Obec Bystřice
Bystřiceoficiální stránky obce

Usnesení Rady obce č. 53

Usnesení Rady obce č. 53 1

z 53. schůze Rady obce Bystřice konané dne 10. 10. 2017 ve 14:00 hod.

U S N E S E N Í

z 53. schůze Rady obce Bystřice konané dne 10. 10. 2017 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti ve 3. mezipatře Obecního úřadu v Bystřici


Rada obce Bystřice projednala a:

 

1361/53/17      bere na vědomí zahájení schůze starostou obce

1362/53/17      schvaluje program schůze rady obce

1363/53/17      bere na vědomí výroční zprávy ZŠ a MŠ Bystřice 848, ZŠ a MŠ St. Hadyny s pol. jaz. vyučovacím Bystřice 366 a DDM Bystřice za šk. rok 2016/2017

1364/53/17      schvaluje poskytování individuálních dotací na podporu a rozvoj činnosti neziskových subjektů (spolků, neziskových organizací, fyzických osob) formou individuálních dotací na základě jejich žádostí, které jsou podmínkou a předpokladem pro získání dotace. Formulář žádosti o dotaci musí obsahovat předepsané náležitosti dle zákona a je zveřejněn na webových stránkách obce.

1365/53/17      schvaluje Výzvu k podávání individuálních žádostí o dotace na podporu a rozvoj činnosti neziskových subjektů (spolků, neziskových organizací, fyzických osob) z rozpočtu obce Bystřice na rok 2018 s termínem ukončení podávání žádostí 31.1.2018

1366/53/17      bere na vědomí zprávu o činnosti komisí působících při radě obce Bystřice

1367/53/17      schvaluje ukončení činnosti Komise pro prevenci kriminality ke dni 10.10.2017 se zastavením výplaty odměn členům této komise k 30.9.2017

1368/53/17      schvaluje poskytnutí peněžitého daru CHARITĚ Třinec, ul. Lidická 1272, 739 61 Třinec, IČ 49591215, ve výši 5.000,- Kč

1369/53/17      schvaluje poskytnutí peněžitého daru SENIOR DOMY POHODA Jablunkov a.s., Bezručova 497, 739 91 Jablunkov, IČ 03041573, ve výši 10.000,- Kč

1370/53/17      schvaluje neposkytnutí peněžitého daru DIGITÁLNÍ KNIHOVNĚ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ A NEVIDOMÉ, 739 95 Bystřice čp. 700, IČ 22740252

1371/53/17      doporučuje zastupitelstvu obce schválit poskytnutí zápůjčky ve výši 20.000,- Kč a smlouvu o poskytnutí zápůjčky z prostředků sociálního fondu obce Bystřice na koupi bytového zařízení zaměstnankyni obce Bystřice ………………, bytem ………………

1372/53/17      schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2017 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu

1373/53/17      schvaluje doplnění odpisového plánu Základní školy a mateřské školy Bystřice 848, příspěvkové organizace pro rok 2017 dle přílohy

1374/53/17      schvaluje revokaci usnesení č. 1283/46/17 z 46. schůze rady obce dne 22.6.2017 ve znění:

Schvaluje smlouvu o zprostředkování pořadu, jejímž předmětem je vystoupení skupiny NO NAME na akci Den obce Bystřice 19.5.2018, s Agenturou ČR: 6SK s.r.o., Seifertova 681/79, 130 00 Praha.

 

1375/53/17      schvaluje Smlouvu o zprostředkování pořadu, jejímž předmětem je vystoupení skupiny NO NAME na akci Den obce Bystřice 8.9.2018, s Agenturou ČR: 6SK s.r.o., Seifertova 681/79, 130 00 Praha

1376/53/17      schvaluje přidělení nájemního bytu v Bystřici čp. 936/3, s platností od 1.11.2017 v pořadí: 1. …………………., nar. ……………, bytem …..... 2. ………………….., nar. ……………, bytem ………………., a uzavření Smlouvy o nájmu bytu ev.č. 2017/03/099/St na dobu určitou do 31.10.2018

1377/53/17      schvaluje přijetí navýšení dotace a Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01268/2017/SOC, kterým se mění výše dotace poskytnuté dotace z 311.000,- Kč na 411.000,- Kč v rámci „Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2017 financovaném z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu“, uzavřený s Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava

1378/53/17      schvaluje přidělení bytu B 204 v DPS-SENIOR v Bystřici paní ………….., bytem ………………

1379/53/17      schvaluje přidělení bytu B 202 v DPS-SENIOR v Bystřici paní ……………., bytem ……………………

1380/53/17      bere na vědomí Seznamy žadatelů o přidělení bytové jednotky v DPS-Senior Bystřice – stav k 30.9.2017 (Jednotlivci Bystřičané, Jednotlivci-S vazbou na Bystřici, Páry a Jednotlivci-okolní obce)

1381/53/17      schvaluje nepřijímat od 1.1.2018 až do odvolání žádosti o přidělení bytové jednotky v DPS Bystřice od obyvatel okolních obcí, jelikož není možné je uspokojit

1382/53/17      bere na vědomí Zápis č. 4/2017 z jednání sociální komise ze dne 20.9.2017

1383/53/17      schvaluje Vnitřní směrnici 2/17 – Organizační řád Obecního úřadu s účinností od  11.10.2017

1384/53/17      schvaluje Dohodu ev.č. 2017/03/098/St o ukončení platnosti Smlouvy o nájmu pozemku parc.č. 3195/1 s nájemcem Cieslar, s.r.o., Bystřice 325, 739 95 Bystřice, IČ 25815580, jednající Ing. Marianem Cieslarem, jednatelem společnosti

1385/53/17      schvaluje smlouvu ev.č. 2017/03/100/Pi o zřízení služebnosti, spočívající v právu zřízení práva stezky a cesty po pozemku parc.č. 3487/11 k pozemkům parc.č. 3476/2, parc.č. 3476/6 a parc.č. 3485/3 vše v k.ú. Bystřice nad Olší, s panem …………., bytem ………………..,

1386/53/17      doporučuje zastupitelstvu obce schválit darovací smlouvu č. FM/16/j//2017/Ch na přijetí daru nově vzniklých pozemků v souvislosti se stavbou chodníků v Bystřici v lokalitě Na Škubni – nově vzniklé pozemky parc.č. 5955/2 o výměře 173 m2 a 5955/3 o výměře 181 m2 dle geometrického plánu č. 3821-71-2017 ze dne 27.6.2017 a Od pošty – nově vzniklý pozemek parc.č. 5954/22 o výměře 1 030 m2 dle geometrického plánu č. 3820-70-2017 ze dne 21.6.2017 s Moravskoslezským krajem, SSMSK, se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava

1387/53/17      doporučuje zastupitelstvu obce schválit pořízení změny č. 1 územního plánu Bystřice

1388/53/17      doporučuje zastupitelstvu obce schválit s podmínkami uvedenými v zápise č. 3 z jednání komise výstavby dne 12.9.2017:

 1. pořízení změny územního plánu – změny funkčního využití pozemků spočívající v zařazení části pozemku p.č. 5097 o výměře do 2000 m2 do zastavitelné plochy (plocha BR) na podnět …………………………,  a ………………..,
 2. pořízení změny územního plánu – změny funkčního využití pozemků spočívající v zařazení pozemku p.č. 2963/54 do zastavitelné plochy (plocha BR) na podnět …………………….,
 3. pořízení změny územního plánu – změny funkčního využití pozemků spočívající v zařazení pozemku p.č. 641/2 do zastavitelné plochy (plocha BI) na podnět …………………………,
 4. pořízení změny územního plánu – změny funkčního využití pozemků spočívající v zařazení části pozemku p.č. 4951 v rozsahu pruhu pozemku přilehlého k místní komunikaci o výměře do 2000 m2 do zastavitelné plochy (plocha BR) na podnět ………………………….,
 5. pořízení změny územního plánu – změny funkčního využití pozemků spočívající v zařazení části pozemku p.č. 4059/1 do zastavěného území (plocha BR) v rozsahu pro stavbu jednoho RD na části pozemku o výměře do 2000m2 v prostřední části pozemku přilehlé k místní komunikaci (dříve schválena stejná část pozemku pouze v jeho jiné části) na podnět ……………….. a ………………..,
 6. pořízení změny územního plánu – změny funkčního využití pozemků spočívající v zařazení pozemku p.č. 641/3 do zastavitelné plochy (plocha BI) na podnět ……………………………,
 7. pořízení změny územního plánu – změny funkčního využití pozemků spočívající v zařazení části pozemku p.č. 3845 (tato část bude vymezena tak, aby spolu s přilehlými pozemky p.č. 3840, 3841/1 a 3841/2 tvořila zastavěný stavební pozemek o celkové výměře do 2000 m2) do zastavitelné plochy (plocha BR) na podnět …………………………….

 

1389/53/17      doporučuje zastupitelstvu obce neschválit s odůvodněním uvedeným v zápise č. 3 z jednání komise výstavby dne 12.9.2017:

 1. pořízení změny územního plánu – změny funkčního využití pozemků spočívající v zařazení pozemku p.č. 5687/1 do zastavitelné plochy na podnět …………………………………..,
 2. pořízení změny územního plánu – změny funkčního využití pozemků spočívající v zařazení pozemku p.č. 4636/62 do zastavitelné plochy na podnět ………………………………….,
 3. pořízení změny územního plánu – změny funkčního využití pozemků spočívající v zařazení pozemků p.č. 3487/15, 3487/17 a 3489/1 do zastavitelné plochy na podnět ………………….,
 4. pořízení změny územního plánu – změny funkčního využití pozemků spočívající v zařazení pozemků p.č. 4094/2, 4078/3 a 4077/3 do zastavitelné plochy na podnět …………………….,
 5. pořízení změny územního plánu – změny funkčního využití pozemků spočívající v zařazení pozemků p.č. 3487/23, 3487/25 a 3879/12 do zastavitelné plochy na podnět ……………..… a ……………..…,
 6. pořízení změny územního plánu – změny funkčního využití pozemků spočívající v zařazení pozemků p.č. 4133 a 4134 do zastavitelné plochy na podnět ………………………...

 

1390/53/17      schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo stavby „Spojovací chodník v Bystřici“ s firmou SWIETELSKY a.s., na prodloužení termínu dokončení stavby o 24 dnů tj. z původních 55 dnů na 79 dnů a na navýšení ceny díla o 117.197,20 Kč tj. z původní výše 1.694.263,20 Kč na 1.811.460,40 Kč (ceny bez DPH)

1391/53/17      bere na vědomí oznámení ředitele ZŠ a MŠ Bystřice 848 o jeho neúčasti ve škole ve dnech 9.-11.10.2017, kdy se účastní pracovního setkání v rámci projektu ERASMUS+ - „Badatelé přírody“ ve slovenském městě Rakovec nad Ondavou

1392/53/17      bere na vědomí oznámení ředitelky ZŠ a MŠ St. Hadyny s pol. jaz. vyučovacím Bystřice 366 o konání akce dne 13.10.2017 v PZŠ čp. 366, kde proběhne setkání členů HPC (harcerze) s projekcí filmů

1393/53/17      bere na vědomí Rozhodnutí Rady pro rozhlasové a televizní vysílání o neudělení provozovateli Obci Bystřice souhlas s přerušením vysílání programu Obecní televize Bystřice

1394/53/17      schvaluje požádat Radu pro rozhlasové a televizní vysílání o ukončení vysílání dle licence pro vysílání programu Obecní televize Bystřice s tím, že dodavatelem služeb v oblasti výroby a vysílání obecního zpravodajství bude nadále společnost FIBERA,s.r.o., Frýdecká 201, 739 61 Třinec

1395/53/17      schvaluje uzavření Smlouvy o umístění veřejné komunikační sítě v budově staré ZŠ č.p. 402 se společností Česká telekomunikační infrastruktura

1396/53/17      bere na vědomí informace týkající se novely zákona o střetu zájmů účinné od 1.9.2017, která stanoví podávat veřejným funkcionářům oznámení dle zákona o střetu zájmů prostřednictvím Centrálního registru oznámení

 

                        Mgr. Roman Wróbel                                                 Mgr. Marcel Čmiel

                              starosta obce                                                     místostarosta obce

Přílohy

Usnesení RO č.53/2017

USNESENÍ RO 53_2017.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 225,29 kB
Datum vložení: 16. 10. 2017 12:39
Datum poslední aktualizace: 16. 10. 2017 12:43
Autor: Správce *

Samospráva

logo

Kalendář svozu odpadů

Únor 2023
Po Út St Čt So Ne
30
31
1
2
3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13
14
15
16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27
28
1
2
3 4 5

AED ProŽivot.CZ

logo

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Kvalita ovzduší

měřící stanice
Třinec - Kosmos

mobilní aplikace SmogAlarm

Zdravá obec a MA 21

logologo

Logo MSK

Logo MSK

Karpatské terénní naučné centrum

foto

loga

Obec Bystřice

Bystřice