Obec Bystřice
Bystřiceoficiální stránky obce

Usnesení Rady obce č. 7

ze 7. schůze Rady obce Bystřice konané dne 10. 3. 2015 v 13:00 hod.

USNESENÍ ve formátu PDF - zde ke stažení


U S N E S E N Í

 

ze 7. schůze Rady obce Bystřice konané dne 10. 3. 2015 v 13:00 hod. v zasedací místnosti ve 3. mezipatře Obecního úřadu v Bystřici


Rada obce Bystřice projednala a:

 

180/07/15        bere na vědomí zahájení schůze starostou obce

181/07/15        schvaluje program schůze RO

182/07/15        bere na vědomí kontrolu úkolů

183/07/15        schvaluje návrh smlouvy o právu stavby na doplnění technické infrastruktury mezi obcí Bystřice a manželi ….. a ……………., bytem ………….., ………. a manželi ………… a ………………, bytem ………………, ………….

184/07/15        doporučuje Zastupitelstvu Obce vzít na vědomí Přehled pohledávek obce Bystřice k 31. 12. 2014 s aktualizací k 28. 2. 2015

185/07/15        bere na vědomí zprávu Kultura v obci Bystřice – rok 2014 a Rámcový plán kulturních akcí – 2015

186/07/15        bere na vědomí Zprávy o stavu veřejného pořádku v obcích služebního obvodu Obvodního oddělení PČR Třinec za rok 2014

187/07/15        bere na vědomí Zprávu o nezaměstnanosti v Bystřici za období 2014 - 02/2015

188/07/15        bere na vědomí Statistický přehled činnosti Místní knihovny za rok 2014

189/07/15        bere na vědomí seznam komunikací, které vyžadují opravu a navržený postup prací

190/07/15        schvaluje nákup a montáž venkovních hodin typu JCDecaux v celkové ceně 179.400,- Kč bez DPH

191/07/15        schvaluje zlepšený výsledek hospodaření Základní školy a mateřské školy Bystřice 848, příspěvkové organizace, za rok 2014 ve výši 292 876,18 Kč

192/07/15        schvaluje zlepšený výsledek hospodaření Základní školy a mateřské školy St. Hadyny s pol. jaz. vyuč. Bystřice 336, příspěvkové organizace, za rok 2014 ve výši 321 428,77 Kč

193/07/15        schvaluje zlepšený výsledek hospodaření Místní knihovny Bystřice 848, příspěvkové organizace, za rok 2014 ve výši 53 200,10 Kč

194/07/15        schvaluje zlepšený výsledek hospodaření Domu dětí a mládeže Bystřice 106, příspěvkové organizace, za rok 2014 ve výši 180 177,01 Kč

195/07/15        schvaluje příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2014 do peněžních fondů Základní školy a mateřské školy Bystřice 848 – a) do fondu odměn ve výši 146 000,00 Kč, b) do fondu rezervního ve výši 146 876,18 Kč

196/07/15        schvaluje příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2014 do peněžních fondů Základní školy a mateřské školy St. Hadyny s pol. jaz. vyuč. Bystřice 366 - a) do fondu odměn ve výši 32 143,00 Kč, b) do fondu rezervního ve výši 289 285,77 Kč

197/07/15        schvaluje příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2014 do peněžních fondů Místní knihovny Bystřice 848 – a) do fondu odměn ve výši 14 000,00 Kč, b) do fondu rezervního ve výši 39 200,10 Kč

198/07/15        schvaluje příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2014 do peněžních fondů Domu dětí a mládeže Bystřice 106 – a) do fondu odměn ve výši 144 140,00 Kč, b) do fondu rezervního ve výši 36 037,01 Kč

199/07/15        schvaluje odpisové plány příspěvkových organizací, zřízených obcí Bystřice, na rok 2015 dle přiložených návrhů

200/07/15        schvaluje výsledek hospodaření příspěvkových organizací, zřízených obcí Bystřice, k 31. 12. 2015 ve výší 0,- Kč (nula korun)

201/07/15        vydává Volební řád školské rady při Základní a mateřské škole Bystřice 848, okres F-M, p. o.

202/07/15        vydává Volební řád školské rady při Základní škole a mateřské škole St. Hadyny s pol. jaz. vyučovacím Bystřice 366, okres F-M, p. o.

203/07/15        bere na vědomí inventarizační zprávu za rok 2014

204/07/15        bere na vědomí zápis č. 1/2015 ze dne 2. 3. 2015 z jednání likvidační komise

205/07/15        schvaluje vyřazení DDHM, pořizovací hodnoty od 10 000,- Kč do 40 000,- Kč z majetku obce Bystřice dle předloženého návrhu

206/07/15        bere na vědomí rezignaci …………….. na funkci člena stavební komise a jako nového člena stavební komise schvaluje ………….., …………,

207/07/15        schvaluje komisi pro výběrová řízení ve složení ……………, ……………., ………………., ………………….., …………………. pro realizaci VŘ projektů „Výstavba komunikace Farské“, „Chodník podél příjezdové komunikace Farské“, a „Oprava místních komunikací“

208/07/15        schvaluje smlouvu ev. č. 2015/03/017/Pi o budoucí smlouvě zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu, spočívající v právu vedení přípojky NN po pozemcích parc. č. 803/4 a 823 v k. ú. Bystřice nad Olší, s budoucí oprávněnou z věcného břemene společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035

209/07/15        schvaluje smlouvu ev. č. 2015/03/018/Pi o budoucí smlouvě zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu, spočívající v právu vedení přípojky NN po pozemcích parc. č. 803/1 a 803/2 v k. ú. Bystřice nad Olší, s budoucí oprávněnou z věcného břemene společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035

210/07/15        schvaluje smlouvu ev. č. 2015/03/014/Pi o zřízení věcného břemene – služebnosti, spočívající v právu podzemního vedení NN po pozemku parc. č. 2061/1 v k. ú. Bystřice nad Olší, s oprávněnou z věcného břemene společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035

211/07/15        schvaluje smlouvu ev. č. 2015/03/013/Pi o zřízení věcného břemene – služebnosti, spočívající v právu podzemního vedení NN po pozemku parc. č. 2321 v k. ú. Bystřice nad Olší, s oprávněnou z věcného břemene společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035

212/07/15        schvaluje smlouvu ev. č. 2015/03/016/Pi o pronájmu nebytového prostoru 2 místností o výměře 48,6 m2 a společných prostor o výměře 5,6 m2 ve II. NP objektu čp. 416, k. ú. Bystřice nad Olší, dle platného ceníku pro stanovení výše nájemného z nebytových prostor a nájmu částí nemovitosti ve vlastnictví obce, s panem ……………, bytem ………., …….., …………, s účinností od 1. 4. 2015

213/07/15        odkládá schválení smlouvy ev. č. 2015/03/015/Pi o pronájmu nebytového prostoru místností o výměře 18,50 m2 a společných prostor o výměře 12,36 m2 ve III. NP objektu čp. 416, k. ú. Bystřice nad Olší, dle platného ceníku pro stanovení výše nájemného z nebytových prostor a nájmu částí nemovitosti ve vlastnictví obce, s panem …………., bytem ……………, ……….., …………, s účinností od 1. 4. 2015

214/07/15        ukládá zjistit bližší specifikaci sortimentu, se kterým bude p. ……….. disponovat v budoucím možném pronájmu v obecní budově č. p. 416

  Zodp: Odbor vnitřní správy                                              Termín: 7. 4. 2015

215/07/15        schvaluje dohodu o nájmu ev. č. 2015/03/020/Pi za účelem umístění 1 ks reklamního zařízení na oplocení umístěného na pozemku parc. č. 5972/5, k. ú. Bystřice nad Olší, s paní …………., bytem …………., ………., dle platného ceníku pro stanovení výše nájemného z nebytových prostor a nájmu částí nemovitosti ve vlastnictví Obce Bystřice za roční nájemné 3.000,- Kč/rok bez DPH, s účinností od 1. 4. 2015 na dobu určitou a to do 31. 12. 2015. Za dané období od 1. 4. – 31. 12. 2015 je stanovena částka na 2.723,- Kč

216/07/15        schvaluje smlouvu ev. č. 2015/03/011/Pi o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, spočívající v právu vedení a umístění vodovodní přípojky po pozemku parc. č. 5093/1 v k. ú. Bystřice nad Olší, s budoucím oprávněným ze služebnosti panem ………………, bytem ……………..

217/07/15        schvaluje smlouvu ev. č. 2015/03/019/Pi o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, spočívající v právu vedení a umístění vodovodní přípojky po pozemcích parc. č. 803/4 a 823 oba v k. ú. Bystřice nad Olší, s budoucím oprávněným ze služebnosti panem ………………….., bytem ……………….

218/07/15        schvaluje Dodatek č. 1 k Dohodě o nájmu 2012/03/1469/St ze dne 14. 9. 2012, spočívající ve změně velikosti a umístění reklamního banneru s firmou RPS Czech s. r. o., se sídlem Těšínská 288, 739 34 Šenov u Ostravy, IČ 67692397. Reklamní banner bude nově o rozměrech 4x1m, bude umístěn na oplocení na pozemku parc. č. 5972/5 v k. ú. Bystřice nad Olší a Dodatek č. 1 k Dohodě o nájmu 2012/03/1469/St je platný s účinností od 1. 4. 2015

219/07/15        schvaluje Dodatek č. 1 k Dohodě o nájmu 2013/03/1608/St ze dne 17. 5. 2013, spočívající ve změně umístění reklamního banneru s paní ………………., bytem …………., ……………... Reklamní banner bude nově umístěn na oplocení na pozemcích parc. č. 3121 a 5962/12 v k. ú. Bystřice nad Olší a Dodatek č. 1 k Dohodě o nájmu 2013/03/1608/St je platný s účinností od 1. 6. 2015

220/07/15        schvaluje Dodatek č. 1 k Dohodě o nájmu 2013/03/1646/St ze dne 4. 9. 2013, spočívající ve změně umístění reklamního banneru s panem …………………, bytem ……………….., ……………... Reklamní banner bude umístěn na oplocení na pozemku parc. č. 5972/5 v k. p. Bystřice nad Olší a Dodatek č. 1 k Dohodě o nájmu 2013/03/1646/St je platný s účinností od 1. 4. 2015

221/07/15        schvaluje Dodatek č. 2 k Dohodě o nájmu 2012/03/1459/St ze dne 6. 8. 2012, spočívající ve změně umístění reklamního banneru s paní …………………, bytem …………….., …………….. Reklamní banner bude umístěn na oplocení na pozemku parc. č. 5972/5 v k. ú. Bystřice nad Olší a Dodatek č. 2 k Dohodě o nájmu 2012/03/1459/St je platný s účinností od 1. 6. 2015

222/07/15        doporučuje Zastupitelstvu Obce schválit záměr vybudování nového parkoviště u nádraží v rozsahu alternativy č. 1 Studie „Parkoviště u nádraží ČD v Bystřici“, kterou zpracovala fa DELTA Třinec. Rada obce zároveň schvaluje pokračování v projektové a legislativní přípravě

223/07/15        schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2015 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu

224/07/15        doporučuje Zastupitelstvu Obce schválit rozpočtové opatření č. 2/2015 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu

225/07/15        schvaluje aktualizované Zásady pro přidělování bytů v Domě s pečovatelskou službou DPS-SENIOR v Bystřici

226/07/15        schvaluje aktualizované Základní prohlášení poskytovatele pečovatelských služeb

227/07/15        schvaluje „Pověření rady obce Bystřice pro Mgr. Romana Wróbla jako zástupce člena programového výboru MAS Jablunkovsko“

228/07/15        schvaluje provedení rekonstrukce chodníku na starém hřbitově a jeho doplnění o jednu větev veřejného osvětlení

229/07/15        schvaluje postup dle návrhu právního zástupce obce Bystřice ve věci vymáhání smluvní pokuty u společnosti Hrušecká stavební, s.r.o., se sídlem U Zbrojnice 588, 691 56 Hrušky

230/07/15        schvaluje Smlouvu o zabezpečení plaveckého výcviku žáků základních škol, vyplývajícího ze zákona č. 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 48/2005 Sb. mezi obcí Bystřice a základními a mateřskými školami ve spádové oblasti Bystřice

231/07/15        schvaluje pravidla soutěže „Nejkrásnější zahrada Bystřice“

232/07/15        schvaluje poskytnutí peněžitých darů v soutěži „Nejkrásnější zahrada Bystřice“ za 1. místo 5.000,- Kč, za 2. místo 3.000,- Kč, za 3. místo 2.000,- Kč

233/07/15        schvaluje přijetí neinvestiční dotace k financování sociálních služeb (DPS) ve výši 286.000,- Kč

234/07/15        schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotaze z rozpočtu MSK mezi obcí Bystřice a MSK na poskytnutí dotace k financování sociálních služeb

 

                    Mgr. Roman Wróbel                                             Mgr. Marcel Čmiel

                           starosta obce                                                 místostarosta obce

Datum vložení: 17. 3. 2015 0:00
Datum poslední aktualizace: 3. 11. 2017 23:09
Autor: Správce *

Samospráva

Virtuální prohlídka

Kalendář svozu odpadů

Květen 2024
Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6
7
8
9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20
21
22
23
24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Kvalita ovzduší

měřící stanice
Třinec - Kosmos

mobilní aplikace SmogAlarm

Zdravá obec a MA 21

logologo

Logo MSK

Logo MSK

Karpatské terénní naučné centrum

foto

loga

Obec Bystřice

Bystřice