Obec Bystřice
Bystřiceoficiální stránky obce

Usnesení Rady obce č. 61

Usnesení Rady obce č. 60 1

z 61. schůze Rady obce Bystřice konané dne 6. 3. 2018

U S N E S E N Í

z 61. schůze Rady obce Bystřice konané dne 6. 3. 2018 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti ve 3. mezipatře Obecního úřadu v Bystřici


Rada obce Bystřice projednala a:

1536/61/18      bere na vědomí zahájení schůze starostou obce

1537/61/18      schvaluje program schůze rady obce

1538/61/18      bere na vědomí kontrolu plnění úkolů

1539/61/18      schvaluje vyhlášení záměru prodeje hasičského vozidla Tatra CAS 148, SPZ FM 78-27, rok výroby 1981 a s následnou rekonstrukcí nadstavby v roce 2012

1540/61/18      bere na vědomí Zprávu o stavu veřejného pořádku v obcích služebního obvodu Obvodního oddělení Policie ČR Třinec za rok 2017

1541/61/18      ukládá připravit návrh začlenění samostatného oddělení kultury pod sekretariát vedení obce v návaznosti na Organizační řád OÚ Bystřice

    Zodp.:            starosta obce, tajemník OÚ                         Termín: 15.5.2018

1542/61/18      bere na vědomí zprávu: Kultura v obci Bystřice – rok 2017 a Rámcový plán kulturních akcí – rok 2018

1543/61/18      bere na vědomí přehled informací o DPS Senior, terénní pečovatelské službě za rok 2017 a plán společenských akcí na rok 2018 v DPS Senior Bystřice

1544/61/18      bere na vědomí instalaci podružných vodoměrů v pronajatých prostorech rehabilitace v DPS Senior

1545/61/18      ukládá vedoucí DPS Senior projednat s právníkem obce revizi Smlouvy o pronájmu prostor v DPS pro rehabilitaci Nemocnice Podlesí a současně informovat p. …………………….., která rehabilitaci provádí

                Zodp.:            vedoucí DPS Senior                                     Termín: 3.4.2018

1546/61/18      bere na vědomí Zprávu – roční výkaz o knihovně a komentář k ročnímu výkazu o knihovně za rok 2017

1547/61/18      schvaluje:

-           účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Bystřice 848, okr. Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ 70942641, sestavenou  rozvahovému dni 31.12.2017,

-           účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Stanisława Hadyny s polským jazykem vyučovacím Bystřice 366, okr. Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ 70942650, sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2017,

-           účetní závěrku příspěvkové organizace Místní knihovna Bystřice, IČ 47999829, sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2017,

-           účetní závěrku příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Bystřice 106, okr. Frýdek-

Místek, příspěvková organizace, IČ 75093936, sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2017.

 

1548/61/18      schvaluje:

-           zlepšený výsledek hospodaření Základní školy a mateřské školy Bystřice 848, příspěvkové organizace, za rok 2017 ve výši 827 037,31 Kč,

-           zlepšený výsledek hospodaření Základní školy a mateřské školy St. Hadyny s pol. jaz. vyuč. Bystřice 336, příspěvkové organizace, za rok 2017 ve výši 197 111,56 Kč,

-           zlepšený výsledek hospodaření Místní knihovny Bystřice 848, příspěvkové organizace, za rok 2017 ve výši 16 540,72 Kč,

-           zlepšený výsledek hospodaření Domu dětí a mládeže Bystřice 106, příspěvkové organizace, za rok 2017 ve výši 267 951,59 Kč.

 

1549/61/18      schvaluje:

-           příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2017 do peněžních fondů Základní školy a mateřské školy Bystřice 848:

a) do fondu odměn ve výši 100 000,00 Kč

b) do fondu rezervního ve výši 727 037,31 Kč

-                       příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2017 do peněžních fondů Základní školy a mateřské školy St. Hadyny s pol. jaz. vyuč. Bystřice 366:

a) do fondu odměn ve výši 29 567,00 Kč

b) do fondu rezervního ve výši 167 544,56 Kč

-          příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2017 do peněžních fondů Místní knihovny Bystřice 848:

a) do fondu odměn ve výši 4 000,00 Kč

b) do fondu rezervního ve výši 12 540,72 Kč

-          příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2017 do peněžních fondů Domu dětí a mládeže Bystřice 106:

                        a) do fondu odměn ve výši 151 000,00 Kč

b) do fondu rezervního ve výši 116 951,59 Kč.

 

1550/61/18      schvaluje odpisové plány příspěvkových organizací, zřízených obcí Bystřice, na rok 2018 dle předložených návrhů

1551/61/18      schvaluje výsledek hospodaření příspěvkových organizací, zřízených obcí Bystřice, k 31.12.2018 ve výši 0,- Kč (nula korun)

1552/61/18      schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2018 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu

1553/61/18      schvaluje darovací smlouvu, kterou …………….., bytem …………., poskytuje obci Bystřice peněžitý dar ve výši 80.000,- Kč na zajištění provozu a rozvojové aktivity MUZ-IC

1554/61/18      schvaluje poskytnutí dotace: Spolek rodičů základní a mateřské školy Bystřice, se sídlem Bystřice čp. 848, IČ 47655143 na projekt „Oslavy 90. výročí otevření české školy“ ve výši 15.000,- Kč, na projekt „Mrštné tělo“ ve výši 5.000 Kč, na projekt „Výchovně vzdělávací dějepisná exkurze do Polska“ ve výši 5.000 Kč, na projekt „Lidová řemesla-bohatství našich předků“ ve výši 7.000 Kč, na projekt „Den dětí pro naše nejmenší“ ve výši 5.000 Kč, na projekt „Den Dětí – Dětský den“ ve výši 10.000 Kč a veřejnoprávní smlouvy č. 1/2018 – 6/2018 na výše uvedené projekty

1555/61/18      schvaluje poskytnutí dotace: Macierz Szkolna w Bystrzycy p.s., se sídlem Bystřice 366, IČ 05674280 na projekt „Činnost školního folklorního souboru Łaczka“ ve výši 20.000 Kč, na projekt „Přebor plavání“ 17 r. ve výši 5.000 Kč, na projekt „Činnost šk. pěveckých sborů Wiolinki a Crescendo“ ve výši 16.000 Kč, na projekt „Významná jubilea Polské základní školy ve výši 10.000,- Kč a veřejnoprávní smlouvy č. 8/2018 – 11/2018 na výše uvedené projekty

1556/61/18      schvaluje poskytnutí dotace: Farnímu sboru Slezské církve evangelické a.v., se sídlem v Bystřici 107, IČ 69609853 na projekt „Spolu u stolu 10. jub. r.“ ve výši 10.000,- Kč, na projekt „Evangelický den 2018“ ve výši 17.000,- Kč, na projekt „Dětský tábor“ 2018“ ve výši 7.000 Kč a veřejnoprávní smlouvy č. 12/2018 – 14/2018 na výše uvedené projekty

1557/61/18      schvaluje poskytnutí dotace: Farnímu sboru Luterské evangelické církve a.v., se sídlem v Bystřici 1387, IČ  73633500 na projekt „Sport.hry-děti, ml. -pronájem sport. haly ZŠ Bystřice“ ve výši 5.000 Kč, na projekt „Celoroční pěvecká a koncertní činnost“ ve výši 5.000 Kč, na projekt „Oslavy 90. výročí založení pl. pěv. sboru – koncertní č.“ ve výši 7.000,- Kč, na projekt „Tábor pro děti, mládež a rodiny“ ve výši 5.000,- Kč a veřejnoprávní smlouvy č. 15/2018 – 18/2018 na výše uvedené projekty

1558/61/18      schvaluje poskytnutí dotace: Polský svaz kulturně osvětový, místní skupina Bystřice p.s., se sídlem Bystřice 961, IČ 48772283 na projekt „Bystrzycki/Bystřický ZLOT 2018“ ve výši 20.000 Kč a veřejnoprávní smlouvu č. 21/2018 na výše uvedený projekt

1559/61/18      schvaluje poskytnutí dotace: Svaz tělesně postižených v ČR z.s. MO Bystřice, se sídlem Bystřice čp. 559, IČ 73214485 na projekt „Sportovní den pro zdravotně postižené“ ve výši 5.000 Kč, na projekt „Rekondice pro zdravotně postižené“ ve výši 15.000 Kč a veřejnoprávní smlouvy č. 22/2018 – 23/2018 na výše uvedené projekty

1560/61/18      schvaluje poskytnutí dotace: Klub důchodců, se sídlem Bystřice klubovna Pl. ZŠ, IČ 14613522 na projekt „Zájmová činnost KD Bystřice“ ve výši 8.000 Kč a veřejnoprávní smlouvu č. 24/2018 na výše uvedený projekt

1561/61/18      schvaluje poskytnutí dotace: MO Českého rybářského svazu, se sídlem v Bystřici čp. 79, IČ18050140 na projekt „Práce s dětmi a mládeží-soutěž rybolov-jaro“ ve výši 5.000 Kč, na projekt „Práce s dětmi a mládeží-soutěž rybolov-podzim“ ve výši 5.000 Kč a veřejnoprávní smlouvy č. 25/2018 – 26/2018 na výše uvedené projekty

1562/61/18      schvaluje poskytnutí dotace: ZO Českého zahrádkářského svazu, se sídlem v Bystřici čp. 1196, IČ 87878324 na projekt „Tradiční výstava zahrádkářů“ ve výši 10.000 Kč a veřejnoprávní smlouvu č. 27/2018 na výše uvedený projekt

1563/61/18      schvaluje poskytnutí dotace: ZO Chovatelů poštovních holubů Bystřice, se sídlem Bystřice čp. 334, IČ 75078856 na projekt „Výstava poštovních holubů, závody poštovních holubů“ ve výši 6.000 Kč a veřejnoprávní smlouvu č. 28/2018 na výše uvedený projekt

1564/61/18      schvaluje poskytnutí dotace: ZO Českému svazu včelařů, z.s., se sídlem Bystřice 334, IČ 63699117 na projekt „Včely jako Boží plán k zachování biodiverzity“ ve výši 7.000 Kč a veřejnoprávní smlouvu č. 29/2018 na výše uvedený projekt

1565/61/18      schvaluje poskytnutí dotace: Honební společenstvo Loučka Bystřice, se sídlem Bystřice čp. 369, IČ48004014 na projekt „Zlepšení kondice zvěře pro přezimování“ ve výši 7.000 Kč a veřejnoprávní smlouvu č. 30/2018 na výše uvedený projekt

1566/61/18      schvaluje poskytnutí dotace: TJ Bystřice, z.s., se sídlem Bystřice, IČ 26572770 na projekt „Činnost šachového oddílu“ ve výši 4.000 Kč a veřejnoprávní smlouvu č. 31/2018 na výše uvedený projekt

1567/61/18      schvaluje poskytnutí dotace: Sdružení Chewal, z.s., se sídlem Bystřice 1280, IČ 26531607 na projekt „S koníky za zdravím“ ve výši 22.000 Kč a veřejnoprávní smlouvu č. 32/2018 na výše uvedený projekt

1568/61/18      schvaluje poskytnutí dotace: Sdružení polské mládeže v ČR, se sídlem Tyršova 611/2, Český Těšín, IČ 41030435 na projekt „Jazykový tábor“ ve výši 5.000 Kč a veřejnoprávní smlouvu č. 33/2018 na výše uvedený projekt

1569/61/18      schvaluje poskytnutí dotace: Rodičovský tým Bystřice z.s., se sídlem Bystřice 888, IČ 05591953 na projekt „Mažoretkový sport – dospělí“ ve výši 23.000,- Kč a veřejnoprávní smlouvu č. 34/2018 na výše uvedený projekt

1570/61/18      schvaluje poskytnutí dotace: Sbor církve bratrské v Hrádku, se sídlem Hrádek čp. 74, IČ 70305234 na projekt „LegoProjekt“ ve výši 5.000 Kč a veřejnoprávní smlouvu č. 35/2018 na výše uvedený projekt

1571/61/18      schvaluje poskytnutí dotace: Klub Kultury, se sídlem Třinec, 1.  Máje 493, IČ 25822080 na projekt „26 Filmové babí léto“ ve výši 10.000,- Kč a veřejnoprávní smlouvu č. 36/2018 na výše uvedený projekt

1572/61/18      schvaluje poskytnutí dotace: Modelářský Klub Airmodel Bystřice z.s., se sídlem Bystřice čp. 384, IČ 27019632 na projekt „Letiště 2018 – Den otevřených dveří“ ve výši 3.000 Kč a veřejnoprávní smlouvu č. 37/2018 na výše uvedený projekt

1573/61/18      schvaluje poskytnutí dotace: Matice slezská - pobočný spolek, se sídlem Bystřice čp. 1004, IČ 02689537 na projekt „8 – mezníky v historii obce Bystřice“ ve výši 3.000 Kč a veřejnoprávní smlouvu č. 38/2018 na výše uvedený projekt

1574/61/18      schvaluje poskytnutí dotace: Hafiáda z.s. se sídlem Nýdek čp. 542, IČ 4844319 na projekt „Hafiáda 2018“ ve výši 8.000,- Kč a veřejnoprávní smlouvu č. 39/2018 na výše uvedený projekt

1575/61/18      schvaluje poskytnutí dotace: …………………… – fyzická osoba, datum narození …………, adresa bydliště ………….., na projekt „Ukázková zahrada a informační centrum“ ve výši 7.000 Kč a veřejnoprávní smlouvu č. 42/2018 na výše uvedený projekt

1576/61/18      schvaluje poskytnutí dotace: …………… – fyzická osoba, datum narození …………., adresa bydliště ……………., na projekt „Volejbalový aprílový turnaj“ 13 r. ve výši 5.000 Kč a veřejnoprávní smlouvu č. 43/2018 na výše uvedený projekt

1577/61/18      schvaluje poskytnutí dotace: ……………… – fyzická osoba, datum narození ……………, adresa bydliště ………………, na projekt „Beskydský komorní orchestr-koncertní činnost“ ve výši 6.000 Kč a veřejnoprávní smlouvu č. 44/2018 na výše uvedený projekt

1578/61/18      schvaluje poskytnutí dotace: ………………. – fyzická osoba, datum narození ……………., adresa bydliště ………………., na projekt „ALIS RUN-Bystřický běh s úsměvem“ ve výši 10.000 Kč a veřejnoprávní smlouvu č. 45/2018 na výše uvedený projekt

1579/61/18      schvaluje poskytnutí dotace: …………. Restaurace Na Szkubni – fyzická osoba, datum narození ……………….., adresa bydliště …………., na projekt „Stavění Máje“ ve výši 5.000 Kč a veřejnoprávní smlouvu č. 46/2018 na výše uvedený projekt

1580/61/18      schvaluje poskytnutí dotace: ……………….. – fyzická osoba, datum narození ……………………, adresa bydliště ………………, na projekt „Mistr tance“ ve výši 5.000 Kč a veřejnoprávní smlouvu č. 47/2018 na výše uvedený projekt

1581/61/18      schvaluje poskytnutí dotace: ………………. – fyzická osoba, datum narození ………….., adresa bydliště …………….., na projekt „Florbalové soustředění“ ve výši 7.000,- Kč a veřejnoprávní smlouvu č. 48/2018 na výše uvedený projekt.

1582/61/18      schvaluje neposkytnutí dotace Římskokatolické farnosti Vendryně, se sídlem Vendryně čp. 21, IČ 48772054 na projekt „Prázdniny s Bohem“ a na projekt „Ve zdravém těle, zdravý duch“ z důvodu nedodání položkového rozpočtu – příloha k žádosti

1583/61/18      schvaluje neposkytnutí dotace Třinecké šachové škole z.s., se sídlem Oldřichovice 835, IČ 06364110 na projekt „Šachový turnaj“

1584/61/18      schvaluje neposkytnutí dotace Spolku Koliba, z.s., se sídlem Košařiska čp. 99, IČ 22676597 na projekt „Zpátky k tradicím“

1585/61/18      doporučuje zastupitelstvu obce schválit poskytnutí dotace: ZUŠ Třinec, se sídlem Třanovského 596 Třinec, IČ 61955574 na projekt „Podpora základního uměleckého vzdělání v obci Bystřice“ ve výši 100.000 Kč a veřejnoprávní smlouvu č. 49/2018 na výše uvedený projekt

1586/61/18      doporučuje zastupitelstvu obce schválit poskytnutí dotace: Polský svaz kulturně osvětový, p.s., MO Bystřice, se sídlem Bystřice čp. 961, IČ 48772283 na projekt „Činnost folklórního souboru „Bystrzyca“ ve výši 40.000 Kč a veřejnoprávní smlouvu č. 50/2018 na výše uvedený projekt

1587/61/18      doporučuje zastupitelstvu obce schválit poskytnutí dotace: Sportovní centrum Bystřice, z.s., se sídlem Bystřice čp. 1335, IČ 68334427 na projekt „Pořádání závodů pro mládež“ ve výši 40.000 a veřejnoprávní smlouvu č. 51/2018 na výše uvedený projekt

1588/61/18      doporučuje zastupitelstvu obce schválit poskytnutí dotace: TJ Bystřice z.s., se sídlem v Bystřice, IČ 26572770 na projekt „Reprezentace obce, fotbalového odd. kopané TJ Bystřice“ ve výši 190.000 Kč a veřejnoprávní smlouvu č. 52/2018 na výše uvedený projekt

1589/61/18      doporučuje zastupitelstvu obce schválit poskytnutí dotace: Belly Dance, z.s., se sídlem Bystřice 832, IČ 1274244 na projekt „Podpora mládeže k tanci a estetice“ ve výši 30.000 Kč a veřejnoprávní smlouvu č. 53/2018 na výše uvedený projekt

1590/61/18      doporučuje zastupitelstvu obce schválit poskytnutí dotace: Konvent sester Alžbětinek v Jablunkově, se sídlem Bezručova 395 Jablunkov, IČ 494330 na projekt „Domov sv. Alžběty v Jablunkově“ ve výši 30.000 Kč a veřejnoprávní smlouvu č. 54/2018 na výše uvedený projekt

1591/61/18      bere na vědomí inventarizační zprávu za rok 2017

1592/61/18      bere na vědomí zápis č. 1/2018 ze dne 1.3. 2018 z jednání likvidační komise

1593/61/18      schvaluje vyřazení DDHM a DHM, pořizovací       hodnoty nad 10 000,- Kč dle předloženého návrhu z majetku obce Bystřice

1594/61/18      schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu 2018/03/013/Pi spočívající v právu vedení a umístění inženýrských sítí (kanalizační a vodovodní přípojky) po pozemcích parc.č. 1061/34, 1061/106, 1061/194, 1061/259 a 1061/260 v k.ú. Bystřice nad Olší, s budoucími oprávněnými manželi ……………………….., oba bytem ……………………

1595/61/18      schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a smlouva o právu provést stavbu 2018/03/014/Pi spočívající v právu vedení a umístění inženýrských sítí (vodovodní, plynovodní a elektro přípojka) po pozemku parc.č. 1061/35 v k.ú. Bystřice nad Olší, s budoucím oprávněným ……………………….., bytem …………

1596/61/18      schvaluje smlouvu ev.č. 2018/03/012/Pi o budoucí smlouvě zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu, spočívající v právu vedení přípojky NNk po pozemcích parc.č. 4538/1 a parc.č. 4538/2 v k.ú. Bystřice nad Olší, s budoucí oprávněnou z věcného břemene společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035

1597/61/18      schvaluje smlouvu ev.č. 2018/03/011/Pi o budoucí smlouvě zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu, spočívající v právu podzemního vedení přípojky NNk po pozemku parc.č. 2513/1 v k.ú. Bystřice nad Olší, s budoucí oprávněnou z věcného břemene společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035

1598/61/18      doporučuje zastupitelstvu obce schválit revokaci usnesení z 20. zasedání ZO č. 545/20/17 ze dne 5.12.2017 ve znění: „Schvaluje pořízení změny č. 1 územního plánu Bystřice“

1599/61/18      doporučuje zastupitelstvu obce schválit pořízení změny č. 1 územního plánu Bystřice zkráceným postupem podle ust. § 55b, odst. 1 stavebního zákona

1600/61/18      schvaluje přijetí finančního daru ZŠ a MŠ Bystřice 848, okr. F-M, p.o. ve výši 2 622,- Kč na uhrazení stravného ve školní jídelně pro 1 žáka ve školním roce 2017/2018

1601/61/18      schvaluje nominaci p. ………………….. jako zástupce obce Bystřice do Rady školy ZŠ a MŠ St. Hadyny s pol. jaz. vyuč. Bystřice 366

1602/61/18      bere na vědomí uzavření Místní knihovny Bystřice dne 29.3.2018 pro veřejnost z důvodu velikonočních prázdnin

1603/61/18      schvaluje přijetí peněžitého daru ZŠ a MŠ St. Hadyny s pol. jaz. vyuč. Bystřice 366 ve výši 21 190,- Kč na nákup digitálního piana pro PMŠ čp. 440

1604/61/18      schvaluje přijetí věcných darů ZŠ a MŠ St. Hadyny s pol. jaz. vyuč. Bystřice 366, a to:

                        - knihy a učební pomůcky v celkové hodnotě 29 996,- PLN (Kč 183 305,56),

                        - 8 šachových souprav v celkové hodnotě 2 192,- Kč.

1605/61/18      bere na vědomí oznámení o konání zápisu do prvních tříd bystřických základních škol pro školní rok 2018/2019 dne 12. dubna 2018 a zápisu do mateřských škol pro školní rok 2018/2019 dne 10. května 2018

1606/61/18      bere na vědomí informaci ředitele ZŠ a MŠ Bystřice 848 o své nepřítomnosti ve škole, dále nepřítomnosti učitelky …………. a 6 žáků 8. a 9. ročníků v době od 9.3. do 16.3.2018 z důvodu pracovního setkání v rámci projektu MŠMT Praha ERASMUS+ - „EXON“- Badatelé přírody v portugalském městě Resende

1607/61/18      schvaluje výsledek výběrového řízení „Dodávka automobilu pro Technické Služby obce Bystřice“ – pořadí firem:

  1. Karireal, a.s., Frýdecká 272, 739 61  Třinec  s nabídkovou cenou 786.942,14,- Kč  

    bez DPH,

  2. Porsche Inter Auto CZ, spol. s.r.o., o.z. Auto Heller Ostrava, Vrchlického31/18, 

    150 00 Praha 5 s nabídkovou cenou 809.091,- Kč bez DPH.

1608/61/18      schvaluje uzavření kupní smlouvy pro zakázku „Dodávka automobilu pro Technické

Služby obce Bystřice“ se subjektem, který splnil veškeré požadavky zadavatele a nabídnul nejnižší cenu: Karireal, a.s., Frýdecká 272, 739 61 Třinec – Staré Město s nabídkovou cenou 786.942,14,- Kč bez DPH

1609/61/18      schvaluje Dohodu o ukončení mandátní smlouvy ze dne 25.9.1995 s Městem Třinec ke dni 31.3.2018, jejímž předmětem je výpočet mezd, složek mzdy včetně výplatních listin, výčetky, mzdového sumáře, seznamu srážek a mezd zaměstnanců obce Bystřice

1610/61/18      schvaluje Příkazní smlouvu s Městem Třinec č. 2017/13/011/Ra, jejímž předmětem je zpracování výpočtu platů, odměn funkcionářů a složek platů zaměstnanců a funkcionářů obce Bystřice v souladu s aktuálně platnými předpisy, s účinností od 1.4.2018

1611/61/18      schvaluje účast obce Bystřice v soutěži o titul Vesnice roku 2018

 

                        Mgr. Roman Wróbel                                                   Mgr. Marcel Čmiel

                              starosta obce                                                         místostarosta obce

Přílohy

Usnesení RO č. 60/2018

ro_61_2018.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 273,06 kB
Datum vložení: 14. 3. 2018 21:06
Datum poslední aktualizace: 14. 3. 2018 21:21
Autor: Správce *

Samospráva

Virtuální prohlídka

Kalendář svozu odpadů

Duben 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8
9
10
11 12 13
14
15 16 17 18 19 20
21
22
23
24
25
26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

AKCE SRDCE

odkaz

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Kvalita ovzduší

měřící stanice
Třinec - Kosmos

mobilní aplikace SmogAlarm

Zdravá obec a MA 21

logologo

Logo MSK

Logo MSK

Karpatské terénní naučné centrum

foto

loga

Obec Bystřice

Bystřice