Obsah

Přeložka silnice I/11 Třanovice - Bystřice

Typ: ostatní
Obec Bystřici stejně jako mnoho dalších obcí na trase mezinárodní silnice I/11 již dlouho trápí obrovská zátěž území zejména kamionovou dopravou. Ředitelství silnic a dálnic ČR jako investor a správce silnic I. třídy již v 90-tých letech minulého století nechal zpracovat studii přeložky této komunikace mimo centra dotčených obcí. Tato studie byla podkladem i pro územní plán obce Bystřice schválený v roce 1994.

1Tento záměr byl v minulosti na určitou dobu odsunut mimo centrum dění a znovu byl oprášen v souvislosti s podstatným nárůstem intenzity zejména kamionové dopravy po vstupu ČR do Evropské unie. Na potřebu řešení neúnosné situace v dopravě měl nemalý vliv i další očekávaný nárůst dopravy v souvislosti s výstavbou průmyslové zóny v Třinci - Balinách a zejména potřebou dopravního spojení automobilky KIA v Žilině s připravovanou automobilkou Hyundai v Nošovicích.
Pro zintezivnění tlaku na kompetentní orgány v Praze vznikla Slezská silniční iniciativa E75, která si vzala za své výstavbu co nejvíce urychlit. Původní časový harmonogram stavby předpokládal podle Koncepce rozvoje dopravy Moravskoslezského kraje realizaci v letech 2012 - 2015. Slezská silniční iniciativa E75 předpokládala, že by realizace mohla proběhnout v letech 2008-2010, Ředitelství silnic a dálnic ČR jako investor stavby je v otázce termínu pesimističtější a předpokládá realizaci v letech 2010 - 2012.

V současné době je příprava stavby ve fázi dokončování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí. Občané si na přelomu 2006/2007 jistě všimli zvýšené aktivity v budoucí trase této komunikace. V té době probíhalo doměřování terénu a geologické průzkumy pro potřeby přesného umístění trasy. Obec Bystřice se v průběhu přípravy stavby intenzivně podílela na upřesňování rozsahu a uspořádání stavby tak, aby co nejméně zasáhla do území, optimálně vyřešila dopravní napojení Bystřice jak na novou silnici I/11 tak na stávající silnici I/11, která se po realizaci přeložky změní na silnici III. třídy a v maximální možné míře chránila stávající rodinné domy. Je jasné, že vzhledem k rozptýlenému způsobu slezské zástavby se nenajde taková trasa, která by minula všechny rodinné domy. Vzhledem k nově vyhlášenému zvláště chráněnému území Natura 2000, do kterého byla zahrnuta celá řeka Olše včetně pobřežních partií, bylo nutné upravit trasu silnice, která v původním řešení zasahovala do koryta řeky. Důsledkem bylo zvýšení počtu rodinných domů, které by měly této stavbě ustoupit. Je jasné, že to je pro vlastníky dotčených domů velice nepříjemná zpráva a žádné peníze nenahradí osobní vztah k nemovitosti, kterou si léta budovali a udržovali. Avšak tato investice je nesmírně důležitá pro stovky tisíc lidí podél stávajících tras přetížených komunikací a v neposlední řadě i pro mnoho tisíc lidí, kteří najdou práci v nově budovaných výrobních areálech, jejichž výstavba je přímo podmiňována budováním nové dopravní infrastruktury.

Dokumentace pro územní řízení byla dokončena do konce dubna 2007, z této dokumentace bude přesně stanovena potřeba pozemků pro realizaci stavby tak, aby se co nejméně zasáhlo do vlastnických práv vlastníků pozemků. Poté by tedy mělo neprodleně následovat jednání s vlastníky dotčených pozemků. Investorem stavby a smluvním partnerem pro vypořádání majetkových vztahů by mělo být Ředitelství silnic a dálnic ČR. V současné době je projednávána dokumentace vlivu stavby na životní prostředí, jejíž schválení se předpokládá do konce roku 2007. Následně bude podle jejího výsledku upravena dokumentace pro územní řízení a budou zahájena jednání s vlastníky dotčených pozenků. Vzhledem k dosavadnímu průběhu přípravy se jeví jako reálnější termín předpokládaný ŘSD ČR, tj. v letech 2010 - 2012. 
 


Vytvořeno: 26. 6. 2012
Poslední aktualizace: 26. 6. 2012 00:00
Autor: Správce *