Obsah

Stavba přeložky silnice I/11

Typ: ostatní
Koncem léta letošního roku byla konečně zahájena dlouho očekávaná stavba přeložky silnice I/11, která by měla výrazně ulehčit regionální dopravě po stávajících kapacitně nevyhovujících silnicích.

Hlavním zhotovitelem stavby se podle výsledku výběrového řízení stala společnost MOTA-ENGIL-Central Europe.

Výstavba byla zahájena v září realizací přeložek veřejné dopravní a technické infrastruktury, po nichž bude následovat výstavba mostních objektů a souběžně i samotná stavba silničního tělesa. V předstihu byla provedena pasportizace místních komunikací a staveb v bezprostřední blízkosti budoucí komunikace pro pozdější posuzování negativních vlivů stavby na komunikace a budovy včetně souvisejícího rozhodování o náhradách škod způsobených stavbou na majetku třetích osob. Kontaktní osobou zhotovitele stavby pro styk s občany je Ing. Karel Strakoš (tel.: 602213187)

12.11.2014

V souvislosti s postupem prací bude zhotovitel zajišťovat vytýčení stávajících inženýrských sítí, Za tím účelem budou mimo jiné i na soukromé pozemky vstupovat pracovníci pověření zhotovitelem, kteří se prokáží služebním průkazem. Osobám bez takového průkazu není žadný vlastník soukromého pozemku povinen umožnit vstup na svůj pozemek, byť by prohlašoval, že je pověřen zhotivtelem stavby k provádění úkonů spojených se stavbou.

Pro minimalizaci negativního dopadu stavby na vlastníky a uživatele nemovitostí v okolí stavby byly současně stanoveny trasy pro příjezd ke staveništi a zhotovitel ani žádný z jeho poddovatelů není oprávněn užívat pro příjezd jiné trasy. Pokud kdokoliv zjistí, že se po místní komunikaci pohybuje vozidlo, které tam nemá co dělat, je nezbytné o tom informovat kontaktní osobu zhotovitele stavby nebo odbor výstavby OÚ Bystřice s uvedením registrační značky vozidla, místa a data zjištění případně pořízením fotografie.


Vytvořeno: 12. 11. 2014
Poslední aktualizace: 12. 11. 2014 00:00
Autor: Ing. Arch. Petr Zwierzyna