Obec Bystřice
Bystřiceoficiální stránky obce

Návštěvní řád

Návštěvní řád krytého bazénu Bystřice

Článek I

Obecné informace

Tento návštěvní řád je závazný pro všechny návštěvníky a zaměstnance a nabývá platnosti dnem vyhlášení. Ustanovení tohoto návštěvního řádu sleduje dodržování pořádku a vytvoření společného prostředí sloužícího k oddechu, rekreaci a sportu.

 • Provozovatel si vyhrazuje právo určit provoz krytého bazénu podle denního rozvrhu. Tento je přístupný u hlavního vchodu do krytého bazénu, dále na internetových stránkách provozovatele. Pro návštěvníky je krytý bazén (dále jen KB) otevřen zpravidla celoročně. Denní provozní doba (dále jen PD) je od 6 hod. do 21 hod. Změny jsou vyhrazeny. Úprava provozní doby a další důležité informace budou vždy zveřejněny. Návštěvní dobou (dále jen ND) se rozumí časová výseč od zakoupení vstupenky do odchodu návštěvníka (návratem klíčů nebo čipu od skříňky).
 • Návštěvníci jsou povinni dodržovat osobní čistotu a zachovávat čistotu všech míst a zařízení KB.
 • Návštěvníci dbají pokynů plavčíka a také ostatních zaměstnanců, kdy tito odpovídají za bezpečnost a hygienicky nezávadné prostředí. O organizaci zajištění bezpečnosti v prostorách KB, provozu KB, provozu atrakcí (vč. chrličů, masážních trysek ap.) rozhoduje plavčík. Plavčík je viditelně označen.
 • Vstup na KB je povolen jen s platnou vstupenkou nebo permanentkou, kterou vydává pokladna. Vstupenka je platná pouze jednorázově a neumožňuje opakovaný vstup. Návštěvník je povinen ji dle požadavku provozovatele přeložit na požádání. V případě nájmu KB či jeho části na určitý termín (např. organizované akce) zajistí nájemce výdej dokladu, který je platný jako vstupenka.
 • Prodej vstupenek na krytý bazén začíná dle PD a končí 30 minut před ukončením jeho provozu. Návštěvník musí opustit prostor KB tak, aby stihnul časovou výseč vstupu (danou vstupenkou, nájmem atd…) nebo vyhrazenou PD. Při překročení ND bude účtován doplatek dle zveřejněného platného ceníku. Za ztracené nebo znehodnocené vstupenky se náhrada neposkytuje.

Článek II.

VSTUP DO AREÁLU

 • Vstup do prostoru KB je dovolen pouze s platnou vstupenkou nebo permanentkou. Ceny vstupného jsou zveřejněny u pokladny KB.
 • Zakoupením vstupenky souhlasí návštěvník s návštěvním řádem a zavazuje se k jeho dodržování.
 • Dětem mladším 10-ti let je vstup do KB povolen pouze v doprovodu osoby starší 18-ti let. Při kolektivních akcích v areálu a organizovaných aktivitách není vstup umožněn bez dozoru oprávněných osob (pedagog, trenér, vedoucí apod.). O takovém vstupu informuje oprávněná osoba plavčíka.

Článek III.

PROVOZNĚ HYGIENICKÉ POKYNY

 • Rodiče s dětmi od 1 do 3 let jsou povinní obléknout svým dětem při pobytu na KB plavečky s gumičkou nebo jednorázové pleny určené ke koupání. Do bazénu nemají přístup děti do 1 roku.
 • U vstupu na KB se nachází plán rizikových a nebezpečných míst. Návštěvníci, vč. dětí, jejich doprovodu se s tímto seznámí a zohlední své chování na KB (omezení běhání apod.)
 • V případě technologického výpadku či jiné rizikové situace se provoz KB na pokyn plavčíka ukončí, návštěvníkům nenáleží vrácení vstupného.
 • Každý návštěvník musí mít čistý koupací oděv, který nepoužívá jako běžné oblečení či oděv ke sportu (mimo plavání). Vstup do bazénu je povolen pouze v plavkách, nebo v plaveckém úboru. Vhodným plaveckým úborem se rozumí plavky z nesavého přiléhavého materiálu nebo volné šortky z nesavého materiálu bez kapes a jakýchkoliv kovových doplňků a ozdob, v délce nad kolena.
 • Neplavci se zdržují pouze v prostoru s přiměřenou hloubkou, kde nejsou ohroženi. Hloubka bazénů je vyznačena. Plavčík je oprávněn posoudit rizika a může návštěvníka nezpůsobilého plavání z prostoru pro plavce vykázat. Prostor pro děti je vymezen a je určen dětem do 12 let, vstup osobám starším pouze jako doprovod.
 • Před vstupem do bazénu se musí každý návštěvník důkladně osprchovat. Opatření je stanoveno s ohledem na nutnost osvěžení (riziko kolapsu) a očisty těla (pot, krém apod.)
 • Návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení KB a neplýtvat vodou. Návštěvník je povinen nahradit škodu nebo ztráty, které způsobil svým konáním.
 • Při naplnění kapacity areálu může provozovatel zařízení dočasně uzavřít do doby, než se bazén kapacitně uvolní. Kapacita KB činí 60 osob.
 • Součástí areálu jsou vodní atrakce, při jejich používání je návštěvník povinen seznámit se s pravidly o provozu a tyto dodržovat. Dbá zvýšené opatrnosti a respektuje dozor u těchto atrakcí. Pro každou atrakci je stanovena maximální doba využití a to s ohledem na střídání návštěvníků a možné zdravotní rizika při delším používání. Doba využití je zpravidla maximálně 15 minut, ovládání je automatické, případně provoz atrakcí ovládá plavčík manuálně ze svého stanoviště.
 • Návštěvníci nenechávají své věci bez dozoru, aby nedošlo ke krádeži či poškození. Peníze a cenné předměty mohou návštěvníci ukládat na pokladně či ve schránkách k tomu určených. Za jejich ztrátu provozovatel areálu nenese odpovědnost. Předměty nalezené na KB odevzdá nálezce na pokladně, kde budou zapsány do knihy nálezů, následně předány na Obecní úřad Bystřice. Přání a stížnosti týkající se provozu a zaměstnanců zapisují návštěvníci KB do knihy, která je uložena v pokladně KB.
 • Pro poskytnutí první pomoci při úrazech, poranění a nevolnosti, je třeba ihned přivolat plavčíka. Místnost ošetřovny je zřetelně označena červeným křížem. První pomoc se poskytuje zdarma. Za poranění, nebo úrazy, které si návštěvník přivodí vlastní neopatrností, nebo nedodržením návštěvního řádu nenese provozovatel KB odpovědnost. Návštěvník je povinen každý úraz nahlásit plavčíkovi s poskytnutím osobních údajů. V ošetřovně KB se nachází Automatický externí defibrilátor (AED).

Článek IV.

ZÁKAZ VSTUPU DO AREÁLU

 • Na KB není povolen vstup nemocným osobám, bacilonosičům, osobám, v jejichž domácnostech se vyskytla infekční nemoc. Zdravotní omezení, které by mohlo způsobit kolaps či jiný závažný stav (např. epilepsie) musí osoba nahlásit plavčíkovi a dbát jeho pokynů.
 • Je zakázán vstup osobám, které jsou pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek.

Článek V.

VYLOUČENÍ Z NÁVŠTĚVY AREÁLU

Z KB bude bez nároku na vrácení vstupného vykázán návštěvník, který i po napomenutí neuposlechne pokynů zaměstnance nebo plavčíka. Na neukázněné návštěvníky jsou zaměstnanci oprávněni přivolat policii, která posoudí jednání osoby a přistoupí k adekvátnímu opatření.

Článek VI.

V areálu krytého bazénu JE ZAKÁZÁNO

 1. Takové chování návštěvníků, které by mohlo ohrozit bezpečnost a zdraví jiných návštěvníků, nebo rušit jejich klid (hlučnost, vzájemné potápění, srážení, vhazování druhých osob do vody, pobíhání kolem bazénu, skákání do vody kromě určených míst, provozování organizovaného plavání v rámci běžného provozu).

 2. Chovat se pobuřujícím a vyzývavým způsobem

 3. Volat o pomoc bez vážné příčiny a zneužívat pomoc plavčíka.

 4. Znečišťovat vodu v bazénu, znečišťovat přilehlé prostory a plochy pro odpočinek odpadky (plivání, vyplachování úst nebo nosu, odhazování odpadků mimo odpadkové koše apod.).

 5. Vodit do areálu psy a jiná zvířata. Vodící pes musí být z hygienických důvodů umístěn ve vymezeném prostoru.

 6. Přinášet do prostoru areálu hořlaviny, přístroje a zařízení, které obtěžují hlukem.

 7. Vnášet k bazénu nádoby ze skla (a podobných materiálů), nebezpečné předměty, alkoholické nápoje a jiné omamné a psychotropní látky. Skleněné nádoby z občerstvení není povoleno přinášet k bazénu. Konzumace potravin a nápojů je umožněna jen v prostoru občerstvení.

 8. Zdržovat se v prostorách KB bez platné vstupenky, vstupovat do oddělení nebo míst určených pro osoby jiného pohlaví, do prostorů určených pro zaměstnance KB a všude tam, kde je označen zákaz vstupu.

 9. V prostorách krytého bazénu platí zákaz kouření.

 10. Vstupovat do prostoru bazénu, vč. vodních atrakcí se žvýkačkou.

 11. Bez povolení plavčíka vnášet a užívat v bazénu a na atrakcích nafukovací předměty, potápěčské brýle, dýchací trubice, ploutve, míče, apod. (Povoleny jsou běžně pouze plavecké kruhy, pásy nebo rukávky a plavecké brýle.)

 12. Prát v prostorách bazénu osobní šatstvo.

 13. Vyžadovat od zaměstnanců areálu služby odporující provoznímu řádu.

Návštěvní řád Infrasauny

Sunworld Well carbon

Kategorizace: infrasauna dpo 2,5 kW

Rozměny 1,5 x 1,5 x 2,1m

Maximální teplota 60 °C

Maximální počet uživatelů: 5 osob

Infrasauna je umístěna ve střední části levé strany bazénové haly  a je v provozu dle provozní doby krytého bazénu. Rohová sauna Sunworld Well carbon je vyrobená z dřevěného masivu kanadského smrku Hemmlock. Vstupní dveře do infrasauny jsou vyrobeny z certifikovaného bezpečnostního skla o síle 6mm. Regulace a snímání vnitřní teploty zajišťuje zabudované digitální teplotní čidlo s počítačovým ovládáním. Pro vizuální kontrolu teploty slouží klasický teploměr. Součástí infrasauny je zabudovaný radiopřijímač s CD přehrávačem a reproduktory, vč. osvětlení pro barevnou terapii. Napájení infrasauny je zajištěno pevným přívodem el.proudu se zajištěním 10A z rozvaděče umístěného u prostoru vířivé vany.

Výhřevná tělesa z uhlíkových vláken Well carbon: 8ks 2,4 kW/220 V

Výhřevná tělesa: Zadní 6 ks (300 W) a 2 ks (300 W)

Infrasauna umožňuje odvětrání.

Personál je proškolen na provoz zařízení a vybaven návodem k použití.

Povinnosti návštěvníků infrasauny:

 1. Návštěvník je povinen podrobit se pokynům obsluhovatele infrasauny a dodržovat tyto podmínky, vč. podmínek návštěvního řádu krytého bazénu,
 2. v průběhu saunovacího cyklu je návštěvník v plavkách. Dbá na udržení hygieny prostředí tím, že při sezení na pryčnách infrasauny používá k podložení ručník nebo jinou vhodnou textilní podložku (zapůjčení se neumožňuje). Před vstupem do infrasauny se musí návštěvník umýt mýdlem a osprchovat,
 3. během pobytu v sauně nejí a nepije. Chová se korektně a diskrétně k ostatním. Svým chováním přispívá k hygienické, estetické a společenské úrovni saunování,
 4. saunování dětí se dovoluje pouze v přítomnosti dospělé osoby,
 5. neukázněný návštěvník bude ze sauny vykázán a nebude mít do sauny přístup. Do sauny je zakázáno přinášet jakékoliv skleněné nádoby,
 6. po ukončení saunovacího cyklu se návštěvník opět osprchuje ve sprše,
 7. použití infrasauny je zakázáno osobám a způsobem uvedeným v článku IV Návštěvního řádu krytého bazénu.

Povinnosti obsluhujícího personálu:

Zařízení infrasauny a jeho okolí je nutné udržovat v čistotě. Alespoň jednou denně, nejlépe po ukončení provozu, se musí dveře a omyvatelné části stěn očistit vlhkým hadříkem a vydezinfikovat dezenfekčním prostředkem. Pracovníci určení k obsluze infrasauny jsou povinni dbát pokynů orgánů hygienické služby, dodržovat hygienické a protiepidemické předpisy a provádět opatření k zabezpečení hygieny provozu sauny. Návrh dezinfekce povrchů: 1 týden – Savo 2%+1% saponát, 2 týden Desam GK 1%. Dřevěné části potírny se dezinfikují 2% roztokem Sava.

Návštěvní řád ve formátu PDF

Občan

Virtuální prohlídka

Kalendář svozu odpadů

Květen 2024
Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6
7
8
9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20
21
22
23
24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Kvalita ovzduší

měřící stanice
Třinec - Kosmos

mobilní aplikace SmogAlarm

Zdravá obec a MA 21

logologo

Logo MSK

Logo MSK

Karpatské terénní naučné centrum

foto

loga

Obec Bystřice

Bystřice