Obec Bystřice
Bystřiceoficiální stránky obce

USNESENÍ z 17. zasedání ZO

USNESENÍ z 17. zasedání ZO

konaného dne 25. 4. 2017 v 15:00 hodin

U S N E S E N Í

z 17.  zasedání Zastupitelstva obce Bystřice, konaného dne 25. 4. 2017 v 15:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Bystřice


Zastupitelstvo obce Bystřice po projednání předložených návrhů přijalo následující usnesení:

 

440/17/17        Schvaluje program 17. zasedání ZO

441/17/17        Volí návrhovou komisi ve složení:     Mgr. Marcel Čmiel, Ing. Jaroslav Stošek,  p. Anna Konderlová

442/17/17        Určuje ověřovatele zápisu:    Mgr. Jitka Koždoňová, Věslav Szpak Náhradník: Mgr. Anna Kubátová

443/17/17        Schvaluje pověření strážníka ……….. zabezpečením výkonných a řídících činností Obecní policie Bystřice. V organizační struktuře je označen názvem „velitel Obecní policie Bystřice“

444/17/17        Schvaluje určení strážníka ……………………. zastupováním velitele Obecní policie Bystřice v době jeho nepřítomnosti v plném rozsahu. V organizační struktuře je označen názvem „zástupce velitele Obecní policie Bystřice“

445/17/17        Bere na vědomí přehled o třídění, odvozu a množství komunálního, nebezpečného a separovaného odpadu za rok 2016 včetně příjmů a výdajů

446/17/17        Schvaluje Plán odpadového hospodářství obce Bystřice na období roku 2017-2021

447/17/17        Schvaluje členský příspěvek obce Bystřice do svazku obcí Sdružení obcí Jablunkovska, IČ 65494636, od roku 2017 ve výši 19,- Kč na 1 občana ročně

448/17/17        Schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2017 ve znění návrhu předloženého prostřed-nictvím přílohy č. 1 přednesu

449/17/17        Bere na vědomí rozpočet svazku obcí Mikroregion Bystřice – Nýdek – Vendryně na rok 2017

450/17/17        Bere na vědomí rozpočet Slezského vodohospodářského svazku Třinec na rok 2017

451/17/17        Bere na vědomí rozpočet Sdružení obcí Jablunkovska na rok 2017

452/17/17        Bere na vědomí opravu schváleného rozpočtu obce Bystřice na rok 2017 v souvislosti s účinností vyhlášky 463/2016 Sb., kterou se mění vyhláška 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě včetně záznamu o opravě

453/17/17        Bere na vědomí opravu schváleného střednědobého výhledu rozpočtu obce Bystřice do roku 2019 v souvislosti s účinností vyhlášky 463/2016 Sb., kterou se mění vyhláška 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě včetně záznamu o opravě

454/17/17        Schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace ZUŠ Třinec, se sídlem Třanovského 596 Třinec, IČ 61955574 na projekt „Podpora základního uměleckého vzdělání v obci Bystřice“ ve výši 100.000 Kč a veřejnoprávní smlouvu č. 41/2017 na výše uvedený projekt

455/17/17        Schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace Polskému svazu kulturně osvětovému, z.s., MO Bystřice, se sídlem Bystřice čp. 961, IČ 48772283 na projekt „Činnost folklórního souboru „Bystrzyca“ ve výši 45.000 Kč a veřejnoprávní smlouvu č. 42/2017 na výše uvedený projekt

456/17/17        Schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace Sportovnímu centru Bystřice, z.s., se sídlem Bystřice čp. 1335, IČ 68334427 na projekt „Pořádání závodů pro mládež“ ve výši 40.000 a veřejnoprávní smlouvu č. 43/2017 na výše uvedený projekt

457/17/17        Schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace TJ Bystřice z.s., se sídlem v Bystřice, IČ 26572770 na projekt „Činnost fotbalových družstev“ ve výši 175.000 Kč a veřejnoprávní smlouvu č. 44/2017 na výše uvedený projekt

458/17/17        Schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace OS Belly Dance, se sídlem Bystřice 832, IČ 1274244 na projekt „Podpora mládeže k tanci a estetice“ ve výši 35.000 Kč a veřejnoprávní smlouvu č. 45/2016 na výše uvedený projekt

459/17/17        Schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace Konventu sester Alžbětinek v Jablunkově, se sídlem Bezručova 395 Jablunkov, IČ 494330 na projekt „Domov sv. Alžběty v Jablunkově“ ve výši 25.000 Kč a veřejnoprávní smlouvu č. 46/2016 na výše uvedený projekt

460/17/17        Schvaluje poskytnutí zápůjčky ve výši 40 000,- Kč a smlouvu o poskytnutí zápůjčky z prostředků sociálního fondu obce Bystřice na zateplení rodinného domu čp. 559, k.ú. Hrádek, uzavřenou mezi obcí Bystřice a zaměstnankyní obce paní …………………., bytem ……………………

461/17/17        Schvaluje vydání Obecně závazné vyhlášky obce č. 1/2017, kterou se stanoví školské obvody mateřské školy zřízené obcí Bystřice

462/17/17        Schvaluje darovací smlouvu č. 2017/03/041/Pi na přijetí darů jednotlivých spoluvlastnických podílů na pozemku parc.č. 4628/3 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Bystřice na Olší, s dárci paní …….. a ……………… , oba bytem …………. a panem …………………., bytem ………….

463/17/17        Schvaluje darovací smlouvu ev.č. 2017/03/036/Pi na přijetí darů jednotlivých spoluvlastnických podílů na pozemcích parc.č. 4173/6 a 4173/8 oba ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Bystřice nad Olší, s dárci manžely …… a …………………, oba bytem ……………, paní ………….., bytem …………., paní ……………………., paní …………………., paní ……………… a panem ………….., všichni bytem ……………..

464/17/16        Schvaluje darovací smlouvu ev.č. 2017/03/039/Pi (FM/5/j/2017/Ch) na přijetí daru chodníků a části parkoviště nacházejících se na pozemcích parc.č. 5954/17 ostatní plocha, silnice o výměře 85 m2, parc.č. 5954/20 ostatní plocha, silnice o výměře 15 m2 a odměřený díl „a“ o výměře 213 m2 z pozemku parc.č. 5954/1 vše v k.ú. Bystřice nad Olší, s dárcem Moravskoslezský kraj, se sídlem ul. 28. října 117, Ostrava, IČ: 70890692

465/17/17        Schvaluje darovací smlouvu ev.č. 2017/03/040/Pi (FM/6/j/2017/Ch) na darování autobusového zálivu nově vzniklého na pozemku parc.č.  5954/18 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 51 m2 v k.ú. Bystřice nad Olší, s obdarovaným Moravskoslezský kraj, se sídlem ul. 28. října 117, Ostrava, IČ: 70890692

466/17/17        Schvaluje kupní smlouvu ev.č. 2017/03/044/Pi na odkup spoluvlastnického podílu o velikosti 120/1680 na pozemku parc.č. 3880 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Bystřice nad Olší, za nabízenou cenu 30,- Kč/m2 (tj. po přepočtu 120,23 m2 celkem tedy 3 607,- Kč) s prodávající paní ……………., bytem ……………..

467/17/17        Schvaluje darovací smlouvu ev.č. 2017/03/043/Pi na přijetí daru jednotlivých spoluvlastnických podílů na pozemcích parc.č. 882/6, 882/13, 3552/5, 3937/1 a 4004/44 vše ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Bystřice nad Olší, s dárkyní paní ……………………, bytem ……………………

468/17/17        Schvaluje kupní smlouvu se zřízením věcného břemene ev.č. 2017/03/045/Pi na odkup nově vzniklých pozemků parc.č. 1061/259 orná půda o výměře 25 m2 a parc.č. 1061/260 orná půda o výměře 38 m2, v k.ú. Bystřice nad Olší za cenu 63,- Kč a zřízení služebností za jednorázovou cenu 63,- Kč na pozemcích 1061/259 a 1061/260 s paní ………………., bytem …………, s paní …………., bytem ………………, s panem ……………………, bytem ……………., s panem ………………., bytem ………………, s panem …………….., bytem ………… a s panem …………….., bytem ………………..

469/17/17        Schvaluje kupní smlouvu ev.č. 2017/03/031/Pi na prodej nově vzniklého pozemku parc.č. 2338/3 trvalý travní porost o výměře 420 m2 v k.ú. Bystřice nad Olší, s kupujícími manžely ………….. a …………, oba bytem ……………

470/17/17        Odložilo projednávání záměru prodeje pozemku parc.č. 67/4 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 225 m2 a pouze části pozemku parc.č. 67/1 ostatní plocha, jiná plocha do červnového zasedání ZO z důvodu přizvání právníka obce k podání vysvětlení

471/17/17        Bere na vědomí Zápis ze schůze Výboru pro národnostní menšiny konané dne 1.3.2017

 

Materiály projednané bez přijatého usnesení

Zastupitelstvo obce:

 

Bere na vědomí připomínky a náměty členů ZO

 

 

Starosta obce:

Mgr. Roman Wróbel                                                  …………………………….

 

Ověřovatelé:

Mgr. Jitka Koždoňová                                               …….………………………

p. Věslav Szpak                                                         ………………….………

Přílohy

Usnesení ZO č.17/2017

Usnesení ZO 17_2017.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 277,8 kB
Datum vložení: 10. 5. 2017 0:00
Datum poslední aktualizace: 2. 10. 2017 10:29
Autor: Správce *

Samospráva

Virtuální prohlídka

Kalendář svozu odpadů

Květen 2024
Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6
7
8
9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20
21
22
23
24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Kvalita ovzduší

měřící stanice
Třinec - Kosmos

mobilní aplikace SmogAlarm

Zdravá obec a MA 21

logologo

Logo MSK

Logo MSK

Karpatské terénní naučné centrum

foto

loga

Obec Bystřice

Bystřice