Obec Bystřice
Bystřiceoficiální stránky obce

Usnesení Rady obce č. 66

 Usnesení Rady obce č. 66 1

z 66. schůze Rady obce Bystřice konané dne 10.7.2018 ve 13:00 hod.

U S N E S E N Í

z 66. schůze Rady obce Bystřice konané dne 10.7.2018 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti ve 3. mezipatře Obecního úřadu v Bystřici


Rada obce Bystřice projednala a:

 

1707/66/18      bere na vědomí zahájení schůze starostou obce

1708/66/18      schvaluje program schůze rady obce

1709/66/18      bere na vědomí informace týkající se mezinárodní spolupráce

1710/66/18      schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2018 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu

1711/66/18      schvaluje přijetí investiční dotace ve výši 3 000 000 Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje a Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje účelově určenou k úhradě uznatelných nákladů projektu „Bazén Bystřice – líheň reprezentace“

1712/66/18      schvaluje uzavřít smlouvu o dílo na výkopy hrobů na obecních hřbitovech s panem ………………….., bytem …………………, za cenu dle předloženého ceníku

1713/66/18      doporučuje zastupitelstvu obce schválit uzavření smlouvy o bezúplatném převodu majetku – Radiostanice ruční Smart TR1021DD, z vlastnictví ČR – Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh, do vlastnictví Obce Bystřice, Bystřice 334, 739 95 Bystřice

1714/66/18      schvaluje záměr práva stavby na pozemku parc.č. 67/1 ostatní plocha, jiná plocha na dvě stavby s vyznačením věcného břemene práva stezky, cesty a průhonu po pozemcích parc.č. 67/1 a parc.č. 67/4, vše v k.ú. Bystřice nad Olší, a to vše dle geometrického plánu č. 3852-71/2017, na dobu 25 let se Sdružením Chewal, z.s., IČ: 26531607, Bystřice 1280

1715/66/18      neschvaluje záměr prodeje části pozemku (cca 390 m2) z parc.č. 3654 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 872 m2 v k.ú. Bystřice nad Olší za cenu 50,- Kč/m2 + příslušná sazba DPH a vyčkat do doby schválení nebo neschválení změny územního plánu tj. buď zařazení pozemku do zastavitelného území nebo ponechání ve stávajícím zařazení pozemku v územním plánu jako zemědělské pozemky

1716/66/18      bere na vědomí Zápis č. 3/2018 z jednání sociální komise dne 20.6.2018

1717/66/18      schvaluje přijetí finančního daru ZŠ a MŠ Bystřice 848, okr. F-M, p.o., ve výši 5 000 Kč na propagační materiál k 90. výročí školy

1718/66/18      schvaluje přijetí účelového peněžitého daru DDM, Bystřice 106, okr. F-M, p.o., ve výši 7 000 Kč na činnost mažoretek

1719/66/18      schvaluje přidělení bytové jednotky B 103 v DPS Senior Bystřice p. …………………….., nar. ………………, bytem …………………..

1720/66/18      ukládá vedoucí DPS do příští rady obce upravit Zásady pro přidělování bytů v DPS Senior v Bystřici, a to pokud žadatel odmítne byt, přesunout ho na konec pořadníku příp. po třetím odmítnutí bytu jej z pořadníku vyřadit event. navýšit poplatek při podání žádosti o přidělení bytu v DPS apod., tak aby nebyli nezvýhodňováni žadatelé, kteří mají o umístění opravdu zájem
                        Zodp.: vedoucí DPS                                                Termín: 31.7.2018

1721/66/18      schvaluje Smlouvu o výpůjčce nebytových prostor v DPS umístěných v prvním podlaží (chodba, toalety, bývalá prodejna, jídelna a kuchyň) k bezplatnému užívání Klubem důchodců uzavřenou se ZO OS KOVO Třinecké železárny, Průmyslová 1030, 739 61 Třinec, zastoupenou předsedou ……………………………

1722/66/18      schvaluje smlouvu ev.č. 2018/03/058/Pi o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti spočívající v právu vedení optické přípojky pro rozvaděč BYSC34 po pozemcích parc.č. 710 a parc.č. 5952/13 v k.ú. Bystřice nad Olší, s budoucí oprávněnou ze služebnosti společností Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3 – Žižkov, 130 00, IČ: 04084063

1723/66/18      schvaluje smlouvu budoucí o smlouvě o zřízení práva stavby, jejímž předmětem je umístění stavby „Chodník u stadionu s veřejným osvětlením a přechody“ na pozemku parc.č. 1225/11 uzavřenou se spoluvlastníky pozemku …………….., ………………………., ……………………., …………………….., …………………….. a VITALITY Slezsko, s.r.o., se sídlem Vendryně 1017, 739 94

1724/66/18      schvaluje smlouvu budoucí o smlouvě o zřízení práva stavby, jejímž předmětem je umístění stavby „Chodník u stadionu s veřejným osvětlením a přechody“ na pozemku parc.č. 1253/1 uzavřenou se společností VITALITY Slezsko, s.r.o., se sídlem Vendryně 1017, 739 94

1725/66/18      schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 2018/VYST/005/BA, ze dne 23.4.2018, obsahující navýšení ceny z důvodu víceprací vzniklých úpravami nevyho-vujícího podloží v rámci stavby „Parkoviště u nádraží ČD v Bystřici“ o 72 755 Kč bez DPH, tj. z původní ceny díla 4 289 781,30 Kč bez DPH na cenu díla 4 362 536,30 Kč bez DPH

1726/66/18      schvaluje výsledek výběrového řízení na akci: „Bystřice - Farské, areál škol – Prodloužení dešťové kanalizace“ - jako vítěznou nabídku firmy ROLS Beskyd, s.r.o.  Bystřice 8, 739 95 Bystřice, s nabídkovou cenou 2 066 618, 58 Kč bez DPH

1727/66/18      schvaluje uzavření smlouvy pro akci: „Bystřice - Farské, areál škol – Prodloužení dešťové kanalizace“ s firmou ROLS Beskyd, s.r.o.  Bystřice 8, 739 95 Bystřice

1728/66/18      schvaluje pověření orgánu pro MA21 – ustanovení a složení Výboru pro místní Agendu 21:

                        Předseda – ……………....……., odpovědný politik MA21

                        Místopředsedkyně – ……..….., koordinátorka MA21

                        Členové výboru - ………………, biskup LECAV (neziskový sektor)

                                                      - ….……………, ředitelka DDM Bystřice (neziskový sektor)

                                                      - ………………., místostarosta obce Bystřice (veřejná správa)

                                                      - ……………...., S.S.K., a.s. (podnikatelský sek

1729/66/18      schvaluje Smlouvu o zpracování osobních údajů dle č. 28 Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) uzavřenou s Městem Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

1730/66/18      schvaluje peněžitý dar ve výši 15 000 Kč Římskokatolické farnosti Vendryně, se sídlem Vendryně 21, IČ 48772054

1731/66/18      schvaluje peněžitý dar ve výši 3 000 Kč p. ………………….., bytem ……………….

1732/66/18      schvaluje peněžitý dar ve výši 3 000 Kč p. …………………, bytem …………………

1733/66/18      schvaluje peněžitý dar ve výši 5 000 Kč p. …………….., bytem ……………, hrazený z nepřímých nákladů Operačního programu Zaměstnanost

1734/66/18      schvaluje pokračování ……………………... ve funkci ředitele ZŠ a MŠ Bystřice 848


 

                        Mgr. Roman Wróbel                                                   Mgr. Marcel Čmiel

                              starosta obce                                                           místostarosta obce

Přílohy

Usnesení RO č.66/2018

Usnesení RO 66_2018.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 211,57 kB
Datum vložení: 18. 7. 2018 8:01
Datum poslední aktualizace: 18. 7. 2018 8:07
Autor: Správce *

Samospráva

logo

Kalendář svozu odpadů

Prosinec 2023
Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4
5
6
7
8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18
19
20
21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

AKCE SRDCE

odkaz

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Kvalita ovzduší

měřící stanice
Třinec - Kosmos

mobilní aplikace SmogAlarm

Zdravá obec a MA 21

logologo

Logo MSK

Logo MSK

Karpatské terénní naučné centrum

foto

loga

Obec Bystřice

Bystřice