci, zpracovává podklady k jeho inventarizaci

1.1.46. zajišťuje konfiguraci a oživování síťových aplikací

1.1.47. zajišťuje podporu uživatelů v oblasti hardwarového a softwarového vybavení

1.1.48. zabezpečuje základní školení zaměstnanců v oblasti IS Ginis, GEOVAP

a samostatných aplikací

1.1.49. zajišťuje podporu systému elektronických podpisů na úrovni aplikačního

programového vybavení a zabezpečuje jejich vydávání, zneplatnění a evidenci

1.1.50. vede evidenci IP adres a hesel v počítačové síti a registraci e-mailů

1.1.51. spravuje elektronické zabezpečovací systémy na všech pracovištích OÚ, zajišťuje

jejich revizi, údržbu a školení uživatelů, vede evidenci proškolených osob

1.1.52. spravuje telekomunikační technologie (mobilní i pevné). vyřizuje reklamace, opravy,

nové projekty na rozšíření a vede evidenci spojenou s provozem těchto technologií

1.1.53. zabezpečuje realizaci a údržbu oficiálních webových stránek obce, Intranetu

a Facebooku obce a koordinaci při jejich aktualizacích

1.1.54. zabezpečuje realizaci eGovernmentu v rámci působnosti obce

1.1.55. vede přehlednou evidenci zjištěných a oznámených údajů (působností)

1.1.56. definuje problémy uživatelů a jejich řešení s dodavateli

1.1.57. spolupracuje na přípravě webových stránek obce

1.1.58. koriguje systém evidence docházky v rozsahu svěřeném tajemníkem

 

c) oddělení kultury a MUZ-IC

1.1.59. připravuje podklady pro návrh rozpočtu – kultura, kino, MUZ-IC

1.1.60. tvoří a organizuje významné kulturně-společenské akce-scénař, program,

administrativní a technické zabezpečení, vedení a konferování akce samotné

1.1.61. zajišťuje provoz kina – koncepce, program, propagace, administrativa, vedení

kinolektorátů, spolupráce se školami, DDM a spolky, smlouvy, distribuce, vedení

evidence, technický a organizační chod kina

1.1.62. zabezpečuje chod TIC- vytváří, aktualizuje a poskytuje informační databázi o

turistických cílech, službách, volnočasových a kulturních nabídkách na území svého

působení, vytváří propagační a informační materiály, zpracovává statistické výkazy,

rozbory, analýzy a zprávy o činnosti, zajišťuje a připravuje propagační materiály,

zajišťuje administrativní činnost a technické zabezpečení chodu TIC, účastní se

veletrhu a pracovních schůzek a školení týkajících se cestovního ruchu

1.1.63. zajišťuje chod MUZea a sálu – sběr, evidence a péče o muzejní sbírky, evidence

exponátů a protokolů, sběr a rozšiřování muzejního fondu, zajišťuje technický a

organizační chod muzea, koordinuje akce, vytváří a realizuje výstavy, workshopy,

koncerty, besedy, a propaguje tyto akce, poskytuje průvodcovské služby v polském,

českém a anglickém jazyce, spolupracuje na realizaci projektu „Slezské Beskydy –

společné dědictví“, spoluutváří obsahovou náplň muzea – výběr textů, podkladů,

přepisy textů a překlady

1.1.64. zajišťuje všechny způsoby a formy propagace obce – Bystřický informátor, IFKTV,

plakáty, letáky, sociální sítě, média

1.1.65. podílí se na mezinárodní spolupráci s partnerskými městy v rámci ETS, V4

1.1.66. provádí inventarizaci svěřeného majetku – Kino a MUZ-IC, zodpovídá za svěřený

majetek na inventárních seznamech a zodpovídá za nakládání s tímto materiálem,

ohlašuje neprodleně jeho poškození či ztrátu

1.1.67. koordinuje plány kulturních a sportovních akcí pořádaných spolky obce, spolupracuje

a poskytuje metodickou pomoc těmto organizacím

1.1.68. spolupracuje na programech rozvoje a estetizace obce

1.1.69. plní úkoly uložené usnesením rady a zastupitelstva

 

1.2. Úkoly, které jsou odboru trvale svěřeny ve vztahu k příspěvkovým organizacím obce

1.2.1 vede personální agendu ředitelů příspěvkových organizací

1.3. Úkoly ve vztahu k organizační složce

1.3.1. vede personální agendu organizační složky DPS-Senior

1.4. Úkoly ve vztahu k výborům, komisím a zvláštním orgánům města

1.4.1 vykonává organizačně technické a administrativní práce související s činností

kontrolního výboru, výboru pro národnostní menšiny a mediální komise

1.5. Vztah k rozpočtu obce

nevykonává

1.6. Úkoly v přenesené působnosti

1.6.1. zabezpečuje podmínky pro plnění povinností starosty nebo toho, kdo je oprávněn

starostu zastupovat, zaznamenávat zůstavitelovu poslední vůli podle § 1543

Občanského zákoníku a zřizuje úschovu takto pořízené závěti u notáře

1.6.2. plní úkoly uložené obecnímu úřadu podle § 14a a čl.II odst.2 zákona č. 159/2006 Sb., o

střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů

Datum vložení: 14. 11. 2018 14:13
Datum poslední aktualizace: 22. 11. 2018 14:31
Autor: Správce *

Úřad

Kalendář svozu odpadů

Prosinec 2022
Po Út St Čt So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5
6
7
8
9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19
20
21
22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

AED ProŽivot.CZ

logo

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Kvalita ovzduší

měřící stanice
Třinec - Kosmos

mobilní aplikace SmogAlarm

Zdravá obec a MA 21

logologo

Logo MSK

Logo MSK

Deštník proti drahotě

logo

Obec Bystřice

Bystřice