Obec Bystřice
Bystřiceoficiální stránky obce

USNESENÍ z 3. zasedání ZO

konaného dne 24.02.2015 v 15:00 hodin

USNESENÍ ve formátu PDF - zde ke stažení


U S N E S E N Í

 

č. 3 ze dne 24.02.2015

z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bystřice

 

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

 

Zastupitelstvo obce Bystřice po projednání předložených návrhů přijalo následující usnesení:

 

72/03/15          Schvaluje program 3. zasedání ZO.

73/03/15          Volí návrhovou komisi ve složení:     …, …, …

74/03/15          Určuje ověřovatele zápisu:    …, …

Náhradník:                             …

75/03/15          Vypouští úkoly č. 659/24/14 a 714/26/14.

76/03/15          Ukládá úkol zpracovat plán hospodaření a výhled pro bazén a sportovní haly na rok 2015.                    

Termín: 30.6.2015                                        Zodp.: pracovní skupina

77/03/15          Schvaluje záměr výstavby nové mateřské školy o dvou třídách (24 dětí a 12 dětí v logopedické třídě) na pozemku p.č. 1104/76 (za PZŠ čp. 360), a to jako modulární stavbu,

78/03/15          Bere na vědomí Zápis z jednání finančního výboru ze dne 9.2.2015,

79/03/15          Neschvaluje zřízení fondu na obnovu majetku,

80/03/15          Schvaluje zakomponování stálé položky při tvorbě a schvalování rozpočtu obce rezervu na obnovu majetku obce,

81/03/15          Neschvaluje finanční dar p. …, veliteli SDH ve výši 10.000,- Kč za výkon dobrovolné funkce velitele SDH Bystřice za rok 2014,

82/03/15          Bere na vědomí zprávu o činnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů za rok 2014,

83/03/15          Schvaluje rozdělení a poskytnutí dotací 2015 jednotlivým žadatelům dle doporučení komise grantové a Rady obce Bystřice,

84/03/15          Schvaluje veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí  dotací : 1. Sdružení rodičů při ZŠ Bystřice – Mrštné tělo  – 16.000,- Kč , 2. Sdružení rodičů pro ZŠ Bystřice – Exkurze 9. tř.do Krakowa a Osvětimi – 13.000,-,  3. Sdružení rodičů při ZŠ Bystřice – Den děti-kult.,sport.akce – 18.000,-, 4. Sdružení rodičů a p. školy 1. MŠ Bystřice – Kniha přítel člověka, člověk – přítel knihy – 7.000,-, 5. Sdružení rodičů a p. školy 1. MŠ Bystřice –  Vážíme si sebe i druhých – bezpečnost nás všech  - 5.000,-,  6. Sdružení rodičů a p. školy 1. MŠ Bystřice –  Rozloučení se školním rokem  - 3.000,-,  7. Matice školská PSP Bystrzyca – Činnost  s. Łączka, Violinki a Crescendo  – 40.000,-, 8. Matice školská PSP Bystrzyca – Přebor v plavání 14.roč. - 10.000,-, 9. – Matice školská PSP Bystrzyca – Kolem světa za 90 let - 15.000,-, 10. ZUŠ pob. Bystřice – Nájem pobočky ZUŠ Bystřice -  100.000,-, 11. ZUŠ pob. Bystřice – Kulturní akce pob.ZUŠ Třinec-Bystřice – 6.000,-,  12. MK PZKO Bystřice – Činnost folklorního souboru „Bystrzyca – 40.000,-, 13. MK PZKO Bystřice – Hawai Party – 5.000,-,  14. Sport. Centrum Bystřice – Moderní pětiboj – závody mlád. kat. - 45.000,-, 15. TJ Bystřice –  Činnost FO  – 160.000,-,  16. TJ Bystřice-šachový odd.– Činnost šachového oddílu – 6.000,-, 17. Klub stol. tenisu TTC Bystřice – Rozvoj, výchova mládeže sport. akce – 13.000,-,    18.  Farní sbor Sl. církve evang. Bystřice –  Biblická lupa - 21.000,-,  19. Farní sbor Sl. Církve evang. Bystřice – Spolu u stolu – 10.000,-, 20. Farní sbor Sl. církve evang. Bystřice – Manželské večery – 10.000,-, 22. Farní sbor  Luterské evang. církve Bystřice – Sportovní hry děti a ml. - 15.000,-, 23. Farní sbor Luterské evang. církve Bystřice – Celoroční koncertní č. – 16.000,-, 24. EC M.I.S.E. Evangelizační centrum Český Těšín – 3.000,-,  25. Římskokatolická farnost Vendryně – Prázdniny s Bohem – 14.000,-, 26. Římskokatolická farnost Vendryně – Ve zdravém těle zdravý duch – 10.000,-, 27. Svaz těl. postižených ČR MO Bystřice –  Sportovní den pro z.p. - 5.000,-, 28. Svaz těl. postižených ČR MO Bystřice – Rekondice pro zdrav. postižené – 10.000,-, 29. MO-Čs. Rybářský svaz Bystřice – Rybářské závody-jaro – 5.000,-, 30. MO-Čs. Rybářský svaz Bystřice – Rybářské závody-podzim  – 5.000,-, 31. ZO-Čs.zahrádkářský svaz Bystřice – Výstava zeleniny, ovoce, květin a kaktusů – 13.000,-, 32. ZO-Čs. Svaz chov. holubů Bystřice – Výstava a závody pošt.holubů – 5.000,-, 33. Český svaz včelarů ZO Bystřice – Včely pomáhají lidem i přírodě, proto…-10.000,-,  34. Klub důchodců Bystřice – Zájezd – poznávací+nájem – 13.000,-, 35. Belly dance o.s. Bystřice – Podpora mládeže k tanci a estetice – 20.000,-, 36. Honební spol. Loučka Bystřice – Nákup krmiva, zlepšení úživnosti honitby – 10.000,-, 28. Sdružení polské mládeže v ČR – Dny studentské kultury   – 6.000,-, 38. Chewal o.s. Bystřice – Koně  pomáhají – 30.000,-, 39. Iveta a Petr Poloczkovi – Inf. Centrum a ukázková zahrada – 15.000,-, 40. Matice slezská MO Bystřice – Historie a současnost Matice slezské v Bystřici – 2.000,-, 41. Klub Kultury o.p.s. Třinec – Filmové babí léto – 5.000,-,  42. Ing. Jaroslav Stošek – Účast bystřických hráčů – Sl. ž. florbalová liga – 5.000,-, 43. Ing. Jaroslav Stošek – Florbalová soustředění – 4.000,-, 44. Benek M. Bystřice  – Aprílový volejbalový turnaj – 3.000,- Kč, 45. Free.Lepus.cz – Nezmar SkyMarathon/Nezmar UltraSky Marathon – 10.000,-, 47. ZPS Štefan Pacák – Sport jako alternativa využ. v.č. mládeže a r. d. post. – 5.000,-, 48. Szmek Erich – podpora mažoretek z Bystřice – Mistrovství ČR – 15.000,-, 49. BEZPRO z.s. Bystřice – Rozvoj lidových tradic a u. pro osoby se sn. schopn. – 3.000,- .

85/03/15          Bere na vědomí rekapitulaci projektů ve fázi záměru, přípravy i realizace,

86/03/15          Schvaluje záměr realizace partnerského projektu v rámci OPPS CZ-PL 2014-2020 – Bystřice – Výstavba multifunkčního jeviště na veřejném prostranství u škol a Brenna – Modernizace kulturního střediska,

87/03/15          Schvaluje:

 • Přijetí dotace na zateplení budovy požární zbrojnice ve výši 1 162 816,-Kč

 • Přijetí dotace na zateplení budovy čp. 416 ve výši 855 188,10 Kč

 • Přijetí dotace na pečovatelskou službu ve výši 136 100,-Kč

 • Přijetí dotace na projekt přeshraniční spolupráce „Poznejme se navzájem“ ve výši 15 932,32 Kč,

88/03/15          Bere na vědomí :

 • dotaci ve výši 1 163 000,- Kč na zateplení budovy požární zbrojnice schválenou Radou obce Bystřice dne 22.12.2014,

89/03/15          Schvaluje vyhlášení 21. kola výběrového řízení na poskytování zápůjček z FRB ve výši 600.000,- Kč dne 24. 2. 2015 a uzavření výběrového řízení dne 25. 3. 2015,

90/03/15          Odkládá zprávu o událostech kolem provozování bazénu v Bystřici v letech 2013-2014, které vedly k ukončení smluvního vztahu se společností Vitality Slezsko,

91/03/15          Bere na vědomí Zápis č. 2 z jednání kontrolního výboru ZO konaného dne 11.2.2015,

92/03/15          Schvaluje Jednací řád Kontrolního výboru ZO,

93/03/15          Schvaluje požadavek kontrolního výboru, aby starosta poskytoval na vyžádání součinnost Kontrolnímu výboru ZO v rámci jeho kontrolní činnosti v oblasti samosprávné činnosti Obce Bystřice,

94/03/15          Bere na vědomí Zápis ze schůze Výboru pro národnostní menšiny konané dne 14. ledna 2015,

95/03/15          Schvaluje Plán práce Výboru pro národnostní menšiny na rok 2015,

96/03/15          Schvaluje s podmínkami uvedenými v zápise z jednání stavební komise

 • pořízení změny úz. Plánu – změny funkčního využití pozemků spočívající v zařazení pozemku p.č. 1080 do zastavitelné plochy( funkční využití BI) na podnět … a …, Bystřice …,739 95 Bystřice nad Olší,

97/03/15          Schvaluje s podmínkami uvedenými v zápise z jednání stavební komise

 • pořízení změny úz.plánu – změny funkčního využití pozemků spočívající v zařazení části pozemku p.č. 4523/7 do zastavitelné plochy ( funkční využití SV) a to v rozsahu severní 2/3 části navazující na stávající zastavitelnou plochu o výměře do 2000m ² u  přilehlé části komunikace na podnět Ing. …. Pod Šimlem …, 739 25 Sviadnov,

98/03/15          Schvaluje s podmínkami uvedenými v zápise z jednání stavební komise

 • pořízení změny úz. plánu -  změny funkčního využití pozemků spočívající v zařazení části pozemku p.č. 4988/10 do zastavitelné plochy (funkční využití BR) a to v rozsahu části pozemku v pruhu šířky do 40m podél přilehlé MOK  (o výměře cca 1800m ²) na podnět …, Bystřice …, 739 95 Bystřice nad Olší,

99/03/15          Schvaluje s podmínkami uvedenými v zápise z jednání stavební komise

 • pořízení změny úz. plánu – změny funkčního využití pozemků spočívající v zařazení pozemku p.č. 2549/4 do zastavitelné plochy ( funkční využití BR) na podnět …, Masarykova tř. …,735 14 Orlová – Lutyně,

100/03/15        Schvaluje s podmínkami uvedenými v zápise z jednání stavební komise

 • pořízení změny úz. plánu – změny funkčního využití pozemků spočívající v zařazení pozemku p.č. 2549/9 do zastavitelné plochy ( funkční využití BR) na podnět …, Osvobození …, 735 14  Orlova – Lutyně,

101/03/15        Schvaluje s podmínkami uvedenými v zápise z jednání stavební komise

 • pořízení změny úz. plánu – změny funkčního využití pozemků spočívající v zařazení části pozemku p.č. 4240 do zastavitelné plochy ( funkční využití BR) a to v rozsahu části pozemku v pruhu šířky do 40m podél přilehlé MOK s ponecháním pruhu nezastavěného území o šířce cca 15m podél východní hranice pozemku pro funkční využití ZZ (zastavitelné soukromé zahrady) na podnět …, Bystřice …, 739 95 Bystřice nad Olší

102/03/15        Schvaluje

 • pořízení změny úz. plánu – změny funkčního využití pozemků spočívající v zařazení pozemku p.č. 5589/1 do zastavitelné plochy (funkční využití BR) na podnět …, …, Bystřice …,739 95 Bystřice nad Olší,

103/03/15        Neschvaluje

 • pořízení změny úz. plánu – změny funkčního využití pozemků spočívající v zařazení pozemků p.č. 5338/3 a 5338/4 do zastavitelné plochy ( funkční využití BR) na podnět …, Nýdek …,739 96 Nýdek,

104/03/15        Nechvaluje s podmínkami uvedenými v zápise z jednání stavební komise

 • pořízení změny úz. plánu – změny funkčního využití pozemků spočívající v zařazení pozemků p.č. 3879/6,3877/1, 3877/2 a 3878/3 do zastavitelné plochy (funkční využití BR) na podnět …, Mánesova …,737 01 Český Těšín,

105/03/15        Schvaluje Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva obce Bystřice,

106/03/15        Neschvaluje zveřejnění „tabulky výsledků hlasování o usneseních ZO“ číselným vyjádřením výsledků jednotlivých hlasování na elektronické úřední desce OÚ Bystřice,

107/03/15        Neschvaluje zveřejnění „tabulky výsledků hlasování o usneseních ZO“ s uvedením jmenného vyjádření hlasování jednotlivých členů ZO na elektronické úřední desce OÚ Bystřice,

108/03/15        Ukládá úkol zpracovat a aktualizovat seznam nemovitostí, které splňují technické požadavky pro napojení na kanalizaci a zároveň v tomto materiálu uvést  vzdálenost k možné kanalizační přípojce.

                        Termín: 28.4.2015                                        Zodp.: Starosta obce


Materiály projednané bez přijatého usnesení

 

Zastupitelstvo obce:

 • bere na vědomí, že Zpráva o situaci národnostních menšin bude vždy předložena k projednání v orgánech obce (rada a zastupitelstvo) dříve, než bude zaslána Úřadu vlády České republiky.,

   

 • projednalo, aby byly průběžně zajištěny opravy případného poškozování dvojjazyčných nápisů,

   

 • bere na vědomí

   

 • Ukládá úkol prověřit technické možnosti provozování vysílání teletextu a obrazového vysílání v digitální podobě.

  Termín: 28.4.2015                                                         Zodp.: rada obce

 

 • Ukládá úkol zjistit počet dětí do tří let, které navštěvují MŠ v Bystřici.

  Termín: 28.04.2015                                                       Zodp.:  Starosta obce

                                                                                                      

 • Ukládá úkol předložit ekonomické vyčíslení projektu „zateplení budovy požární zbrojnice“.

  Termín: 28.04.2015                                                       Zodp.: Starosta obce

                                                                                                    

   

   

  Starosta obce:           …………………………….

   

  Ověřovatelé:              …….………………………

Datum vložení: 11. 3. 2015 0:00
Datum poslední aktualizace: 11. 3. 2015 0:00
Autor: Správce *

Samospráva

Virtuální prohlídka

Kalendář svozu odpadů

Červen 2024
Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3
4
5
6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17
18
19
20
21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Kvalita ovzduší

měřící stanice
Třinec - Kosmos

mobilní aplikace SmogAlarm

Zdravá obec a MA 21

logologo

Logo MSK

Logo MSK

Karpatské terénní naučné centrum

foto

loga

Obec Bystřice

Bystřice