Obec Bystřice
Bystřiceoficiální stránky obce

Usnesení Rady obce č. 44

Usnesení Rady obce č. 44 1

z 44. schůze Rady obce Bystřice konané dne 6. 6. 2017 ve 13:00 hod.

U S N E S E N Í

 

z 44. schůze Rady obce Bystřice konané dne 6. 6. 2017 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti ve 3. mezipatře Obecního úřadu v Bystřici

 

Rada obce Bystřice projednala a:

 

1251/44/17      bere na vědomí zahájení schůze starostou obce

1252/44/17      schvaluje program schůze rady obce

1253/44/17      bere na vědomí kontrolu plnění úkolů

1254/44/17      bere na vědomí rekapitulaci a stav připravenosti hlavních projektových záměrů

1255/44/17      bere na vědomí kroniku obce Bystřice za rok 2016 a doporučuje zastupitelstvu obce upřesnit strukturu a osnovu kroniky

1256/44/17      schvaluje neposkytnutí peněžitého daru Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s., klub „Radost“, se sídlem Barákova 23, Prostějov, IČ 47922281, na akce pro zdravotně postižené děti a mládež

1257/44/17      schvaluje neposkytnutí peněžitého daru Mobilnímu hospici Strom života, Kostelní 71/37, 741 01 Nový Jičín, IČ 03632661, na hospicovou péči

1258/44/17      schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 20 000,- Kč Místní skupině Polského kulturně-osvětového svazu v Bystřici, z.s., 739 95 Bystřice 961, IČ 48772283

1259/44/17      schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2017 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu

1260/44/17      schvaluje doplnění odpisového plánu Základní školy a mateřské školy Bystřice 848, příspěvkové organizace pro rok 2017 dle přílohy

1261/44/17      schvaluje odměny ředitelům příspěvkových organizací za 1. pololetí 2017 dle předloženého návrhu, a to ZŠ a MŠ Bystřice 848 – Mgr. Jan Čechura, ZŠ a MŠ St. Hadyny s pol. jaz. vyuč. Bystřice 366 – PaedDr. Renata Gill , DDM Bystřice – Mgr. Jarmila Wróblová, Místní knihovna Bystřice – PhDr. Halina Paciorková

1262/44/17      schvaluje přijetí dotace a Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci projektu „Mezinárodní svatojánský folklórní festival Bystřice 2017“

1263/44/17      schvaluje uzavření dodatku č. 2 smlouvy o dílo stavby „Výstavba chodníku od pošty“ a „Výstavba chodníku na Škubni“ s firmou Lesostavby Frýdek-Místek a.s. spočívající ve změně ceny díla z původní ceny za dílo 3 830 000,- Kč na 3 680 775,55 Kč (ceny bez DPH)

1264/44/17      schvaluje budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě v souvislosti se stavbou „BYSTŘICE – odkanalizování lokality Karpentské křižovatky“. Předmětem smluv je umístění kanalizačního řadu na pozemcích níže uvedených vlastníků pozemků: k. ú. Vendryně, pozemek parc. č.

                        485                  …………………….

                        530/1, 531       …………………….

                        487, 488, 489  …………………….

                        k. ú. Bystřice nad Olší, pozemek parc. č.

                        1558                …………………….

                        1576/2             …………………….

                        1557                …………………….

                        1588                …………………….

                        1584                …………………….

                        1578                …………………….

                        1598/1             …………………….

                        1678/1             …………………….

                        1666/3             …………………….

                        1562/1, 1567   …………………….

                        1572/1             …………………….

                        1572/5             …………………….

                        1590, 1589      …………………….

                        1683                …………………….

                        1682, 1600      …………………….

                        1668                …………………….

                        1684, 1686/2, 1688/1             …………………….

                        1686/1             …………………….

                        1696/4             …………………….

                        1604                …………………….

                        1603                …………………….

 

1265/44/17      schvaluje Smlouvu budoucí o smlouvě o zřízení práva stavby v souvislosti se stavbou „BYSTŘICE – odkanalizování lokality Karpentské křižovatky“ s obcí Vendryně. Předmětem smlouvy je umístění kanalizačního řadu na pozemcích parc. č. 509/1 a 542/1 ve vlastnictví obce Vendryně.

1266/44/17      schvaluje smlouvu ev.č. 2017/03/059/Pi o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a právu provést stavbu (rozšíření distribuční sítě) po pozemcích parc.č. 2321, 5965/3 a 5965/4 v k.ú. Bystřice nad Olší, s budoucí oprávněnou z věcného břemene společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035

1267/44/17      doporučuje zastupitelstvu obce schválit kupní smlouvu ev.č. 2017/03/060/Pi na odkup pozemku parc.č. 4478 – trvalý travní porost o výměře 472 m2 v k.ú. Bystřice nad Olší za nabízenou cenu ve výši 40,- Kč/m2, tj. celkem 18 880,- Kč za pozemek s paní ………………., bytem ………………..

1268/44/17      neschvaluje záměr prodeje části obecního pozemku parc.č. 2321 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha v lokalitě Na Pasekách Křivá do doby vyjasnění využití pozemků v této lokalitě a do doby vyjádření Státního pozemkového úřadu

1269/44/17      bere na vědomí informaci o odstoupení Roberta Hudzieczka ze školské rady při ZŠ a MŠ Bystřice 848, kde zastupoval zákonné zástupce žáků a jeho nahrazení delegováním nového člena Miroslava Slanináka ředitelem školy

1270/44/17      bere na vědomí zápis z komise pro prevenci kriminality konané dne 22.5.2017

1271/44/17      doporučuje zastupitelstvu obce vzít na vědomí závěrečný účet Sdružení obcí Jablunkovska, IČ: 65494636, za rok 2016

1272/44/17      schvaluje připravit do zastupitelstva obce darovací smlouvu na darování pozemku parc.č. 5627/1 a na darování nově odměřených pozemků z pozemku parc.č. 5628 a pozemku parc.č. 5632/1 vše v k.ú. Bystřice nad Olší, s manžely ………………….., oba bytem …………………….., panem …………………….., bytem ……………… a paní …………………., bytem ………………….

1273/44/17      doporučuje zastupitelstvu obce schválit projekt úpravy technologie bazénu v Bystřici dle předloženého návrhu

1274/44/17      schvaluje zpracování projektové žádosti na rekonstrukci přednádražního prostoru v obci Bystřici do výzvy MAS v rámci IROP

1275/44/17      schvaluje Smlouvu o dílo uzavřenou se společností Crisis Consulting s.r.o., Kopánky 1230 na zhotovení digitálního povodňového plánu obce Bystřice v rámci projektu: „Zlepšení systému protipovodňové ochrany v obci Bystřice“ podpořeného z Operačního programu Životní prostředí

 

 

                        Mgr. Roman Wróbel                                                 Mgr. Marcel Čmiel

                              starosta obce                                                       místostarosta obce

Přílohy

Usnesení RO č.44/2017

Usnesení RO 44_2017.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 223,52 kB
Datum vložení: 13. 6. 2017 9:37
Datum poslední aktualizace: 26. 11. 2017 23:09
Autor: Správce *

Samospráva

Virtuální prohlídka

Kalendář svozu odpadů

Červen 2024
Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3
4
5
6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17
18
19
20
21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Kvalita ovzduší

měřící stanice
Třinec - Kosmos

mobilní aplikace SmogAlarm

Zdravá obec a MA 21

logologo

Logo MSK

Logo MSK

Karpatské terénní naučné centrum

foto

loga

Obec Bystřice

Bystřice