Obec Bystřice
Bystřiceoficiální stránky obce

Usnesení Rady obce č. 1

z 1. schůze Rady obce Bystřice konané dne 20. 11. 2014 v 13:00 hod.

Usnesení ve formátu PDF - zde ke stažení


 

USNESENÍ

z 1. schůze Rady obce Bystřice konané dne 20. 11. 2014 v 13:00 hod. v zasedací místnosti ve 3. mezipatře Obecního úřadu v Bystřici

Rada obce Bystřice projednala a:

 

01/01/14     bere na vědomí zahájení schůze starostou obce

02/01/14     schvaluje program schůze RO

03/01/14     bere na vědomí kontrolu úkolů

04/01/14     doporučuje Zastupitelstvu obce schválit Rozpočet obce Bystřice na rok 2015 ve výši 77 385 tis. Kč příjmů, 100 653 tis. Kč výdajů a 23 268 tis. Kč financování dle předloženého návrhu

05/01/14     doporučuje Zastupitelstvu obce schválit Transfery (dotace) a příspěvky třetím osobám uvedené v rozpočtu obce na rok 2015 v tabulkové části materiálu „Rozpočet obce Bystřice na rok 2015“

06/01/14     doporučuje Zastupitelstvu obce schválit Poskytnutí půjček v roce 2015 z fondu rozvoje bydlení ve výši 600 tis. Kč a ze sociálního fondu obce ve výši 150 tis. Kč

07/01/14     doporučuje Zastupitelstvu obce schválit Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2015 v tabulkové části materiálu „Rozpočet obce Bystřice na rok 2015“ – paragrafy ve výdajové části rozpočtu

08/01/14     doporučuje Zastupitelstvu obce schválit rozpočtový výhled obce Bystřice do roku 2017

09/01/14     schvaluje zřízení komisí pro volební období 2014-2018 a jejich obsazení takto:

Komise sociální:            Mgr. Jitka Koždoňová                - předseda

                                      Mgr. Gražyna Krzyžanková       - člen

                                      Viera Lazarová                          - člen

                                      Anna Lipusová                          - člen

                                      Anna Konderlová                      - člen

                                      Mgr. Anna Kubátová                 - člen

                                                                             

Komise výstavby  :Ing. Arch. Petr Zwierzyna                 - předseda

                              Ing. Vladimír Mitrenga                       - člen

                              Stanislav Bielesz                               - člen

                             JUDr. Vlastimil Panáček                     - člen

                             Ing. Ivana Bazgierová                         - člen


 

Komise grantová + FRB: Mgr. Roman Raszka                          - předseda

                                        Mgr. Anna Kubátová                          - člen

                                        Irena Ondraszková                             - člen

                                        Drahomíra Sližová                              - člen

                                        Mgr. Marcel Čmiel                              - člen


 

Komise pro strategický rozvoj: Ing. Radek Olszar, PhD.            - předseda

                                                 Ing. Mariusz Walach                  - člen

                                                Stanislav Mitrenga                      - člen

                                                Ing.Arch. Petr Zwierzyna            - člen

                                                Mgr. Roman Wróbel                   - člen


 

 Komise mediální: Mgr. Roman Raszka                        - předseda

                             Mgr. Marcel Čmiel                             - člen

                             Mgr. Roman Wróbel                          - člen  

                             Irena Ondraszková                            - člen

                 

Komise pro prevenci kriminality: Libuše Branná                         - předseda

                                                    Mgr. Roman Wróbel                - člen

                                                    Mgr. Marcel Čmiel                   - člen

                                                                                       

10/01/14     bere na vědomí stav připravenosti ke změně provozování sportovišť a bazénu od 01.01.2015

11/01/14     schvaluje rámcový plán práce Rady obce na rok 2015

12/01/14     doporučuje Zastupitelstvu obce schválit rámcový plán práce Zastupitelstva obce na rok 2015

13/01/14     schvaluje vyhlášení Grantů na rok 2015 – termín vyhlášení 24.11.2014 – termín ukončení 2.2.2015

14/01/14     schvaluje rámcový scénář a náklady na tradiční obecní kulturní akci „Setkání s Mikulášem“ – 5.12.2014

15/01/14     schvaluje Darovací smlouvu, kterou Obec daruje finanční částku ve výši 3.000,- Kč obdarovanému p………….. – ,…, bytem …………., PSČ ……… za vystoupení na akci Setkání s Mikulášem dne 5.12.2014 – areál PZKO Bystřice

16/01/14     schvaluje rámcový scénář akce „Obec Bystřice děkuje – Gmina Bystrzyca dziękuje“, a navrhované kandidáty

17/01/14     schvaluje darovací smlouvu, kterou Obec Bystřice daruje finanční částku ve výši 3.000,- Kč obdarovanému ……………….. bytem …………… PSČ ………….., za vystoupení na akci „Obec Bystřice děkuje – Gmina Bystrzyca dziękuje“ dne 16.12.2014 – obřadní síň – koncertní sál OÚ Bystřice

18/01/14     schvaluje Plán zimní údržby 2014-2015

19/01/14     doporučuje Zastupitelstvu obce schválit ceny vody pitné a vody odvedené pro rok 2015 – ponechání ceny na stejné úrovni roku 2014: Voda pitná (vodné) 24,00Kč/m3 bez DPH (pro obecní vodovod Bystřice – Paseky - Kompařov), Voda odvedená (stočné) 22,00 Kč/m3 bez DPH (pro odběratele obce Bystřice a obce Nýdek), voda odvedená (stočné) 17,00 Kč/m3 bez DPH (pro odběratele Vendryně). K uvedeným cenám bude připočtena aktuální cena DPH, stanovena pro rok 2015

20/01/14     projednala a schvaluje výši nájemného v obecních bytech pro období od 1.1.2015 do 31.12.2017 následovně:    

 

Rok 2015 (od 1.1.)

Rok 2016

Rok 2017

Objekt čp…./č.bytu

Kč/m2

Kč/m2

Kč/m2

403/1

55

60

65

403/2

60

65

70

700/1, 700/2, 700/3, 700/4, 700/5, 700/6

50

50

50

701/1, 701/2, 701/3, 701/4, 701/5, 701/6

50

50

50

936/1, 936/2, 936/3, 936/4, 936/5

55

60

65

 

21/01/14     schvaluje dohodu ev.č. 2014/03/1781/Ly o ukončení nájmu bytu č. 2 v bytovém domě č.p. 700 v Bystřici s nájemcem panem ……………. ke dni 30.11.2014

22/01/14     odkládá přidělení nájemního bytu v Bystřici čp. 701/2 s platností od 1.12.2014

23/01/14     schvaluje vícepráce a prodloužení termínu dokončení stavby: „Výstavba stoky P5 Na Pasekách v Bystřici“

24/01/14     schvaluje uzavření dodatku smlouvy o dílo stavby  „Výstavba stoky P5 Na Pasekách v Bystřici“ s firmou ROLS s.r.o., Bystřice 8

25/01/14     schvaluje prodloužení termínu pro dokončení výstavby stoky P5 v Bystřici v lokalitě Na Pasekách, a to do 21.11.2014

26/01/14     schvaluje vícepráce stavby „Oprava chodníku od evangelického kostela v Bystřici s napojením na dešťovou kanalizaci“ ve výši 81 100,- Kč vč. DPH

27/01/14     schvaluje uzavření dodatku smlouvy o dílo stavby „Oprava chodníku od evangelického kostela v Bystřici s napojením na dešťovou kanalizaci“ s fa Petr Sikora, Bystřice 1120, 739 95 Bystřice

28/01/14     schvaluje Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní s Agnus Investment, a.s.

29/01/14     schvaluje Smlouvu č. 14168933 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci „Energetické úspory objektu č.p. 416 v obci Bystřice“

30/01/14     doporučuje Zastupitelstvu obce schválit rozpočtové opatření č. 6/2014 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu

31/01/14     bere na vědomí vyúčtování nájemného a služeb za III. čtvrtletí 2014 – bytový fond Bystřice a nebytové prostory v objektu čp. 416 včetně aktuálního stavu dlužníků

32/01/14     schvaluje smlouvu s REVENGE, a.s., se sídlem Za Mototechnou 1114/4, 155 00 Praha 5, o umístění a provozování kontejnerů na sběr oděvů, obuvi a textilu

33/01/14     schvaluje plán inventur pro rok 2014 včetně složení ústřední inventarizační komise a inventarizačních komisí v počtu 8 skupin

34/01/14     bere na vědomí seznam a kategorizaci projektů

35/01/14     doporučuje Zastupitelstvu obce vzít na vědomí seznam a kategorizaci projektů

36/01/14     doporučuje Zastupitelstvu obce schválit Rámcový plán investičních akcí pro rok 2015

37/01/14     doporučuje Zastupitelstvu obce schválit funkční náplň pro uvolněného místostarostu dle přílohy

38/01/14     schvaluje Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě 2013/1661/03/St ze dne 25.11.2013 na pronájem objektu čp. 1005, za cenu 67.816,- Kč/rok, dle schválené výjimky z ceníku pro stanovení výše nájemného z nebytových prostor a nájmu částí nemovitostí ve vlastnictví Obce Bystřice, s nájemkyní paní ……………., bytem …………, na dobu určitou do 31.12.2015

39/01/14     schvaluje Dohodu o ukončení platnosti dohody o nájmu 2013/03/1674/St ze dne 7.11.2014, jejímž předmětem je umístění reklamního zařízení nájemce o rozměrech 2x1m na oplocení umístěného na pozemcích parc.č. 1182 a 1183 v k.ú. Bystřice nad Olší, a to s panem ……………, bytem …………….. Dohoda o ukončení platnosti končí k 31.12.2014

40/01/14     doporučuje Zastupitelstvu obce schválit smlouvu ev.č. 2014/03/1780/Pi o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě, spočívající v právu umístění kanalizačního řadu po pozemcích parc.č. 2472, 2682, 2683/2, všechny pozemky v k.ú. Bystřice nad Olší, s povinnými ze služebnosti manžely …………. a ………………., oba bytem ……………., panem ………….. a paní ……………….., oba bytem …………….

41/01/14     odkládá investiční záměr na stavbu rozšíření vodovodního a kanalizačního řadu v lokalitě na Farském po pozemku parc.č. 1061/222 po předložení schválené projektové dokumentace na danou investiční stavbu od vlastníků pozemků manželů ………… a ……………

42/01/14     schvaluje Dodatek č. 1 (ev.č. 2014/03/1779/Pi) ke smlouvě o vypořádání některých práv a povinností souvisejících s realizací stavby „silnice I/11 Oldřichovice – Bystřice“, o doplnění na vegetační úpravy kolem MK Bystřice, uzavřenou mezi ŘSD ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4 – Nusle (zastoupena firmou INKOS-OSTRAVA a.s., Havlíčkovo nábř. 22, Moravská Ostrava) a Obcí Bystřice

43/01/14     doporučuje Zastupitelstvu obce schválit Dodatek č. 4 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Bystřice čp. 848

44/01/14     doporučuje Zastupitelstvu obce Stanovit radě obce pro rok 2014 provádění: a) Jednotlivých změn rozpočtu na jednu akci do výše 500 000,- Kč v daném rozpočtovém opatření včetně závazných ukazatelů, b) všech rozpočtových opatření týkající se přijetí dotací ze státního rozpočtu, Národního fondu, státních fondů, prostředků Evropské unie, rozpočtů územních samosprávných celků a ostatních rozpočtů a jejich použití, c) všech rozpočtových opatření týkajících se přijetí daňových příjmů, peněžních příspěvků, darů, reklam, pojistných náhrad, havarijních a mimořádných událostí a jejich použití, d) stanovení a úprav závazných ukazatelů obce a příspěvkových organizací obce v rozsahu bodu a) až c)

45/01/14     doporučuje Zastupitelstvu obce Pověřit pro rok 2014 vedoucí odboru finančního prováděním: a) technických úprav rozpočtu (změna položek a paragrafů v souladu se změnou předpisů), b) přesunů mezi položkami rozpočtu

46/01/14     doporučuje Zastupitelstvu obce provádění rozpočtových opatření v období od posledního zasedání zastupitelstva obce do konce roku 2014

47/01/14     schvaluje poskytnutí peněžitého daru Integrovanému sociálnímu ústavu komorní Lhotka 210, 739 53 Hnojník, IČ 00847038, na dofinancování provozních nákladů ISÚ – uživatel – ……………, ………….. – původní občané Bystřice, a to ve  výši 2.000,- Kč

48/01/14     bere na vědomí vyúčtování nájemného za 3. čtvrtletí 2014 DPS-SENIOR Bystřice

49/01/14     schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie č. Z_S14_12_8120047356 s předpokládanými náklady na realizaci přeložky ve výši 420 269,65 Kč

50/01/14     schvaluje mimořádné odměny ředitelům PO dle návrhu

51/01/14     schvaluje komisi pro VŘ „Modernizace učeben Fyziky, Chemie a přírodopisu na základních školách v Bystřici“ v rámci projektu ROP NUTS Moravskoslezsko ve složení: 1. Mgr. Marcel Čmiel, 2. Mgr. Jan Čechura, 3. Mgr. Jaroslav Šlehofer, 4. PaedDr. Renata Gillová, 5. Mgr. Anna Brada a náhradníky: 1. Miroslav Kozel., 2. Monika Polok, 3. Mgr. Kateřina Kotasová

52/01/14     schvaluje platový výměr ředitelce Základní školy a mateřské školy Stanisława Hadyny s polským jazykem vyučovacím Bystřice 366, okr. Frýdek- Místek, příspěvková organizace, paní …... ……….

53/01/14     doporučuje Zastupitelstvu obce schválit:

1) Měsíční odměny neuvolněným členům ZO a občanům v této výši:

  1. Zastupitel - 660,- Kč

  2. Zastupitel + radní - 2.310,- Kč

  3. Zastupitel, radní, předseda kontr. a finanč.- 3.610,- Kč

  4. Zastupitel, radní, předseda výborů, člen komise - 4.730,- Kč

  5. Zastupitel, předseda výboru kontr. a finanč.,předseda komise - 1.960,- Kč

  6. Zastupitel, člen výborů nebo komise - 1.780,- Kč

  7. Občan, předseda komise - 1.300,- Kč

  8. Občan, člen výboru komise 1.120,- Kč

2) Vyplácení odměn občanům – členům komisí a výborů 1x ročně, vždy za listopad

3) Komisím a výborům, u nichž se předpokládá minimální počet jednání vyplácet odměnu jednorázově (komise grantová + FRB).

4) Revokaci usnesení ZO 30/01/10 ze dne 1.11.2010

54/01/14     doporučuje Zastupitelstvu obce vzít na vědomí: Měsíční odměna může být zastavena u člena zastupitelstva v souladu s § 73 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb. Dále může být odměna zastavena u komisí a výborů z důvodu nevykázání žádné činnosti a nepředložení zápisu v předepsané formě za tři kalendářní měsíce. Zastavení odměny bude trvat do doby splnění uložených povinností.

 

                  Mgr. Roman Wróbel                                          Mgr. Marcel Čmiel

                       starosta obce                                                 místostarosta obce

 

Datum vložení: 26. 11. 2014 0:00
Datum poslední aktualizace: 28. 10. 2017 23:09
Autor: Správce *

Samospráva

Virtuální prohlídka

Kalendář svozu odpadů

Květen 2024
Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6
7
8
9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20
21
22
23
24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Kvalita ovzduší

měřící stanice
Třinec - Kosmos

mobilní aplikace SmogAlarm

Zdravá obec a MA 21

logologo

Logo MSK

Logo MSK

Karpatské terénní naučné centrum

foto

loga

Obec Bystřice

Bystřice