Obec Bystřice
Bystřiceoficiální stránky obce

Cestou do práce“ / „W drodze do pracy“

Loga

Projekt je dalším z řady projektů partnerských obcí - české Bystřice a polské Brenne. Hlavním cílem projektu je především snaha o odbourání zažitých stereotypů vnímání řemeslné a technické práce jako práce nekvalifikované či podřadné.

Logo EU

Cestou do práce“
„W drodze do pracy“

reg. č./nr.reg.: CZ.11.3.119/0.0/0.0/16_010/0002012

 

Projekt je dalším z řady projektů partnerských obcí - české Bystřice a polské Brenne. Navazuje na širokou škálu již realizovaných přeshraničních projektů z kulturní, sportovní i strategické oblasti, spolupráce škol či společného dědictví. Projekt reaguje na aktuální situaci na trhu práce, kdy bohužel nedochází k průniku nabídky a poptávky po kvalifikované pracovní síle a volba povolání u žáků nekopíruje požadavky trhu práce. Hlavním cílem projektu je především snaha o odbourání zažitých stereotypů vnímání řemeslné a technické práce jako práce nekvalifikované či podřadné, dále snaha o zmírnění aktuální nerovnováhy na českém i polském trhu práce projevující se v nedostatečné nabídce kvalifikované pracovní síly, a to zejména v již zmiňovaných řemeslných a technických profesích.

Projekt jest kolejnym, z serii projektów gmin partnerskich - czeskiej Bystřice i polskiej Brennej. Nawiązuje do szerokiej skali już zrealizowanych projektów transgranicznych z zakresu kultury, sportu i strategii, współpracy szkół czy wspólnego dziedzictwa. Projekt reaguje na aktualną sytuację na rynku pracy, gdzie niestety nie dochodzi do przenikania popytu i podaży na wykwalifikowaną siłę roboczą a wybór zawodu wśród uczniów nie idzie w ślad wymogów rynku pracy. Głównym celem projektu jest przede wszystkim dążenie do usunięcia utrwalonych stereotypów w postrzeganiu rzemiosła i pracy technicznej jako pracy niewykwalifikowanej lub podrzędnej, a także staranie się o złagodzenie aktualnej nierównowagi na czeskim i polskim rynku pracy, objawiającej się niedostateczną podażą wykwalifikowanej siły roboczej, przede wszystkim w już wspominanych zawodach rzemieślniczych i technicznych.

Primární cílovou skupinou a účastníky projektových aktivit jsou:  výchovní poradci a ředitelé základních škol.

 

Vedoucí partner: obec Bystřice                                                   Partner projektu: Gmina Brenna

             znak_obce                                                                                                     znak obce Brenna

 

Celková hodnota projektu/Całkowita wartość projektu: 6 056,86 EUR

Hodnota spolufinancování z EFRR/ Wartość współfinansowania z EFRR: 5 148,33 EUR

 

Projekt je  spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj – Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński a státního rozpočtu PR.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko i budżetu państwa RP.

Bystřický report - projekt "Cestou do práce"

Bystřický report - projekt "Cestou do práce" - Brenna

 

Cestou do práceCestou do práceCestou do práce

Cestou do práceCestou do práceCestou do práce

 

Datum vložení: 8. 11. 2019 10:39
Datum poslední aktualizace: 13. 11. 2019 12:45
Autor: Správce *

Úřad

UKRAJINA

vlajka

Kalendář svozu odpadů

Květen 2022
Po Út St Čt So Ne
25
26
27
28
29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9
10
11
12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23
24
25
26
27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Kvalita ovzduší

měřící stanice
Třinec - Kosmos

mobilní aplikace SmogAlarm

Zdravá obec a MA 21

logologo

Logo MSK

Logo MSK

Obec Bystřice

Bystřice