Obsah

Projekty v obci Bystřice

Zprávy

Studie pro optimalizaci obecního systému nakládání s odpady v obci Bystřice 1

Studie pro optimalizaci obecního systému nakládání s odpady v obci Bystřice

Obec Bystřice pořídila studii pro optimalizaci systému nakládání s odpady, která obsahuje návrh optimálních činností pro předcházení vzniku odpadů a efektivnější nakládání s nimi. celý text

ostatní | 28. 11. 2019 | Autor: Správce *
#

Bystřice n. O. - efektivní a strategická veřejná správa

Projekt, financovaný z Evropského sociálního fondu celý text

ostatní | 7. 2. 2017 | Autor: Správce *
#

Připravovaná splašková kanalizace v lokalitě Karpentská

Obec Bystřice se rozhodla dovybavit splaškovou kanalizací poslední větší lokalitu v obci - Vendryňské Zadky. Využije se před několika lety dobudovaná splašková kanalizace ve Vendryni, na kterou bude nová kanalizace napojena. celý text

ostatní | 15. 4. 2016 | Autor: Ing. Arch. Petr Zwierzyna

Omezení parkování před budovou OÚ

V souvislosti s výstavbou polyfunkčního domu v centru obce došlo k omezení užívání provizorního parkoviště před budouvou OÚ. celý text

ostatní | 23. 7. 2015 | Autor: Ing. Arch. Petr Zwierzyna

Prodloužení nové místní komunikace z lokality Farské k DPS

V letošním roce by mělo být realizováno prodloužení v nedávné minulosti postavené nové komunikace v lokalitě Farské až k cestě ke stadionu. Cílem akce je odvést část dopravy z kapacitně nevyhovujících místních komunikací ve stávající zástavbě v lokalitě Farské na kapacitnější síť místních komunikací kolem stadionu a k Cihelně. Po zahájení realizace budou další informace uvedeny v sekci "Nové investiční akce" v části "Obec Bystřice". celý text

ostatní | 6. 2. 2014 | Autor: Ing. Arch. Petr Zwierzyna

Výstavba chodníku podél nové příjezdové komunikace k parkovišti v areálu ZŠ.

Po zkušenostech z provozu nové příjezdové komunikace k parkovišti v areálu ZŠ, která měla zajistit zvýšení bezpečnosti děti na hlavním příchodu do areálu vyloučením vozidlové dopravy se ukázalo, že i tato nová komunikace je hojně využívána dětmi pro příchod ke školám. Proto zastupitelstvo obce rozhodlo o její doplnění o chodník, který bude sloužit nejen pro příchod ke škole, ale bude rozšířen i k DPS pro zajištění pohodlného přistupu jednak do areálu a škola a dále přes pěší zónu i do centra obce, tak i k autobusové zastávce u evangelického kostela. Po zahájení realizace budou další informace uvedeny v sekci "Nové investiční akce" v části "Obec Bystřice". celý text

ostatní | 3. 2. 2014 | Autor: Ing. Arch. Petr Zwierzyna

Dostavba dalších větví splaškové kanalizace

Obec Bystřice připravuje výstavbu dalších větví splaškové kanalizace v lokalitě "Na Pasekách". V návrhu rozpočtu na rok 2014 na ně vyčlenila finanční prostředky a zajistila vydání potřebných povolení. Další informace je po zahájení stavby možno nalézt v sekci "Nové investiční akce" na webu obce v části Obec Bystřice. celý text

ostatní | 16. 1. 2014 | Autor: Ing. Arch. Petr Zwierzyna
#

Dokončení objektu Obecního úřadu

Řadu let je objekt Obecního úřadu v Bystřici nedokončen po stránce stavební. Je nutno dokončit stavební úpravy podkroví, instalovat výtah, realizovat bezbariérový přístup. Je navržen nový vstup do objektu ve vazbě na schválenou variantu řešení centra obce. Pro dostavbu byla zpracována projektová dokumentace a připraveny podklady pro podání žádosti o dotaci.
V samostném objektu úřadu je v podkroví umístěna nová zasedací místnosti pro konání schůzí zastupitelstva obce a kanceláří pro vedení obce. Současně je v celém objektu došlo k výměně rozvody vody, elektroinstalace a topení s důrazem na ekonomické využívání energií. Součástí projektu bylo i zateplení objektu. celý text

ostatní | 9. 7. 2012 | Autor: Správce *
#

Výstavba centrální pěší zóny s dětskými hřišti

Obec Bystřice poměrně dlouho uvažovala o smysluplném využití plochy bývalého zahradnictví v centru obce.Po dlouhých diskuzích bylo rozhodnuto, že se toto území využije pro realizaci pěší zóny. Jedná se o výstavbu chodníků, dětských hřišť a parkovou úpravu této části centra obce. Tato pěší zóna navazuje bezprostředně na připravované nové centrum obce, o kterém je pojednáno v jiné části této sekce. Dotaci se podařilo zajistit a v létě byly zahájeny práce na realizaci tohoto projektu. Stavba nabrala hned v úvodu zpoždění z důvodu výskytu velkého množství podzemních sítí, které bylo nutno najít a vyznačit. celý text

ostatní | 8. 6. 2012 | Autor: Správce *
#

Výstavba kanalizace a ČOV

Výstavba kanalizace a nové čistírny odpadních vod realizovaná v rámci projektu Revitalizace řeky Olše. Akce byla financována z 80% z finančních prostředků EU. celý text

ostatní | 1. 6. 2012 | Autor: Správce *

Zainvestování lokality Farské

Obec Bystřice připravuje pro zainvestování vlastních stavebních pozemků v lokalitě Farské, které by chtěla za zvýhodněných podmínek poskytnou vlastníkům rodinných domů v obci, které jsou určeny k demolici v souvislosti s výstavbou přeložky silnice I/11. Akce se dostala do plánu investičních akcí obce, na které byly vyčleněny i finanční prostředky a na kterou se podařilo zajistit i dotace z ministerstva zemědělství, SFDI a Moravskoslezského kraje. Další osud této plánované akce je možno sledovat v sekci "Nové investiční akce" na webu obce v části Obec Bystřice celý text

ostatní | 3. 2. 2012 | Autor: Ing. Arch. Petr Zwierzyna
#

Dům dětí a mládeže

Nové prostory vznikly realizací dvoupodlažní nadstavby nad hospodářskou částí stávající mateřské školy, nadstavba má samostatný vstup včetně výtahu pro přístup osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Nové prostory pro DDM umožní umístění zájmových kroužků pro mimoškolní činnost dětí a mládeže, jedná se především o pohybovou výchovu (taneční kroužky, aerobic, fitness, ap.) a zájmové činnosti (keramická dílna, turistický kroužek, počítačová učebna, ap.)
Velkým přínosem realizované stavby je rovněž podstatné zlepšení přístupnosti objektu, který bezprostředně navazuje na školský areál a je tak pro hlavní skupinu svých budoucích uživatelů bezpečně a jednoduše přístupný pro plnění své funkce zajištění mimoškolních aktivit dětí a mládeže.
Realizací této stavby se nám podařilo uvést do provozu další z objektů, které splňují požadavky na moderní prostory pro rozvoj duševních a praktických dovedností naší nejmladší generace jako předpokladu pro jejich budoucí zapojení do běžného samostatného života. Nadstavbou se současně podařilo vyřešit problém s dosavadním špatným stavebně technickým řešením objektu mateřské školy po stránce hospodárného využití energií, kdy součástí stavby bylo zateplení stávajích částí celého objektu školky.
V neposlední řadě je nezbytné vyzdvihnout i roli Ministerstva pro místní rozvoj, které pro financování této stavby poskytlo formou dotace finanční částku, pokrývající podstatnou část investičních nákladů stavby. Provoz nového domu dětí a mládeže byl zahájen v říjnu 2006. celý text

ostatní | 8. 6. 2011 | Autor: Správce *