Obec Bystřice
Bystřiceoficiální stránky obce

Bystřice v proměnách času

Některé historické a současné mezníky a události v životě obce

Naše obec vznikla někdy na přelomu 14. a 15. století n. l.

1400

4. května 1423 nejstarší doložená písemná zpráva o Bystřici obsažena v opise listiny vydané knížetem Boleslavem I. (1409-1431), uloženém v Zemském archivu v Opavě ve fondu Královský úřad. Bystřickým fojtem byl Stanislav zvaný Goly.

Kopie nejstarší písemné zmínky
Kopie nejstarší písemné zmínky o Bystřici

Překlad listiny

Překlad listiny

Do konce 15. století proběhla první etapa kolonizace, kácení lesů, příprava půdy k pěstování obilovin, chovu dobytka a pastevectví. Mezi řekou Hluchovou a potokem Prašivkou vznikala jednořadová lánová vesnice, která se během 15. století rozšířila až k vendryňské hranici.

1500

mapa habsburského soustátí

Repro: Wikipedia.cz

16. – 17. století proběhla druhá etapa kolonizace, rozšíření původního jádra obce po obou březích řeky Hluchové směrem k Nýdku a na levém břehu řeky Olše, tzv. pasecký stupeň mezi potoky Kopetnou a Jatným. Obdobně jako v bystřické rovině i zde byl les postupně mýcen, na pastvinách byl rozvíjen chov dobytka. Rozmach valašského způsobu chovu dobytka.

1572 – vydal kníže Václav Adam privilegium adresované zemským stavům, v němž poprvé uzákonil stavovská práva a zemské instituce. Dále byl ustanoven zemský soud a další zemské úřady, včetně úředního jazyka. V Artykulu XVII se uvádí: „A před soudem česky aneb tomu jazyku srozumitelnou řečí ne jináč ode všech cizích i domácích mluveno a převedeny býti mají.“

listinalistina

Zemské zřízení Těšínské 1573    

r. 1577 - v obci žilo odhadem 300 obyvatel z nichž bylo 22 sedláků, 6 malorolníků (zahradníků a ovocnářů), 1 mlynář a 1 fojt (celkem 30 osedlí)

r. 1587 - bystřičtí evangelíci dokončili výstavbu dřevěného kostela, který spravovali do roku 1654

Původní kostel z roku 1587

Repro: Státní okresní archiv F-M
Původní kostel z roku 1587

17. 5. 1590 – vydal císař Rudolf II. dvě stvrzovací listiny v českém jazyce. V prvním konfirmoval privilegium knížete Václava z 30. června 1572 a ve druhém potvrdil vlastní zemské zřízení z roku 1573 a deklaraci z roku 1590.

1600

Od konce 17. století třetí etapa kolonizace postupovala na levém břehu Hluchové od jablunkovské cesty mezi potoky Kompařovem a Žabincem do vyšších míst. Osidlování postupovalo za řekou Olší v prostoru od potoka Kopytná pod Ostrý na Zarymbek a Kičeru i na Velký Kozinec, ve druhé polovině 17. století vznikla salaš Loučka a za řekou Olší se objevily první chalupnické usedlosti.

Od 15. století se vyskytují Sirotčí registra, do kterých byl zapisován majetek gruntů, na nichž zemřel hospodář a které přešly na sirotky.

foto - Sirotčí registra foto - Sirotčí registra foto - Sirotčí registra
Sirotčí registra DIEDYNNY BYSTRYCZE 1614- 1721

r. 1619 - v obci žilo odhadem 715 obyvatel

r. 1621 - v obci byl jeden kovář

r. 1647 - v obci byly zaznamenány tyto stavy dobytka: 339 krav, 127 telat a 1018 koz a ovcí

r. 1647 - byl v obci jeden celý tkadlec, dva poloviční tkalci a jeden kovář

r. 1654 - evangelíkům byl odňat náboženskou komisí vedenou V. Ottykem z Dobřan dřevěný kostel (dnešní kostel Povýšení sv. Kříže)

r. 1692 - žilo v obci odhadem 546 obyvatel, z toho: 36 sedláků, 16 domkařů, 1 mlynář a 1 fojt (celkem 54 osedlí)
 

1700

r. 1718 - se uskutečnila čtvrtá etapa kolonizace, byla založena dnešní osada Paseky a osidlování za potokem Jatným

r. 1723 - byly v obci tyto stavy dobytka: 300 krav, 300 ovcí, 20 koz a 30 prasat

r. 1724 - první zmínka na  mapě Johana  Nigriniho 1. vydání: obec Bistrica a Bistrica Paseky

Výřez z mapy Johana Nigriniho z roku 1724 

Repro: archiv Petra Majera
Výřez z mapy Johana Nigriniho z roku 1724 (I. vydání)

foto - vyrez mapy

r.1764 I. vojenské mapování (Jeho podkladem se stala Müllerova mapa zvětšená do měřítka 1: 28 800. Důstojníci vojenské topografické služby projížděli krajinu na koni a mapovali pouhým pozorováním v terénu)

r. 1770 - žilo v Bystřici přibližně 856 obyvatel

urbarium

 

V letech 1782 – 1805 byl prvním bystřickým pastorem církve evangelické a.v,  pastor  Ondřej (Andreas) Paulini. Který přišel do Bystřice z Uher z  obce Nižná Slaná ( Fölso Sajo)

foto - Paulinilistina - Paulini
Foto:Petr Majer                                  Dobová listina s podpisem O. Pauliniho psaná česky
Ondřej (Andreas) Paulini

r. 1782 – Založení první bystřické školy a zároveň založení evangelického sboru v naší obci (vyučovacím jazykem bylo místní nářečí, učebnice byly české). Ve stejném roce byl v obci založen evangelický sbor.

V roce 1783 – byly z Bánské Bystrice dovezeny do evangelického kostela první varhany

6. 1. 1784 - byl vydán vokační list, na jehož základě byl povolán za prvního učitele a zároveň správce bystřické školy Pavel Kalita z Karpentné

19.1. 1785 - se narodil  významný bystřický rodák Adam Hečko

1800

r. 1811 - byl vybudován zděný evangelický kostel bez věží a zvonů

FS SCEAV Bystřice

Repro: archiv FS SCEAV Bystřice

r. 1824 - byly zakoupeny nové varhany a umístěny v novém zděném evangelickém kostele

r. 1837 - v obci byli tři kováři, dva krejčí, dva obuvníci, jeden kolář, jeden truhlář, jeden řezník a hrnčíř

r. 1841 - byly zahájeny práce na budově první zděné školy

r. 1844 - byla zahájena výuka v nové školní budově čp. 107

Evengelická škola Evengelická škola
Foto: soukromý archiv Pawła Łaboje                    Foto: archiv P.Majera
Budova evangelické soukromé školy v roce 1915 (vlevo pod evangelickým kostelem čp. 107)

 

r. 1844 - v obci se rozšířila hniloba brambor

r. 1845 - v Bystřici žilo odhadem 1843 obyvatel

r. 1846 - 47 dlouhotrvající deště, krupobití a povodně zničily úrodu. Chudině byl rozdělován chléb

r. 1849 - Císařský patent ze dne 4. března 1849 obsahoval všeobecné pokyny při vyvazování, nejchudší vrstvy byly osvobozeny od roboty a robotních platů bez náhrady, pro sedláky a zahradníky se rušily povinnosti jako nucený odběr piva, kořalky, účast na honech, všechny dřevní roboty, předení odvádění naturálií a vše se přepočítalo na peněžní rentu

r. 1849 - 1850 - byla vybudována věž evangelického kostela a zavěšeny dva zvony

r. 1851 - v obci bylo 118 domů

r. 1858 - zděný dům č.p.1

r. 1867 - byla zahájena výstavba jednokolejní železniční dráhy z Bohumína do Žiliny

Železniční most přes řeku HluchovouŽelezniční most přes řeku Hluchovou

Repro: archiv P. Majera  Železniční most přes řeku Hluchovou
 

r. 1871 - byl zahájen provoz na jednokolejné železniční trati do Jablunkova a Žiliny

r. 1875 - byla vybudována provizorní dřevěná železniční zastávka, která v roce 1890 vyhořela

r. 1875 - v  osadě Paseky byla otevřena jednotřídní polská obecná škola

Jednotřídní polská obecná škola v osadě Paseky

Foto: Kronika Základní a mateřské školy s polským jazykem vyučovacím Stanisława Hadyny
Jednotřídní polská obecná škola v osadě Paseky


16.10. 1877 - byl do obce přemístěn poštovní úřad z Vendryně

Původní budova poštovního úřadu v Bystřici

Foto: archiv P. Majera
Původní budova poštovního úřadu v Bystřici ( čp. 281)


r. 1880 - v obci bylo 24 samostatných živností (8 krčem, 1 pekárna v domě čp. 139, 1 prodejna potravin, 1 krejčí, 1 knihař, 3 tkalci, 1 pila, 1 stolařská dílna a 7 kovářů)

r. 1880 - byl vydán zákaz výstavby obytných domů bez komínů (kurloků)

r. 1882 - starostou obce byl Paweł Heczko

Andrzej Wałach

Foto: archiv M. Wałacha
Andrzej Wałach - spoluzakladatel Čtenářského kroužku, mlékárny, Rolnického spolku a Spořitelního a záloženského spolku


13. 1. 1889 - v Bystřici byl založen Čtenářský spolek (Związek biblioteki)

r. 1890 - starostou obce byl Jiří Heczko (následoval Paweł Raszka a Paweł Samiec)

16. 2. 1890 - byl v obci ustaven Rolnický spolek I. (Kółko rolnicze)

r. 1892 - byla dokončena zděná budova železniční zastávky v obci

13. 6. 1893 - byla založena v domě čp. 5 Družstevní mlékárna (denně zpracovávala 1000l mléka, máslo, tvaroh a zajišťovala prodej mléčných výrobků)

Družstevní mlékárna

Foto: archiv P. Majera
Družstevní mlékárna byla umístěna v domě čp.5

r. 1897 - byl v obci ustaven Spořitelní a záloženský spolek (Kasa Oszczędności i Zaliczek)

24. 1. 1897 - na místě původního dřevěného kostela z roku 1587 byl postaven kostel nový, základní kámen nového kostela byl položen 9. 5. 1897

Katolický kostel Povýšení svatého Kříže z roku 1897

Foto: Petr Majer
Katolický kostel Povýšení svatého Kříže z roku 1897


r. 1898 - byl založen Hasičský sbor Freiwillige Feuerwehr

2. 12. 1898 - byl položen základní kámen hasičské zbrojnice

r. 1898 - zahájena výstavba nové budovy evangelické lidové školy s polským jazykem vyučovacím

29. 10. 1899 - byl vysvěcen nový katolický kostel Povýšení svatého Kříže

r. 1899 - byla dokončena stavba hasičské zbrojnice 

Budova hasičské zbrojnice

Foto: archiv P.Majera
Budova hasičské zbrojnice naproti nádražní budovy v Bystřici ( 1923)

 

1900

r. 1900 - starostou obce byl Adam Heczko

Evengeliská lidová škola razítko Evangeliské lidové školy

Repro: Kronika Základní a mateřské školy s polským jazykem vyučovacím Stanisława Hadyny
Evangelická lidová škola v Bystřici


25. 5. 1901 - byla otevřena 3 třídní polská obecná škola, později byla rozšířena na 6 třídní

 r. 1901 - byla otevřena místní cihelna na pozemku Pavla Kowaly čp. 15

 r. 1901 - nejstarší známá pohlednice obce Bystřice

nejstarší známá pohlednice obce Bystřice

Foto: archiv P. Majera, Bystřice na dobové pohlednici 1908

r. 1904 - tzv. Ulichovský mlýn byl novým majitelem Rakowskim rekonstruován na vodní pilu (v roce 1911 byl provoz mlýna ukončen)

r. 1906 - byla v obci vybudována pobočka těšínské Kohnovy továrny na ohýbaný nábytek

r. 1906 - byla zastavena výroba v Družstevní mlékárně, která zanikla

9.12.1906 - byl v Bystřici založen   Rolnický spolek  II. Rolnicky spolek

r. 1907 - Albert Ciahotny založil konkurenční spořitelnu, která se sloučila s rolnickou spořitelnou, (šlo o pobočku německé instituce z Bialska)

Foto - Ciahotny

Foto: soukromý archiv Petra Majera
Albert Ciahotny, spoluzakladatel Čtenářského kroužku, mlékárny, Rolnického spolku a Spořitelního a záloženského spolku

 

Pohlednice z roku 1911 

Foto: archiv P. Majera, Pohlednice z roku 1911 - Pila Rakowski

r. 1908 – 1910 - v Třineckých železárnách bylo zaměstnáno 200 občanů Bystřice

r. 1910 - v obci bylo 310 domů

r. 1910 - cihelnu koupili noví majitelé: Jiří Heczko (čp.201), Albert Ciahotny (čp.19), Pawel Łabaj ( čp. 183) a Paweł Rusz (čp.260)

Cihelna Rindhofen v Bystřici

repro: K. Gaura, Bystřice nad Olší – Bystrzyca nad Olzą, Cihelna Rindhofen v Bystřici

r. 1913 - v obci bylo 326 domů                        

2. 7. 1914 - odjížděli bystřičtí muži na základě vyhlášené mobilizace na frontu I. světové války

25. 3.1915 - byl zahájen provoz na dvoukolejné železniční trati

Železniční zastávka (r.1916)

Foto: archiv P.Majera, Železniční zastávka (r.1916)

r. 1917 - byla zahájena výroba v cihelně (ročně se vyrobilo 200 000 ks kvalitních pálených cihel)

27. 10. 1918 - starosta obce Paweł Mrozek se zúčastnil manifestace v Těšíně za připojení Těšínska k Polsku

27. 1. 1919 - čs. vojenská jednotka vstoupila do Bystřice a zatkla mluvčího polského obyvatelstva pastora Karola Michejdu, který byl internován do Lipníka nad Bečvou

Karol Michejda

Repro: archiv P. Majera
Karol Michejda (1855 – 1924)

r. 1919 - v domě čp. 295 ordinoval v obci první lékař MUDr. Oskar Niemczyk

r. 1920 - Třinecké Sdružení Dělnický dům zakoupilo od bystřického hospodského Siegfrieda Klappholze hospodu v centru obce, aby tam otevřelo pobočku třineckého Dělnického domu

 Dělnický dům

Foto: archiv P.Majera, Dělnický dům (Dom Robotniczy)

28. 7. 1920 - rozhodla velvyslanecká konference v Belgických lázních SPA, že Bystřice připadne Československu

10. srpna 1920 byla v obci zřízena československá četnická stanice

 září 1920 - byl odvolán bystřický starosta Paweł Mrozek s celým zastupitelstvem pro ztrátu důvěry

 r. 1920 – 1923 - správu obce vedl komisař, Pawel Łabaj od Haže (čp. 183) 

Foto - Pawel Łabaj

Foto: soukromý archiv P. Łaboje
Pawel Łabaj   

r. 1921 - byl ustaven včelařský spolek

15. 2. 1921 - bylo v obci 340 domů s 564 bytovými jednotkami

23. 4. 1922 - byla otevřena jedna třída české obecné školy v budově polské Evangelické lidové školy, výuka byla zahájena 26. 4. 1922

V letech 1923 až 1924 - byl komisařem obce Bystřice Josef Heczko (z pod Prašivé čp. 331)

Josef Heczko

Foto: soukromý archiv paní K. Raszkové
Josef Heczko

r. 1923 - byla zřízena Polská obecní knihovna (knihovníkem byl učitel Józef Pellar)

r. 1923 - byly zřízeny stánkové prodejny a služby – holičství Farnik, novinový stánek Grygová u nádraží, dva stánky Pod topolem na křižovatce, prodejna Pekárek

Holič W.Farnik

Foto: archiv P.Majera, Holič W.Farnik

r. 1923 - vznikl fotbalový klub „Legia“

13. 5. 1923 - vznikla česká knihovna

7. 8. 1923 - zahájena výstavba polské měšťanské školy

16. 9. 1923 - se uskutečnily komunální volby, starostou se stal Paweł Mrózek (čp. 58), náměstci byli Jan Heczko (čp. 474) a Pavel Cymorek (čp. 90), tajemníkem byl učitel Jan Lasota

Bystřice 1923

Foto: Karol Kaleta, Bystřice 1923

r. 1924 - bylo v obci založeno Drenážní družstvo II. (předsedou byl Josef Heczko čp. 331)

razítko Drenážního družstva II

razítko Drenážního družstva II 

31. 8. 1924 -byla otevřena polská měšťanská škola

Polská měšťanská škola

Foto: Kronika Základní a mateřské školy s polským jazykem vyučovacím Stanisława Hadyny
Polská měšťanská škola

r. 1924 - byla provedena regulace řeky Hluchová 

r. 1924 – 1939 - starostou obce byl Paweł Mrózek

Paweł Mrózek

Foto: archiv M.Wałacha, 
Paweł Mrózek

10. 7. 1925 - bylo založeno bystřické kino

Budova bystřického kina

Foto: archiv P.Majera
Budova bystřického kina (čp. 276)


1. 9. 1925 - zahájena výuka v české obecné škole v osadě Paseky, zpočátku jako expozitura později jako česká obecná škola II.

Stará budova české školy v Pasekách

Repro: archiv P. Majera
Stará budova české školy v Pasekách

r. 1926 - zahájena výstavba české státní školy

r. 1927 - byla zahájena stavba železničního mostu přes řeku Hluchovou

r. 1927 - otevřená budova obchodu Hornbein                        

5. 6. 1927 - byl na místním hřbitově odhalen pomník 71 bystřických občanů, kteří padli na frontách I. světové války

Pomník obětem I. světové války (1914 -1918)

Foto: P.Majer
Pomník obětem I. světové války (1914 -1918)

28. 8. 1927 - byla slavnostně otevřena nová budova české státní školy, vyučování bylo zahájeno 1. 9. 1927

Budova české státní školy

Repro: archiv P. Majera
Budova české státní školy

15. 9. 1927 - byla otevřena budova nové polské mateřské školy

9. 10. 1927 - bylo založeno Polskie Stowarzyszenie Robotniczo Oswiatove – Gymnastyczne „Sila“

1. 2. 1928 - v domě čp. 410 ordinoval v obci druhý lékař MUDr. Jaroslav Míček (v roce 1932 pak ve vlastním domě čp. 500)

20. 12. 1928 - byl do obce zaveden elektrický proud. Elektrifikaci provedla firma Slezsko Moravská Elektrárna Moravská Ostrava

25. 12. 1928 - byl zaveden elektrický proud do evangelického kostela

r. 1928 – 1930 - byla provedena generální oprava komunikace do Nýdku

r. 29. 7. 1928 - byl otevřen spolkový dům čp. 416 (byla zde prodejna zemědělských potřeb a část přízemí se používalo jako spořitelna)

„ZIEMIA“ (čp. 416)

Foto: archiv P. Majera, „ZIEMIA“ (čp. 416)

r. 1929 - v Třineckých železárnách bylo zaměstnáno 425 Bystřičanů

4. 4. 1929 - byl založen spolek Ochrany matek a kojenců

7. 4. 1929 - byl založen český Spořitelní a záloženský spolek

30. 8. 1929 - Edvard Ciahotny zahájil autobusovou dopravu z Nýdku do Bystřice

15. 9. 1929 - byla otevřená Polská mateřská škola „Ochronka“

r. 1930 - Čestným občanem Bystřice byl zastupiteli obce jmenován president Tomáš Garrigue Masaryk

T. G. Masaryk

Repro: R. Medek, K vítězné svobodě,1928
T. G. Masaryk

r. 1930 - byl postaven konzum Centralne stowarzyszenie s pożywczedla Śląska č. 461

23. 3. 1930 - byl založen v obci Sokol

Sokolský znak

Sokolský znak

 r. 1931 - byla provedena oprava budovy a interiéru evangelického kostela

 r. 1931 - v obci bylo 122 nezaměstnaných

 30. 5. 1931 - bylo v obci 476 domů s 836 bytovými jednotkami

 16. 8. 1931 - byla v osadě Paseky otevřena nová zděná budova polské obecní školy

 r. 1932 - vznikl Polski Klub Sportowy „Groń Bystrzyca“

 r. 1932 - byl postaven zděný dům čp. 500, první dům s ústředním topením a splachovacím záchodem v obci, majitelem byl lékař MUDr. Jaroslav Míček

Dům čp.500

Foto: Petr Majer, Dům čp.500

r. 1932 - otevřena prodejna obuvi – Baťa

9. 10. 1932 - vznikl druhý sbor dobrovolných hasičů v osadě Paseky, prvním starostou byl P. Siostrzonek

r. 1932 - byl založen Związek Młodzieży Polskiej (předsedou byl Z. Raszka čp. 181)

r. 1932 - vznik Polské sokolské organizace

r. 1935 - byla postavena cukrárna U Jelínka

r. 1935 - byl založen český klub S. K. Bystřice

21. 5. 1935 - bylo otevřeno fotbalové hřiště

17. 11. 1935 - byl V Pasekách založen odbor Slezské Matice osvěty lidové

červen 1936 - byla zahájena stavba zděné budovy české obecní školy Na Pasekách

20. 6. 1937 - byla otevřena nová zděná školní budova české obecní školy v osadě Paseky

12. 1. 1938 - založil MUDr. Jaroslav Míček Okrašlovací spolek

Bystřice 1939

Foto: Karol Kaleta, Bystřice 1939

duben 1938 - vysazeno stromořadí javorů klenů , které se táhlo od prodejny Baťa ( z pravé strany silnice do Nýdku) a na druhé straně od dnešní budovy Obecního úřadu až k dnešní odbočce Nýdecká 5

3. 10. 1938 - byla z obce evakuována jednotka SOS (stráže obrany státu)                        

4. 10. 1938 - čs. vojsko zajišťující evakuaci občanů československé národnosti opustilo Bystřici

4. 10. 1938 - do obce vstoupily jednotky Polské armády, došlo k uzavření českých škol v obci, byly zrušeny politické strany a spolky, byl zkonfiskován jejich majetek, české úřady byly evakuovány

Bystřice 4.10.1938

Foto: archiv P.Majera, Bystřice 4.10.1938

9. 10. 1938 - obec Bystřici navštívil polský ministr zahraničí Jozef Beck

12. 10. 1938 - obec Bystřici navštívil Maršál Rydz Śmigly generální inspektor polských ozbrojených sil

11. 11. 1938 - obec Bystřici navštívil polský prezident Ignacy Mościcki

Ignacy Mościcki

Repro: Wikipedia.cz
Ignacy Mościcki

září 1939 - německá okupace,  došlo k uzavření polských škol v obci

září 1939 - nacistické Německo přepadlo Polsko a správu obce počátkem září převzali občané německé národnosti. Funkci starosty dočasně převzal Viktor Ciahotny (čp. 19)

Viktor Ciahotny

Foto: archiv P.Majera
Viktor Ciahotny

Amtskomissariat (obecní úřad)

Foto: archiv P.Majera
Amtskomissariat (obecní úřad) sídlil v budově bývalé polské školy

září 1939 - byla v obci otevřena německá škola tzv. Horst Wesel Schule a jejím ředitelem byl jmenován říšský Němec Schmitto

prosinec 1939 - byla provedena tzv. policejní registrace obyvatel (palcówka), v obci žilo 3746 obyvatel, z toho polské národnosti 874, české národnosti 29, německé národnosti 16, slezské 2667 a jiné 11

Policejní registrace obyvatel (palcówka)

Repro: archiv P.Majera
Policejní registrace obyvatel (palcówka)

r. 1941 - byla v obci umístěna RAD (říšská pracovní služba) a byla zahájena výstavba barákového tábora „Pod Prašivou„

Poslední dům z „ Barákového tábora“ ( 1956)

Foto: archiv P.Majera
Poslední dům z „ Barákového tábora“ ( 1956)

20. 3. 1942 - byli v Těšíně popraveni dva Bystřičané, P. Morzol a J. Walach 

25. 3. 1945 - MUDr. Jaroslav Míček a Jan Heczko byli v obci zavražděni gestapem

 MUDr. Jaroslav Míček               Jan Heczko
MUDr. Jaroslav Míček  Jan Heczko

Repro: archiv P.Majera
 

V letech 1941-1945 - bylo v obci gestapem zavražděno 7 bystřických občanů, ve věznicích a koncentračních táborech zahynulo 36 občanů a 50 Bystřičanů zahynulo na frontách 2. světové války

1. 5. 1945 - Němci v Bystřici zničili v 1:00 hodinu železniční most, v 1:30 silniční mosty na Hluchové a Olši, odpoledne zničili stavidlo

2. 5. 1945 - následovalo zničení silničních mostů na Hluchové ve 2:00 hodiny a ve 02:30 u Vendryně

2. 5. 1945 - v 6:00 hodin opustil poslední německý oddíl Bystřici

2. 5. 1945 - ve 14:00 hodin prošli obcí sovětští vojáci, Bystřice byla osvobozena

4. 5. 1945 - zasedal revoluční národní výbor v budově polské měšťanské školy

16. 5. 1945 - Národní výbor zvolil svého předsedu, přednostu bystřické železniční stanice Františka Potyše

23. května 1945 - byla v obci obnovena výuka v českých školách

27. 5. 1945 - počet obyvatel 3.467

27. 5. 1945 - byla v obci otevřena mlékárna

1. 6. 1945 - farář Jan Štefek přebral místní farní úřad

12. 6. 1945 - otevření prodejny Budoucnost

10. 7. 1945 - kronikářem obce byl zvolen František Kantor (čp. 12)

29. 7. 1945 - bylo obnoveno vlakové spojení do Jablunkova

28. 10. 1945 -  kronikářem obce byl zvolen Karel Gaura (čp. 400)

8. 7. 1945 - byl obnoven Skaut, velitelem oddílu se stal Václav Muroň

září 1945 - obnovil činnost Sokol

4. 12. 1945 - byl založen Hasičský sbor

10. září 1945 - byla v obci obnovena výuka v polských školách

28. 9. 1945 - byl opraven zničený most na Paseky firmou Ing. Alfréda Janečka

1. 2. 1946 - předseda Národního výboru František Potyš odstoupil a předsedou byl zvolen vedoucí Poštovního úřadu Maxmilián Mrovčík

1946 - byl založen Svaz protifašistických bojovníků

26. 5. 1946 - se konaly volby, platných hlasů bylo 2 115 s tímto výsledkem:

KSČ – 964 hlasů, Lidová strana – 67 hlasů, Sociálně demokratická strana – 505 hlasů, Národně socialistická strana – 530 hlasů

1. 1. 1947 - žilo v obci 3 688 obyvatel

21. 1. 1947 - byl na schůzi Rady MNV zvolen kronikářem obce Karel Gaura

1. 1. 1948 - žilo v obci 3 755 obyvatel

7. 1. 1948 - MNV povolil zřízení polské knihovny v obci a polské mateřské školy

2. 4. 1948 - MNV pověřila Josefa Kaletu (čp.176) a Karla Kaletu (čp.399) zorganizovat Okrašlovací spolek v obci

30. 5. 1948 - se konaly volby, na jejichž základě byl reorganizován MNV, který měl 30 členů, voleb se zúčastnilo 2 362 voličů

1. 3. 1948 - Akční výbor v Bystřici zakázal činnost Matice Slezské

30. 5. 1948 - předsedou MNV byl zvolen Viktor Heczko

Viktor Heczko

Foto: archiv P.Majera
Viktor Heczko

18. 3. 1949 - byl zvolen předsedou MNV (místního národního sboru) Josef Rusz   (Fulda) – ve funkci byl do 14. 7. 1964

Józef Rusz ( Fulda)

Foto: archiv P.Majera
Józef Rusz ( Fulda)

5. 5. 1949 - za obecního sluhu byl přijat, po tříměsíční zkušební době, Jan Mrózek (čp. 11). Zároveň byl pověřen dozorem na ochraně zvířat proti týrání

30. 6. 1949 - obec postihly záplavy, Hluchová i Olše se vylily z břehů a zaplavily pole a rodinné domy. Voda byla 3 m nad normálem

1. 7. 1949 - byl v obci ustaven přípravný výbor JZD

1. 1. 1950 - počet obyvatel 3 822

r. 1950 - Přednostou (náčelníkem) v železniční stanici se stal Fridolín Piprek a doprovodní službu konali 3 výpravčí

12. 6. 1950 - byla zahájena rekonstrukce silnice do Nýdku

1. 1. 1951 - novým kronikářem se stal J. Berek

1. 1. 1954 - MNV převzal do své správy dvě budovy, polskou školu čp. 366 a polskou mateřskou školu čp. 440

1. 1. 1954 - novým kronikářem se stal Karel Gaura

Bystřice 1954
Foto: archiv Petra Majera, Pohlednice Bystřice 1954

16. 5. 1954 - se uskutečnily volby do Národního shromáždění a národních výborů

25. 5. 1954 - byla zvolena Rada MNV v čele s Josefem Ruszem (446)

r. 1955 - bylo v obci ustaveno Jednotné zemědělské družstvo (JZD)

7. 3. 1955 - došlo k ustavení Akčního výboru národní fronty. Předsedou byl zvolen Jan Lasota.

19. 6. 1955 - uspořádal místní Sokol společně se sdružením rodičů obou škol na hřišti u řeky Olše Místní spartakiádu za účasti 1500 občanů

15. 2. 1955 - první televize v obci, majitelem byl J. Sventek

r. 1955 - Obec vlastnila veřejný rozhlasový přijímač na něho byly připojeny tři tlampače. Nebyl však v provozu

9. 9. 1955 - bylo ustaveno JZD III. Typu, předsedou se stal Robert Matuszek čp. 19

r. 1955 - vedoucím cihelny byl Jiří Heczko, plán vyrobit 1,5 mil. cihel byl splněn na 97%

r. 1955 - předsedou představenstva Lidového spotřebního družstva Jednota  byl Karel Bodura z Českého Těšína

r. 1955 - Místní kino promítalo 4x týdně, vedoucím byl Pavel Filipec čp. 460, celkem bylo 254 filmových představení, které navštívilo 38 180 návštěvníků

1. 1. 1956 - počet obyvatel byl 3 976

 27. ledna 1956 - vyměřovací komise z Prahy provedla rekognoskaci nové silnice (pozdější 1/II)

24. 6. 1956 - se v obci uskutečnila 2. vesnická, wieiska spartakiáda

8. 8. 1956 - byla elektrifikována osada Paseky

r. 1956 - dokončen betonový most přes Žabinec „U Migusa"

r. 1956 - celkem 8 občanů vlastnilo televizi, 970 rádio

r. 1956 - V Pasekách byla provedena rekonstrukce hasičské zbrojnice

r. 1956 - se narodilo 92 dětí, zemřelo 39 občanů a bylo uzavřeno 52 sňatků

r. 1956 - bohoslužeb Slezské evangelické evangelické církve a.v. se v průběhu roku zúčastnilo celkem 67 773 občanů

5. dubna 1957 - v obci žilo 3 999 obyvatel, narodilo se 84 dětí, zemřelo 37 občanů

r. 1957 - byla provedena výměna občanských průkazů

1. 1. 1957 - bystřická cihelna byla převzata Krajským podnikem stavebních hmot se sídlem v Opavě

1. 2. 1957 - byl převeden do majetku obce Dělnický dům

19. 5. 1957 - se v obci uskutečnily volby

31. 5. 1957 – v hospodě na Szkubni se konalo první zasedání nového MNV předsedou byl zvolen Josef Rusz

22. 6. 1957 - byla dočasně zastavena práce na tzv. Maroszově pile

r. 1957 - v obci byla zřízena Státní traktorová stanice (STS), zpočátku v ní bylo umístěno 5 traktorů

r. 1958 - byla dokončena stavba kravína pro 60 krav na palouku Roberta Matuschka směrem na Nýdek

Kravín JZD

Foto: archiv P.Majera, Kravín JZD
 

31. 12. 1958 - žilo v obci 4 138 obyvatel, zemřelo 28 občanů, narodilo se 81 občanů

červen 1958 - v obci po vydatných deštích byly zatopeny některé domy, řeka Olše stoupla o 2,5 m

31. 12. 1959 - v obci žilo 4 147 obyvatel, zemřelo 35 občanů a narodilo se 63 dětí

r. 1959 - JZD dokončilo stavbu drůbežárny u Mroza.

7. 5. 1960 - bylo otevřeno nové kino (byl přestavěn sál v budově čp. 276 u Windholze) do té doby bylo kino v sále Dělnického domu, nové kino mělo dlouhá léta název Panorama - Olza

12. 6. 1960 - se uskutečnily volby do Národního shromáždění a národních výborů všech stupňů

21. 6. 1960 - na ustavující schůzi MNV byl zvolen předsedou MNV Josef Rusz

r. 1960 - byl vybudován památník obětem 2. světové války 
 

památník obětem 2. světové války

Foto: Petr Majer, Památník obětem 2. světové války

1. 6. 1960 - vyšlo poslední číslo místního časopisu Bystřičan

 

r. 1960 - přeložka státní silnice mimo centrum obce, rekonstrukce  prodejny na Szkubni u Rusze, výstavba nové cesty do Pasek zřízení krytého nástupiště ČSD

1. 3. 1961 - žilo v Bystřici 4 224 obyvatel, zemřelo 26 osob, narodilo se 54 osob

r. 1961 - zahájena stavba silnice do Pasek

r. 1961 - úprava pohostinství na Szkubni

r. 1961 - úprava prodejny Ovoce a zelenina

r. 1962 - byla zahájena výstavba školního pavilónu, výkopy a betonárních základů

31. 12. 1963 - v obci žilo 4 277 občanů, zemřelo 29 osob, narodilo se 66 dětí

r. 1964 - byla elektrifikována trať ČSD

r. 1964 - předsedou Místního národního výboru byl zvolen Oldřich Dudek ( 1964 – 1970)

r. 1965 - čestné občanství obce Bystřice bylo uděleno generálporučíkovi Josefovi Hečkovi

Generálporučík Josef Hečko

Repro: K.Gaura, Bystřice nad Olší – Bytrzyca nad Olza, 2007
Generálporučík Josef Hečko

r. 1965 - Výstavba školního pavilonu výstavba samoobsluhy na Pasekách

r. 1968 - obnovena činnost Matice Slezské, přístavba dílen české školy

1. 1. 1970 - počet obyvatel 4 423

r. 1970 - předsedou Místního národního výboru se stal Pawel Cienciala (předsedou byl pouze jeden rok)

r. 1970 - název obce, podle lexikonu obcí, zní Bystřice

r. 1970 - zřízení telefonní automatické stanice výstavba skupinového vodovodu v Pasekách. výstavba nové požární zbrojnice

r. 1970 - předsedou Místního národního výboru byl zvolen František Kohůtek (1970- 1976)

1. 1. 1971 - počet obyvatel 4 423

r. 1971 - výstavba areálu PZKO

areálu PZKO

Foto: Petr Majer, Dům PZKO

1. 1. 1972 - počet obyvatel 4 471

r. 1972 - výstavba administrativního střediska JZD Bysřice

4. 5. 1973 - byla odhalena pamětní deska Karolu Śliwkovi v budově Domu PZKO

Karol Śliwka

Foto: archiv P.Majera
Karol Śliwka (13. března1894, Bystřice – 19. března1943, Mauthausen)

 

r. 1973 - výstavba samoobsluhy na Pasekách rekonstrukce budovy Dělnického domu výstavba tělovýchovného Domu na stadionu

Bystřice 1973

Foto: archiv P. Majera, Bystřice 1973

1. 1. 1974 - byla zrušena jako neperspektivní provoz místní cihelna

r. 1974 - výstavba smuteční obřadní síně rekonstrukce

r. 1974 - rekonstrukce budovy č. 496. – lékárny

r. 1976 - předsedou Místního národního výboru byl zvolen Josef Špiller ( 1976 – 1990)

Josef Špiller

Foto: archiv P. Majera, Josef Špiller

r. 1977 - výstavba české mateřské školy adaptace části budovy č. 295 (bývalé hospody) na II. Mateřskou školu

r. 1978 - výstavba objektu Sběrné suroviny

r. 1979 - rekonstrukce budovy na prodejnu masa a pečiva regulace Hluchové, výstavba 5 splavů

Svatební obřad novomanželů Labajových dne 6.1.1979
Foto: soukromý archiv Ing. Hynka Labaje, Svatební obřad novomanželů Labajových dne 6.1.1979

1. 1. 1980 - počet obyvatel 4 788

1. 1. 1980 - došlo ke sloučení čtyř obcí – Bystřice, Košařiska, Milíkov a Nýdek, naše obec se stala tzv. střediskovou obcí a počet obyvatel se tak zvýšil na 8 492

1. 1. 1981 - počet obyvatel 4 861

5. a 6. 6. 1981 - se konaly celostátní volby, na ustavující schůzi MNV byl jeho předsedou zvolen Josef Spiller

1. 10. 1981 - bylo v obci zrušeno oddělení Veřejné bezpečnosti a jeho pracovníci byli přiřazeni do Třince

1. 1. 1982 - počet obyvatel 4 904

r. 1982 - rekonstrukce budovy č. 325 pro Drobné provozovny výstavba střediska Okresní správy silnic výstavba travnatého hřiště TJ výstavba tenisového kurtu na Křivé

26. 1. 1983 - byla slavnostně otevřena po rekonstrukci budova Obecního úřadu (č. 334)

13. 7. 1983 - předseda MNV Josef Špiller převzal na ministerstvu vnitra v Praze ocenění „Vzorná hraničářská obec“

r. 1983 - byla zahájení výstavby čističky odpadních vod byla zahájena výstavba samoobsluhy pod Prašivou – Jednota č. 1118 byla provedena adaptace budovy na hřišti pro účely Klubu důchodců

1. 1. 1984 - žilo v obci 4967 obyvatel

14. 3. 1984 - manželům Emílii a Karlovi Ježovým se narodila trojčata

1. 7. 1984 - byl proveden soupis domácího zvířectva v obci: skot 727, prasata 197, koně 11, ovce 1456, kozy 42, drůbež 8367

1. 9. 1984 - se stal ředitelem ZŠ a MŠ v Bystřici Vilém Vozniak. Jeho předchůdce Oldřich Olšar odešel do důchodu.

1. 1. 1985 - počet obyvatel 4 958

r. 1985 - přístavba polské mateřské školy, výstavba vodovodu v Pasekách. JZD hospodařilo na rozloze 559 ha zemědělské půdy, z toho orné 335 ha

14. 4. 1985 - byla otevřena nová prodejna potravin pod Prašivou

9. 7. 1985 - bylo prováděno vápnění Beskyd mletým dolomitským vápencem

1. 1. 1986 - počet obyvatel 4 893

r. 1986 - výstavba nového mostu na Prašivce u skládky dřeva, stánek PNS u nádraží vykazoval roční tržbu 380 000 Kč za noviny a časopisy, cigarety a poštovní ceniny

23. - 24. 5. 1986 - se konaly volby do zastupitelských orgánů všech stupňů

25. 6. 1986 - se uskutečnila ustavující schůze MNV. Předsedou byl zvolen opět Josef Spiller

1. 7. 1986 - byl proveden soupis hospodářského zvířectva v obci (jen Bystřice nad Olší) 100 krav, 169 skotu, 41 prasat, 2 koně, 852 ovcí, 15 koz, 3 397 drůbeže

1. 1. 1987 - počet obyvatel 4 932

r. 1987 - výstavba kanalizace II. Etapa

r. 1987 - výstavba dvou mostů na Prašivce za stadionem a výstavba skladu a garáží za budovou knihovny                   

r. 1987 - vedoucím střediska JZD Jablunkov v Bystřici byl Jan Kotas. Bylo sklizeno 1 121,7 tun obilnin, tzn. 28 vagónů. Na podzim 1987 bylo zaseto 85 ha pšenice a 111 ha ječmene. JZD Bystřice bylo v následných letech 1976 .1977 sloučeno do JZD ČSSP Jablunkov

r. 1988 - výstavba nového mostu na Žabinci na Porymbě

r. 1988 - výstavba prodejního stánku u nádraží a výstavba pěší lávky u hřiště pod kostelem

r. 1989 - v obci bylo registrováno 1100 televizních přijímačů, byla zahájena II.etapa kanalizace a regulace potoka Jatný

1. 1. 1990 - počet obyvatel 4918

28. 2. 1989 - došlo k dezintegraci, Bystřice se osamostatnila, stejně tak obce Nýdek, Košařiska a Milíkov (od 1. 3. 1990)

26. 3. 1990 - byla založena osmičlenná rada MNV, v níž funkci předsedy převzala Anna Konderlová - (1947 hlasů), místopředsedou se stal Czeslaw Holeksa - (1443 hlasů), Roman Wróbel - (1447 hlasů)

Anna Konderlová

Foto: soukromý archiv Anny Konderlové, 
Anna Konderlová

8. – 9. 6. 1990 - se uskutečnily volby do Federálního shromáždění a České národní rady

24. 11. 1990 - se uskutečnily volby do zastupitelstva obce

4. 12. 1990 -na první schůzi obecního zastupitelstva byla provedená volba starosty a členů rady, starostou obce Anna Konderlová, místostarostou Czeslaw   Holeksa

r. 1990 - zahájila provoz pekárna Bajusz

r. 1990 - rekonstrukce budovy čp. 390 pro účely Domu dětí a mládeže, byla provedena rekonstrukce družstevního bytového domu čp. 1102

r. 1990 - byla zahájení výstavby budovy nákupního střediska a také byla zahájena rekonstrukce podkroví hasičské zbrojnice

r. 1990 - byla navázána spolupráce s La Quintou, městem v USA

1. 1. 1991 - počet obyvatel 4 836

30. 5. 1991 - navštívil obec předseda vlády Petr Pithart

Petr Pithart

Foto: Wikipedia.com, Petr Pithart

7. 8. 1991 - navštívil obec Fred Wolff, zástupce města La Quinta z Kalifornie

r. 1991 - výstavba tržnice, výstavba stavebnin FEJA a bazaru JUMAX

1. 1. 1992 - počet obyvatel 4 847

18. 2. 1992 - navštívil Bystřici podruhé předseda vlády Petr Pithart

20. 8. 1992 - byl zahájen nový provoz pekárny Lisztwan Pod Prašivou

1. 12. 1992 - byl zahájen provoz v nové pekárně Bajusz Na Mrozim

r. 1992 - výstavba vodojemů pod Prašivou, výstavba přivaděcího řadu k vodojemům, výměna vodovodního řadu v osadě Paseky/Olše a výstavba kioskového trafa v centru

18. 2. 1992 - bylo zahájeno vysílání obecní televize

31. 3. 1992 - bylo v obci evidováno 72 nezaměstnaných

r. 1992 - zahájeno televizní vysílání přes antény umístěné na věži evangelického kostela

r. 1992 - otevřen Dům dětí a mládeže

Dům dětí a mládeže Bystřice čp.106

Foto: Petr Majer, Dům dětí a mládeže Bystřice čp.106

25. 9. 1992 - v centru obce bylo vybudováno nákupní středisko

nákupní středisko

Foto: archiv P. Majera, nákupní středisko

1. 1. 1993 - počet obyvatel 4 891

r. 1993 - výstavba chodníků k nádraží, zahájení rekonstrukce křižovatky, výměna vodovodního řadu z centra obce k Hluchové, kanalizace u Stryje,obnova travní plochy na stadionu, napojení kioskového trafa v centru a bylo zahájeno vysílání obecní televize

10. 6. 1993 - obec navštívil předseda vlády České republiky Miloš Zeman

Miloš Zeman

Foto: Wikipedia.com
Miloš Zeman

15. 6. 1993 - obec navštívil president České republiky Václav Havel

obec navštívil president České republiky Václav Havel

Foto: archiv P.Majera

7. 7. 1993 - navštívili obec žáci z USA ze školy obce La Quinta

1. 1. 1994 - počet obyvatel 4 922

1. 3. 1994 - byla zavedena do provozu čistička odpadních vod

30. 3. 1994 - byla otevřena prodejna domácích potřeb 1000+1

10. 6. 1994 - navštívil obec podruhé předseda ČSSD Miloš Zeman

18. - 19. 11. 1994 - se uskutečnily Komunální volby, do obecního zastupitelstva, bylo zvoleno 15 zastupitelů. Starostkou obce byla podruhé zvolena Anna Konderlová.

r. 1990 - 1994 - bylo v obci postaveno 3255m kanalizační sítě

r. 1990 - 1994 - byl do obce zaveden vysokotlaký plyn a byla zahájena plynofikace (9. 11. 1994 byla uvedena do provozu)

r. 1994 - přebudování křižovatky ve středu obce na kruhový objezd 

1. 1. 1995 - počet obyvatel 4 922

19. 1. 1995 - Luterská evangelická církev a. v. (LECAV) byla oficiálně zaregistrovaná ministerstvem kultury ČR

18. 4. 1995 - Jan Cienciala otevřel v domě čp. 4 železářství

1. 1. 1996 - počet obyvatel 4 946

29. 5. 1996 - obec Bystřice společně s obcí Hodslavice zvítězila v soutěži „Vesnice roku 1995“, kterou vyhlásil Spolek pro obnovu vesnice

1. 7. 1996 - na Dělnickém domě byl odstraněn nápis „Dělnický dům - Dom Robotniczy“ a nahrazen novou firmou Z+Z Potraviny

1. 1. 1997 - počet obyvatel 4 948

r. 1997 - byl vybudován nový hřbitov u bývalé cihelny v hodnotě 2 098 801 Kč

12. 5. 1997 - Poslanecká sněmovna schválila svým rozhodnutím č. 27 obecní prapor a znak
 

Znak obce Bystřice

Znak obcepůlený, vpravo v modrém poli poloviční zlatá orlice se stříbrnou pružinou, vlevo na střibrném poli modré krojidlo, dole přes obě pole tři pásy obracených půlkruhů, střídavě na modrém poli stříbrné, na modrém stříbrné znázorňující řeku Olši.

 

Prapor

Prapor obcena stříbrném poli v 1/3 modré krojidlo, dole modrý pas obrácených půlkruhů. Autorem znaku i praporu je Ing. Arch. Bronislav Firla a byl vysvěcen 3. září 1999

 

3. 5. 1997 - byla slavnostně zahájena výstavba nové školní budovy

27. 11. 1997 - byla slavnostně uvedena do užívání ZŠ s polským jazykem vyučovacím, předsedou vlády České republiky Milošem Zemanem, který obec navštívil

1. 1. 1998 - počet obyvatel 4 974

1. 1. 1998 - byl jmenován novým kronikářem obce Bystřice Vladislav Krop

19. – 20. 6. 1998 - se uskutečnily předčasné volby do parlamentu

13. – 14. 11. 1998 - se uskutečnily komunální volby do zastupitelstva obce

23. 11. 1998 - starostkou obce byla po komunálních volbách opět zvolena Anna Konderlová

1. 1. 1999 - počet obyvatel 4 979

3. 11. 1999 - byla dokončena výstavba školského areálu za účasti ministra školství Eduarda Zemana, předsedkyně PS PČR Petry Buzkové, biskupa Ostravsko–Opavské diecéze Mons. F. V. Lobkowicze, který areál vysvětil. Celkové náklady činily 159,225 mil. Kč

Ministr školství ČR Mgr. Eduard Zeman

Foto: www.psp.cz
Ministr školství ČR Mgr. Eduard Zeman

 

2000

 

1. 1. 2000 - počet obyvatel 4 970

r. 2000 - při polské ZŠ zahájili svou činnost Harcerzy

r. 2000 - byla dokončena kanalizace, vodovodního řadu a prodloužení plynovodu „Na Farském“, výstavba části vodovodu „Pod Špillerem“, rekonstrukce střešní krytiny na Základní škole St.Hadyny s polským jazykem vyučovacím a rekonstrukce sociálního zařízení v České základní a mateřské škole 848. Byla provedena oprava cca 1km místních komunikací, výstavba chodníků ve směru na Nýdek, parkoviště u školy a výstavba tří autobusových zastávek.

1. 1. 2001 - počet obyvatel 4 998

20. 2. 2001 - byl v obci ustaven Výbor pro národnostní menšiny, jeho předsedou se stal Mgr. Roman Wróbel, členové: Ing. Zbygněv Olszar, Stanislav Bielesz, JUDr. Lenka Lasotová a Ing. Mariusz Wałach

1. 9. 2001 - byl otevřen krytý plavecký bazén

1. 1. 2002 - počet obyvatel 5 016

23. 11. 2002 - se uskutečnila vzpomínková slavnost k 75. výročí otevření první české školy v Bystřici, byla odhalena pamětní deska učiteli Oldřichu Štěrbovi

 

pamětní deska učiteli Oldřichu Štěrbovi
 

1. - 2. 11. 2002 - se konaly komunální volby

11. 11. 2002 - na ustavujícím zasedání zastupitelstva obce byla zvolena starostkou obce opět Anna Konderlová. Místostarostou byl zvolen Ladislav Olšar

1. 1. 2003 - počet obyvatel 5 078

6. 9. 2003 - byl otevřen dům s pečovatelskou službou (DPS). Svůj nový domov zde nalezlo 58 seniorů. Vedoucím DPS byla ustavena paní Mgr. Grażyna Krzyżanková

dům s pečovatelskou službou
Foto: P. Majer, Dům s pečovatelskou službou

3. 9. 2003 - byla zahájena stavba podchodu přes silnici 1/II

podchod přes silnici 1/II
Foto: J. Noga

6. 9. 2003 - se v obci uskutečnily oslavy u příležitosti 580. výročí první písemné zmínky za účasti předsedy Poslanecké sněmovny České republiky Lubomíra Zaorálka.

1.1. 2004 - počet obyvatel 5 127

r. 2004 - byla provedena oprava komunikací“ U Szkubnie 18 v délce 1 km, cesta k mostu přes řeku Olši u Koňského plosa, oprava části komunikace směr Suchý, výstavba mostku přes potok Jatný.

r. 2004 - naše obec má 60km místních  komunikací

r. 2004 - Zastupitelstvo obce schválilo vstup obce Bystřice do sdružení obcí „ Slezský vodohospodářský svazek.“

1. 1. 2005 - počet obyvatel 5 142

Oprava mostu přes řeku Hluchovou

Foto: archiv P.Majera, Oprava mostu přes řeku Hluchovou

r. 2006 - byla odvolána z funkce starostky obce Anna Konderlová a její povinnosti převzal místostarosta Ladislav Olšar

r. 2006 - Komunální volby, starostou byl zvolen Ladislav Olšar

Ladislav Olšar

Foto: archiv P.Majera
Ladislav Olšar

 

11. 5. 2006 - byl založen Klub stolního tenisu

3.9. 2006 - byl slavnostně otevřen podchod pod státní silnicí 1/II u Slovnaftu. Přítomen byl ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury Ing. Pavel Švagr. Tato investice si vyžádala částku 25 mil. Kč.

12. 5. 2007 - byl slavnostně odhalen nový pomník 71 obětem 1. sv. války, který obci věnovala partnerská obec Pińcow

20. 11. 2007 - České dráhy zahájily výstavbu železničního koridoru Bystřice – státní hranice Slovenské republiky

r. 2008 - byla dokončena výstavba dětských hřišť u české mateřské školy

r. 2008 - byl slavnostně otevřen sborový dům LECAV

r. 2008 - byl jmenován novým kronikářem obce Bystřice Petr Majer

23. 3. 2008 - Obecní úřad slavnostně otevřel informační centrum umístěné v suterénu OÚ

červen 2008 - byla zahájena rekonstrukce tzv. „Myší díry“, podchodu pod železnicí

„Myší díra“ před rekonstrukcí

Foto: archiv Petra Majera, „Myší díra“ před rekonstrukcí

září 2008 - byla započata výstavba dvou bytových domů s 24 bytovými jednotkami Na Křivé

prosinec 2008 - byla ukončena rekonstrukce železniční stanice

1. 1. 2009 - počet obyvatel 5 238

duben 2009 - na novém hřbitově byla realizována výstavba 450 metrů čtverečních nových chodníků

září 2009 - Firma IMOS Brno zahájila práce na výstavbě kanalizace v rámci projektu Revitalizace řeky Olše

1. 11. 2009 - byly spuštěny elektronické datové schránky

10. 12. 2009 - byla dokončena výstavba vodovodního řádu v lokalitě „Pod Prašivou“ na který se napojilo více jak 100 rodin v délce 4 km

1. 1. 2010 - v obci žilo 5 292 obyvatel

květen 2010 - Povodně v Bystřici v roce 2010

Zatopený podchod u Slovnaftu

Foto: Petr Majer, Zatopený podchod u Slovnaftu

22. 11. 2010 - ve věku nedožitých 105 let zemřela nejstarší občanka Bystřice paní Marie Peterková

Marie Peterková ( 13.1.1905 – 22.11.2010)

Foto: Petr Majer, Marie Peterková ( 13.1.1905 – 22.11.2010)

1. 1. 2011 - počet obyvatel 5284

25. 5. 2011 - byla v obci dokončena kanalizace a zahájen zkušební provoz čističky odpadních vod

červen 2011 - byla dokončena 2. etapa rekonstrukce staré české základní školy

červenec 2011 - byl dostavěn Penzion Stadion s kapacitou ubytování 25 osob

srpen 2011 - byla dokončena obecní kompostárna

r. 2011 - na novou kanalizaci se v obci  napojilo 200 rodinných domů

r. 2011 - bylo opraveno více jak 10 km poškozených komunikací

 

2012

1.1. 2012 - počet obyvatel 5 291

24. 2. 2012 -  se v Bystřici,  na  pozvání starosty naší obce,  zúčastnil místopředseda europarlamentu Dr. Libor Rouček jednání Sdružení obcí Jablunkovska

Europoslanec Dr. Libor Rouček
Foto: archiv kronikáře, Europoslanec Dr. Libor Rouček

21. 5. 2012 - navštívil Bystřici poslanec parlamentu ČR ing. Jiří Rusnok

ing. Jiří Rusnok
Foto: www.psp.cz

25. 6. 2012 - byla vybudována světelná křižovatka Na Karpentnou

9. 7. 2012 - zkolaudován kruhový objezd u Slovnaftu

1. 8. 2012 - byl jmenován novým ředitelem ZŠ a MŠ 848 Bystřice Mgr. Jan Čechura

Mgr. Jan Čechura
Foto: Petr Majer, 
Mgr. Jan Čechura


srpen 2012 - byla otevřena Naučná stezka Loučka

Stezka Loučka
Foto: Petr Majer

2. 10. 2012 - navštívil  Bystřici kandidát na prezidenta ČR Miloš Zeman

Prezidentský kandidát Miloš Zeman

Foto: Petr Majer
Prezidentský kandidát Miloš Zeman diskutoval  s občany v bystřickém kině


12.-13.10.2012 - se uskutečnily volby do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje

27. 10. 2012 - byl slavnostně odhalen pamětní kamenný monolit arm. gen. Josefu Šnejdárkovi na vrchu Polední. Postavení pamětní kamene iniciovala Československá obec legionářská jednota Frýdek-Místek k připomínce blížícího se 100. výročí vzniku čsl. Légií.

Na vrchu Polední byl vybudován Památník legionářů, který tvoří Mohyla české státnosti, obelisk generála Josefa Šnejdárka, památné kameny věnované Mistru Janu Husovi, Jiřímu Pavlicovi, kenotaf J.A. Komenského a Jiříka Třanovského. Lesy ČR v souladu s přijatým Memorandem zde postavily odpočívadlo.

 

pamětní kamenný monolit arm. gen. Josefu Šnejdárkovi pamětní kamenný monolitpamětní kamenný monolit
Foto: Petr Majer

11. 11. 2012 - v Praze na Vítkově byla u příležitosti Dne válečných veteránů oceněna nejvyšším vojenským vyznamenáním, Záslužným křížem ministra obrany České republiky paní Helena Steblová. Kompletní materiál

H.Steblová

Foto: Petr Majer
H.Steblová přebírá vyznamenání z rukou ministra obrany ČR RNDr. Alexandra Vondry


13. 12. 2012 - v obřadní síni obecního úřadu se uskutečnilo slavnostní setkání u příležitosti vyhlášení  ocenění Osobnost Bystřice 2012. 

osobnosti obce 2012
Foto: Petr Majer
Ocenění (zleva) Vilém Wozniak, Lukáš Supik, manželé Alice a Marcel Wałaski a Radovan Lipus.

 

2013
 

11. a 12. 1. 2013 se uskutečnila přímá volba prezidenta České republiky. Prezidentem byl ve druhém kole, ve dnech 25. – 26. 1. 2013, zvolen Miloš Zeman.

Miloš Zeman

Foto: Necyklopedie, Miloš Zeman

20. 1. 2013 obdržel starosta Ladislav Olšar CD s nejstarší kronikou české školy datovanou od roku 1922. Kroniku v lednu převzalo Muzeum Těšínska, které ji bude zkoumat a dokumentovat.

kronika
Foto: Petr Majer

14. 3. 2013 - byla  zahájena 2. etapa opravy mostu ev.č. 11-180 na silnici I/11 (u skladu firmy JK Animals. Oprava mostu by měla být dokončena do 30.6.2013.

2. 4.  2013 - Bystřice se v krajském kole celostátní soutěže Zlatý erb umístila druhá

zlatý erb 2013
 

3. 4. 2013 se konalo jednání starostů Sdružení obcí Jablunkovska v Nýdku, kterého se se zúčastnil jako host hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav Novák. Řešily se problémy s rušením pošt v malých obcích, problémy v dopravě aj.

6. 5. 2013 začala realizace nové sadové výsadby v centru obce kolem pomníku obětem 2. sv. války. Nová výsadba bude hrazena z prostředků, které obec získala na náhradní výsadbu v souvislosti s kácením stromů při budoucí výstavbě přeložky silnice I/11.

8. 5. 2013 se uskutečnilo slavnostní kladení květů k pomníku obětem 2. sv. války v centru Bystřice, rovněž k pomníku obětem 1. sv. války na místním hřbitově. Akce se zúčastnilo i 20 členů Československé obce legionářské.

pomník
Foto: Petr Majer

31. 5. 2013 se starosta obce Ladislav Olšar zúčastnil zasedání Sdružení obcí Jablunkovska, které se uskutečnilo na Hrčavě. Hostem zasedání starostů jablunkovska byl ředitel Regionální rady Fondu soudržnosti Moravskoslezsko ing. David Swentek, který starosty informoval o dotačních možnostech z EU v příštích létech

Od 19. 6. 2013 mohou občané Bystřice odložit staré oděvy, boty, hračky do nových kontejnerů, které byly bezplatně instalovány na 8 místech v obci. Rozšířil se tak sortiment odpadů, který bude dále tříděn a zpracováván

24. 6. 2013 obdržela obec Bystřice sdělení od Nadace Hyundai, že žádost o dotační podporu paleontologického průzkumu řeky Olše byla schválena a podpořena částkou 50.000 Kč

25. 6. 2013 přijali bystřičtí zastupitelé Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2013 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku při provozování hostinských činností. Vyhláška omezuje dnem vyhlášení tj. od 26. června 2013 provozní dobu všech restauračních a pohostinských zařízení v obytné zástavbě centra obce po obou stranách ulice Nádražní. Pohostinství mohou mít provoz denně od 6.00 hod. do 22.00 hod.

29. 6. 2013 se uskutečnilo slavnostní otevření rekonstruovaných prostor modlitebny sboru církve Adventistů sedmého dne

1.7. 2013 začaly práce na komplexní rekonstrukci budovy ZŠ s polským jazykem vyučovacím Bystřice čp. 366. Zakázku realizuje firma Beskydská stavební a.s. Třinec za cenu 5,8 mil. Kč s DPH

základní škola
Foto: Petr Majer

V červenci dodala firma Profi Morava Kopřivnice obci Bystřice nový zametací vůz, financovaný z OPŽP EU. 90% ze 3 mil. korun by měla činit dotace. Pracovníci komunálních služeb začali vozidlo využívat k čištění komunikací

V červenci doznaly webové stránky obce dalšího zlepšení. Díky projektu na podporu Informačních center došlo k instalaci nových modulů, např. překlad textu do 78 světových jazyků, čtení pro seniory, mluvené slovo a další

27. 7. 2013 se konal první turistický pochod v historii Bystřice pod názvem Legionářský marš. Akci pořádala Československá obec legionářská Frýdek – Místek

2.- 22. 8. 2013 se uskutečnilo letní paleontologické soustředění „Zachraňme žraloky“

30. 8. 2013 byla dokončena výstavba nové silnice ke školám, včetně parkoviště, čímž se zvýšila bezpečnost u našich škol

Od počátku září se rozběhl projekt v rámci česko-polské příhraniční spolupráce s názvem „ Poznejme se“, jehož partnery jsou Bystřice a obec Brenna. Cílem projektu je vzájemné poznání života obou obcí, řízení obcí, bezpečnost, kultura či investice

6. 9. 2013 navštívila naši obec 78-ti letá paní Hanne Grünpeter Wildholz, která přijela se svoji rodinou z Chile, aby se podívala do míst, kde se narodila. Hanne se narodila v Českém Těšíně, v roce 1939 její rodina utekla před nacisty do Anglie a po válce se nakonec usadili v Chile, kde žije Hanne dodnes

Hanne Grünpeter

Foto: Petr Majer,Paní Hanne Grünpeter - Windholz

16. 9. 2013 se uskutečnil v evangelickém kostele slavnostní koncert k výročí ZŠ s polským jazykem vyučovacím

14. 9. 2013 se v Třinci konalo jednání starostů Třinecka, kde byla prezentováno vládní usnesení k zahájení výstavby přeložky silnice I/11

25. – 26. 9. 2013 se uskutečnily Předčasné volby do Poslanecké sněmovny

volby

Foto: Petr Majer

Koncem listopadu byla dokončena cyklostezka Bystřice – Vendryně, která je financování z programů EU. Vznikla komunikace určená pouze pro cyklisty o délce 500 m, která vede podél železničního svršku směr Vendryně. Cyklisté nebudou muset jezdit po přetížené silnici I/11. Spoluúčast Bystřice na akci činí 15 % celkových nákladů, které činí 1,3 mil. Kč.

4. 12. 2013 se konalo v partnerské obci Brenna v Polsku poslední slavnostní setkání představitelů a zaměstnanců obou Obecních úřadů Bystřice a Brenna. Byl zakončen mikroprojekt v rámci česko-polské příhraniční spolupráce, jehož cílem je příprava obou obcí pro nové programovací období.

6. 12. 2013 se v zasedací místnosti OÚ Bystřice uskutečnilo první setkání starostů regionu Třinecka, jehož cílem bylo seznámení s projektem Meziobecní spolupráce.

12. 12. 2013 se uskutečnilo slavnostní udělování titulu Osobnost obce Bystřice pro rok 2013. Cenu obdrželi Jarmila Petříčková za celoživotní práci vedoucí knihovny Bystřice, ak. malířka Rosvita Mikulová za reprezentaci Bystřice v oblasti umění, Josef Podola za celoživostní práci varhaníka evangelické církve, Tadeáš Przyhoda za celoživotní práci varhaníka katolické církve, RNDr.Miroslav Bubík CSc. za propagaci Bystřice v oblasti vědy a výzkumu, Karel Sikora za vzorné vedení jednotky Sboru dobrovolných hasičů Bystřice, Marek Grycz – vícemistr Evropy v moderním pětiboji, člen bystřického oddílu moderního pětiboje a jako poslední osobnost obce Mgr. Roman Wróbel za reprezentaci Bystřice v oblasti sportu a celoživotní společenskou angažovanost.

osobnosti 2013
Foto: Petr Majer

2014

K 1.1.2015 měla Bystřice 5 388 obyvatel

25. února 2014 proběhlo zasedání zastupitelstva obce Bystřice, které vzalo na vědomí informaci firmy Vitality Slezsko o ukončení provozování sportovišť k 30. 6. 2014.

24. března 2014 vybrala komise pro výběrová řízení zhotovitele na opravu místních komunikací – firmu SWIETELSKY stavební s.r.o. a dalšího zhotovitele dvou části kanalizačního řadu Na Pasekách firmu Rols Beskyd s.r.o.

24. března 2014  navštívila naši obec senátorka PS PČR paní  ing. Eva Richtrová

ing. Eva Richtrová

31. března 2014 byly na slavnostním ceremoniálu vyhlášeny výsledky krajského kola Moravskoslezského kraje, kde naše obec obhájila 2.místo v kategorii nejlepší stránky obce v MSK.

data/editor/mini8cs_1_big.jpg?gcm_date=1399890745

6. května 2014  si vedení obce Bystřice, ZŠ a MŠ 848 a Československá obec legionářská, jednota Frýdek–Místek připomněli 69. výročí osvobození naší vlasti besedou a položením květin u Památníku padlých ve 2. světové válce v obci.

23. května 2014 se uskutečnil v evangelickém kostele slavnostní koncert k  230. výročí otevření školy na němž vystoupil pěvecký sbor české školy a Janáčkův komorní orchestr s programem“ Beatles concerto grosso“. V průběhu koncertu byla představena první kniha mapující historii české školy v Bystřici s názvem“ Od češtiny k české škole“ - videozáznam akce

.
 

27.- 29. června 2014 se zúčastnil starosta obce Ladislav Olšar, na pozvání velvyslankyně ČR v Maďarsku, mezinárodní konference partnerských obcí Visagrádské spolupráce v maďarském městě Godolo.

V průběhu července začaly investiční akce. Výstavba 2 kanalizačních řadů v lokalitě Na Pasekách a oprava komunikací

26. července 2014 se uskutečnil 2. ročník turistického pochodu Legiomarš 2014, kterého se zúčastnilo 371 turistů z ČR, Slovenska, Polska a Itálie. Nad touto akcí převzal záštitu Prezident ČR Miloš Zeman

1. září 2014 byl slavnostně zahájen nový školní rok 2014 / 2015 a bylo zároveň otevřeno nové dopravní hřiště.

  

Foto: Petr Majer
Dopravní hřiště je připraveno sloužit dopravní výchově dětí

11. září 2014 se v evangelickém kostele uskutečnil koncert Svatováclavského hudebního festivalu, na kterém vystoupil mužský pěvecký sbor Schola gregoriana pragensis.

16. září 2014 se zúčastnil starosta Ladislav Olšar slavnostního vyhlášení výsledků soutěže „ O nejlepšího starostu ČR“ ve španělském sále Pražského hradu, za účasti Prezidenta ČR. Z této soutěže si odnesl ocenění za nominaci.

Olšar

28. září 2014 v Den české státnosti, uspořádala ČSSD v Bystřici ve spolupráci s Československou obcí legionářskou pietní akci k uctění památky MUDr. Jaroslava Míčka a Jana Heczka, kteří byli 25. 3. 1945 zabiti gestapem na místním hřbitově. Zdravici této pietní akci poslal Prezident ČR Miloš Zeman a exprezident ČR Václav Klaus - videozáznam akce

.

10. až 11. října 2014 proběhly volby do zastupitelstva obce Bystřice. První -  ustavující schůze Zastupitelstva obce Bystřice byla svolána na 3. 11. 2014.

21. října 2014  byly zahájeny práce na výstavbě polyfunkčního domu v centru obce  jejímž investorem je společnost Bystřice - Centrum a.s. 

  

3. 11.2014 se sešlo první Zastupitelstvo obce po komunálních volbách. Na tomto zasedání byl zvolen starostou obce Mgr. Roman Wróbel, místostarostou Mgr. Marcel Čmiel.

Mgr. Roman Wróbel   Mgr. Marcel Čmiel
Starosta obce Bystřice 

Místostarosta obce Bystřice


V prosinci 2014 byla dokončena rekonstrukce kamenného chodníku vedoucího od evangelického kostela k řece Hluchové. Chodník  za  zhruba dva měsíce  vybudoval bystřický kameník Petr Sikora.

.
 

16. prosince 2014  bylo předáno ocenění  pěti největším zaměstnavatelům na území  naší obce. Starosta obce Mgr. Roman Wróbel  jim předal  plakety -  Obec Bystřice děkuje. Ocenění převzaly tyto firmy: BERNDORF BÄDERBAU, s.r.o., JAP TRADING, s.r.o., Zbyšek Bajusz ,s.r.o,  MROZEK  a.s. a firma  Jan Bielesz, s.r.o

.
 

2015

K 1.1.2015 měla Bystřice 5 290 obyvatel

1. leden 2015 - od tohoto dne  byl  provoz  bystřického bazénu hrazen obcí. Společnost Vitality Slezsko vypověděla po šesti letech uzavřenou smlouvu.  Hlavním důvodem bylo podle slov ředitelky Vitality Slezsko Lenky Klusové to, že se neshodli s vedením obce na výměně technologie bazénu. Roční ztráta celého sportovního zařízení se pohybuje okolo dvou miliónů korun.

Duben - Obec Bystřice zúčastnila soutěže o nejlepší webové stránky obce - Zlatý erb 2015. V předešlých dvou ročnících jsme se v krajském kole umístili vždy na 2. místě. Letos jsme zvítězili a postoupili mezi 13 nejlepších do celostátního kola. Dne 13. dubna 2015 na konferenci ISSS (Internet ve státní správě a samosprávě) v Hradci králové se v celostátním kole webové stránky obce Bystřice umístily na skvělém 8. místě.

zlatý erb

21. květen 2015 - představitelé partnerských obcí v rámci projektu „ Euroregion Těšínské Slezsko – mikroregion Bystřice - Vendryně- Nýdek“  podepsali v Bystřici  společnou deklaraci s partnerskými obcemi z Polska Ustroń, Brenna a Goleszow. Zavázali se k pokračující společné spolupráci v oblasti dotací směřující k dalšímu rozvoji celého Euroregionu do roku 2020.

26. června 2015 byla zahájena ostraha přednádražního prostoru. Prostor byl zpočátku hlídán Bezpečnostní agenturou vždy v pátek, v sobotu a v neděli. Důvodem byly stížnosti občanů bydlících poblíž nádraží, kteří nemohli v noci spát kvůli hluku, který dělali lidé popíjející alkohol u nádraží. Později se ukázala nezbytnost prostor střežit celý týden. Starosta obce Roman Wróbel  sdělil, že do doby, než bude mít obec nějakou formu obecní policie, bude nadále tento model aplikován i v příštích letech.

3. – 5. července 2015 odjela delegace vedená starostou obce Mgr. Romanem Wróblem  do Pińczowa na tamní velkou společenskou a kulturní akci s názvem „Dni Ponidzia“. Součástí akce, na které participovaly delegace všech partnerských obcí V4, bylo i obnovení partnerské spolupráce, která započala před deseti lety.

starostové
Zleva: starostové obcí Tata -Gaspar Frivaldszky, Svodín - Gabriel Vigh,Pińczow-  Włodzimierz Badurak  a Bystřice - Roman Wróbel

10.- 12. červenece  2015 se ve Svodíně na jižním Slovensku uskutečnilo mezinárodní setkání partnerských obcí. Jednalo se o projekt EU "Naše miesto v Europe". Jednou z projektových aktivit byl 7. ročník Festivalu Pátho Pál, v rámci kterého vystoupily "Dračice z Bystřice", tzn. oddíl mažoretek DDM Bystřice pod vedením paní Renáty Holmeisterové.

Koncem srpna 2015 byla zahájena výstavba chodníku Na Pasekách o délce 1750 m

1. září 2015  - došlo ke změně ve vysílání Bystřických minut regionální televize, které jsou nově vysílány v rámci třineckého infokanálu.

obrazové zpravodajství z Bystřice

29. září 2015 - Bystřici navštívila delegace z partnerského města Brenna v čele se jejím starostou Jerzym Pilchem. Tématem společných rozhovorů byla příprava společného přeshraničního projektu, jehož cílem je obnovení budov středisek kultury v obou obcích.

2. 10. až 4. 10. 2015 přijaly pozvání partnerské obce od starosty Bystřice Romana Wróbla a přijely na pracovní víkend. Tři dny řešily delegace V4 ze Svodína, Taty, Pińczówa a pořádající Bystřice problematiku životního prostředí a zdravého životního stylu.
 

 

V4
 

2. října 2015  - byla slavnostně otevřena venkovní posilovna tzv. Street Workoutové hřiště vedle domu s pečovatelskou službou Senior za účasti jednoho z nejlepších reprezentantů České republiky ve Street Workoutu Patrika Semeráka.

Plakát otevření hřiště
 

30. října 2015 -  byl předán do užívání chodník na místním hřbitově ve středu obce u Kostela Povýšení sv. Kříže

chodník hřbitov
 

Firma RH Elektro,s.r.o., instalovala  začátkem listopadu na místním  hřbitově u kostela Povýšení sv. Kříže nové osvětlení.

31. října 2015 byla ukončena ostraha přednádražního prostoru.

V listopadu 2015  byla uvedena do provozu nová komunikace v lokalitě Farské až k cestě ke stadionu. Cílem bylo odvést část dopravy z kapacitně nevyhovujících místních komunikací ve stávající zástavbě v lokalitě Farské na kapacitnější síť místních komunikací kolem stadionu a k Cihelně.

most Farské  most Farské

 

13. listopadu 2015 - Na Pasekách byl dán do používání nový chodník.

chodník paseky
 

13. prosince 2015 -  Na základě výběrového řízení na autobusového dopravce v oblasti Jablunkovska a Třinecka byl od  tohoto dne vybrán jako provozovatel autobusové linky dopravce ČSAD Vsetín a.s.

Koncem listopadu a v prosinci  - do 30. 12. 2015, proběhl v naší obci geofyzikální průzkum, v souladu se zákony č.62/1988 Sb. geologický zákon a zákonem č. 61/1988 Sb. o hornické činnosti a o státní bánské správě a navazujícími dalšími právními předpisy stanovených Ministerstvem životního prostředí.

Geofyzikální průzkum  geofyzilální měření
 

Základním principem je měření doby, za kterou se seismická vlna odrazí od vrstev v zemské kůře. Takto se získá záznam, který po počítačovém zpracování ukáže stav země a polohu i tvar struktur, a tak významně pomáhá při vyhledávání ložiskových pastí s ropu a plynem.

10. prosince 2015  obec Bystřice poděkovala celkem šesti osobnostem a jedné společnosti za to, že přispěli k rozvoji obce. Oceněná byla Kateřina Dubská za vedení volnočasových aktivit v oblasti orientálních tanců a získání prestižního ocenění v domácích i mezinárodních soutěžích, Renata Holmeisterová za vedení volnočasových aktivit v oblasti mažoretek Dračice z Bystřice, Robert Hudzieczek za dlouholeté a příkladné vedení SRPŠ při ZŠ Bystřice, Anna Konderlová za dlouholetou práci pro trvalý a udržitelný rozvoj Bystřice, Gražyna Krzyžanková za vynikající práci ve funkci vedoucího Domu s pečovatelskou službou Senior v Bystřici, Petru Majerovi za dlouholetou kronikářskou činnost a získání titulu Nejlepší kronikář České republiky roku 2014 a společnosti Vitality Slezsko, s.r.o. – manželům Ireně a Jánu Moderovi, Lence Klusové za dlouholeté provozování a financování bazénu a sportoviště v Bystřici

Osobnosti obce Bystřice
Foto: Miroslav Slaninák
Na fotografii zleva – Kateřina Dubská, Renata Holmeisterová, Robert Hudzieczek, Anna Konderlová, Gražyna Krzyžanková, Petr Majer, Lenka Klusová, Ján Moder


31. prosince 2015 - Počet obyvatel: 5 230. V roce 2015 se nově přihlásilo k trvalému pobytu 100 občanů, celkem 84 se odstěhovalo. Zemřelo 59 občanů a narodilo se 38 dětí.
 

2016

1.1.2016 - Počet obyvatel: 5 230. V roce 2015 se nově přihlásilo k trvalému pobytu 100 občanů, celkem 84 se odstěhovalo. Zemřelo 59 občanů a narodilo se 38 dětí.

8.1.2016 -  byl zvolen nový velitel jednotky SDH. Odstupujícího velitele  jednotky SDH Karla Sikoru nahradil Radek Neumann, starostou byl zvolen  Michal Brudný a místostarostou byl zvolen Ing. Václav Pilka.

1. 3. 2016 – byl založen Spolek rodičů základní a mateřské školy Bystřice. Předsedou  byl zvolen Miroslav Slaninák

15. 6. 2016 – v soutěži Stavba roku Moravskoslezského kraje získala jednu z cen v kategorii II. bytové domy i stavba polyfunkčního domu v centru obce Bystřice

16. 9. 2016 – bylo  rozšířeno Street Workoutové hřiště, vedle domu s pečovatelskou službou Senior o lezeckou stěnu. Lezecká stěna byla vybudována v rámci společného česko-polského projektu dvou obcí v rámci přeshraniční spolupráce, ve kterém je Gmina Brenna vedoucím partnerem projektu a naše obec je partnerem projektu.

workoutové hřiště
foto: Miroslav Slaninák
 

2017

K 1.1.2017 měla Bystřice 5 289 obyvatel. V tomto počtu je zahrnuto 54 cizinců s platným trvalým pobytem na území České republiky

1.čevna 2017  V obci byla zřízena Obecní policie.

2018

K 1.1.2018 měla obec 5 292 občanů.

Dne 29. 6. 2018  Matice slezská Bystřice nad Olší spolu s vedením obce Bystřice, uspořádala vzpomínkovou akci spojenou s vysazením Památné lípy v osadě Paseky, jejíž vznik je datován rokem 1718 u příležitosti 300. let od vzniku osady.

Foto
Foto: Martin Benek
Sázení Památné lípy u naučné stezky na Loučce


Dne 31. 8. 2018 bylo otevřeno Muzeum a Informační centrum tzv. MUZ-IC v nově zrekonstruované budově kina čp. 276 u vlakového nádraží.

Foto

Ve dnech 5. – 6. 10. 2018 se uskutečnily komunální volby.

Dne 28. 10. 2018 byla u příležitosti stého výročí vzniku ČSR zasazena pamětní lípa u DPS, do jejichž kořenů byla vložena ocelová schránka s poselstvím prezidenta ČR pana Miloše Zemana budoucím generacím. Do schránky byly uloženy dobové dokumenty, pamětní mince, fotografie a flashdisk.

Foto
Foto: Martin Benek
Předsedkyně MS v Bystřici nad Olší paní Anna Konderlová při projevu

FotoFoto

Dne 31. 10. 2018 proběhlo ustavující zasedání zastupitelstva obce Bystřice, na kterém byl zvolen starostou Mgr. Roman Wróbel a místostarostou Mgr. Marcel Čmiel na období let  2018 - 2022.   
                                

2019

K 1.1.2019 měla naše obec  5 343 občanů

V červenci 2019 se uskutečnil Výzkum v Boučkové lokalitě v Bystřici nad Olší, který uskutečnili pracovníci Geologického ústavu Akademie věd ČR a byl zaměřen na hledání změn na konci období křídy a začátku období paleogénu.

Foto
Foto: Petr Majer, Řeka Olše -Boučkova lokalita
 

2020

K 1.1.2020 měla naše obec 5 370 občanů

Od ledna 2020 došlo ke zvýšení počtu obecních strážníků na tři

Pandemie koronaviru

Rok 2020 se od předchozích v mnohém lišil a pro občany znamenal omezení v jejich  každodenním životě, se kterým se dosud nesetkali. Důvodem byla pandemie koronaviru, která se roce 2020 dotkla každého z nás.
 

2021

K 1.1.2021 měla naše obec 5 389 občanů.

Ve dnech 27.3- až 11.5. 2021 se uskutečnilo sčítání lidu, domů a bytů

29. září 2021 manželé Emílie a Jindřich Němečkovi oslavili platinovou svadbu

Platinová svatba                 Platinová svatba
Foto: archiv Jindřicha Němečka                         Foto:P.Majer
Novomanželé Němečkovi 29. září 1951           Po 70. letech společné cesty životem

 

2022

K 1.1.2022 měla Bystřice 5 414 občanů, z nichž zhruba jedna pětina (21,31%) jsou občané hlásící se k polské národnosti. (Zdroj:Český statistický úřad)

Leden 2022 Obecní policie se přestěhovala do nových prostor bývalé mateřské školy čp.295 „U Baráků“

Znak Obecní policie Bystřice

Znak Obecní policie Bystřice

Červen 2022 – funkci ředitelky Základní školy a mateřské školy 848 převzala Mgr. Kateřina Kotasová

Ředitelka ZŠ Mgr. Kateřina Kotasová
Foto:www.bystrice.cz,
Mgr. Kateřina Kotasová

 

Ve dnech 23. – 24. září 2022 se konaly komunální volby.

18.10.2022 byl na ustavujícím zasedání Zastupitelstva obce zvolen starostou Mgr. Roman Wróbel a místostarostou Mgr. Marcel Čmiel

V prosinci 2022 bylo dokončeno odkanalizování lokality Karpentská křižovatka. Nová kanalizace se týkala šestadvaceti rodinných domků, přesně 104 občanů.


2023
 

K 1.1.2023 měla obec Bystřice 5 356 obyvatel a stala se tak největší obcí v České republice

Ve dnech 13. - 14. 1. 2023 se konalo 1.kolo prezidentské volby. Do druhého kola postoupil Petr Pavel a Andrej Babiš

Prezidentské volby 2023Prezidentské volby 2023

Ve dnech 27. – 28. 1.2023 se konalo 2. kolo prezidentských voleb, prezidentem byl zvolen Petr Pavel 


 

PhDr. Petr Majer
Kronikář obce Bystřice (F-M)

případné dotazy a doplnění, které jsou vítány, zasílejte prosím na
email: majer.petr@centrum.cz

Vážení občané,

jsem velmi rád a oceňuji, že mi někteří Bystřičané napsali své připomínky k doplnění této časové osy, případně upozornili na nepřesné záznamy. Musím zde poděkovat těm, kteří přispěli svými fotografiemi k doplnění textu a věřím, že se najdou další, kteří nám pomohou zmapovat historii i současnost v naší obci. Jsme opravdu vděčni za staré fotografie, nebo zajímavé dokumenty, které si zdokumentujeme a vrátíme těm, kteří je donesou. Pokud nám byly některé tyto dokumenty, knihy apod. věnovány, tak jsou zaevidovány a uloženy v depozitáři kronikáře, kde jsou založeny do budovaného archivu na obecním úřadě. Můžete je předat pracovníkům v informačním centru – MUZ-IC, anebo osobně při setkání občanů s kronikářem, zpravidla poslední pátek v měsíci v době od 15.00 hod. do 16,00 hod. v budově OÚ v zasedací místnosti ve druhém patře. Pozvánka je vždy zveřejněna na webových stránkách obce. Jestliže však chcete, aby kronikář přijel za vámi domů, je to samozřejmě možné po vzájemné domluvě telefonicky anebo emailem (tel.: 721823498, email.: majer.petr@centrum.cz).

Děkuji

PhDr. Petr Majer
Kronikář obce Bystřice

Copyright © 2012. Kopírování, rozmnožování tohoto textu včetně fotografií pouze se souhlasem autora

Občan

Virtuální prohlídka

Kalendář svozu odpadů

Květen 2024
Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6
7
8
9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20
21
22
23
24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Kvalita ovzduší

měřící stanice
Třinec - Kosmos

mobilní aplikace SmogAlarm

Zdravá obec a MA 21

logologo

Logo MSK

Logo MSK

Karpatské terénní naučné centrum

foto

loga

Obec Bystřice

Bystřice