Obec Bystřice
Bystřiceoficiální stránky obce

Usnesení Rady obce č. 42

Usnesení Rady obce č. 42

z 42. schůze Rady obce Bystřice konané dne 9. 5. 2017 ve 14:00 hod.

USNESENÍ ve formátu PDF - zde ke stažení


U S N E S E N Í

z 42. schůze Rady obce Bystřice konané dne 9. 5. 2017 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti ve 3. mezipatře Obecního úřadu v Bystřici


Rada obce Bystřice projednala a:

 

1218/42/17      bere na vědomí zahájení schůze starostou obce

1219/42/17      schvaluje program schůze rady obce

1220/42/17      bere na vědomí kontrolu plnění úkolů

1221/42/17      schvaluje Organizační řád Obecní policie Bystřice – Vnitřní směrnice č. 1/2017 s účinností od 1.6.2017

1222/42/17      doporučuje zastupitelstvu obce projednat a schválit závěrečný účet obce Bystřice za rok 2016

1223/42/17      doporučuje zastupitelstvu obce projednat zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření obce Bystřice za období od 1.1.2016 do 31.12.2016 ev.č. O/33/2017

1224/42/17      doporučuje zastupitelstvu obce vyslovit souhlas s celoročním hospodařením obce Bystřice za rok 2016, a to bez výhrad

1225/42/17      doporučuje zastupitelstvu obce schválit účetní závěrku obce Bystřice, Bystřice 334, 739 95 Bystřice nad Olší, IČO 00296562, sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2016

1226/42/17      bere na vědomí informaci o provozování čistírny odpadních vod za rok 2016

1227/42/17      bere na vědomí informaci o došlém příkazu ČIŽP (č.j. ČIŽP/49/OOV/SR01/0633746.002/17/VMG) ze dne 20.4.2017

1228/42/17      schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2017 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu

1229/42/17      schvaluje neposkytnutí peněžitého daru Lince bezpečí, Ústavní 95, Praha 8, IČ 61383198, na podporu na fungování služby

1230/42/17      schvaluje smlouvu o nájmu ev.č. 2017/03/053/St na pronájem 4ks sloupů VO na pozemcích parc.č. 2083/1, 2083/2 a 2083/3 v k.ú. Bystřice nad Olší, pro umístění provizorní přípojky AYKY Z 43x16 v délce cca 250m a umístění rozvaděče za jednorázovou cenu 3000,-Kč + příslušná sazba DPH na dobu určitou a to do 31.12.2017, se společností MOTA ENGIL CENTRAL EUROPE, se sídlem Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4, IČ: 425138189, DIČ CZ25138189

1231/42/17      neschvaluje záměr prodeje tří obecních pozemků parc.č. 1098/1 trvalý travní porost o výměře 236 m2, parc.č. 1099/1 vodní plocha, zamokřená plocha o výměře 133 m2 a parc.č. 1099/2 vodní plocha, zamokřená plocha o výměře 1974 m2 vše v k.ú. Bystřice nad Olší

1232/42/17      doporučuje zastupitelstvu obce schválit kupní smlouvu se zřízením služebnosti ev.č. 2017/03/054/Pi prodej pozemku parc.č. 1227/4 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 287 m2 v k.ú. Bystřice nad Olší za cenu 140.430,- Kč a zřízení služebnosti práva stezky za jednorázovou částku 12.100,- Kč po pozemku parc.č. 1227/1 dle GP č. 3796-9/2017, s kupující a oprávněnou společností SQUASH – RS spol. s r.o., se sídlem Josefa Lady 2428/4, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 25570099

1233/42/17      schvaluje nabízenou cenu ve výši 100,- Kč za část pozemku parc.č. 2619/1 – orná půda o cca výměře 50 m2 z celkové výměry 652 m2, v k.ú. Bystřice nad Olší

1234/42/17      schvaluje připravit do Zastupitelstva obce kupní smlouvu na odkup části odměřeného nového pozemku z pozemku parc.č. 2619/1 – orná půda o výměře 652 m2, v k.ú. Bystřice nad Olší s manžely …………….. a …………….., oba bytem ………….., za cenu 100,- Kč/m2

1235/42/17      schvaluje smlouvu ev.č. 2017/03/051/Pi o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, spočívající v právu vedení a umístění inženýrské sítě – vodovodní přípojka po pozemku parc.č. 1693 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Bystřice nad Olší, s budoucími oprávněnými manžely …………………………….. a ……………, oba bytem ……………….

1236/42/17      schvaluje smlouvu ev.č. 2017/03/052/Pi o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu, spočívající v právu vedení přípojky kNN po pozemku parc.č. 1061/195 v k.ú. Bystřice nad Olší, s budoucí oprávněnou z věcného břemene společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035

1237/42/17      schvaluje smlouvu ev.č. 2017/03/057/Pi o zřízení služebnosti, spočívající v právu zřízení práva stezky a cesty po pozemku parc.č. 1835 k pozemku parc.č. 1834/2 v k.ú. Bystřice nad Olší, s panem ………………, bytem ……………

1238/42/17      schvaluje výsledek výběrového řízení „Oprava MK v obci Bystřice pro rok 2017“ – pořadí firem:

  1. Strabag a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, s nabídkovou cenou 1 506 500,- Kč bez DPH,
  2. Swietelsky stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby Morava, Jahodová 60, 620 00 Brno, s nabídkovou cenou 1 736 595,05 Kč bez DPH,
  3. Eurovia CS, a.s., odštěpný závod oblast Morava, Vídeňská 104, 619 00 Brno, s nabídkovou cenou 1 921 329,18 Kč bez DPH,
  4. Strojírny a stavby Třinec, a.s., Průmyslová 1038, 739 61 Třinec, s nabídkovou cenou 1 990 512,- Kč bez DPH.

 

1239/42/17      schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou Strabag a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, s cenou 1 506 500,- Kč pro zakázku Oprava MK v obci Bystřice pro rok 2017

1240/42/17      schvaluje výpověď příkazní smlouvy na provádění výkopů hrobů a hrobek na veřejných pohřebištích s ……………… ze dne 20.4.2016

1241/42/17      schvaluje výpověď smlouvy o dílo na provádění výkopů hrobů a hrobek na veřejných pohřebištích s ……………………… ze dne 17.8.2009

1242/42/17      schvaluje uzavření smlouvy o dílo – výkop hrobu s firmou Nehlsen Třinec, s.r.o., Jablunkovská 392, 739 61 Třinec

1243/42/17      schvaluje uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o umístění zařízení č. VBYS1GA ze dne 5.4.2000, (ve znění dodatku č. 1 ze dne 22.6.2000, dodatku č. 2 ze dne 11.12.2008, dodatku č. 3 ze dne 30.4.2009 a dodatku č. 4 ze dne 9.12.2009), o umístění zařízení – základovou stanici veřejné radiotelefonní sítě GSM umístěné v budově č.p. 402

1244/42/17      schvaluje revokaci usnesení č. 1195/41/17 ze 41. schůze rady obce konané dne 4.4.2017, kterým rada obce schválila vyřazení vozidla Volkswagen SHARAN, SPZ FMP 23-60, rok výroby 1999 z majetku obce a zajištění jeho ekologické likvidace v případě nepodání žádné nabídky na odprodej tohoto vozidla

1245/42/17      schvaluje převedení vozidla Volkswagen SHARAN, SPZ FMP 23-60, rok výroby 1999, z organizace SDH Bystřice na úsek technických služeb obce Bystřice

1246/42/17      schvaluje přidělení uvolněného bytu č. A 209 v DPS Senior potřebnému žadateli panu …………………….., bytem ………………..

1247/42/17      schvaluje umístění podpisových archů pro volbu prezidenta ČR v Informačním centru Bystřice

 

 

                  Mgr. Roman Wróbel                                                 Mgr. Marcel Čmiel

                       starosta obce                                                       místostarosta obce

Přílohy

Typ: PDF dokument, Velikost: 223.64 kB

USNESENÍ RO 42_2017.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 223,64 kB
Datum vložení: 18. 5. 2017 0:00
Datum poslední aktualizace: 24. 11. 2017 23:14
Autor: Správce *

Samospráva

Virtuální prohlídka

Kalendář svozu odpadů

Duben 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8
9
10
11 12 13
14
15 16 17 18 19 20
21
22
23
24
25
26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

AKCE SRDCE

odkaz

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Kvalita ovzduší

měřící stanice
Třinec - Kosmos

mobilní aplikace SmogAlarm

Zdravá obec a MA 21

logologo

Logo MSK

Logo MSK

Karpatské terénní naučné centrum

foto

loga

Obec Bystřice

Bystřice