Obec Bystřice
Bystřiceoficiální stránky obce

USNESENÍ z 10. zasedání ZO

USNESENÍ z 10. zasedání ZO

konaného dne 23. 2. 2016 v 15:00 hodin

USNESENÍ ve formátu PDF - zde ke stažení


U S N E S E N Í

z 10.  zasedání Zastupitelstva obce Bystřice, konaného dne 23. 2. 2016 v 15:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Bystřice


Zastupitelstvo obce Bystřice po projednání předložených návrhů přijalo následující usnesení:

251/10/16        Schvaluje program 10. zasedání ZO

252/10/16        Volí návrhovou komisi ve složení:     Mgr. Marcel Čmiel, Ing. Jaroslav Stošek,  p. Anna Konderlová

253/10/16        Určuje ověřovatele zápisu:    Mgr. Anna Kubátová, Věslav Szpak  Náhradník: Mgr. Roman Raszka

254/10/16        Schvaluje projednat hospodaření bazénu Bystřice v roce 2015 a další materiály předložené k úkolu č. 90/03/15 na příštím zasedání ZO dne 26.4.2016

255/10/16        Schvaluje vyhlášení 22. kola výběrového řízení na poskytování zápůjček z FRB ve výši 700.000,- Kč dne 23.2.2016 a uzavření výběrového řízení dne 23.3.2016

256/10/16        Schvaluje Dodatek č. 1 k Zásadám tvorby a pravidel čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení obce Bystřice, kterým se rozšiřuje účel poskytování zápůjček z FRB o zápůjčku na spolufinancování kotlíkových dotací do výše 30.000,- Kč

257/10/16        Bere na vědomí Zprávu o činnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů za rok 2015

258/10/16        Schvaluje darovací smlouvu ev.č. 2015/03/123/Pi na pozemky parc.č. 3213/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 143 m2, parc.č. 3213/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 162 m2 a parc.č. 3217 – trvalý travní porost o výměře 97 m2, všechny pozemky v k.ú. Bystřice nad Olší, s dárkyní paní ………………, bytem …………….

259/10/16        Schvaluje darovací smlouvu ev.č. 2016/03/132/Pi na přijetí daru spolu-vlastnického podílu 1/8 na pozemek parc.č. 787/6 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Bystřice nad Olší, s dárkyní paní …………….., bytem ………… a dárkyní paní ………………, bytem ………………….

260/10/16        Schvaluje darovací smlouvu ev.č. 2016/03/136/Pi na přijetí daru spoluvlastnického podílu 1/3 na nově vzniklých pozemcích parc.č. 3519/3 trvalý travní porost o výměře 189 m2, parc.č. 3519/4 – trvalý travní porost o výměře 163 m2 a dále pak parc.č. 3517/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 117 m2, vše v k.ú. Bystřice nad Olší, s dárkyní paní ……………………, bytem …………….., dárkyní paní ……………….., bytem ………………. a dárkyní paní ………………., bytem ……………………….

261/10/16        Schvaluje fyzickou realizaci a financování z rozpočtu obce pro rok 2016 projektů „Bezbariérový chodník nádraží ČD-Česká pošta“ a „Zóna klidu Hluchová“

262/10/16        Schvaluje darovací smlouvu ev.č. 2016/03/141/Pi na přijetí daru na pozemky parc.č. 1781/2 – zahrada, 1789/2 – zahrada a parc.č. 1803/4 – zahrada, všechny pozemky v k.ú. Bystřice nad Olší, s dárcem panem ………………, bytem ………., s dárkyní paní ……………….., bytem …………….. a s dárci manžely …………………. , oba bytem …………………

263/10/16        Schvaluje kupní smlouvu ev.č. 2016/03/142/Pi na pozemky parc.č. 1804/18 – ostatní plocha, ostatní komunikace a parc.č. 1804/19 ostatní plocha, jiná plocha, vše v k.ú. Bystřice nad Olší, se společností VITALITY Slezsko, s.r.o., Vendryně 1017, 739 94 Vendryně, IČ: 25871129 za cenu 250,- Kč/m2, tj. 9.250,- Kč

264/10/16        Schvaluje smlouvu o partnerství č. 2015/25/30/By v rámci projektu „Místní akční plán v ORP Třinec mezi městem Třinec a zřizovateli škol v rámci obce s rozšířenou působností Třinec, a to s:

                        - obcí Bystřice, Bystřice 334, PSČ 739 95, IČ 00296562,

                        - obcí Vendryně, Vendryně 500, PSČ 739 94, IČ 63026112,

                        - obcí Nýdek, Nýdek 251, PSČ 739 96, IČ 00492868,

                        - obcí Střítež, Střítež 118, PSČ 739 59, IČ 00576913,

                        - obcí Ropice, Ropice 110, PSČ 739 56, IČ 70305587,

                        - obcí Hnojník, Hnojník 222, PSČ 739 53, IČ 00296678,

                        - obcí Komorní Lhotka, Komorní Lhotka 27, PSČ 739 53, IČ 00494232,

                        - obcí Smilovice, Smilovice 13, PSČ 739 55, IČ 00576905,

                        - obcí Košařiska, Košařiska 88, PSČ 739 81, IČ 00491845,

- Moravskoslezským krajem, se sídlem v Ostravě, ul. 28. října 117, PSČ 702 18, IČ 70890692,

- Slezskou církví evangelickou a.v., se sídlem v Českém Těšíně, Na Nivách 7,      PSČ 737 01, IČ 00445312

265/10/16        Bere na vědomí Zápis ze zasedání Výboru pro národnostní menšiny při OÚ Bystřice ze dne 19.1.2016

266/10/16        Bere na vědomí otevřený dopis ………………………. ve věci dvojjazyčných nápisů

 

Materiály projednané bez přijatého usnesení

Zastupitelstvo obce:

- bere na vědomí informaci o petici občanů za nerealizování nadstavby kina Bystřice

- Ukládá úkol – vypracovat zprávu o činnosti ochranné služby – ostrahy v přednádražním prostoru za rok 2015, zda byly nějaké zásahy, jaké jsou ohlasy

 Termín: 26.4.2016                                                               Zodp.: starosta obce

- Ukládá úkol – prověřit jaké jsou možnosti ošetření vzrostlých stromů od jmelí na pozemcích ve vlastnictví obce (lípa u MŠ čp. 295, lípa pod drogerií

Termín: 26.4.2016                                                               Zodp.: odbor výstavby

-  Ukládá úkol – zadat architektovi vzhledově posoudit úpravu zvonice na smuteční síni příp. možnost zvonici odstranit

Termín: ihned                                                                     Zodp.: odbor výstavby

- Ukládá úkol – projednat s projektantkou ing. Zdenkou Makohuzovou záměr realizace chodníku od Bowlingu po hranici s Nýdkem

Termín: ihned                                                                   Zodp.: odbor výstavby

- Ukládá úkol – projednat možnost posílení osvětlení nádvoří před evangelickým kostelem v souvislosti s realizací veřejného osvětlení kolem Hluchové

Termín: ihned                                                                   Zodp.: starosta obce

- Ukládá úkol – pokusit se zabezpečit stánky ve školském areálu tak, aby v nich mladiství nemohli vysedávat a konzumovat alkohol

Termín: 26.4.2016                                                        Zodp.: místostarosta obce

-    bere na vědomí připomínky a náměty členů ZO

 

Starosta obce:

Mgr. Roman Wróbel                                                  …………………………….

 

Ověřovatelé:

Mgr. Anna Kubátová                                                 …….………………………

p. Věslav Szpak                                                         ………………….…………

Datum vložení: 3. 3. 2016 0:00
Datum poslední aktualizace: 3. 3. 2016 0:00
Autor: Správce *

Samospráva

Virtuální prohlídka

Kalendář svozu odpadů

Duben 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8
9
10
11 12 13
14
15 16 17 18 19 20
21
22
23
24
25
26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

AKCE SRDCE

odkaz

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Kvalita ovzduší

měřící stanice
Třinec - Kosmos

mobilní aplikace SmogAlarm

Zdravá obec a MA 21

logologo

Logo MSK

Logo MSK

Karpatské terénní naučné centrum

foto

loga

Obec Bystřice

Bystřice