Obec Bystřice
Bystřiceoficiální stránky obce

Správní poplatky

Přehled vybraných správních poplatků

MATRIKA, EVIDENCE OBYVATEL, CZECH POINT, KONVERZE DOKUMENTŮ, ZÁKLADNÍ REGISTRY

Nahlédnutí do matriční knihy nebo sbírky listin za každou matriční událost

 • Sazba v Kč: 20,-

Vydání stejnopisu rodného, oddacího nebo úmrtního listu nebo dokladu o registrovaném partnerství, anebo osvědčení o rodném čísle

 • Sazba v Kč: 100,-

Vydání ověřeného výstupu z informačního systému veřejné správy za první stránku

 • Sazba v Kč: 100,-

za každou další i započatou stránku - Sazba v Kč: 50,-

Ověření stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu z úředních spisů, ze soukromých spisů v úřední úschově, z rejstříků, z registrů, z knih, ze záznamů, z evidencí, z listin nebo z dalšího písemného a obrazového materiálu - za každou i započatou stránku

 • Sazba v Kč: 30,-

Ověření podpisu nebo otisku razítka na listině nebo na jejím stejnopisu - za každý podpis nebo otisk razítka

 • Sazba v Kč: 30,-

Ověření (apostila) podpisu a otisku razítka na listině za účelem jejího použití v zahraničí

 • Sazba v Kč: 100,-

Vydání povolení změny příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného, cizojazyčného nebo na dřívější příjmení

 • Sazba v Kč: 100,-

Vydání povolení změny jména nebo příjmení v ostatních případech

 • Sazba v Kč: 1 000,-

Uzavření manželství mezi snoubenci nebo vstup do registrovaného partnerství osobami, nemají-li trvalý pobyt na území České republiky

 • Sazba v Kč: 3 000,-

Uzavření manželství mezi snoubenci nebo vstup do registrovaného partnerství osobami, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky

 • Sazba v Kč: 2 000,-

Vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost

 • Sazba v Kč: 1 000,-

Vydání povolení učinit prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství před jiným než příslušným matričním úřadem

 • Sazba v Kč: 1 000,-

Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství v cizině nebo s cizincem

 • Sazba v Kč: 50,-0

Ohlášení změny místa trvalého pobytu za osoby uvedené na jednom přihlašovacím lístku

 • Sazba v Kč: 50,-

Podání žádosti o zprostředkování kontaktu za každou kontaktovanou osobu

 • Sazba v Kč: 500,-

Provedení autorizované konverze dokumentů do elektronické podoby za každou i započatou stránku konvertované listiny

 • Sazba v Kč: 30,-

Provedení autorizované konverze dokumentů do listinné podoby za každou i započatou stránku konvertované listiny

 • Sazba v Kč: 30,-

Opětovné vydání přístupových údajů k datové schránce

 • Sazba v Kč: 200,-

Přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů

 • Sazba v Kč: 100,-

Poplatky jsou uvedeny v zákoně č. 634/20,-04 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. U některých položek zákon umožňuje osvobození od poplatku.

Stavební úřad

Položka 17

1. Vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení anebo vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území

a) ke stavbě pro bydlení s nejvýše 3 byty nebo ke stavbě pro rodinnou rekreaci

 • Sazba v Kč: 1 000.-

b) ke stavbě pro bydlení s více než 3 byty

 • Sazba v Kč: 5 000.-

c) ke stavbě, která plní doplňkovou funkci ke stavbě uvedené v písmenu a) nebo b) s výjimkou stavby garáže

 • Sazba v Kč: 500.-

d) ke stavbě garáže nejvýše se 3 stáními nebo řadových garáží

 • Sazba v Kč: 1 000.- a 500 Kč za čtvrté a každé další stání, nejvýše Kč 5 000.-

e) ke stavbám, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení s výjimkou staveb veřejné technické infrastruktury, nebo ke stavbám, které vyžadují ohlášení a nejsou uvedené v písmenu a) nebo b)

 • Sazba v Kč: 1 000.-

f) ke stavbě neuvedené v písmenech a) až e)

 • Sazba v Kč: 20 000.-

g) ke stavbě studny nebo vodního díla určeného pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel

 • Sazba v Kč: 300.-

h) ke stavbám vodních děl neuvedených v písmenu g)

 • Sazba v Kč: 3 000.-

2. Vydání rozhodnutí o změně využití území

a) do výměry 5 000 m2 včetně

 • Sazba v Kč: 1 000.-

b) nad výměru 5 000 m2

 • Sazba v Kč: 3 000.-

3. Vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků

 • Sazba v Kč: 1 000.-

4. Vydání rozhodnutí o ochranném pásmu

 • Sazba v Kč: 2 000.-

5. Vydání rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území

 • Sazba v Kč: 5 000.-

6. Vydání regulačního plánu na žádost

 • Sazba v Kč: 10 000.-
Poznámky
 • Je-li jedním územním rozhodnutím nebo územním souhlasem nebo veřejnoprávní smlouvou umisťováno více staveb, které jsou uvedeny pod různými písmeny této položky, vybírá se poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v jednotlivých písmenech této položky.
 • Za vydání územního rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.
 • Za vydání územního souhlasu vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.
 • Za uzavření veřejnoprávní smlouvy16) vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.
 • Za vydání změny územního rozhodnutí vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.
 • Za vydání rozhodnutí o prodloužení doby platnosti územního rozhodnutí vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.
 • Za vydání společného rozhodnutí podle správního řádu vybere správní úřad poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v příslušných bodech této položky, popřípadě této položky a položky 18.
 • Za uzavření společné veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby a o provedení stavby vybere správní úřad poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených za uzavření veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby a za uzavření veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby.

Položka 18

1. vydání stavebního povolení

a) ke stavbě pro bydlení s nejvýše 3byty nebo ke stavbě pro rodinnou rekreaci

 • Sazba v Kč: 5 000,-

b) ke stavbě pro bydlení s více než 3 byty

 • Sazba v Kč: 10 000,-

c) ke stavbě, která plní doplňkovou funkci ke stavbě uvedené v předchozích dvou bodech s výjimkou stavby garáže

 • Sazba v Kč: 500,-

d) ke stavbě garáže nejvýše se 3 stáními nebo řadových garáží

 • Sazba v Kč: 1 000,- a 500.- Kč za čtvrté a každí další stání (nejvýše 5 000.- Kč)

e) ke stavbě vyžadující ohlášení, o které stavební úřad rozhodl usnesením, že ohlášený stavební záměr projedná ve stavebním řízení

 • Sazba v Kč: 1 000,-

f) ke stavbě, neuvedené v předchozích odstavcích

 • Sazba v Kč: 10 000,-

g) ke stavbě studny nebo vodního díla určeného pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel

 • Sazba v Kč: 300,-

h) ke stavbám vodních děl neuvedených v předchozím odstavci

 • Sazba v Kč: 3 000,-

2. vydání rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení

 • Sazba v Kč: 1 000,-

3. vydání souhlasu s ohlášenou stavbou uvedenou v § 104, odst. 1, písm. a) až e) stavebního zákona

 • Sazba v Kč: 1 000,-

4. vydání souhlasu s ohlášeným stavebním záměrem neuvedeným v předchozím bodě

 • Sazba v Kč: 500,-

5. vydání rozhodnutí o povolení změny stavby před jejím dokončením

 • Sazba v Kč: 1 000,-

6. vydání souhlasu se změnou stavby před jejím dokončením

 • Sazba v Kč: 500,-

7. vydání rozhodnutí o povolení užívání stavby

 • Sazba v Kč: 1 000,-

8. vydání rozhodnutí o povolení předčasného užívání stavby

 • Sazba v Kč: 1 000,-

9. vydání rozhodnutí o povolení zkušebního provozu

 • Sazba v Kč: 1 000,-

10. vydání rozhodnutí o povolení změny v užívání stavby

 • Sazba v Kč: 1 000,-

11. vydání souhlasu se změnou v užívání stavby

 • Sazba v Kč: 500,-

12. vydání rozhodnutí o povolení odstranění stavby

 • Sazba v Kč: 500,-

13. vydání souhlasu s odstraněním stavby

 • Sazba v Kč: 500,-

14. vydání rozhodnutí o povolení výjimky z obecných technických požadavků na stavby nebo z obecných technických požadavků na bezbariérové užívání staveb

 • Sazba v Kč: 5 000,-

15. ověření dokumentace skutečného provedení stavby nebo ověření zjednodušené dokumentace skutečného provedení stavby (pasportu)

 • Sazba v Kč: 500,-
Osvobození

Od poplatku je osvobozeno vydání stavebního povolení ke změně stavby pro bydlení z důvodu ztíženého užívání této stavby občanovi se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kterému byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně (držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P), má-li ve stavbě pro bydlení místo trvalého pobytu.

Poznámky
 • Je-li jedním stavebním povolením nebo veřejnoprávní smlouvou povolováno provádění více staveb, které jsou uvedeny pod různými písmeny této položky, vybírá se poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v jednotlivých písmenech této položky.
 • Za vydání stavebního povolení na změnu dokončené stavby uvedené v bodě 1 této položky vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.
 • Za uzavření veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.
 • Za vydání dodatečného povolení stavby vybere správní úřad poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v příslušných bodech této položky a položky 17.
 • Za vydání společného rozhodnutí podle správního řádu vybere správní úřad poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v příslušných bodech této položky, popřípadě této položky a položky 17.

Doprava

Vydání povolení k připojení sousední nemovitosti na silnici II. třídy nebo III. třídy anebo na místní komunikaci

 • Sazba v Kč: 500,-

Vydání povolení ke zvláštnímu užívání dálnice, silnice a místní komunikace na dobu platnosti
- 10 dní a na dobu kratší než 10 dní

 • Sazba v Kč: 100,-

- 6 měsíců a na dobu kratší než 6 měsíců

 • Sazba v Kč: 500,-

- delší než 6 měsíců

 • Sazba v Kč: 1 000,-

Úřad

Virtuální prohlídka

Kalendář svozu odpadů

Květen 2024
Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6
7
8
9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20
21
22
23
24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Kvalita ovzduší

měřící stanice
Třinec - Kosmos

mobilní aplikace SmogAlarm

Zdravá obec a MA 21

logologo

Logo MSK

Logo MSK

Karpatské terénní naučné centrum

foto

loga

Obec Bystřice

Bystřice