Obec Bystřice
Bystřiceoficiální stránky obce

ODBOR VÝSTAVBY

specifické činnosti odboru

Odbor se člení na:

a) úsek stavebního řádu, územního plánování a územního rozvoje

b) oddělení investic

 

2.1. Úkoly v samostatné působnosti, které jsou odboru trvale svěřeny

a) úsek stavebního řádu, územního plánování a územního rozvoje

na úseku stavebního řádu

2.1.1. přiděluje popisná čísla novým budovám podle § 31a, odst. 1, písm. a) zákona č.

128/2000Sb. o obcíchpřiděluje popisná čísla v ostatních případech podle § 31a, odst.

1, písm. b) zákona č. 128/2000Sb. o obcích na území obce Bystřice a na základě

veřejnoprávní smlouvy s obcí Košařiska i budovám v katastru obce Košařiska

na úseku územního plánování a územního rozvoje

2.1.3. připravuje podklady pro zadání územně plánovací dokumentace (ÚPD) obce

2.1.4. vede centrální evidenci návrhů na pořízení územního plánu a jeho změn

2.1.5. zajišťuje činnost stavební komise, svolává její jednání, vede je a z výstupů jejich

jednání připravuje podklady pro jednání rady a zastupitelstva obce

2.1.6. připravuje ostatní materiály týkající se působnosti svého oddělení včetně svého

stanoviska pro jednání rady a zastupitelstva obce, plní úkoly, kterými jej pověřila rada

nebo zastupitelstvo obce

2.1.7. sleduje pořizování územních plánů sousedních obcí a vydává stanoviska k této

dokumentaci, vydává stanoviska obce při pořizování zásad územního rozvoje MSKr a

politiky územního rozvoje ČR

 

b) oddělení investic

na úseku realizace investic

2.1.8. provádí předprojektovou přípravu, průzkum terénu a organizačně zajišťuje výběrové

řízení na dodavatele projektové dokumentace

2.1.9. spolupracuje s projektantem v průběhu zpracování PD, konzultuje změny a doplňování

PD

2.1.10. vyřizuje podklady pro územní rozhodnutí a stavební povolení pro stavby obce včetně

vyjádření stanoviska dotčených organizací, správců inženýrských sítí, vynětí ze

zemědělského a lesního půdního fondu, projednává s vlastníky pozemků vstupy na

pozemky

2.1.11. připravuje podklady pro uzavření smluv o budoucích smlouvách o zřízení služebnosti

(u inženýrských sítí zajišťuje uzavření smluv v rámci zpracování PD)

2.1.12. připravuje kritéria pro zadání zakázky na stavby obce v souladu se zákonem a interní

směrnicí vydanou radou obce, organizačně zajišťuje výběrové řízení, předkládá radě

obce návrh na výběr dodavatele a na uzavření smlouvy o dílo

2.1.13. po ukončení výběrového řízení předává staveniště a v součinnosti s technickým

dozorem investora koordinuje provádění stavby, svolává kontrolní dny stavby a

kontroluje dodržování všech podmínek smlouvy o dílo

2.1.14. po dokončení díla se zúčastňuje předání a převzetí stavby, zajišťuje její geometrické

zaměření, zajišťuje podklady pro právo užívání stavby

2.1.15. předkládá radě obce návrh na uzavírání smluv o provozování nebo nájmu dokončené

stavby

2.1.16. předává dokončené dílo do správy odborů OÚ nebo dle uzavřené smlouvy

2.1.17. zabezpečuje nakládání s prostředky svěřenými rozpisem rozpočtu

2.1.18. kontroluje odstranění kolaudačních závad a nedodělků z přejímky stavby, vyřizuje

reklamace na všech stavbách po dobu jejich záruky a vede evidenci těchto reklamací

2.1.19. připravuje materiály pro jednání rady a zastupitelstva obce, plní úkoly, kterými jej

pověřila rada nebo zastupitelstvo obce

na úseku životního prostředí

2.1.20. připravuje studie a návrhy výsadby veřejné zeleně na veřejných prostranstvích

2.1.21. zajišťuje realizaci nové výsadby veřejné zeleně na pozemcích obce

na úseku projektového manažera

2.1.22. sleduje všechny druhy schválených programů podpory regionálního rozvoje, bytové

politiky, životního prostředí, školství a kultury a jejich závěry přenáší do konkrétních

akcí v obci

2.1.23. zajišťuje přípravu a zpracování podkladů žádostí o dotace vyplývající z jednotlivých

výzev poskytovatelů dotace

2.1.24. zajišťuje administraci projektů včetně průběžných monitorovacích zpráv, žádostí o

platby, závěrečného vyhodnocení projektů a kontrol dotovaných projektů

2.1.25. v průběhu přípravy a realizace projektů zajišťuje komunikaci s poskytovateli dotací

2.1.26. vede centrální evidenci žádostí o dotace

2.1.27. koordinuje a zajišťuje veškeré práce související s projekty MA21 a NSZM

 

2.2. Úkoly, které jsou odboru trvale svěřeny ve vztahu k příspěvkovým

organizacím města a ve vztahu k jiným útvarům obecního úřadu

2.2.1. spolupráce s Technickými službami v oblasti obecní zeleně

 

2.3. Úkoly ve vztahu k organizační složce

nevykonává

 

2.4. Úkoly ve vztahu k výborům, komisím a zvláštním orgánům města

nevykonává

 

2.5. Vztah k rozpočtu obce

2.5.1. zabezpečuje nakládání s prostředky ORJ 5 v rámci rozpočtu

 

2.6. Úkoly v přenesené působnosti

a) úsek stavebního řádu, územního plánování a územního rozvoje

na úseku stavebního řádu

2.6.1. plní funkci obecného stavebního úřadu pro území obcí Bystřice, Milíkov a Košařiska,

zejména provádí řízení nebo jiná opatření ve věci územního rozhodování podle §§ 76

– 100 stavebního zákona provádí řízení nebo jiná opatření ve věci povolování staveb

a zařízení včetně jejich změn, provádí opatření spojená s povolením užívání a

užíváním staveb, provádí řízení nebo jiná opatření pro odstraňování staveb, terénních

úprav a zařízení, provádí řízení nebo jiná opatření pro zajištění dozoru nad ochranou

veřejných zájmů , ukládá pokuty občanům, právnickým osobám a fyzickým osobách,

podnikajícím podle zvláštních předpisů, za porušení ustanovení stavebního zákona,

vydává souhlas podle §15 stavebního zákona k povolení staveb speciálními

stavebními úřady po ověření dodržení podmínek územního rozhodnutí, nebo závazné

stanovisko podle §94j, odst. 2 stavebního zákona

2.6.2. je editorem referenčních údajů o stavebním objektu a adresním místě v registru územní

identifikace, adres a nemovitostí ve smyslu ust. §2, písm. h) zákona č. 111/2009 o

základních registrech

2.6.3. vede příruční spisovnu stavebního úřadu

2.6.4. činnosti na úseku výkonu státní správy ochrany ovzduší

na úseku územního plánování a územního rozvoje

2.6.5. zajišťuje úkoly na úseku územního plánování pro území obce Bystřice, a to zajišťování

územně plánovacích podkladů, pořizování územních plánů obce a regulačních plánů,

zajišťuje jejich projednání dle platných předpisů a předkládá je ke schválení

zastupitelstvu obce

2.6.6. spolupracuje s úřadem územního rozvoje obce s rozšířenou působností (ORP) při

zpracování a aktualizaci ÚAP ORP Třinec

 

b) oddělení investic

na úseku dopravy

2.6.7. vykonává činnost silničního správního úřadu podle § 40, odst. 5 zákona č. 13/1997 Sb.

silniční zákon

2.6.8. rozhoduje o zřízení či zrušení vyhrazeného parkovacího místa pro osoby zdravotně

tělesně postižené (ZTP a ZTP/P) na místních komunikacích

2.6.9. účastní se územního, stavebního a kolaudačního řízení jako dotčený orgán státní

správy, včetně vyjádření k projektovým dokumentacím

2.6.10. vykonává státní dozor na místních komunikacích dle příslušných zákonů

2.6.11. rozhoduje o zařazení pozemní komunikace do kategorie místních komunikací a o

vyřazení místní komunikace z této kategorie

na úseku životního prostředí

2.6.12. vydává povolení ke kácení dřevin rostoucím mimo les případně závazné stanovisko

orgánu ochrany přírody podle §8 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny

 

2.7. Činnosti odboru na základě veřejnoprávní smlouvy pro jiné obce

2.7.1. činnost editora referenčních údajů registru územní identifikace, adres a nemovitostí ve

smyslu ust. § 2, písm. h) zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, v platném

znění pro obec Košařiska

Datum vložení: 26. 6. 2012 0:00
Datum poslední aktualizace: 22. 11. 2018 14:17
Autor: Správce *

Úřad

logo

Kalendář svozu odpadů

Květen 2023
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8
9
10
11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22
23
24
25
26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

AKCE SRDCE

odkaz

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Kvalita ovzduší

měřící stanice
Třinec - Kosmos

mobilní aplikace SmogAlarm

Zdravá obec a MA 21

logologo

Logo MSK

Logo MSK

Karpatské terénní naučné centrum

foto

loga

Obec Bystřice

Bystřice