Obec Bystřice
Bystřiceoficiální stránky obce

USNESENÍ z 18. zasedání ZO

USNESENÍ z 18. zasedání ZO

konaného dne 20. 6. 2017 v 15:00 hodin

U S N E S E N Í

z 18.  zasedání Zastupitelstva obce Bystřice, konaného dne 20. 6. 2017 v 15:00 hodinv zasedací místnosti OÚ Bystřice


Zastupitelstvo obce Bystřice po projednání předložených návrhů přijalo následující usnesení:

 

472/18/17        Schvaluje program 18. zasedání ZO

473/18/17        Volí návrhovou komisi ve složení:     Mgr. Marcel Čmiel, Ing. Jaroslav Stošek,                                                                                         p. Anna Konderlová

474/18/17        Určuje ověřovatele zápisu:    Mgr. Jitka Koždoňová, Věslav Szpak

Náhradník: Mgr. Anna Kubátová

475/18/17        Projednalo a schválilo závěrečný účet obce Bystřice za rok 2016

476/18/17        Projednalo zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření obce Bystřice za období od 1.1.2016 do 31.12.2016 ev.č. O/33/2017

477/18/17        Vyslovilo souhlas s celoročním hospodařením obce Bystřice za rok 2016, a to bez výhrad

478/18/17        Schvaluje účetní závěrku obce Bystřice, Bystřice 334, 739 95 Bystřice nad Olší, IČO 00296562, sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2016

479/18/17        Bere na vědomí rekapitulaci a stav připravenosti projektových záměrů

480/18/17        Odložilo projednávání záměru prodeje pozemku parc.č. 67/4 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 225 m2 do zářijového zastupitelstva obce

481/18/17        Schvaluje znění kroniky obce Bystřice za rok 2016

482/18/17        Schvaluje plán oprav na bazénu v Bystřici dle předloženého návrhu:

1. výměna problematické technologie – dva filtry větších rozměrů, výkonnější čerpadla, úprava rozvodů podle hydraulického projektu a zavedení nových technologií, aktivní uhlí a výroba dezinfekce pomocí elektrolýzy z obyčejné soli dle přílohy – nabídky firmy INOX servis s.r.o.

2. kompletní výměna vzduchotechniky nad šatnami, sprchami a WC – věc je ve fázi zpracování projektové dokumentace, cenová nabídka bude vyhotovena do poloviny července 2017, odhadované náklady budou kolem 500 000 – 700 000 Kč.

3. renovace šaten s výměnou šatních skříněk – finanční náročnost akce kolem 373 000 Kč bez DPH

4. upgrade pokladního a přístupového systému – cenová nabídka je kalkulována na více než 677 000 Kč bez DPH

483/18/17        Schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2017 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu

484/18/17        Bere na vědomí závěrečný účet Sdružení obcí Jablunkovska, IČ: 65494636, za rok 2016

485/18/17        Bere na vědomí závěrečný účet svazku obcí Mikroregion Bystřice-Nýdek-Vendryně, IČ: 70969060 za rok 2016

486/18/17        Schvaluje kupní smlouvu se zřízením služebnosti ev.č. 2017/03/054/Pi na prodej pozemku parc.č. 1227/4 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 287 m2 v k.ú. Bystřice nad Olší za cenu 140.429,- Kč a zřízení služebnosti práva stezky za jednorázovou částku 12.100,- Kč po pozemku parc.č. 1227/1 dle GP č. 3796-9/2017, s kupující a oprávněnou společností SQUASH – RS spol. s r.o., se sídlem Josefa Lady 2428/4, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 25570099

487/18/17        Schvaluje kupní smlouvu ev.č. 2017/03/060/Pi s podmínkou zrušení zástavního práva na odkup pozemku parc.č. 4478 – trvalý travní porost o výměře 472 m2 v k.ú. Bystřice nad Olší za nabízenou cenu ve výši 40,- Kč/m2, tj. celkem 18 880,- Kč za pozemek s paní Evou Ptoškovou, bytem Bystřice 467

488/18/17        Schvaluje kupní smlouvu ev.č. 2017/03/061/Pi na odkup nově vzniklého pozemku parc.č. 2619/3 – orná půda o výměře 46 m2 v k.ú. Bystřice nad Olší za cenu 100,- Kč/m2, tj. celkem 4.600,- Kč/m2 s manželi Zdeňkem a Janou Gomolczykovými, oba bytem Bystřice 1183

489/18/17        Schvaluje darovací smlouvy ev.č. 2017/03/064/Pi na darování pozemku parc.č. 5627/1 trvalý travní porost o výměře 448 m2 a na darování nově odměřeného pozemku parc.č. 5632/3 orná půda o výměře 198 m2 vše v k.ú. Bystřice nad Olší s manželi Janem a Kristinou Janeczkovými, oba bytem Bystřice 777 a paní Věrou Bulawovou, bytem Bystřice 723

490/18/17        Schvaluje darovací smlouvu se zrušením předkupního práva a věcného břemene ev.č. 2017/03/065/Pi na darování nově odměřeného pozemku parc.č. 5628/2 trvalý travní porost o výměře 110 m2 v k.ú. Bystřice nad Olší a zrušení předkupního práva a VB na výše darovaném pozemku s panem Janem Turoněm, bytem Bystřice 1017, paní Věrou Turoňovou, bytem Bystřice 1017, paní Taťánou Trombikovou, bytem Bystřice 1422 a paní Kamilou Heczkovou, bytem Bystřice 867

491/18/17        Schvaluje předložený „plán společných zařízení“ – jedná se o jednoduché pozemkové úpravy v katastrálním území Bystřice nad Olší, vyvolané výstavbou silnice I/11 Oldřichovice-Bystřice (lokalita 4) pro Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, pobočka Frýdek-Místek

492/18/17        Schvaluje členský příspěvek obce Bystřice do Národní sítě Zdravých měst ČR, IČ 61385247, ve výši 5 000,- Kč v roce 2017 a 1,90 Kč/1 obyvatele v dalších letech členství

493/18/17        Bere na vědomí Zápis z jednání finančního výboru obce Bystřice konaného 29.5.2017

494/18/17        Bere na vědomí Zápis č. 6 z jednání Kontrolního výboru ZO Bystřice konaného dne 26.5.2017

 


 

Materiály projednané bez přijatého usnesení

Zastupitelstvo obce:

 

-           Bere na vědomí připomínky a náměty členů ZO

 

 

Starosta obce:

Mgr. Roman Wróbel                                                  …………………………….

 

Ověřovatelé:

Mgr. Jitka Koždoňová                                               …….………………………

 

p. Věslav Szpak                                                         ………………….…………

Přílohy

Usnesení ZO č.18/2017

Usnesení_ZO_18_2017_úřední deska.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 351,83 kB
Datum vložení: 10. 7. 2017 0:00
Datum poslední aktualizace: 2. 10. 2017 10:27
Autor: Jaroslava Kluzová

Samospráva

Virtuální prohlídka

Kalendář svozu odpadů

Květen 2024
Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6
7
8
9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20
21
22
23
24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Kvalita ovzduší

měřící stanice
Třinec - Kosmos

mobilní aplikace SmogAlarm

Zdravá obec a MA 21

logologo

Logo MSK

Logo MSK

Karpatské terénní naučné centrum

foto

loga

Obec Bystřice

Bystřice