Obec Bystřice
Bystřiceoficiální stránky obce

Usnesení Rady obce č. 50

Usnesení Rady obce č. 50 1

z 50. schůze Rady obce Bystřice konané dne 8. 8. 2017 ve 13:00 hod.

U S N E S E N Í

 

z 50. schůze Rady obce Bystřice konané dne 8. 8. 2017 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti  ve 3. mezipatře Obecního úřadu v Bystřici


Rada obce Bystřice projednala a:

 

1312/50/17      bere na vědomí zahájení schůze starostou obce

1313/50/17      schvaluje program schůze rady obce

1314/50/17      bere na vědomí kontrolu plnění úkolů

1315/50/17      doporučuje zastupitelstvu obce vzít na vědomí plnění rozpočtu obce Bystřice za               1. pololetí 2017

1316/50/17      bere na vědomí Zprávu o stavu veřejného pořádku v obcích služebního obvodu Obvodního oddělení Policie ČR Třinec za 1. pololetí roku 2017

1317/50/17      schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2017 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu

1318/50/17      doporučuje zastupitelstvu obce vzít na vědomí:

    - závěrečný účet Slezského vodohospodářského svazku dobrovolný svazek obcí Třinec, IČ: 71224530 za rok 2016 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání  hospodaření DSO SVHS za rok 2016

    - zprávu revizní komise Slezského vodohospodářského svazku dobrovolný svazek  obcí Třinec za rok 2016.

1319/50/17      schvaluje jako vítěznou nabídku na zakázku Odborné vzdělávání v rámci projektu „Bystřice n. O. – efektivní a strategická veřejná správa“ – část A, nabídku dodavatele HERTIN s.r.o., se sídlem Nádražní 707, 742 85 Vřesina, IČ: 48395617 s cenou 109.050,- Kč bez DPH

1320/50/17      schvaluje smlouvu pro zakázku Odborné vzdělávání v rámci projektu „Bystřice n. O. – efektivní a strategická veřejná správa“ – část A s dodavatelem HERTIN s.r.o., se sídlem Nádražní 707, 742 85 Vřesina, IČ: 48395617 s cenou 109.050,- Kč bez DPH

1321/50/17      schvaluje Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. 2006/12/033/Tx, uzavřené mezi městem Třinec a obcí Bystřice dne 2.12.2006 ve věci vykonávání přenesené působnosti podle zákona č. 200/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů v oblasti projednávání přestupků

1322/50/17      schvaluje Nařízení č. 1/2017, kterým se stanovuje zákaz podomního prodeje na území celé obce Bystřice s účinností od 1.9.2017

1323/50/17      bere na vědomí informaci o změně sídla volebního okrsku č. 5 na adresu Restaurace Na Szkubni č.p. 145 pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se uskuteční 20. a 21. října 2017

1324/50/17      schvaluje Dohodu ev.č. 2017/03/079/St o ukončení platnosti Smlouvy o nájmu ze dne 8.6.2001 včetně příslušných dodatků s nájemcem SQUASH – RS spol. s r.o., J. Lady 8/2428, 702 00 Ostrava, IČ 25570099, zastoupená Mgr. Dagmar Lepičovou, jednatelkou společnosti, účinnou ke dni vkladu kupní smlouvy ev.č. 2017/03/054/Pi

1325/50/17      schvaluje záměr prodeje budovy čp. 1005 obč. vybavenost, pozemku parc.č. 5521 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 235 m2 a pozemku parc.č. 5522 orná půda o výměře 756 m2, vše k.ú. Bystřice nad Olší

1326/50/17      schvaluje záměr prodeje obecního pozemku parc.č. 3195/1 trvalý travní porost o výměře 187 m2 k.ú. Bystřice nad Olší, obec Bystřice, za cenu 35,- Kč/m2

1327/50/17      doporučuje zastupitelstvu obce schválit darovací smlouvu ev.č. 2017/03/08/Pi na přijetí daru nově vzniklého pozemku parc.č. 3292/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 11 m2 v k.ú. Bystřice nad Olší s dárkyní paní …………….., bytem ……………….

1328/50/17      schvaluje navrženou cenu ve výši 100,- Kč/m2 za nově odměřený pozemek parc.č. 2322/3 trvalý travní porost o výměře 287 m2 v k.ú. Bystřice nad Olší

1329/50/17      schvaluje připravit do zastupitelstva obce kupní smlouvu na odkup nově odměřeného pozemku parc.č. 2322/3 trvalý travní porost o výměře 287 m2, v k.ú. Bystřice nad Olší s panem ……………………, bytem …………………, za cenu 100,- Kč/m2, tj. celkem za pozemek 28.700,- Kč

1330/50/17      doporučuje zastupitelstvu obce schválit přijetí daru kanalizačního řadu DN 250 v délce 55,50 m v lokalitě Farské od paní ……………….., bytem ………………..

1331/50/17      schvaluje připravit do zastupitelstva obce Darovací smlouvu na přijetí daru kanalizačního řadu DN 250 v délce 55,50 m umístěného na pozemcích parc.č. 1061/89, 1061/40 a 1061/118 v k.ú. Bystřice nad Olší lokalita Farské, s dárkyní …………………….., bytem ………………..

1332/50/17      doporučuje zastupitelstvu obce schválit přijetí daru kanalizačního řadu DN 200 v délce 167,67 m v lokalitě Na Pasekách od pana ………………….. a paní ………………., oba bytem ……………..

1333/50/17      schvaluje připravit do zastupitelstva obce Darovací smlouvu na přijetí daru kanalizačního řadu DN 200 v délce 167,67 m umístěného na pozemcích parc.č. 2514/4, 2514/1, 2486/2 a 2486/1 v k.ú. Bystřice nad Olší lokalita Na Pasekách, s dárci panem ……………….. a paní ………………………….., oba bytem ………………..

1334/50/17      schvaluje smlouvu ev.č. 2017/03/083/Pi o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, spočívající v právu vedení a umístění inženýrských sítí po pozemcích parc.č. 1066/1 a 1061/246 a zároveň zřízení práva stezky a cesty po pozemku 1061/246 k pozemku parc.č. 1061/244 v k.ú. Bystřice nad Olší, s budoucími oprávněnými manželi …………………., oba bytem ……………………..

1335/50/17      schvaluje smlouvu ev.č. 2017/03/085/Pi o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, spočívající v právu vedení a umístění inženýrských sítí po pozemcích parc.č. 1061/148, 1061/201 a 1061/202 vše v k.ú. Bystřice nad Olší, s budoucí oprávněnou paní ……………………., bytem ………………….

1336/50/17      schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene ev.č. 2017/03/086/Pi spočívající v právu umístění plynárenského zařízení po pozemku parc.č. 1573 v k.ú. Bystřice nad Olší k RD čp. 1487 pana ……………, se společností GasNet, s.r.o., Klišská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem

1337/50/17      schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. FM/49/e/2017/Koc, jejímž předmětem je umístění dešťové kanalizace na pozemku parc.č. 5955 v rámci stavby Výstavba chodníku Na Škubni, s Moravskoslezským krajem, Správou silnic MSK, příspěvkovou organizací, se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava

1338/50/17      schvaluje přijetí věcných darů ZŠ a MŠ Bystřice 848, okr. F-M, příspěvková organizace pro MŠ – stavebnice Lego a Merkur v hodnotě 10.694,80 Kč a pro ŠD – plenérová hra „Werkový všudybyl“ v hodnotě 3.367,06 Kč.

 

                        Mgr. Roman Wróbel                                                 Mgr. Marcel Čmiel

                            starosta obce                                                        místostarosta obce

Přílohy

Usnesení RO č.50/2017

Usnesení RO 50-17 – www.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 220,4 kB
Datum vložení: 14. 8. 2017 13:27
Datum poslední aktualizace: 14. 9. 2017 11:21
Autor: Jaroslava Kluzová

Samospráva

Virtuální prohlídka

Kalendář svozu odpadů

Březen 2024
Po Út St Čt So Ne
26
27
28
29
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11
12
13
14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25
26
27
28
29 30 31

AKCE SRDCE

odkaz

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Kvalita ovzduší

měřící stanice
Třinec - Kosmos

mobilní aplikace SmogAlarm

Zdravá obec a MA 21

logologo

Logo MSK

Logo MSK

Karpatské terénní naučné centrum

foto

loga

Obec Bystřice

Bystřice