Obsah

Revitalizace povodí Olše

Typ: ostatní
Průběh realizace stavby
2.10.2009
Stavební práce na stavbě "Revitalizace povodí řeky Olše" byly zahájeny 1.10.2009 realizací stoky K-5 v lokalitě Kowolovské. 
15.10.2009
Stavba pokračovala realizací stok K-7 a K-8 ve stejné lokalitě.
20.10.2009
V průběhu října byla zahájena realizace stok P-1 a P-2 v lokalitě Na Pasekách. Pokračování na stoce K.
3.11.2009
Následně byla zahájena realizace stavby ČOV a stoky A propojující starou a novou ČOV se shybkou pod řeku Olši.Součástí této stavby je přístupová komunikace k ČOV, elktropřípojka a vodovodní přípojka.
23.11.2009
Pokračování ve stokách P-1 a P-2, realizace protlaku pro stoku A pod silnicí I/11
15.12.2009
Pokračování prací na stokách A (přivaděč k nové ČOV) - protlak pod silnicí I/11, shybka pod řekou Olší, K (kowolowské), P1 a P2 (Na Pasekách), a na stavbě ČOV. Současně je dokončována sanace částí stávající kanalizace v centru obce. Přes Vánoce budou práce přerušeny a pokračovat se bude po 4.1.2010, pokud klimatické poměry pokračování umožní. Ke konci roku 2009 je realizováno resp. sanováno cca 2 800 m kanalizačních stok.
14.1.2010
Pokračování na stokách K (Kowolowské) - stoka K8, na stoce P1 (Na Pasekách), zahájeny byly práce na stoce P3 (Na Pasekách). Pokračuje se prácemi na založení objektu ČOV.
1.2.2010
Pokračuje se pouze na realizaci ČOV - po přijetí speciálních opatření pro práce v nepříznivých podmínkách. Z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek (silné mrazy) byly práce na stokách pozastaveny.
24.2.2010
Pokračuje se na stokách P1, P3, dále na ČOV. Dokončena byla stoka v lokalitě Suchý a byla zahájena realizace stoky Pod Prašivou.
18.3.2010
Pokračuje stavba ČOV stok P1 a P3, dokončuje se stoka K a stoka Pod Prašivou. Zahájeny byly stoky P1/1, P1/2, P1/3 a P1/8. Vzhledem ke zlepšení klimatických podmínek se předpokládá zrychlení postupu prací na ostatních stokách.
1.4.2010
Pokračuje stavba ČOV a stok v lokalitě Na Pasekách, dokončena je stoka Pod Prašivou. Dále byly zahájeny práce na stoce K9, připravuje se ralizace stoky K Vodojemu.
3.5.2010
Dále pokračuje stavba ČOV - vrchní stavba, intenzivně se pokračuje Na Pasekách (stoky P1, P1/9, P3) a v lokalitě K vodojemu, dokončuje se stoka K9 a 70-ti metrovým protlakem se dokončí stoka K, dokončena je stoka P1/8. Realizují se parcelní přípojky Na Pasekách a provádějí se terénní úpravy na dokončených stokách. Na dokončené stoce Suchý se provede obnova živičného porchu komunikace.
4.6.2010
Květnové velmi nepříznivé počasí a s tím související povodně podstatně zbrzdily práce v květnu, počátkěm června už opět práce nabraly původní tempo tak, aby byl předchozí skluz co nejdříve eliminován. Pokračuje se na ČOV - tlakové zkoušky nádrží a zdění vrchní stavby, připravuje se instalace technologie. Pokračuje se na stoce P1 a stoce K Vodojemu, dokončit by se měla stoka K.
30.6.2010
Těsně před dokončením je stoka Pod Prašivou, dokončuje se stoka K vodojemu. Pokračují práce na poslední části stoky K - protlaku a dále na jednotlivých stokách v lokalitě Na Pasekách. Pokračuje se i na stavbě ČOV.
29.7.2010
V průběhu prvního prázdninového měsíce byla dokončena stoka Pod Prašivou, dokončuje se protlak na stoce K a stoka K vodojemu. V lokalitě Na Pasekách se pokračuje na stokách P1, P1/4, realizují se další dva protlaky - na stoce P1/13 a nový v lokalitě Na Křivé. Pokračuje se v realizaci ČOV a to montáží technologie a konstrukcí HSV v úrovni +3,55.
26.8.2010
V průběhu srpna byly dokončeny stoky Na Kowolovském a K Vodojemu. Pokračuje se realizací posledních větví stoky Na Pasekách a realizací veřejných částí kanalizačních přípojek. Rovněž pokračují práce na ČOV - dokončeno bylo její zastřešení, probíhají práce PSV a montáž technologie. Dokončuje se poslední úsek stoky P2. Zahájeny byla práce na posledních stokách - U Joneczka a Na Mroží. Připravuje se kolaudace stok Suchý a Pod Prašivou.
27.9.2010
V průběhu září se pokračovalo v montáží technologie na ČOV, v lokalitě Na Pasekách, U Joneczka a Mroží. Byla zkolaudována lokalita Suchý. Provádějí se odbočky v místě budoucích kanalizačních přípojek. Předána byla stoka Na Kowolowském.
 
28.10.2010
Během října pokračuje montáž technologie na ČOV, připravují se komplexní zkoušky. Pokračuje se Na Pasekách, U Joneczka a Mroží, dokončuje se propojení staré a nové ČOV - stoka A.  Provádějí se odbočky v místě budoucích kanalizačních přípojek.
29.11.2010
V listopadu byla dokončena ČOV, úspěšně se provedly komplexní zkoušky a připravuje se zahájení zkušebního provozu. Dokončeno bylo napojení staré kanalizace na novou ČOV, od prosince tak budou veškeré splašky z obce čištěny v nové čistírně odpadních vod. Dokončují se poslední úseky stok Na Pasekách a stoky v lokalitě U Joneczka a Mroží. Provádějí se hrubé opravy komunikací po zemních pracích. Průběžně se provádějí kamerové zkoušky nových stok a připravují se podklady pro převzetí dokončeného díla.
30.12.2010
Během prosince byly práce vzhledem k nepříznivému počasí přerušeny. Pokračuje zkušební provoz ČOV.
19.1.2011
Pokračuje realizace stok v lokalitě Mroží, všechny ostatní lokality jsou až na drobné dokončovací práce hotovy. Dokončují se odbočky z hlavního kanalizačního řádu.
18:2.2011
Veškeré stoky jso dokončeny, pokračuje se, pokud to klimatické poměry dovolí, na dokončování úprav povrchů. Probíhá zkušební provoz ČOV, při kterém se dolaďuje nastavení technických parametrů tak, aby ČOV běžela v ideálním režimu s maximální účinností. Vzhledem k dosavadním výsledkům rozborů vyčištěné vody se předpokládá zkrácení zkušebního provozu a možné uvedení ČOV do plného provozu v předstihu.
25.3.2011
Zahajují se práce na konečných opravách povrchů místních a účelových komunikací, odstraňují se drobné vady a nedodělky zjištěné při předání díla. 
 
Ke dni 24.5.2011 byla stavba dokončena a předána. Následuje odstraňování drobných vad a nedodělků.
 
30.6.2011
Drobné vady a nedodělky byly odstraněny. Všechny vady, které se projeví po tomto datu již budou reklamovány jako vady díla v záruční době.
 

Dokumentace půběhu stavby:

Stoka K-5 stav ke dni 8.10.2009
stavba kanalizace
stavba kanalizace
zemní práce na nové ČOV
stavba kanalizace
stoka K-8 (ke 14.1.2010)
stavba kanalizace
stoka K (stav ke 14.1.2010)
stavba kanalizace
stoka P-1 (stav ke 14.1.2010)
stavba kanalizace
Stoka P-3 (14.1.2010)
stavba kanalizace
ČOV - betonáž základové desky (14.1.2010)
stavba kanalizace
Stoka v lokalitě Pod Prašivou
stavba kanalizace
stavba kanalizace
Stoka K
stavba kanalizace
Stoka P1
stavba kanalizace
Stoka P1/1
stavba kanalizace
Stoka P1/2
stavba kanalizace
Stoka P1/3
stavba kanalizace
Stoka K
stavba kanalizace
Stoka P3/2
stavba kanalizace
Stoka K9
stavba kanalizace
Stoka K3
stavba kanalizace
stavba ČOV
stavba kanalizace
Stoka K Vodojemu
stavba kanalizace
Dokončovací práce na stoce P2
stavba kanalizace
stavba kanalizace
stoka P1/9
stavba kanalizace
dokončená stoka P1/8
stavba kanalizace
Stoka P1/4
stavba kanalizace
začátek proltaku na stoce K
stavba kanalizace
konec protlaku na stoce K
stavba kanalizace
pokračování na stoce P1/4
stavba kanalizace
montáž technologie na ČOV
stavba kanalizace ČOV
Stoka Na Mroží
stavba kanalizace
Stoka U Joneczka
stavba kanalizace
Montáž technologie ČOV
stavba kanalizace ČOV
Dokončená ČOV
stavba kanalizace ČOV
stavba kanalizace ČOV
stavba kanalizace ČOV
Demontáž informačního bilboardu před jeho uschováním na příštích 5 let
bilbord kanalizace
 


Vytvořeno: 8. 10. 2010
Poslední aktualizace: 8. 10. 2010 00:00
Autor: Správce *