Obsah

Správní poplatky

Přehled vybraných správních poplatků
MATRIKA, EVIDENCE OBYVATEL, CZECH POINT, KONVERZE DOKUMENTŮ, ZÁKLADNÍ REGISTRY

 

Nahlédnutí do matriční knihy nebo sbírky listin za každou matriční událost

Sazba v Kč:  20,-

 

Vydání stejnopisu rodného, oddacího nebo úmrtního listu nebo dokladu o registrovaném partnerství, anebo osvědčení o rodném čísle

Sazba v Kč:  100,-

 

Vydání ověřeného výstupu z informačního systému veřejné správy za první stránku

Sazba v Kč:  100,-

za každou další i započatou stránku - Sazba v Kč:  50,-

 

 

Ověření stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu z úředních spisů, ze soukromých spisů v úřední úschově, z rejstříků, z registrů, z knih, ze záznamů, z evidencí, z listin nebo z dalšího písemného a obrazového materiálu - za každou i započatou stránku

Sazba v Kč:  30

 

Ověření podpisu nebo otisku razítka na listině nebo na jejím stejnopisu - za každý podpis nebo otisk razítka

Sazba v Kč:  30

 

Ověření (apostila) podpisu a otisku razítka na listině za účelem jejího použití v zahraničí

Sazba v Kč:  100,-

 

Vydání povolení změny příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného, cizojazyčného nebo na dřívější příjmení

Sazba v Kč:  100,-

 

Vydání povolení změny jména nebo příjmení v ostatních případech

Sazba v Kč:  1 000,-

 

Uzavření manželství mezi snoubenci nebo vstup do registrovaného partnerství osobami, nemají-li trvalý pobyt na území České republiky

Sazba v Kč:  3 000

 

Uzavření manželství mezi snoubenci nebo vstup do registrovaného partnerství osobami, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky

Sazba v Kč:  2 000

 

Vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost

Sazba v Kč:  1 000,-

 

Vydání povolení učinit prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství před jiným než příslušným matričním úřadem

Sazba v Kč:  1 000,-

 

Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství v cizině nebo s cizincem

Sazba v Kč:  50,-0

 


 

Ohlášení změny místa trvalého pobytu za osoby uvedené na jednom přihlašovacím lístku

Sazba v Kč:  50,-

 

Podání žádosti o zprostředkování kontaktu za každou kontaktovanou osobu

Sazba v Kč:  500,-

 


 

Provedení autorizované konverze dokumentů do elektronické podoby za každou i započatou stránku konvertované listiny

Sazba v Kč:  30,-

 

Provedení autorizované konverze dokumentů do listinné podoby za každou i započatou stránku konvertované listiny

Sazba v Kč:  30,-

 

Opětovné vydání přístupových údajů k datové schránce

Sazba v Kč:  200,-

 

Přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů

Sazba v Kč:  100,-

Poplatky jsou uvedeny v zákoně č. 634/20,-04 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. U některých položek zákon umožňuje osvobození od poplatku.

 

Stavební úřad
Položka 17

1. Vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení anebo vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území

a) ke stavbě pro bydlení s nejvýše 3 byty nebo ke stavbě pro rodinnou rekreaci

Sazba v Kč:  1 000.-

 

b) ke stavbě pro bydlení s více než 3 byty

Sazba v Kč:  5 000.-

 

c) ke stavbě, která plní doplňkovou funkci ke stavbě uvedené v písmenu a) nebo b) s výjimkou stavby garáže

Sazba v Kč:  500.-

 

d) ke stavbě garáže nejvýše se 3 stáními nebo řadových garáží

Sazba v Kč:  1 000.- a 500 Kč za čtvrté a každé další stání, nejvýše Kč 5 000.-

 

e) ke stavbám, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení s výjimkou staveb veřejné technické infrastruktury, nebo ke stavbám, které vyžadují ohlášení a nejsou uvedené v písmenu a) nebo b)

Sazba v Kč:  1  000.-

 

f) ke stavbě neuvedené v písmenech a) až e)

Sazba v Kč:  20 000.-

 

g) ke stavbě studny nebo vodního díla určeného pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel

Sazba v Kč:  300.-

 

h) ke stavbám vodních děl neuvedených v písmenu g)

Sazba v Kč:  3 000.-

 

2. Vydání rozhodnutí o změně využití území

a) do výměry 5 000 m2 včetně

Sazba v Kč:  1 000.-

b) nad výměru 5 000 m2

Sazba v Kč:  3 000.-

 

3. Vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků

Sazba v Kč:  1 000.-

 

4. Vydání rozhodnutí o ochranném pásmu

Sazba v Kč:  2 000.-

 

5. Vydání rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území

Sazba v Kč:  5 000.-

 

6. Vydání regulačního plánu na žádost

Sazba v Kč:  10 000.-

 

Poznámky

- Je-li jedním územním rozhodnutím nebo územním souhlasem nebo veřejnoprávní smlouvou umisťováno více staveb, které jsou uvedeny pod různými písmeny této položky, vybírá se poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v jednotlivých písmenech této položky.

- Za vydání územního rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.

- Za vydání územního souhlasu vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.

- Za uzavření veřejnoprávní smlouvy16) vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.

- Za vydání změny územního rozhodnutí vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.

- Za vydání rozhodnutí o prodloužení doby platnosti územního rozhodnutí vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.

- Za vydání společného rozhodnutí podle správního řádu vybere správní úřad poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v příslušných bodech této položky, popřípadě této položky a položky 18.

- Za uzavření společné veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby a o provedení stavby vybere správní úřad poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených za uzavření veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby a za uzavření veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby.

 

Položka 18

 

1. vydání stavebního povolení

a) ke stavbě pro bydlení s nejvýše 3byty nebo ke stavbě pro rodinnou rekreaci
Sazba v Kč: 5 000,-

 

b) ke stavbě pro bydlení s více než 3 byty
Sazba v Kč: 10 000,-
 

c) ke stavbě, která plní doplňkovou funkci ke stavbě uvedené v předchozích dvou bodech s výjimkou stavby garáže
Sazba v Kč: 500,-
 

d) ke stavbě garáže nejvýše se 3 stáními nebo řadových garáží
Sazba v Kč: 1 000,- a 500.- Kč za čtvrté a každí další stání (nejvýše 5 000.- Kč)
 

e) ke stavbě vyžadující ohlášení, o které stavební úřad rozhodl usnesením, že ohlášený stavební záměr projedná ve stavebním řízení
Sazba v Kč: 1 000,-
 

f) ke stavbě, neuvedené v předchozích odstavcích
Sazba v Kč: 10 000,-
 

g) ke stavbě studny nebo vodního díla určeného pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel
Sazba v Kč: 300,-

 

h) ke stavbám vodních děl neuvedených v předchozím odstavci
Sazba v Kč: 3 000,-
 

2. vydání rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení
Sazba v Kč: 1 000,-
 

3. vydání souhlasu s ohlášenou stavbou uvedenou v § 104, odst. 1, písm. a) až e) stavebního zákona
Sazba v Kč: 1 000,-
 

4. vydání souhlasu s ohlášeným stavebním záměrem neuvedeným v předchozím bodě
Sazba v Kč: 500,-
 

5. vydání rozhodnutí o povolení změny stavby před jejím dokončením
Sazba v Kč: 1 000,-

 

6. vydání souhlasu se změnou stavby před jejím dokončením
Sazba v Kč: 500,-

 

7. vydání rozhodnutí o povolení užívání stavby
Sazba v Kč: 1 000,-

 

8. vydání rozhodnutí o povolení předčasného užívání stavby
Sazba v Kč: 1 000,-

 

9. vydání rozhodnutí o povolení zkušebního provozu
Sazba v Kč: 1 000,-

 

10. vydání rozhodnutí o povolení změny v užívání stavby
Sazba v Kč: 1 000,-

 

11. vydání souhlasu se změnou v užívání stavby
Sazba v Kč: 500,-

 

12. vydání rozhodnutí o povolení odstranění stavby
Sazba v Kč: 500,-

 

13. vydání souhlasu s odstraněním stavby
Sazba v Kč: 500,-

 

14. vydání rozhodnutí o povolení výjimky z obecných technických požadavků na stavby nebo z obecných technických požadavků na bezbariérové užívání staveb
Sazba v Kč: 5 000,-

 

15. ověření dokumentace skutečného provedení stavby nebo ověření zjednodušené dokumentace skutečného provedení stavby (pasportu)

Sazba v Kč: 500,-

 

Osvobození

Od poplatku je osvobozeno vydání stavebního povolení ke změně stavby pro bydlení z důvodu ztíženého užívání této stavby občanovi se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kterému byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně (držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P), má-li ve stavbě pro bydlení místo trvalého pobytu.

 

Poznámky

- Je-li jedním stavebním povolením nebo veřejnoprávní smlouvou povolováno provádění více staveb, které jsou uvedeny pod různými písmeny této položky, vybírá se poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v jednotlivých písmenech této položky.

- Za vydání stavebního povolení na změnu dokončené stavby uvedené v bodě 1 této položky vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.

- Za uzavření veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.

- Za vydání dodatečného povolení stavby vybere správní úřad poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v příslušných bodech této položky a položky 17.

- Za vydání společného rozhodnutí podle správního řádu vybere správní úřad poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v příslušných bodech této položky, popřípadě této položky a položky 17.

 

Doprava
 
 • Vydání povolení k připojení sousední nemovitosti na silnici II. třídy nebo III. třídy anebo na místní komunikaci
  Sazba v Kč: 500,-

 • Vydání povolení ke zvláštnímu užívání dálnice, silnice a místní komunikace na dobu platnosti
  - 10 dní a na dobu kratší než 10 dní
  Sazba v Kč: 100,-
  - 6 měsíců a na dobu kratší než 6 měsíců
  Sazba v Kč: 500,-
  - delší než 6 měsíců
  Sazba v Kč: 1 000,-