Obsah

Územní plán 2016

Vyhláška o vydání Územního plánu

Textová část ke stažení (*.zip)

Grafická část ke stažení (*.zip)

I. ÚP Bystřice

I.A Textová část - zde ke stažení

I.B Grafická část

     I.B.a) Výkres základního členění území

     I.B.b) Hlavní výkres

          I.B.b.1) Hlavní výkres - urbanistická koncepce

          I.B.b.2) Koncepce dopravy a technické infrastruktury

     I.B.c) Vvýkres veřejně prospěšných staveb

II. ODŮVODNĚNÍ ÚP BYSTŘICE

II.A Textová část - zde ke stažení

Příloha č. 3 -  Rozhodnutí o námitkách - zde ke stažení

Příloha č. 4 - Vyhodnocení připomínek - zde ke stažení

Přílohy k rozhodnutí o námitkách - zde ke stažení

II.B Grafická část

     II.B.a) Koordinační výkres

     II.B.b) Výkres širších vztahů

     II.B.c) Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

     II.B.d) Doplňující výkresy

          II.B.d.1) Výkres dopravy

          II.B.d.2) Výkres vodního hospodářství

          II.B.d.3) Výkres energetiky, spojů

III. VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚP BYSTŘICE NA URÚ - zde ke stažení

Natura ÚP Bystřice Příloha 1 - zde ke stažení

Natura ÚP Bystřice Závěrečná zpráva - zde ke stažení

SEA Bystřice - zde ke stažení