Obec Bystřice
Bystřiceoficiální stránky obce

Slezské Beskydy - společné dědictví

Slezské Beskydy - společné dědictví 1

Beskid Śląski - wspólne dziedzictwo

logo

Jedná se o společný česko-polský projekt v rámci přeshraniční spolupráce, kde Gmina Brenna je vedoucím partnerem projektu a obec Bystřice a Středisko propagace kultury a sportu v Brenne jsou partnery projektu.

Cílem projektu je využití endogenního přírodního a kulturního potenciálu Slezských Beskyd, a to prostřednictví vytvoření společného turistického produktu založeného na komplementárním infrastrukturálním zázemí zpřístupňující dědictví regionu.

Specifickým cílem projektu je rozvoj přeshraničního trhu práce, zejména v oblasti cestovního ruchu, založeného na intenzivnějším cestovním ruchu, který je spojen se zprovozněním nového turistického produktu.

Díky realizaci projektu dojde k efektivnímu a rovnoměrnému využití přírodního a kulturního dědictví Slezských Beskyd. Prostřednictvím realizace aktivit projektu bude vytvořena přeshraniční infrastruktura, která má za cíl komplexní prezentaci nehmotného dědictví Slezských Beskyd. V rámci projektu vznikne Centrum dědictví Slezských Beskyd se dvěma pobočkami, které budou místem pro prezentaci dvou částí tematické expozice. V obou objektech také vzniknou Turistická informační centra, jejichž pracovníci budou disponovat jazykovými kompetencemi, které rovněž umožní obsluhu turistů z druhé strany hranice. Zmapování a shromáždění všech informací o turistických trasách, památkách naučných stezkách z obou stran hranice v jednom místě a jejich popis ve třech jazycích dodatečně umožní zajištění vysoké úrovně standardu obsluhy turistů bez ohledu na to, odkud přichází. Celý produkt získá společnou vizuální identitu, v souvislosti se kterou bude realizována komplexní celostátní propagační kampaň.

Díky komplexnímu přístupu k tvorbě přeshraničního turistického produktu vzroste návštěvnost regionu, což zvýší poptávku po službách cestovního ruchu na obou stranách hranice.

Oblast cestovního ruchu se na území Slezských Beskyd může, po obou jeho stranách, pochlubit poměrně velkou absorpční schopností v oblasti obsluhy cestovního ruchu. Zásadním problémem je sezónnost, která má podstatný vliv na snižování počtu lůžek v ubytovacích kapacitách v různých obdobích a na sezónnost navazujících služeb cestovního ruchu. Díky vytvoření společného produktu dojde k prodloužení turistické sezóny (celoroční infrastruktura zpřístupňující dědictví), k přilákání nových turistů, což jde ruku v ruce se vznikem nových, trvalých a stabilních pracovních míst v oblasti cestovního ruchu.

V rámci projektu budou realizovány komplexní aktivity zaměřující se na vytvoření atraktivního přeshraničního turistického produktu vybudovaného na základě dědictví Slezských Beskyd. Aktivity v projektu je možné seskupit do následujících kategorií:

1.            Aktivity, které mají za cíl zmapování, zdokumentování hmotného a nehmotného dědictví Slezských Beskyd a jeho popis.

2.            Infrastrukturální aktivity  vytvoření komplementární infrastruktury, která po celý rok zpřístupní dědictví Slezských Beskyd - Muzeum v Bystřici (CZ), prezentující hmotné dědictví (lidovou kulturu beskydských horalů, dědictví provázání polsko-českých míst Beskyd atp.) a „Przytulia - Beskydský dům bylin, který prezentuje (v historickém objektu) příklad dřevěné architektury, která je typická pro Beskydy) endogenní přírodní dědictví věnované beskydskému rostlinstvu, krajině atp. V obou expozicích bude věnováno speciální místo rituálům beskydských horalů, které jsou spojeny s ročními obdobími či využíváním přírodních motivů v tradiční kultuře.

3.            Vytvoření komplexního systému informací  v Bystřici a v Brenne v obou výstavních místnostech bude umístěno také Turistické informační centrum. V rámci aktivit projektu budou pracovníci obou TIC zaškoleni do jazyka souseda tak, aby byli schopni obsloužit turisty z druhé strany hranice. Informační centra budou také vybaveny sérií informačně-propagačních materiálů, které budou distribuovány v obou lokalitách.

4.            Propagační aktivity, které budou mít rovněž celostátní dosah, propagující turistický produkt Slezské Beskydy  společné dědictví.

 

Všechny realizované aktivity jsou připravovány a zaváděny společně.

 

Projekt je realizován v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.

 

Chodzi o  wspólny czesko-polski projekt w ramach Współpracy Transgranicznej, w krórym Gmina Brenna jest Partnerem Wiodącym a Gmina Bystrzyca i Ośrodek Promocji  Kultury i Sportu  Gminy Brenna są Partnerami projektu.

 

Celem projektu jest wykorzystanie endogenicznego potencjału przyrodniczego i kulturowego Beskidu Śląskiego poprzez stworzenie wspólnego produktu turystycznego w oparciu o komplementarne zaplecze infrastrukturalne udostępniającego dziedzictwo regionu.

Celem szczegółowym projektu jest rozwój transgranicznego rynku pracy, szczególnie w branży turystycznej, w oparciu o zwiększony ruch turystyczny związany z uruchomieniem nowego produktu turystycznego. 

Dzięki realizacji projektu dojdzie do efektywnego i zrównoważonego wykorzystania potencjału przyrodniczego i kulturowego Beskidu Śląskiego. Poprzez realizację działań projektu zostanie stworzona transgraniczna infrastruktura mająca kompleksową prezentację materialnego dziedzictwa Beskidu Śląskiego. W ramach projektu powstanie Centrum Dziedzictwa Beskidu Śląskiego z dwoma oddziałami, które będą miejscem prezentacji dwuczęściowej ekspozycji tematycznej. W obu obiektach także powstaną punkty Informacji Turystycznej, których pracownicy zostaną wyposażeni w kompetencje językowe pozwalające na obsługę także turystów z drugiej strony granicy. Dodatkowo, dzięki zmapowaniu i zebraniu w jednym miejscu wszystkich informacji o szlakach turystycznych, ofercie turystycznej, zabytkach, ścieżkach dydaktycznych po obu stronach granicy i opisaniu ich w trzech językach, pozwoli to na zapewnienie wysokiej jakości standardu obsługi turystów bez względu na ich pochodzenie. Cały produkt otrzyma wspólną identyfikację wizualną w nawiązaniu, do której zostanie przeprowadzona kompleksowa ogólnokrajowa kampania promocyjna.

Dzięki kompleksowemu podejściu do tworzeni transgranicznego produktu turystycznego wzrośnie odwiedzalności regionu, co zwiększy zapotrzebowanie na usługi turystyczne po obu stronach granicy.

Branża turystyczna w obszarze Beskidu Śląskiego, po obu jego stronach, może się poszczycić całkiem sporą zdolnością absorpcyjną w zakresie obsługi ruchu turystycznego. Zasadniczym problemem jest sezonowość mająca zasadniczy wpływ na okresowe zmniejszanie liczby łóżek w bazie noclegowej oraz sezonowość powiązanych usług turystycznych. Dzięki stworzeniu wspólnego produktu dojdzie do wydłużenia sezonu turystycznego (całoroczna infrastruktura udostępniająca dziedzictwo), przyciągnięcia nowych turystów, a co za tym idzie powstaną nowe, stałe i stabilne miejsca pracy w branży turystycznej.  

W ramach projektu zostaną podjęte kompleksowe działania zmierzające do stworzenia atrakcyjnego transgranicznego produktu turystycznego budowanego w oparciu o dziedzictwo Beskidu Śląskiego. Działania w projekcie można pogrupować na następujące kategorie:

1.            Działania mające na celu zmapowanie, udokumentowanie materialnego i niematerialnego dziedzictwa Beskidu Śląskiego oraz jego opisanie.

2.            Działania infrastrukturalne  stworzenie komplementarnej infrastruktury - całorocznej udostępniającej dziedzictwo Beskidu Śląskiego - Muzeum w Bystrzycy (CZ) prezentujące dziedzictwo materialne (kulturę ludową górali beskidzkich, dziedzictwo powiązań polsko-czeskich miejscowości Beskidu itp.) oraz Przytulia - Beskidzki Dom Zielin prezentujący (w zabytkowym obiekcie  - przykład drewnianej architektury typowej dla Beskidu) endogeniczne dziedzictwo przyrodnicze poświęcone beskidzkiej roślinności, krajobrazowi itp. Specjalne miejsce w obu ekspozycjach zostanie poświęcone obrzędowości górali beskidzkich związanej z cyklami pór roku lub wykorzystaniem motywów przyrodniczych w kulturze tradycyjnej.

3.            Stworzenie kompleksowego systemu informacji  w Bystrzycy i Brennej w obu obiektach wystawienniczych zostanie umieszczone także centrum informacji turystycznej. W ramach działań projektu pracownicy obu CIT zostaną przeszkoleni z języka sąsiada tak, aby byli w stanie obsłużyć turystów z drugiej strony granicy. Centra informacji zostaną także wyposażone w serię materiałów informacyjno-promocyjnych, które będą dystrybuowane w obu lokalizacjach.

4.            Działania promocyjne, w tym także te o zasięgu ogólnokrajowym promującym produkt turystyczny Beskid Śląski  wspólne dziedzictwo.

Wszystkie realizowane działania są przygotowywane i wdrażane wspólnie.

 

Projekt jest realizovany w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

Datum vložení: 22. 6. 2017 14:59
Datum poslední aktualizace: 22. 6. 2017 15:06
Autor: Správce *

Úřad

UKRAJINA

vlajka

Kalendář svozu odpadů

Květen 2022
Po Út St Čt So Ne
25
26
27
28
29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9
10
11
12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23
24
25
26
27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Kvalita ovzduší

měřící stanice
Třinec - Kosmos

mobilní aplikace SmogAlarm

Zdravá obec a MA 21

logologo

Logo MSK

Logo MSK

Obec Bystřice

Bystřice