Obsah

loga

Zdravá obec a MA 21 v obci Bystřice

"Děti seniorům, senioři dětem"

Dne 21. 6. 2019 se uskuteční další z aktivit projektu s názvem „Zdravě, živě, udržitelně – MA21 v obci Bystřice“, který je spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Tentokrát se jedná o aktivitu s názvem "Děti seniorům, senioři dětem"

Plakát

 

PROJEKT "Zdravě, živě, udržitelně - MA21 v obci Bystřice", AKTIVITY MÍSTNÍ AGENDY 21, NÁRODNÍ SÍTĚ ZDRAVÝCH MĚST

I v letošním roce 2019 realizuje obec Bystřice aktivity místní Agendy 21 (MA21) a Zdravé obce. R. Wróbel, starosta obce Bystřice a odpovědný politik MA21, se spolu se Š. Sikorovou, koordinátorkou MA21, v lednu 2019 zúčastnili v Praze konference Národní sítě Zdravých měst, obcí a regionů České republiky (NSZM) s názvem Udržitelně a zdravě ve městech. Konference byla především inspirací a prezentací dobrých praktik Zdravých obcí a měst zapojených do celonárodní sítě, jejíž je obec Bystřice členem. Je jedinou obcí z území okresů Frýdek-Místek a Karviná. Na území obce Bystřice jsou již nyní pravidelně realizovány aktivity, které principy MA21 i Zdravých měst naplňují, např. Den Země, Den s IZS, Alis Run atp.

V souvislosti se členstvím obce Bystřice v NSZM a uplatňovanými principy místní Agendy 21 se ve dnech 4. a 5. 4. 2019 konala v budově MUZ-IC v Bystřici tzv. školní fóra.

V podobném duchu se ve sborovém centru LECAV dne 29. 4. 2019 v přátelské atmosféře uskutečnilo tzv. Veřejné fórum, a to v rámci projektu s názvem "Zdravě, živě, udržitelně - MA21 v obci Bystřice", na jehož realizaci obec Bystřice v letošním roce získala spolufinancování z Moravskoslezského kraje v rámci dotačního titulu „Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21“.

Více informací v přiloženém dokumentu

Zpráva z Veřejného fóra 2019 - zde ke stažení

foto foto foto foto foto
foto foto foto foto foto
foto foto foto foto foto
foto foto foto foto foto
foto foto foto    

 

Autor: Ing. Šárka Sikorová
Datum: 03.05.2019

 

Organizační zajištění projektu Zdravá obec a MA21

Odpovědný politik Zdravého města a MA21

Mgr. Roman Wróbel – starosta obce

Politik Zdravé obce a MA21 zodpovídá za strategickou část, za prosazování zdraví, udržitelného rozvoje a kvality života do konkrétních aktivit a za celkové směřování obce v této oblasti. Politik též reprezentuje municipalitu vzhledem k uvedeným aktivitám.

 

Koordinátorka Zdravého města a MA21

Ing. Šárka Sikorová – projektový manažer

Koordinátorka Zdravé obce a MA21 koordinuje, prezentuje a medializuje celý proces realizace projektu. Spolupracuje s politikem, klíčovými partnery v rámci úřadu, externími subjekty a s veřejností.

 

Komise pro místní Agendu 21 a NSZM

Komise je poradním orgánem Rady obce, který odborně a manažersky dohlíží nad procesy projektu Zdravá obec a MA21. Působnost a kompetence výboru se vztahují na všechny činnosti města, které se týkají Zdravé obce a MA21. Toto uskupení je orgánem fungujícím na základě mezisektorového partnerství – jsou zde zastoupeny subjekty z řad veřejné správy, podnikatelského i neziskového sektoru. Komise je významným partnerem koordinátora, ale i politika Zdravé obce a MA21.

 

Komise ve stávajícím volebním období pracuje ve složení:

Mgr. Roman Wróbel – předsedseda Komise

Ing. Šárka Sikorová – místopředsedkyně Komise

Mgr. Marcel Čmiel – veřejná správa

Věslav Szpak – neziskový sektor

Bc. Jarmila Wróblová – neziskový sektor

Ing. Stanislav Mitręnga – podnikatelský sektor

 

VEŘEJNÉ FÓRUM

Dne 29.4.2019 od 15:30 hod proběhne ve sborovém centru LECAV veřejné fórum v rámci projektu "Zdravě, živě, udržitelně - MA21 v obci Bystřice", který je spolufinancován z prostředků Moravskoslezského kraje.

Plakát

 

ŠKOLNÍ FÓRA V OBCI BYSTŘICE

V souvislosti se členstvím obce Bystřice v Národní síti Zdravých měst a uplatňovanými principy místní Agendy 21 se ve dnech 4. a 5. 4. 2019 konala v budově MUZ-IC v Bystřici tzv. školní fóra. Přítomni byli nejen žáci obou bystřických škol (celkem 51 žáků ve dvou dnech), kteří pracovali v náhodně vytvořených skupinách u 5 stolů, ale také sám předseda Národní sítě Zdravých měst (NSZM) – Petr Hermann, který školní fóra moderoval, zástupci vedení škol i obce. Více informací zde.
 

foto1 foto2 foto3
foto4 foto5 foto6
foto6 foto7 foto9
foto10 foto11 foto12

 

Autor: Ing. Šárka Sikorová
Datum: 08.04.2019

 

I v letošním roce - 2019 realizuje obec Bystřice aktivity místní Agendy 21 (MA21) a Zdravé obce.

Mgr. Roman Wróbel, starosta obce Bystřice a odpovědný politik MA21, se spolu s Ing. Šárkou Sikorovou, koordinátorkou MA21, v lednu 2019 zúčastnili v Praze konference Národní sítě Zdravých měst, obcí a regionů České republiky s názvem Udržitelně a zdravě ve městech. Konference byla především inspirací a prezentací dobrých praktik Zdravých obcí a měst zapojených do celonárodní sítě, jejíž je obec Bystřice členem. Je jedinou obcí z území okresů Frýdek-Místek a Karviná. Na území obce Bystřice jsou již nyní pravidelně realizovány aktivity, které principy MA21 i Zdravých měst naplňují, např. Den Země, Den s IZS, Alis Run atp. A mnohé aktivity se již v této době k realizaci připravují.

V nejbližší době se uskuteční v budově MUZ-IC tzv. školní fóra obou místních základních škol. 4. 4. 2019 žáků základní školy s českým jazykem vyučovacím o den později žáků základní školy s polským jazykem vyučovacím. Cílem školních fór, které se uskuteční dle jednotného scénáře, je podnítit žáky, aby přemýšleli i o rozvoji a možnostech zlepšení v obci, měli zájem o okolí, o vyhledávání informací, fóra by v nich měla podnítit místní patriotismus vč. následné zpětné vazby od zástupců vedení obce.

Obec Bystřice v letošním roce rovněž získala spolufinancování z Moravskoslezského kraje v rámci dotačního titulu „Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21“ na projekt s názvem "Zdravě, živě, udržitelně - MA21 v obci Bystřice", v rámci kterého se uskuteční další aktivity spojené s uplatňováním principů MA21. V dubnu se uskuteční tzv. Veřejné fórum, na kterém bude revidována realizace největších priorit dle závěrů Veřejného fóra konaného v roce 2018, stanovovány budou nové priority v jednotlivých oblastech rozvoje obce tak, jak je vnímají samotní občané. V rámci zmiňovaného projektu se ještě uskuteční v červnu 2019 aktivita s názvem Děti seniorům, senioři dětem a zářijová Konference zástupců obcí z území ORP Třinec s mottem "Dobře vedený region".

O podrobnostech z výše uvedených akcí budete informováni.

 

Autor: Ing. Šárka Sikorová
Datum: 02.04.2019

 

Bystřice je od roku 2017 členem Místní Agendy 21 a zároveň součástí projektu Zdravá obec.

Místní Agenda 21 je mezinárodní program zakotvený v dokumentu OSN - Agenda 21, k jehož naplňování se zavázaly desítky států vč. České republiky.

I obec Bystřice se rozhodla pro zkvalitnění veřejné správy pomocí implementace Místní Agendy 21. 

Úspěch tkví zejména v zodpovědnosti, otevřenosti, efektivnosti instituce, spojitosti strategií i na účasti veřejnosti na rozhodovacích a dalších procesech. 

Bystřice se bude v průběhu let 2017-2018 snažit postoupit z kategorie "zájemci" do kategorie "D" a začít taktéž s plněním kritérií kategorie "C". 


Projekt Zdravé město je taktéž mezinárodní projekt garantovaný Světovou zdravotní organizací (WHO). Vychází ze strategie Světové zdravotní organizace Zdraví 21 a z dokumentu OSN Agenda 21. Cílem Projektu Zdravé město je vytvářet podmínky pro kvalitnější a zdravější život obyvatel měst.

Po roce 1989 se myšlenky uvedeného projektu začaly realizovat i v České republice. V roce 1994 vznikla asociace Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM ČR). Je jedinou municipální asociací v ČR, která má ve svém statutu systematickou podporu praktické realizace hodnot udržitelného rozvoje, zdraví a kvality života v podmínkách měst, obcí a regionů.

Zdravé město je prestižní označení pro municipalitu, která je aktivně zapojena do mezinárodního projektu. Je zejména projektem komunitním, který otevírá prostor pro aktivity a zájmy obyvatel.


Více informací o místní Agendě 21: http://ma21.cenia.cz
Více informací o projektu Zdravá obec a NSZM ČR: https://www.zdravamesta.cz

MA21zdravé města

 

Jak to vidíte vy?

Zdravou obec je nutné vnímat jako dlouhodobý a stále se vyvíjející projekt, který předpokládá aktivní zapojení obyvatelstva do rozvojových aktivit města. Proto není možné pojem „Zdravá obec“ chápat jako současný a ukončený stav obce. Zdravá obec se zabývá všemi oblastmi života, které mohou mít vliv nejen na zdraví, ale i celkovou pohodu obyvatel. Nejedná se tedy pouze o stav životního prostředí, ale zejména o životní styl lidí a o jejich pocit spokojenosti v obci. Obec Bystřice je Zdravou obcí od roku 2017. Pomocí aktivit realizovaných v rámci projektu Zdravé město a uplatňováním principů MA21 usiluje Bystřice o zajištění podmínek pro kvalitní a spokojený život svých obyvatel. Základními cíli, které si obec při vstupu do projektu stanovila, jsou vysoká participace s občanským sektorem a vysoký důraz na zkvalitňování zdravého životního stylu obyvatel. Realizace jednotlivých aktivit a činností ve Zdravé obci Bystřice je zaměřena na:

 - podporu zdraví a kvality života obyvatel,

 - strategické řízení obce s ohledem na udržitelný rozvoj,

- vytváření místního partnerství (dobrá a funkční spolupráce obce a jejich partnerů),

- zvyšování kvality veřejné správy (zavádění nástrojů řízení kvality – MA21, benchmarking),

- komunitní plánování (zapojování veřejnosti do plánovacích procesů),

- podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty,

- pořádání osvětových kampaní (Den Země, Den s IZS, Alis run- Bystřický běh s úsměvem),

- systematickou dotační podporu aktivit naplňujících myšlenky Zdravé obce,

- prezentaci projektu

Bystřice plní od roku 2017 Kritéria MA21 platná pro kategorii D. V roce 2018 byly poprvé zrealizovány veřejná a školní fóra, jakožto součást plnění kategorie C.

 

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ PROJEKTU ZDRAVÁ OBEC BYSTŘICE A MA21

Odpovědný politik Zdravého města a MA21

Mgr. Roman Wróbel – starosta obce

Politik Zdravé obce a MA21 zodpovídá za strategickou část, za prosazování zdraví, udržitelného rozvoje a kvality života do konkrétních aktivit a za celkové směřování obce v této oblasti. Politik též reprezentuje municipalitu vzhledem k uvedeným aktivitám.

 

Koordinátorka Zdravého města a MA21

Mgr. Kateřina Dubská – samostatné funkční místo v přímé gesci starosty a politika Zdravé obce a MA21 Koordinátorka Zdravé obce a MA21 koordinuje, prezentuje a medializuje celý proces realizace projektu. Spolupracuje s politikem, klíčovými partnery v rámci úřadu, externími subjekty a s veřejností.

Výbor pro místní Agendu 21 

Výbor je poradním orgánem rady obce, který odborně a manažersky dohlíží nad procesy projektu Zdravá obec a MA21. Působnost a kompetence výboru se vztahují na všechny činnosti města, které se týkají Zdravé obce a MA21. Toto uskupení je orgánem fungujícím na základě mezisektorového partnerství – jsou zde zastoupeny subjekty z řad veřejné správy, podnikatelského i neziskového sektoru. Výbor je významným partnerem koordinátora, ale i politika Zdravé obce a MA21.

Výbor ve stávajícím volebním období pracuje ve složení:

Mgr. Roman Wróbel – předsedseda výboru

Mgr. Kateřina Dubská – místopředsedkyně

Mgr. Marcel Čmiel

Věslav Szpak

Bc. Jarmila Wróblová

Ing. Stanislav Mitręga

 

KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ

Obec Bystřice v roce 2018 uspořádala pro občany veřejné fórum a školní fóra pro žáky základních škol.

 

1. VEŘEJNÉ FÓRUM ZDRAVÉ OBCE BYSTŘICE

Fórum Zdravé obce Bystřice se uskutečnilo 3. května 2018 od 16.00 hodin ve sborovém centru LECAV v Bystřici a zúčastnilo se jej 51 občanů. Na veřejném fóru byly veřejností definovány největší priority v jednotlivých oblastech rozvoje obce tak, jak je vnímají samotní občané. Vyřešení těchto problémů považují občané za základní předpoklad pro zlepšení kvality života v obci. Priority, na jejichž významnosti se účastníci veřejného projednaní shodli, jsou následující:

 

Pořadí

Námět

Počet hlasů

1.

Dokončení klidové zóny kolem Hluchové

30

2.

Nový velký společenský sál

16

3. - 4.

Zavedení inteligentního svozu odpadů v obci

11

3. - 4.

Rozšíření péče o seniory na 24 hodin

11

5. - 6.

Zavedení radaru na Nýdek a od veteriny směr Třinec

4

5. - 6.

Chodník na Nýdek

4

7. - 8.

Rozšíření služby OBECNÍ POLICIE (více směn, více strážníků)

3

7. - 8.

Naučná cyklostezka kolem Bystřice

3

9. - 10.

Zajištění bezbariérových vstupů do veřejných prostor

1

9. - 10.

Nový divadelní, taneční sál

1

11. -14.

Přírodní koupaliště na řece Hluchové

0

11. -14.

Organizování kurzů pro starší a pokročilé

0

11. -14.

Podpora vzniku služeb a drobného podnikání v rámci jejich poskytování v obci

0

11. -14.

Zajištění infrastruktury: odstavná parkoviště, VO, informační tabule, mapy

0

 

 

Podrobné výsledky Fóra byly předloženy k projednání Zastupitelstvu obce Bystřice a zastupitelstvo, formou usnesení, vzalo na vědomí Zápis z Veřejného fóra Zdravé obce Bystřice pro rok 2018.

 

 

fóra

2. ŠKOLNÍ FÓRA

Školní fóra se uskutečnily 24. a 30. dubna 2018 od 9.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Bystřice a navštívilo jej přes 80 žáků ze dvou bystřických základních škol (s českým a polským jazykem vyučovacím). Žáci diskutovali s koordinátorkou a politikem ZO a MA21 nad budoucností obce a škol.

Nejvíce hlasů v rámci školského zařízení obdržely prostorné šatní skříňky po každého žáka, více kulturních a výjezdových školních akcí a kvalitnější a pestřejší školní obědy.

Z hlasování o dění vzešlo, že nejvíce by studenti ZŠ chtěli v obci stánek s rychlým občerstvením/kebab, opravení nádražní budovy a prostoru před ní, dokončení chodníků a posílení osvětlení v okrajových částech obce.

 

 

fóra

Zápisy

Zápis z 1. schůze Výboru pro místní Agendu 21 obce Bystřice - zde ke stažení

Zápis z 2. schůze Výboru pro místní Agendu 21 obce Bystřice - zde ke stažení

Zápis z Veřejného fóra 2018 - zde ke stažení

Zpráva o průběhu akce Den Země 2018 - zde ke stažení