Obsah

Provozní řád 

Hřiště 34x18m na míčové sporty Na Pasekách

Čl. I

Využívání hřiště

1. Tento provozní řád vydává obec Bystřice za účelem harmonického rozvoje tělovýchovy a sportu a využívání volného času, zejména mládeže v Bystřici za maximálního bezpečí všech návštěvníků víceúčelového hřiště. (dále jen „hřiště“)

2. Provozovatelem hřiště je obec Bystřice, která pro zabezpečení chodu hřiště připravila rezervační systém dostupný na obecních webových stránkách www.bystrice.cz a z mobilního zařízení. Rezervační systém je pro uživatele přednostně závazný. 

3. Hřiště je určeno k provozování aktivního odpočinku pro širokou veřejnost všech věkových skupin, zejména k míčovým hrám (fotbal, volejbal, basketbal, nohejbal, házená, přehazovaná, tenis, florbal, ringo, cvičení…).

4. Uživatelem hřiště (dále jen „uživatel“) je jednotlivec nebo skupina osob, která splní podmínky tohoto provozního řádu. 

5. Dětem mladším 3 let je vstup povolen jen v doprovodu dospělé osoby.

6. Prostor hřiště a jeho okolí v budoucnu bude v zájmu ochrany majetku obce monitorován kamerovým systémem.

Čl. II

Práva a povinnosti uživatele

1. Uživatel má právo:

a. využívat hřiště bezúplatně, po objednanou dobu, k určeným sportům s ohledem na klimatické podmínky a používat veškeré vybavení hřiště (sloupy, sítě, ucpávky sloupů…).

2. Uživatel je povinen:

 • dodržovat předem objednaný čas v rezervačním systému, dodržovat čas pro hru a provozovat dohodnutý druh sportu,
 • dbát bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně majetku, šetřit obecní majetek a při jeho poškození toto ohlásit místostarostovi obce Bystřice nebo v kanceláři vedení obecního úřadu,
 • vstupovat na hřiště za účelem sportovní či relaxační aktivity,
 • uvést hrací plochu hřiště do původního stavu po skončení činnosti,
 • nahradit škodu, kterou způsobil na hřišti a jeho zařízení či výbavě,
 • přenechat hřiště ve funkčním stavu dalším zájemcům po uplynutí času výpůjčky,
 • respektovat jakékoli rozhodnutí provozovatele, zrušení rezervace včetně opuštění hřiště na jeho výzvu.
 • neobtěžovat okolí a přilehlé nemovitosti nadměrným, nepřiměřeným hlukem. 

Čl. III

Správa hřiště

1. Správa hřiště není zatím zajišťována. 

Čl. IV

Provoz hřiště

1. Provoz hřiště zpravidla začíná 1. 4. a končí 31. 10. kalendářního roku v závislosti na klimatických podmínkách a stavu hřiště.

2. Denní provozní doba hřiště je: 

od 1. dubna do 30. září 8:00 - 21:00 hod.
od 1. října do 31. října 8:00 - 17:00 hod. 
                             

3. Konání obecních akcí má přednost před konáním akcí jiného uživatele.

4. Rezervaci je možné provést nejpozději 2 hodiny před požadovanou dobou.

5. Nelze-li ze strany uživatele-objednavatele dodržet předem smluvený čas, je povinen zrušit svou objednávku v rezervačním systému nejpozději 3 hodiny před objednanou hrací dobou v rezervačním systému.  Pokud tak neučiní, je správce oprávněn nepřijímat napříště od tohoto objednatele další objednávky.

Čl. V

Dodržování bezpečnosti a ochrana majetku

1.  V areálu hřiště je zakázáno jakékoliv znečišťování nebo poškozování vyznačené plochy a jeho okolí.

2.  Je zakázáno v areálu hřiště a okolí: 

 • odhazovat odpadky mimo místa k tomu určená
 • vpouštět zvířata do oploceného sportovního areálu
 • manipulovat s ostrými předměty v blízkosti sítě 
 • vjíždět na kolech, kolečkových bruslích, skateboardech a podobně,
 • vstupovat na hřiště mimo vyhrazenou provozní dobu,
 • přemísťovat pevné i mobilní zařízení hřiště mimo stanovená místa, 
 • vnášet a konzumovat alkoholické nápoje (včetně drog) a jídlo všeho druhu, včetně žvýkaček,
 • vstupovat podnapilým osobám,
 • vstupovat na soukromé pozemky v okolí hřiště a vynášet jakýkoliv materiál, dřevo,
 • vnášet chemické látky, zapálené předměty a hořící látky.

3.  Pro všechny uživatele platí, že před nástupem do areálu hřiště se dostatečně seznámí s tímto provozním řádem a budou bezpodmínečně dodržovat dohodnuté časy zahájení a ukončení hry.

4. Uživatel hřiště nesmí svým chováním ohrožovat zdraví jiných uživatelů, ani jinak omezovat nebo obtěžovat nejbližší okolí (například hlukem).

Čl. VI

Nedodržování provozního řádu a další ustanovení

1. Nedodržování ustanovení podle provozního řádu nebo jiné porušování občanského soužití v souvislosti s provozem hřiště je nutno sdělit strážníkům Obecní policie Bystřice, místostarostovi obce Bystřice nebo v kanceláři vedení obce Bystřice.

2. Odpovědnost za dodržování tohoto provozního řádu mají všichni uživatelé.

3. Provozovatel nenese odpovědnost za úrazy a ztráty osobních věcí uživatele.

 

Tento provozní řád schválila Rada obce Bystřice dne 15. června 2021 a jeho platnost a účinnost je dnem schválení.