Obec Bystřice
Bystřiceoficiální stránky obce

Efektivní veřejná správa

Projekt efektivní a strategická veřejná správa

Projekt, financovaný z Evropského sociálního fondu

Od ledna 2017 obec Bystřice realizuje projekt s názvem “Bystřice n. O. - efektivní a strategická veřejná správa”. Bude uskutečňován v následujících dvou letech, tzn. do konce roku 2018.

Předmětem tohoto projektu je především tvorba a zpracování strategického plánu rozvoje obce společně se vzděláváním zainteresovaných osob. Přičemž jednou ze základních myšlenek je zapojení široké veřejnosti do procesu tvorby strategického plánu. Návázným prvkem zkvalitňování veřejné správy bude vstup do mezinárodního programu "Místní agenda 21" (MA21), kde se obec Bystřice bude snažit obhájit kategiorii D a postoupit do kategorie C. Základními principy MA21, jimiž se bude obec snažit implementovat do veřejné správy, jsou propojení ekonomické, sociální oblasti s oblastí životního prostředí, prevence, kvalita života, sociální spravedlnost, akceptování dlouhodobých dopadů jednotlivých rozhodnutí, apod. 

Cíle a výsledky projektu:

 • Vytvořit strategický plán reflektující vyšší programové dokumenty (kraje, ČR i EU).
 • Připravit strategii transparentně a objektivně - do přípravy strategie bude zahrnut široký okruh zainteresovaných stran 
 • Při tvorbě strategií dodržovat základní postupy a mandatorní požadavky na kvalitu strategických dokumentů dle platných metodických příruček.
 • Za pomocí externího poradce úspěšně zvládnout všechny kroky při vytváření strategického plánu města na období 2017 - 2023 a akčního plánu do roku 2019.
 • Aplikovat projektový přístup k tvorbě strategií za pomoci nového informačního systému, který bude přizpůsoben potřebám organizace.
 • Strategické podklady připravit v podobě a kvalitě, která umožní učinit informované a odpovědné rozhodnutí.
 • SW nástroj  do organizace úspěšně implementovat jak vhodným individuálním nastavením, tak odpovídajícím zaškolením osob
 • Realizovat školení zaměřené na vytváření strategických dokumentů a praktickou zkušeností s tvorbou nového strategického plánu si získané znalosti osvojit a taktéž sdílet příklady dobré praxe v rámci zahraniční stáže
 • Vytvořit dvouletý akční plán a na jeho základě úspěšně realizovat stanovené projekty. 
 • Zpracovat marketingový plán komunikace a participace
 • Zvyšovat kvalifikaci koordinátora MA21 za pomoci školení, které pořádá NSZM a umožnit mu metodické vedení od externího experta na MA21.
 • Realizovat činnosti vztahující se k MA21 tak, aby byla splněna všechna potřebná kritéria pro zařazení do kategorie D a směřovat k postupu do kategorie C.
 • Proškolit zaměstnance za základě jejich potřeb zjištěných z dotazníkového šetření a požadavků nadřízených pracovníků.
 • Zajistit vhodného dodavatele služeb, který disponuje nejen odbornými lektory, ale také zkušenými lektory, kteří umí posluchače nejen vzdělat, ale také dostatečně zaujmout a nadchnout.

EU

K projektu

Leden

 • Proběhly přípravy realizace strategického plánu (dále jen SP)- dohoda o zpracovateli SP
 • Byl vytvořen jednací řád a statut „Komise pro strategické plánování“, která má za cíl stálou kontrolu a tvorbu dokumentace strategického plánu rozvoje obce
 • Přihlášení do kategorie „zájemci“ v rámci Místní Agendy 21 (více o MA21 najdete zde obcan/obecni-urad/zdrava-obec-a-ma-21/)

Únor

 • Proběhly schůzky s firmou HRAT, s.r.o. a BeePartner a.s. ve věci zajištění strategického plánování, vzdělávání zaměstnanců obecního úřadu a administrace projektu
 • Byla vytvořena Komise pro strategické plánování ve složení: Ing. Tomáš Balcar (ředitel sdružení Euroregion Těšínské Slezsko), Mgr. Ota Sobol (Česká spořitelna, a.s.), Zbyšek Bajusz (provozovatel pekárny), Stanislav Mitrenga (ředitel společnosti S.S.K., a.s.), Ing. Mojmír Kašprišin (ředitel vnějších vztahů TŽ, a.s.), Ing. Daniel Heczko (finanční výbor Obec Bystřice, TŽ, a.s.), Ing. Michal Rusz MBA (finanční ředitel a místopředseda představenstva Strojírny a stavby Třinec, a.s.), MUDr. Lucyna Škňouřil (lékařka), Mgr. Kateřina Dubská (koordinátorka projektu Bystřice n./O. – efektivní a strategická veřejná správa a MA21), Ing. Aneta Wojtas (MAS Jablunkovsko, metodik projektu Bystřice n./O. – efektivní a strategická veřejná správa), Anna Konderlová (zastupitel obce), Ing. Marcel Walaski (občanské sdružení Chewal, zastupitel obce), Ing. Jaroslav Stošek (ekonomický náměstek Městské nemocnice Ostrava, zastupitel obce), Mgr. Roman Raszka (sborový pastor SCEAV, zastupitel obce), Mgr. Roman Wróbel (starosta obce Bystřice), Mgr. Marcel Čmiel (místostarosta obce Bystřice).
 • Byla vytvořena Deklarace k podpoře udržitelného rozvoje, zdraví a kvality života jako jedna z podmínek členství v Národní síti zdravých měst, obcí a regionů (NSZM), ve které obec Bystřice potvrzuje zájem o aktivní realizaci projektu Zdravá obec a aktivní realizaci Místní Agendy 21.

Březen

 • Dne 6. 3. 2017 byla obec Bystřice oficiálně přijata do Národní sítě zdravých měst.
 • Proběhly akce Den učitelů (16. 3. 2017) a setkání Svazu tělesně postižených (30. 3. 2017), ve kterých docházelo ke sběru dat k tvorbě strategického plánu. Na akci Den učitelů se vyplňovaly pocitové mapy, „post-it“ – lístečky jako odpovědi na otázky „co konkrétně můžeme udělat pro zlepšení kvality života v obci a pro zlepšení podmínek pro učení našich dětí“ a vzkazy pro Bystřici). Na setkání svazu tělesně postižených byly předány tematické „pohlednice“, ve kterých měli účastníci akce taktéž vzkázat vedení obce náměty a připomínky pro život v obci).

Projekt

Sběr dat na akci „Den učitelů“

 • 14. 3. 2017 proběhlo pro vedení obce ve firmě BeePartner školení na téma „strategické plánování“ (objasnění pojmů a postup tvorby SP) – školitel Ing. Daniel Konczyna
 • 16. 3. 2017 proběhlo pro vedení obce ve firmě BeePartner navazující školení na téma „marketingový plán komunikace a participace“ – školitel Mgr. Michal Sobek
 • Dne 30. 3. 2017 v 15:00 proběhlo 1. zasedání Komise pro strategické plánování v prostorách firmy BeePartner (zpracovatele strategického plánu), kde došlo k představení jednotlivých členů, prezentaci základů strategického plánování včetně inovativních metod získávání dat, k rozdělení úkolů na příští zasedání a kde byl zároveň zvolen termín příští schůzky (29. 6. 2017, 15:30).

 1. zasedání Komise pro strategické plánování v zasedací místnosti BeePartner a.s.

1. zasedání Komise pro strategické plánování v zasedací místnosti BeePartner a.s.

Duben

 • Praha – školení koordinátorky projektu a MA21 k výzvě č. 033 a č. 034
 • Během měsíce dubna a následně i května docházelo k vyplňování strukturovaných dotazníků osobnostmi obce Bystřice. Forma a zpracování dotazníku byla provedena firmou BeePartner, přičemž jednotliví dotazovaní odpovídali ústně. Obsah dotazníků byl zaměřen na otázky týkající se kvality života v obci a sloužil jako další sběr dat a analýza pro kvalitní tvorbu strategického plánu.
 • 21. 4. proběhla ve spolupráci s DDM Bystřice akce Den Země, která byla uskutečněna pro žáky základních škol. Na akci byly pořádány besedy o odpadech, o myslivosti, o vodě a rybách, o včelách, o ptácích, o bylinách a o broucích; žákům vyšších ročníků byl v kině promítán film. Akce byla podpořena kampaní „Ukliďme Česko“. Úklid obce, konkrétně evropsky významná lokalita u Olše, byl však z důvodu nepřízně počasí přesunut o týden později.

Beseda o včelách pro žáky 4. třídBeseda o včelách pro žáky 4. tříd

Květen

 • Dne 12. 5. bylo s žáky 8. a 9. tříd české i polské základní školy provedeno další šetření a sběr dat jakožto podklad pro zpracování strategického plánu. Druhou části byla tvorba živého nápisu Bystřice/Bystrzyca na školním hřišti a následné focení pomocí dronu.

​​​​​​​

Focení živého nápisu Bystřice/Bystrzyca pomocí dronu

 • V termínu 15. – 18. 5. proběhla zahraniční stáž do Finska, které se účastnili 4 zaměstnanci úřadu, jakožto reprezentativní tým bezprostředně spojený s realizací projektu. Cílem této stáže bylo sdílení dobré praxe v oblasti strategického plánování a řízení a udržitelného rozvoje a jejich přenesení do vnitřního fungování úřadu. Odlétalo se z Prahy přímým letem do Helsinek a v průběhu následující dvou dnů došlo k návštěvě Ministerstva průmyslu, městské části Helsinek - oblasti Kalasatama a města Kauniainen. Veškeré náklady na stáž byly hrazeny z přímých nákladů projektu.

Účastníci stáže ve městě Kauniainen

 • 13. 5., na akci Den obce, proběhlo dotazníkové šetření s návštěvníky akce. Došlo tak k dalšímu zapojení veřejnosti a možnosti ovlivnit vývoj obce Bystřice.

Sběr dat na akci Den obce

Červen

 • Proběhl další sběr dat a získávání informací od lidí, kteří v obci žijí nebo ji pravidelně navštěvují, a to 24. 6. na Mezinárodním svatojánském folklórním festivalu, kde jsme se opět zajímali o to, jak se v obci žije, co zde chybí. Nově mohli také návštěvníci akce vzkázat konkrétní připomínky přímo vedení obce.

Sběr dat na akci Mezinárodním Svatojánském folklórním festivalu

 • Koordinátorka MA21 a Zdravé obce Bystřice se zúčastnila v termínu 7. - 9. 6. 2017 intenzivní vzdělávací akce s názvem Letní škola NSZM, která se konala v Moravské Třebové. První den, na úvodním semináři, byla probrána témata  finanční zdroje, kvalita úřadůudržitelný rozvoj, odpadové hospodářství, adaptace na klimatické změny, spolupráce města se studentskými firmami, podpora podnikání či nabídka zpracování pocitových map. Druhý den byl zaměřen prakticky na Medializaci a PR Zdravé obce. V posledním dnu došlo k praktickému nácviku na PC na téma DataPlán a sociální sítě na podporu Zdravé obce.
 • Dne 29. 6. 2017 od 15:30 proběhlo 2. zasedání Komise pro strategické plánování v zasedací místnosti BeePartner. Členové komise byli seznámeni s analytickou fází zpracování SP a měli možnost aktuální stav připomínkovat a vyjádřit nové náměty, nápady a doporučení.  Následně, formou diskuze proběhla prioritizace hlavních zjištění pro návrh strategických priorit a navazovala prezentace následujících kroků, úkolů a závěrů.
  Z jednotlivých prodiskutovaných témat a návrhů se členové KSP shodli na těchto prioritách:
 • TÉMA: životní prostředí (ve smyslu ekologie a nedostatku vody) a estetizace obce
 • CÍLOVÉ SKUPINY: všichni (prioritně děti a senioři)
 • SILNÉ STRÁNKY: infrastruktura, spolkový život a vedení obce
 • PŘÍLEŽITOSTI: komunikace, malé mělké projekty
 • HROZBY: sucho
 • SLABÉ STRÁNKY: ovzduší
 • INTEGROVANÁ TÉMATA: bezpečnost, zdravý životní styl, spolupráce
 • ÚZEMÍ: přednádraží prostor

2. zasedání Komise pro strategické plánování v zasedací místnosti BeePartner a.s.​​​​​​​

Úřad

Virtuální prohlídka

Kalendář svozu odpadů

Květen 2024
Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6
7
8
9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20
21
22
23
24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Kvalita ovzduší

měřící stanice
Třinec - Kosmos

mobilní aplikace SmogAlarm

Zdravá obec a MA 21

logologo

Logo MSK

Logo MSK

Karpatské terénní naučné centrum

foto

loga

Obec Bystřice

Bystřice