Obec Bystřice
Bystřiceoficiální stránky obce

ODBOR SPRÁVY MAJETKU

specifické činnosti odboru

Odbor se nečlení

5.1. Úkoly v samostatné působnosti, které jsou odboru trvale svěřeny
5.1.1. zabezpečuje plnění úkolů vyplývajících ze zákona o požární ochraně a předpisů souvisejících
5.1.2. zpracovává a vede předepsanou dokumentaci obce na úseku PO
5.1.3. koordinuje plnění úkolů obce jako právnické osoby v souladu s platnou právní úpravou na úseku PO
5.1.4. spravuje budovu hasičské zbrojnice a věcné prostředky pro sbor hasičů
5.1.5. zabezpečuje odbornou přípravu strojníků, velitelů a členů jednotek SDH
5.1.6. zajišťuje plnění povinností zaměstnavatele při vytváření podmínek pro bezpečnou a zdraví neohrožující práci a k ochraně zdraví při práci v souladu se zákoníkem práce a dalšími předpisy v oblasti BOZP
5.1.7. zabezpečuje a vede evidenci o povinných školeních na úseku BOZP a PO zaměstnanců a školení řidičů
5.1.8. předkládá orgánům obce návrh obecně závazné vyhlášky Požární řád obce
5.1.9. zajišťuje materiálně technické vybavení potřebné pro činnost obecního úřadu včetně jeho údržby
5.1.10. zabezpečuje dodávky energií a jiných médií v budovách obce
5.1.11. zabezpečuje úklid v budově obecního úřadu
5.1.12. zabezpečuje zásobovací činnost včetně objednávek a nákupů, vede sklad čistících a kancelářských prostředků
5.1.13. zabezpečuje agendu vozového parku obecního úřadu, technického úseku a požárního sboru
5.1.14. zabezpečuje a odpovídá za evidenci oprav vozidel obce, zodpovídá za provedení jejich technických prohlídek
5.1.15. zpracovává podklady k inventarizaci majetku obce
5.1.16. eviduje nemovitosti ve vlastnictví obce a věcná práva k nim
5.1.17. zabezpečuje podání návrhů na zápisy do katastru nemovitostí, popř. jiných návrhů tak, aby listy vlastnictví byly aktuální
5.1.18. eviduje a ukládá listiny prokazující vlastnictví nebo věcná práva k věcem v majetku obce, zejména nemovitým (smlouvy, rozhodnutí, výpisy z katastru nemovitosti, znalecké posudky)
5.1.19. eviduje a zpracovává písemnosti k výběrovým řízením na prodej nemovitého majetku obce
5.1.20. zajišťuje činnosti související s nabýváním nemovitostí do vlastnictví obce, s převodem nemovitostí z vlastnictví obce, s užíváním, pronájmem a výpůjčkou nemovitostí, se zřizováním věcných břemen a služebností
5.1.21. ve spolupráci s finančním odborem navrhuje radě obce ceník pro výpočet nájemného z prostor ve vlastnictví obce určených k podnikání
5.1.22. zpracovává materiály pro jednání orgánu obce v oblasti majetkové ve všech dalších případech nakládání s majetkem daných právními nebo interními předpisy
5.1.23. zajišťuje pravidelnou kontrolu technického stavu obecních budov, obecních bytů a prostor k podnikání, zajišťuje prostřednictvím vybraných firem opravy a údržbu, objednává periodické revize a zabezpečuje odstranění zjištěných závad
5.1.24. zajišťují kontroly ručních hasicích přístrojů včetně jejich doplňování, revizi hydrantů
5.1.25. vede pasport dopravního značení na pozemních komunikacích v obci
5.1.26. vede pasport místních komunikací, dohlíží na řádné označení ulic a místních komunikací
5.1.27. vede pasport mostů a propustků a navrhuje způsob jejich oprav
5.1.28. navrhuje plán oprav komunikací a způsob jejich oprav do rozpočtu obce
5.1.29. zajišťuje podklady pro převod pozemků pod místními komunikacemi do vlastnictví obce
5.1.30. koordinuje s pracovištěm Správy silnic údržbu komunikací III. třídy v obci
5.1.31. vykonává povodňové prohlídky a zajišťuje povodňovou aktivitu v souladu s povodňovým plánem obce
5.1.32. zabezpečuje výkon povinností správce vodního toku, kde je určená obec
5.1.33. zajišťuje samosprávné činnosti na úseku provozu vodovodů a kanalizací v majetku obce v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů
5.1.34. vydává souhlasy vlastníka pozemní komunikace pro připojení sousední nemovitosti k místní komunikaci podle § 10 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a u obecních pozemků souhlasy s vedením veřejné technické a dopravní infrastruktury včetně jejich rekonstrukce a oprav přes tyto pozemky jako podklady pro správní řízení nebo opatření podle stavebního zákona
5.1.35. zajišťuje pojištění obecního majetku, vozidel, odpovědnosti zaměstnanců za škody a spolupracuje s pojišťovnou při řešení pojistných událostí

5.2. Úkoly, které jsou odboru trvale svěřeny ve vztahu k příspěvkovým organizacím obce
nevykonává

5.3. Úkoly ve vztahu k výborům, komisím a zvláštním orgánům obce
nevykonává

5.4. Vztah k rozpočtu obce
5.4.1. zabezpečuje nakládání s prostředky ORJ 4 v rámci rozpočtu obce

5.5. Úkoly v přenesené působnosti
5.5.1. Plní úkoly stanovené na úseku integrovaného záchranného systému orgánům obce
5.5.2. zajišťuje připravenost obce na mimořádné události, provádění záchranných a likvidačních prací a ochranu obyvatelstva
5.5.3. organizuje přípravu obce na mimořádné události, podílí se na provádění záchranných a likvidačních prací s IZS, zajišťuje varování, evakuaci a ukrytí osob před hrozícím nebezpečím
5.5.4. podílí se na zajištění nouzového přežití obyvatel obce
5.5.5. plní úkoly stanovené na úseku krizového řízení a zajišťuje a organizuje připravenost obce na řešení krizových situací
5.5.6. zajišťuje podle pokynů starosty plnění opatření a rozhodnutí k řešení krizových situací a ke zmírnění jejich následků
5.5.7. plní úkoly stanovené na úseku hospodářských opatření pro krizové stavy
5.5.8. vede evidenci o vhodných věcných prostředcích, které lze využít pro potřeby zajišťování obrany státu za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu a v nezbytném rozsahu vede osobní údaje o jejich vlastnících
5.5.9. zajišťuje plnění povinností na úseku provozu vodovodů a kanalizací v majetku obce souladu se zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů

Datum vložení: 3. 10. 2022 10:35
Datum poslední aktualizace: 3. 10. 2022 10:38
Autor: Správce *

Úřad

Kalendář svozu odpadů

Prosinec 2022
Po Út St Čt So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5
6
7
8
9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19
20
21
22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

AED ProŽivot.CZ

logo

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Kvalita ovzduší

měřící stanice
Třinec - Kosmos

mobilní aplikace SmogAlarm

Zdravá obec a MA 21

logologo

Logo MSK

Logo MSK

Karpatské terénní naučné centrum

foto

Obec Bystřice

Bystřice